Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Salvador

Salvador

Salvador

Novinář Richard Boyle (James Woods) infor­mu­je v roce 1980 o občan­ské vál­ce v malé stře­do­a­me­ric­ké zemi El Salvador. Prožívá boje z bez­pro­střed­ní blíz­kos­ti a stá­vá se svěd­kem vel­mi bru­tál­ních udá­los­tí...

Uchopit pořád­ně osob­nost a s tím i tvor­bu Olivera Stonea je vel­mi obtíž­né. Autor scé­ná­řů k Barbaru Conanovi, Půlnočnímu expre­su či Zjizvené tvá­ří s Al Pacinem a reži­sér fil­mů Četa, Narozen 4. čer­ven­ce či JFK se vět­ši­nou ve fil­mech zabý­val kon­tro­verz­ní­mi ame­ric­ký­mi poli­tic­ký­mi téma­ty, kdy napří­klad celý JFK je v pod­sta­tě odvy­prá­věn skr­ze kon­spi­rač­ní teo­rii o pra­vém poza­dí vraž­dy Johna F. Kennedyho a časem se defi­ni­tiv­ně uká­za­lo, že je Stone levi­čá­kem, kte­rý se i do svých fil­mů nebál zapo­jit své v Americe nepo­pu­lár­ní poli­tic­ké názo­ry. Na jed­nu stra­nu tak můžou Stoneovy fil­my vel­mi snad­no člo­vě­ka při­vézt k pohor­še­ní, na dru­hou stra­nu se ovšem pře­ci jen musí oce­nit Stoneova odva­ha a pře­de­vším výraz­nost, kte­rá z něj udě­la­la dnes vylo­že­ně kon­tro­verz­ní figu­ru ame­ric­ké­ho fil­mu.

Prvního Oscara za režii Stoneovi při­ne­sl film Četa, v roce 1986 se ovšem dočkal pre­mi­é­ry též jiný Stoneův film, kte­rý byl zastí­něn prá­vě úspě­chem Čety, kte­rá se dočka­la i Oscara za nej­lep­ší film roku. Pro Stonea byl Salvador prv­ní z poz­děj­ších dohro­ma­dy jede­nác­ti spo­lu­pra­cích s kame­ra­ma­nem Robertem Richardsonem. Scénář poté Stone sepsal se sku­teč­ným Richardem Boylem, kte­rý je hlav­ním pro­ta­go­nis­tou Stoneova tře­tí­ho celo­ve­čer­ní­mu fil­mu. Stoneův výběr váž­ných témat zde začal zís­ká­vat obry­sy, stej­ně tak jas­ný vzty­če­ný pro­střed­ní­ček USA, kte­rý byl poz­dě­ji cítit i prá­vě Četě, JFK či Takových nor­mál­ních zabi­já­cích.

Silné váleč­né dra­ma, kte­ré má oči­vid­ný pro­vo­ka­tiv­ní pře­sah a doká­že vzbu­dit emo­ce. Sympatizuje s levi­co­vý­mi revo­lu­ci­o­ná­ři, pli­ve na armá­du USA a pro­dá­vá sil­ný pří­běh nej­spíš sil­né­ho člo­vě­ka Richarda Boylea. Salvador fun­gu­je i díky skvě­lé­mu výko­nu Jamese Woodse, kte­rý doká­že v této roli pro­dat vývoj posta­vy od pří­cho­du do El Salvadoru až po zazna­me­ná­ní oněch tra­gic­kých udá­los­tí.

Boyle při­chá­zí do El Salvadora na dně. Jeho aro­gan­ce a závis­lost na alko­ho­lu a dro­gách mu v pod­sta­tě zni­či­la kari­é­ru, odchod rodi­ny je poté bru­tál­ní teč­kou. Pravé peklo ovšem Boyle spat­ří prá­vě až v El Salvadoru, kte­ré se na něm pode­pí­še. Salvador je v rovi­ně Boyleova pří­bě­hu fun­gu­jí­cí cha­rak­ter­ní stu­dií, kte­rá fun­gu­je prá­vě i díky feno­me­nál­ní­mu výko­nu Woodse, kte­rý nomi­na­ci za svůj výkon dostal napros­to opráv­ně­ně.

Na celou teh­dej­ší situ­a­ci v El Salvadoru se pocho­pi­tel­ně dá dívat růz­ný­mi způ­so­by, Stone ovšem kla­sic­ky vyprá­ví oso­bi­tě s vlast­ním pohle­dem na věc. Díky Boyleově spo­lu­prá­ci se scé­ná­řem se navíc dá celé auten­ti­ci­tě snad­no uvě­řit, i kdy­by si Boyle jis­té momen­ty z pro­cház­ky peklem při­krášlil. Stone doká­že za kame­rou ty momen­ty váleč­né­ho pek­la bra­vur­ně pro­dat, Richardsonova prá­ce s kame­rou už teh­dy byla boží, výpra­va je feno­me­nál­ní a už teh­dy bylo jas­né, že Stoneovy kva­li­ty musí divák oce­nit i přes fakt, že ho jeho poli­tic­ké ide­á­ly pocho­pi­tel­ně auto­ma­tic­ky láka­jí pryč.

Ze Salvadoru je cítit Stoneova tvůr­čí sebe­jis­to­ta, jen je tam ve finá­le mož­ná až dost humo­ru, jehož zdro­jem je pře­de­vším posta­va v podá­ní Jima Belushiho. Salvador nej­lé­pe fun­gu­je ve váž­né for­mě, kdy se to celé nebo­jí při­jít s dějo­vý­mi kotr­mel­ci a člo­věk by jen vlast­ně těž­ko uho­dl, že to celé teh­dy stá­lo pou­ze 5 mili­o­nů dola­rů. Celé to totiž půso­bí vel­ko­le­pě­ji a uká­za­lo se, že pro­dukč­ní limi­ty neby­li pro Stonea pro­blém. Právě Stone již u Salvadoru vrhá svůj pohled na věci, sna­ží se tak tro­chu divá­ka dostat na svou stra­nu a již teh­dy bylo jas­né, že tohle je ame­ric­ký tvůr­ce, kte­rý za Ameriku vylo­že­ně kopat nebu­de. Stone samot­ný pozna­me­na­ný Válkou ve Vietnamu již zde nasta­vil směr své tvor­by (kte­rý jde ovšem tak tro­chu dohle­dat i prá­vě v Půlnočním expre­su či Zjizvené tvá­ři), kte­rý ho násled­ně vět­ši­nu jeho kari­é­ry neo­pus­til až do Snowdena. A pak už jen zále­ží, jak moc divá­ka ovliv­ní fakt, že se na Salvador dá vlast­ně dívat jako na komu­nis­tic­ký film komu­nis­tic­ké­ho reži­sé­ra.

Ani tenhle pohled ovšem není jed­no­du­chý. Levičák se auto­ma­tic­ky nerov­ná komu­nis­to­vi, i když vět­ši­na dnes v pod­sta­tě tyto dvě slo­va vní­má jako syno­ny­mum. Motivy, kte­ré Salvador obsa­hu­je se dají snad­no apli­ko­vat i na dneš­ní dobu, pře­de­vším o vede­ní poli­tic­ké­ho sys­té­mu. Stone do fil­mu vklá­dá svůj pohled, kte­rý sice není pro kaž­dé­ho, přes­to je ovšem pořád něčím objev­ný.

Jde o film, kte­rý by šel roze­bí­rat do hod­ně pes­t­rých detai­lů a dost mož­ná by při­tom šlo i defi­ni­tiv­ně roz­lousk­nout osob­nost Olivera Stonea. Ten se své­ho sta­tu­su kon­tro­verz­ní figur­ky ame­ric­ké fil­mo­vé tvor­by už jen tak nezba­ví, spous­ta lidí poté bude mít nadá­le pro­blém k jeho fil­mům vylo­že­ně při­čich­nout. Osobitost jeho fil­mů a cho­po­vá­ní se váž­ných témat je ovšem roz­hod­ně obdi­vu­hod­né a zamr­zí ve finá­le snad jen to, že prá­vě Salvador, jeden z jeho nej­lep­ších fil­mů tak tro­chu zapa­dl ve stí­nu Čety či U-Turnu. Přitom se smě­le muže zařa­dit po bok Narozen 4. čer­ven­ce, JFK či Doors a v souč­tu pat­řit mezi to nej­lep­ší, co Stone fil­mo­vé­mu svě­tu dal.....

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © Hemdale Film Corporation

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,46035 s | počet dotazů: 238 | paměť: 53093 KB. | 17.10.2021 - 16:17:40