Kritiky.cz > TV Recenze > S11E02: The Ghost Monument

S11E02: The Ghost Monument

vlcsnap 2018 10 17 21h47m07s242

Za dáv­ných časů v his­to­rii se byl jeden Pán času, zachra­ňo­val svět, něko­li­krát umřel a rege­ne­ro­val se, až se po posled­ní smr­ti se rege­ne­ro­val do ženy.  Nová dok­tor­ka ztra­ti­la svo­ji loď a až po jed­né krát­ké kapi­to­le na Zemi a jed­né kapi­to­le na pla­ne­tě „Zatracení“ najde svo­jí mod­rou poli­cej­ní bud­ku.

Jak jsem psal v před­cho­zí recen­zí nová Doktorka to má váž­ně těž­ké, po toli­ka dílech s muži, dostat svo­jí rege­ne­ra­ci na kva­li­tu, kte­rou celý seri­ál vyža­du­je. 50. letá his­to­rie se neza­pře a je oprav­du těž­ké najít nové pří­běhy a záplet­ky, kte­ré se nebu­dou opa­ko­vat.

Vymýšlet pří­běh Doktorky a její tří spo­leč­ní­ků je čím dál těž­ší, ale přes­to tvůr­ci vymýš­le­jí dal­ší pří­běhy kolem hlav­ní dvo­ji­ce, tro­ji­ce... 4 hlav­ních postav. Tentokrát je to jed­no­du­chý pří­běh o finál­ní ces­tě dvou závod­ní­ků, kte­ří mají blíz­ko k cíli a jejich vesmír­ná ces­ta bude zakon­če­na spo­leč­ným fini­šem.

Nová dok­tor­ka je stá­le zma­te­ná, kde jsou ty časy, kdy se před­cho­zí dok­to­ři vrh­li do řeše­ní svých cest s ver­vou a odhod­lá­ním, se kte­rým se dosta­li na záda smr­ti a doká­za­li zachrá­nit celou pla­ne­tu i své přá­te­le. Nová dok­tor­ka je stá­le nejis­tá o tom, co vlast­ně ví a co všech­no umí vyře­šit. Její ces­ta je pros­tě nepro­bá­da­ná a změ­na z x mužů na ženu pro Doktora není vůbec leh­ká.

Po dru­hém díle už víme, kdo také bude hlav­ním zápo­rá­kem série. Tím budou lov­ci lidí - Stenzanská váleč­nic­ká rasa, pro kte­rou je důle­ži­té najít zabít (ulo­vit) vyzna­če­nou oso­bu, mimozemšťana…Samozřejmě, že to urči­tě nebu­de v kaž­dém pří­bě­hu, ale urči­tě se s nimi setká­me v posled­ním díle 11. Sezóny.

Tentokrát je dru­hý pří­běh novo­do­bé Doktorky pove­de­něj­ší než před­cho­zí. Člověk Doktorce více věří a postup­ně začí­ná mít v obli­bě její spo­leč­ní­ky, kte­ří jsou kaž­dý úpl­ně jiný a Doktorku dopl­ňu­jí.

Příběh o finá­le závo­du je také pove­de­ný. Jak se mají poznat cha­rak­te­ry lidí, že… než v závo­du na život a na smrt. Finálová dvo­ji­ce závod­ní­ků se také poved­la a jejich dia­lo­gy také sto­jí za pozor­nost.

Nesmíme zapo­me­nout i na pla­ne­tu, na kte­ré se finá­lo­vý závod ode­hrá­vá. Není to mrt­vá pla­ne­ta, jak se zdá, ale na 7 oso­by  (Pán času + 4 lidé + 2 závo­dí­cí) čeká mno­ho nebez­pe­čí, kte­rá se daří zdár­ně pře­ko­nat.

A co v posled­ních minu­tách oče­ká­vá­me? Novou Tardis.. A je tam, nová, rene­ro­va­ná a čeka­jí­cí na své­ho pilo­ta v mís­tě a čase.

Je vidět, že je Doktor Who zase úpl­ně jiný než před­cho­zí. Dámská ver­ze hlav­ní posta­vy mu slu­ší a dává mu více citu, kte­rý pro lidi bude ješ­tě více zají­ma­věj­ší, když se o živo­tě Pána času dozví­me tro­chu více z jeho his­to­rie a věci, kte­ré ji během před­cho­zí rein­kar­na­cí pozna­me­na­ly.

Hodnocení: 80 %


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com