Kritiky.cz > Recenze knih > Saláty ze Svatojánu

Saláty ze Svatojánu

svatoján

Také už vám dochá­zí inspi­ra­ce na to, co vařit? Ostatně, komu by se v létě chtě­lo stát a vařit před roz­pá­le­nou trou­bou, natož pak jíst těž­ká a hut­ná jíd­la? Není divu, že dává­me radě­ji před­nost nej­růz­něj­ším salá­tům.

Kniha „Saláty ze Svatojánku“ se jeví, že by vám moh­la doslo­va vytrh­nout trn z paty, neboť obsa­hu­je vel­ké množ­ství zdra­vých a chut­ných salá­tů, kte­ré lze při­pra­vo­vat a jíst doslo­va po celý rok. Všechny uve­de­né salá­ty jsou leh­ké, vyvá­že­né, a ať už je bude­te jíst jako samo­stat­né jíd­lo nebo jako pří­lo­hu k hlav­ní­mu, vždy vás doko­na­le zasy­tí.

Všechny recep­ty jsou roz­dě­le­ny do čtyř základ­ních sku­pin, a to dle roč­ních obdo­bí tj. na salá­ty, kte­ré lze při­pra­vo­vat na jaře, v létě, na pod­zim a v zimě.

Kapitola „Jaro“ je pod­bar­ve­na do zele­na. Obsahuje recep­ty, u nichž je hlav­ní suro­vi­nou např. ředkvič­ky, hláv­ko­vý salát, ruko­la, jar­ní divo­ké bylin­ky (řeřeš­ni­ce luč­ní, líst­ky pam­pe­liš­ky, orse­je, řeb­říč­ku, jitro­ce­le, šťo­ví­ku, popen­ce či kvít­ka sed­mi­k­rá­sek).

„Léto“ je pod­bar­ve­no čer­ve­nou bar­vou. Do jed­not­li­vých recep­tů je zahr­nu­ta prak­tic­ky všech­na zele­ni­na a bylin­ky, ovšem v nej­vět­ším zastou­pe­ní okur­kou a raj­če­tem.

„Podzim“ v bar­vě béžo­vé až hně­dé zau­jí­má suro­vi­ny jako je dýně, řepa, zelí, oře­chy a posled­ní let­ní zele­ni­na. Autorka do jídel­níč­ku zahr­nu­je vět­ší množ­ství luš­tě­nin a obi­lo­vin.

Modře pod­bar­ve­ná kapi­to­la pat­ří „Zimě“, tj. obdo­bí, kdy moc salá­tům nehol­du­je­me. Recepty jsou tedy zamě­ře­ny na salá­ty jakož­to pří­lo­hu k hlav­ní­mu jídlu z luš­tě­nin, obi­lo­vin, hub, zelí a koře­no­vé zele­ni­ny.

svatoján2

Každý recept je roz­lo­žen na celou dvou­stra­nu kni­hy. Na levé stra­ně jsou vždy při­lo­že­ny dvě foto­gra­fie. Horní obrá­zek zná­zor­ňu­je hlav­ní ingre­di­en­ci dané­ho recep­tu a dol­ní nao­pak výsled­né­ho, hoto­vé­ho jíd­la. Na pro­těj­ší, pra­vé stra­ně pak nalez­ne­te struč­ný popis recep­tu; žád­né dlou­hé cho­ze­ní kolem hor­ké kaše.

V barev­ném rámeč­ku dle dané­ho roč­ní­ho obdo­bí je uve­den název recep­tu a pod ním napsá­na struč­ná cha­rak­te­ris­ti­ka či postřeh např.:

1) Ředkvičky jsou pří­mo sym­bo­lem jar­ní zele­ni­ny, ale proč ty kupo­va­né vůbec nepá­lí?

2) Zelí je salá­to­vá stá­li­ce a pře­de­vším na pod­zim a v zimě bychom jím šet­řit nemě­li.

Ale i spous­tu jiné­ho.

Poté násle­du­je vel­mi krát­ký a jed­no­du­chý popis pří­pra­vy jíd­la. A tepr­ve ve spod­ní čás­ti strán­ky, vlast­ně úpl­ně nako­nec, nalez­ne­te výčet pou­ži­tých suro­vin. Abych řek­la prav­du, vět­ši­na ingre­di­en­cí byla pro mě vel­kou nezná­mou např. avo­ká­do­vý sirup, rost­lin­ný jogurt, čer­ve­ná ovoc­ná sůl, pistá­ci­o­vý olej, kuku­řič­ný sirup, oře­cho­vý olej a spous­tu jiné­ho.

svatoján1 1

Na kni­hu jsem se moc těši­la, ale jakmi­le jsem se víc a víc začet­la postup­ně do všech recep­tů a jejich suro­vin, moje prvot­ní nad­še­ní opadlo a byla jsem více méně z kni­hy dost zkla­ma­ná. Čekala jsem totiž kuchař­ku, kte­rou bych moh­la pou­žít ve svém kaž­do­den­ním běž­ném živo­tě na pří­pra­vu jed­no­du­chých, rych­lých a leh­kých salá­tů, jež doko­na­le zasy­tí celou rodi­nu.

Bohužel, ať se sna­žím jak se sna­žím, tato kni­ha bude asi zase jed­nou z těch, kte­rá u mě skon­čí na polič­ce, a bude se na ní jen prášit. I když recep­ty vypa­da­jí vel­mi skvě­le a láka­vě, tak pro jejich pří­pra­vu musí­te nej­pr­ve vykou­pit „Speciální pro­dej­nu“, abys­te měli vůbec k dis­po­zi­ci všech­ny uve­de­né „pro čes­kou kuchař­ku aty­pic­ké“ ingre­di­en­ce, tedy pokud se nechys­tá­te ve vel­kém expe­ri­men­to­vat a doslo­va vět­ši­nu suro­vi­ny nahra­dit „kla­sic­ký­mi, čes­ký­mi“ suro­vi­na­mi.... ale to bys­te se zas ochu­di­li o chu­ťo­vou vari­a­ci dle „Svatojánu“.

Kniha „Saláty ze Svatojánu“ je po gra­fic­ké strán­ce moc hez­ky zpra­co­va­ná s omy­va­tel­nou obál­kou a vel­mi kva­lit­ním papí­rem. Škoda, že u vět­ši­ny z nás díky „netra­dič­ním“ suro­vi­nám moc vyu­ži­tí nedo­jde, a vět­ši­nou zůsta­ne jen u pro­lis­to­vá­ní a zpět­né­mu zalo­že­ní do kni­hov­nič­ky.

Příště radě­ji sáh­nu po kni­ze s recep­ty na salá­ty z vylo­že­ně dostup­ných ingre­di­en­cí, neboť nemám čas „běhat po spe­ci­a­li­zo­va­ných pro­dej­nách“ a shá­nět suro­vi­ny, pro­to­že pro vytí­že­nou a pra­cu­jí­cí mat­ku dvou dětí je to totiž nad­lid­ský úkol. Bohužel nejsem BIO mat­ka, jinak bych si asi v téhle kni­ze pěk­ně rochňa­la a ujíž­dě­la na všech recep­tech.

Saláty ze Svatojánu

Napsala: Eva Francová

Vydalo nakla­da­tel­ství Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

Praha 2019

Počet stran: 199

ISBN 978-80-267-1522-11


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...