Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Sabina Remundová MAŘČI

Sabina Remundová MAŘČI

Remundova

Koho hra­je­te v tri­lo­gii Zahradnictví?

Jsem vese­lá teta Marči. Doufám, že vese­lá. Řekla bych, že je to tako­vá tragi­ko­mic­ká posta­va. Dost čas­to se pro­je­vu­je tako­vým způ­so­bem, že ostat­ní posta­vy s ní nesou­hla­sí. Ale ta její neho­ráz­nost a neo­ma­le­nost půso­bí komic­ky. Myslím si, že tako­vých lidí je spous­ta. Je to bezdět­ná vdo­va, což má také vliv na to, jak se pro­je­vu­je a cho­vá k dětem a ostat­ním pří­buz­ným.

V popi­su od Petra Jarchovského bylo uve­de­no, že Marči je rodin­ná roz­buš­ka...

Rodinná roz­buš­ka? To je přes­ně ono. Ona kvů­li té neo­ma­le­nos­ti vždy řek­ne napros­to bez­o­styš­ně, co ji zrov­na napad­ne. Manipuluje růz­ně s lid­mi. Dostává ostat­ní posta­vy do stře­tů. Ta posta­va se mi straš­ně moc líbí a baví mě. Jeden pan dra­ma­turg, kte­ré­ho si vel­mi vážím, řekl, že je to nej­e­fek­tiv­něj­ší posta­va z celé tri­lo­gie. Přinejmenším, že bude divác­ky vel­mi vděč­ná. Je moc hez­ky napsa­ná. Jsou tam tedy vel­mi těž­ké obra­zy, kde je za sebou obrov­ské množ­ství tex­tu v ohrom­né pal­bě. Aby to vyšlo, tak se před­po­klá­da­lo že budu vel­mi dob­ře při­pra­ve­ná a zaži­tá, abych moh­la být suve­rén­ní a svo­bod­ná. Celá moje rodi­na ty dia­lo­gy umí, a ješ­tě si je bude dlou­ho pama­to­vat.

Marči scé­nář pře­de­pi­su­je, že se na rodin­ných osla­vách vždy ocit­ne v oble­že­ní chle­bíč­ků…

…a kon­zu­mu­je. Slyšela jsem i názor, že je to bez­va. Ta prv­ní kon­zu­ma­ce byla asi nej­hor­ší. Měly to být vdol­ky, ale bylo to něco jako sma­že­né kob­li­hy. Měla jsem dlou­hý text a Mařčí během toho neho­ráz­ně jí a mlu­ví, mlu­ví a mlu­ví. A já jsem to samo­zřej­mě muse­la reál­ně kou­sat a poly­kat. Normálně se tomu vyhý­bám, nejen pro­to, že kdy­bych to jed­la, tak bych měla 200 kilo, ale ani mi to moc nechut­ná. Byly tam i ty chle­bíč­ky. Už jsem pro­si­la a sna­ži­la jsem se tomu nějak maza­ně vyhnout, pro­to­že když se to moc­krát opa­ku­je, tak je to pak úmor­né. Jedno odpo­led­ne jsme pak zase všich­ni jed­li polív­ku s kned­líč­ky… Není to tako­vé bla­ho, jak to mož­ná vypa­dá.

Když jste si pře­čet­la scé­nář od Petra Jarchovského, co vás na Zahradnictví nej­ví­ce zau­ja­lo?

Scénář je moc pěk­ně napsa­ný. Také jsem ho panu auto­ro­vi pochvá­li­la, pro­to­že sama píšu, tak na to nahlí­žím i obdiv­ně oči­ma auto­ra. Je to živé. Myslím si, že v Zahradnictví jsou věci, kte­ré si musí­me všich­ni neu­stá­le při­po­mí­nat. Ani my jsme je neza­ži­li a naše děti se koli­krát ztrá­ce­jí v sou­vis­los­tech. Mezníky, jako jsou roky 1968 a 1989, jsou pro moji gene­ra­ci napros­to sro­zu­mi­tel­né, ale pro moje děti to jsou jen čís­li­ce, kte­ré jim vůbec nic neří­ka­jí. Je tře­ba pořád a pořád naši his­to­rii vyme­zo­vat a pojme­no­vá­vat. A když se to pove­de s tako­vou leh­kos­tí a tře­ba i humo­rem, tak si mys­lím, že je to skvě­lé.

Jak bys­te popsa­la spo­lu­prá­ci s reži­sé­rem Janem Hřebejkem?

Pan reži­sér je báječ­ný. Dostala jsem od něho tuto roli jako dru­hou v pořa­dí. Je veli­ce inte­li­gent­ní. V hla­vě toho musel mít straš­ně moc, pro­to­že je to veli­ké dílo. Ale pořád byl hroz­ně při věci. Denní pro­gram byl nabi­tý, že to bylo oprav­du obdi­vu­hod­né. Byla jsem hroz­ně ráda za tuto pří­le­ži­tost a setká­ní s ním.

Jak bys­te divá­kům Zahradnictví při­blí­ži­la?

Je to krás­ně napsa­ný tří­díl­ný film, ve kte­rém hra­je spous­ta báječ­ných her­ců. Za mě, jako za hereč­ku, bych pozva­la na ten pří­běh i her­ce. I přes­to, že jde o ne zce­la komic­ké situ­a­ce, tak i na poza­dí váž­ných a seri­óz­ních dějin se dostá­vá­me do lid­ských osu­dů i přes tro­chu humor­né věci.


  • Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice.9. června 2020 Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice. Film mě nezklamal a nabídnul příběhy, které jsem tak docela neznala.František Šíma, který je nevěrný své invalidní ženě se sousedkou a v roztržce zabije svého syna. Následuje vězení a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Past - tragický příběh herečky Jiřiny Štěpničkové16. února 2020 Past - tragický příběh herečky Jiřiny Štěpničkové V pražském Divadle na Vinohradech si herečka Jiřina Štěpničková nepřipadá na počátku padesátých let příliš obsazovaná. Před válkou byla známou filmovou hvězdou díky významným filmovým […] Posted in TV Recenze
  • Tisková konference k filmu PAST12. února 2020 Tisková konference k filmu PAST Po včerejší novinářské projekci filmu Past proběhla krátká tisková konference za účasti scénáristy a režiséra Viktora Polesného a herců. Film Past vypráví příběh herečky Jiřiny […] Posted in Filmové premiéry
  • Případy 1. oddělení (TV seriál)17. srpna 2018 Případy 1. oddělení (TV seriál) Případy 1. oddělení je kriminální seriál inspirovaný 14 skutečnými případy, které řešili po roce 1989 policisté oddělení vražd na území Prahy. 1. oddělení je elitní útvar, který v […] Posted in Galerie
  • „Nápadník“ umí vyloudit slzu17. listopadu 2017 „Nápadník“ umí vyloudit slzu Dobře vychovaný mladík Mirek se zamiluje do půvabné Dany a jejich vzájemné sympatie napovídají, že to bude láska na celý život. Jenže lásce nepřeje Danin podezíravý otec Jindřich (známý […] Posted in Filmové recenze
  • Rozpačitý „DEZERTÉR“ - 50 %29. září 2017 Rozpačitý „DEZERTÉR“ - 50 % Ve filmu DEZERTÉR se musí členové tří vzájemně spřízněných rodin vyrovnávat s politicky vyhraněným obdobím let 1947-53. Nejvíce zvratů zažije Otto Stock, majitel noblesního kadeřnického […] Posted in Filmové recenze
  • Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 %26. dubna 2017 Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 % Doktor Jiří pomáhá nejen nemocným, ale i trojici sester, které zůstávají během druhé světové války v obtížné situaci. Je to dobrý rodinný přítel. Nejspíš má svá přání a touhy, ale o těch […] Posted in Filmové recenze
  • Finále Plzeň začíná již dnes, přivítá nejen filmové fanoušky, ale i mnoho známých tváří20. dubna 2017 Finále Plzeň začíná již dnes, přivítá nejen filmové fanoušky, ale i mnoho známých tváří Plzeň, 18. 4. 2017 – 30. ročník filmového festivalu Finále Plzeň odstartuje již tento čtvrtek, 20. dubna, předpremiérou Hřebejkova prvního dílu z trilogie Zahradnictví. Zahájení se […] Posted in Festivaly
  • Případ pro exorcistu - novinářská konference8. ledna 2015 Případ pro exorcistu - novinářská konference V neděli 11.ledna 2015 se na programu ČT 1 začne vysílat první série detektivního seriálu Detektivů od nejsvětější trojice nazvaná Případ pro exorcistu. Jednotlivé díly se budou vysílat po […] Posted in Články
  • Všiváci [45%]23. června 2014 Všiváci [45%] Opět nastal jeden z těch vzácných momentů a prostor na tomto blogu dostal snímek, který pochází z tuzemské produkce. Dnes totiž bude řeč o filmu Všiváci, který se natáčel před dvěma lety a […] Posted in Filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,23615 s | počet dotazů: 231 | paměť: 47116 KB. | 06.03.2021 - 12:25:45