Kritiky.cz > Recenze knih > Saláty ze Svatojánu

Saláty ze Svatojánu

svatoján

Také už vám dochá­zí inspi­ra­ce na to, co vařit? Ostatně, komu by se v létě chtě­lo stát a vařit před roz­pá­le­nou trou­bou, natož pak jíst těž­ká a hut­ná jíd­la? Není divu, že dává­me radě­ji před­nost nej­růz­něj­ším salá­tům.

Kniha „Saláty ze Svatojánku“ se jeví, že by vám moh­la doslo­va vytrh­nout trn z paty, neboť obsa­hu­je vel­ké množ­ství zdra­vých a chut­ných salá­tů, kte­ré lze při­pra­vo­vat a jíst doslo­va po celý rok. Všechny uve­de­né salá­ty jsou leh­ké, vyvá­že­né, a ať už je bude­te jíst jako samo­stat­né jíd­lo nebo jako pří­lo­hu k hlav­ní­mu, vždy vás doko­na­le zasy­tí.

Všechny recep­ty jsou roz­dě­le­ny do čtyř základ­ních sku­pin, a to dle roč­ních obdo­bí tj. na salá­ty, kte­ré lze při­pra­vo­vat na jaře, v létě, na pod­zim a v zimě.

Kapitola „Jaro“ je pod­bar­ve­na do zele­na. Obsahuje recep­ty, u nichž je hlav­ní suro­vi­nou např. ředkvič­ky, hláv­ko­vý salát, ruko­la, jar­ní divo­ké bylin­ky (řeřeš­ni­ce luč­ní, líst­ky pam­pe­liš­ky, orse­je, řeb­říč­ku, jitro­ce­le, šťo­ví­ku, popen­ce či kvít­ka sed­mi­k­rá­sek).

„Léto“ je pod­bar­ve­no čer­ve­nou bar­vou. Do jed­not­li­vých recep­tů je zahr­nu­ta prak­tic­ky všech­na zele­ni­na a bylin­ky, ovšem v nej­vět­ším zastou­pe­ní okur­kou a raj­če­tem.

„Podzim“ v bar­vě béžo­vé až hně­dé zau­jí­má suro­vi­ny jako je dýně, řepa, zelí, oře­chy a posled­ní let­ní zele­ni­na. Autorka do jídel­níč­ku zahr­nu­je vět­ší množ­ství luš­tě­nin a obi­lo­vin.

Modře pod­bar­ve­ná kapi­to­la pat­ří „Zimě“, tj. obdo­bí, kdy moc salá­tům nehol­du­je­me. Recepty jsou tedy zamě­ře­ny na salá­ty jakož­to pří­lo­hu k hlav­ní­mu jídlu z luš­tě­nin, obi­lo­vin, hub, zelí a koře­no­vé zele­ni­ny.

svatoján2

Každý recept je roz­lo­žen na celou dvou­stra­nu kni­hy. Na levé stra­ně jsou vždy při­lo­že­ny dvě foto­gra­fie. Horní obrá­zek zná­zor­ňu­je hlav­ní ingre­di­en­ci dané­ho recep­tu a dol­ní nao­pak výsled­né­ho, hoto­vé­ho jíd­la. Na pro­těj­ší, pra­vé stra­ně pak nalez­ne­te struč­ný popis recep­tu; žád­né dlou­hé cho­ze­ní kolem hor­ké kaše.

V barev­ném rámeč­ku dle dané­ho roč­ní­ho obdo­bí je uve­den název recep­tu a pod ním napsá­na struč­ná cha­rak­te­ris­ti­ka či postřeh např.:

1) Ředkvičky jsou pří­mo sym­bo­lem jar­ní zele­ni­ny, ale proč ty kupo­va­né vůbec nepá­lí?

2) Zelí je salá­to­vá stá­li­ce a pře­de­vším na pod­zim a v zimě bychom jím šet­řit nemě­li.

Ale i spous­tu jiné­ho.

Poté násle­du­je vel­mi krát­ký a jed­no­du­chý popis pří­pra­vy jíd­la. A tepr­ve ve spod­ní čás­ti strán­ky, vlast­ně úpl­ně nako­nec, nalez­ne­te výčet pou­ži­tých suro­vin. Abych řek­la prav­du, vět­ši­na ingre­di­en­cí byla pro mě vel­kou nezná­mou např. avo­ká­do­vý sirup, rost­lin­ný jogurt, čer­ve­ná ovoc­ná sůl, pistá­ci­o­vý olej, kuku­řič­ný sirup, oře­cho­vý olej a spous­tu jiné­ho.

svatoján1 1

Na kni­hu jsem se moc těši­la, ale jakmi­le jsem se víc a víc začet­la postup­ně do všech recep­tů a jejich suro­vin, moje prvot­ní nad­še­ní opadlo a byla jsem více méně z kni­hy dost zkla­ma­ná. Čekala jsem totiž kuchař­ku, kte­rou bych moh­la pou­žít ve svém kaž­do­den­ním běž­ném živo­tě na pří­pra­vu jed­no­du­chých, rych­lých a leh­kých salá­tů, jež doko­na­le zasy­tí celou rodi­nu.

Bohužel, ať se sna­žím jak se sna­žím, tato kni­ha bude asi zase jed­nou z těch, kte­rá u mě skon­čí na polič­ce, a bude se na ní jen prášit. I když recep­ty vypa­da­jí vel­mi skvě­le a láka­vě, tak pro jejich pří­pra­vu musí­te nej­pr­ve vykou­pit „Speciální pro­dej­nu“, abys­te měli vůbec k dis­po­zi­ci všech­ny uve­de­né „pro čes­kou kuchař­ku aty­pic­ké“ ingre­di­en­ce, tedy pokud se nechys­tá­te ve vel­kém expe­ri­men­to­vat a doslo­va vět­ši­nu suro­vi­ny nahra­dit „kla­sic­ký­mi, čes­ký­mi“ suro­vi­na­mi.... ale to bys­te se zas ochu­di­li o chu­ťo­vou vari­a­ci dle „Svatojánu“.

Kniha „Saláty ze Svatojánu“ je po gra­fic­ké strán­ce moc hez­ky zpra­co­va­ná s omy­va­tel­nou obál­kou a vel­mi kva­lit­ním papí­rem. Škoda, že u vět­ši­ny z nás díky „netra­dič­ním“ suro­vi­nám moc vyu­ži­tí nedo­jde, a vět­ši­nou zůsta­ne jen u pro­lis­to­vá­ní a zpět­né­mu zalo­že­ní do kni­hov­nič­ky.

Příště radě­ji sáh­nu po kni­ze s recep­ty na salá­ty z vylo­že­ně dostup­ných ingre­di­en­cí, neboť nemám čas „běhat po spe­ci­a­li­zo­va­ných pro­dej­nách“ a shá­nět suro­vi­ny, pro­to­že pro vytí­že­nou a pra­cu­jí­cí mat­ku dvou dětí je to totiž nad­lid­ský úkol. Bohužel nejsem BIO mat­ka, jinak bych si asi v téhle kni­ze pěk­ně rochňa­la a ujíž­dě­la na všech recep­tech.

Saláty ze Svatojánu

Napsala: Eva Francová

Vydalo nakla­da­tel­ství Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

Praha 2019

Počet stran: 199

ISBN 978-80-267-1522-11


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Aromaterapie podle ročních období. Využijte síly éterických olejů každý den10. února 2019 Aromaterapie podle ročních období. Využijte síly éterických olejů každý den "Z tisíce okvětních lístků získáme jednu kapku vzácného oleje. Éterické oleje zachycují něco jedinečného, co zasahuje naše smysly na mnoha úrovních. Harmonizují emoce, posilují intuici a […]
  • Příručka mladého zahradníka7. května 2019 Příručka mladého zahradníka Pokud máte doma malou zahradnici nebo zahradník, jež by si na své zahrádce, na balkoně nebo okenním parapetu rádi něco dobrého nebo krásného pro potěchu oka vypěstovali, je tahle kniha […]
  • Sladký život od autorek, které rády mlsají. 36 krát!28. března 2017 Sladký život od autorek, které rády mlsají. 36 krát! Nejlepší mlsací recepty jsou vždycky od toho, kdo strašně rád mlsá! A když se mlsný jazýček spojí s touhou po zdravém stravování, můžete si být jisti, že to je ONO. Žádné nechutné náhražky […]
  • DOMÁCÍ MEDOVÁ KUCHAŘKA. Medové speciality i běžná kuchyně.10. února 2019 DOMÁCÍ MEDOVÁ KUCHAŘKA. Medové speciality i běžná kuchyně. Pro všechny milovníky medu je tato kniha "Medová kuchařka" s více než 160 recepty jako dělaná. Kromě autorkou vyzkoušených receptů na velké množství dobrot, kde je z jednou složek […]
  • SPARŤAN VE FORMĚ. 30denní tréninkový plán k proměně těla i mysli10. února 2019 SPARŤAN VE FORMĚ. 30denní tréninkový plán k proměně těla i mysli Kniha Starověkým Sparťanům pro moderní Sparťany, jež velmi poutavým zpracováním nabízí velmi jednoduchý přístup či návod, jak ve velmi krátkém čase dosáhnout fyzického a mentálního zdraví, […]
  • Tradiční český podzim- zvyky, říkadla, písničky23. září 2019 Tradiční český podzim- zvyky, říkadla, písničky Podzim je barevně nejkrásnější roční období. Stromy se barví různými barvami, postupně ztrácí své listy. Příroda se chystá k zimnímu spánku. Farmáři sklízí to, co na jaře zaseli a […]
  • Rok ve Svatojánu28. září 2017 Rok ve Svatojánu „Láska k bylinám jde ruku v ruce v důvěrou v ně. Bylináře nenapadne použít na řeznou ránu jodovou tinkturu a antibiotickou mast, sáhne po jitroceli a ví, že jeho poranění bude do dvou dnů […]
  • Hrajte si a vytvořte si vlastní kosmetiku18. prosince 2018 Hrajte si a vytvořte si vlastní kosmetiku Přírodní kosmetika – kdo by o ní již neslyšel, zvlášť když v poslední době se o ní mluví čím dál častěji? Chcete dát sbohem chemii a vyrobit si vlastní, čistě přírodní kosmetiku a […]
  • Poznejte, jak probíhá spánek a spěte lépe11. září 2018 Poznejte, jak probíhá spánek a spěte lépe V nové knize Spánek: Proč je dobré spát a co dělat, když to nejde, vás autor seznámí s různými informace o spánku. Ano, bude to hlavně teorie, ale je důležité pochopit, jak spánek funguje […]
  • BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY od Petry Rubášové30. července 2017 BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY od Petry Rubášové BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY od Petry Rubášové Nadšenci bylinek si zcela určitě nesmí nechat ujít knižní novinku „Jak pěstovat a zpracovat BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY“ tj. příručka pro pěstitele, […]