Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > S.W.A.T. - Jednotka rychlého nasazení

S.W.A.T. - Jednotka rychlého nasazení

Patří k nej­lep­ším z nej­lep­ších.
Jsou eli­tou mezi stráž­ci záko­na.
Nyní je čeká nej­těž­ší mise.OBSAH
Patří k nej­lep­ším z nej­lep­ších. Jsou eli­tou mezi stráž­ci záko­na. Nyní je čeká nej­těž­ší mise v ději­nách.

Příslušník jed­not­ky S.W.A.T. Jim Street (Colin Farrell) spo­lu se svým part­ne­rem Brianem Gamblem (Jeremy Renner) uči­ní během záchra­ny rukojmích z pře­pa­de­né ban­ky spor­né roz­hod­nu­tí, díky kte­ré­mu je násled­ně donu­cen elit­ní poli­cej­ní tým opus­tit. Gamble je vývo­jem situ­a­ce zne­chu­cen a odchá­zí od poli­cie, Street se s poní­že­ním vyrov­ná, při­jme nové pra­cov­ní mís­to a dou­fá, že jed­no­ho dne dosta­ne šan­ci se do jed­not­ky rych­lé­ho nasa­ze­ní zno­vu dostat.
Jeho sen se mu plní krát­ce poté, co je veli­tel Dan „Hondo“ Harrelson (Samuel L. Jackson) pově­řen úko­lem najít a vycvi­čit pět prvotříd­ních poli­cis­tů, ze kte­rých se sta­ne nová jed­not­ka S.W.A.T. Streetovými nový­mi kole­gy jsou Deacon „Deke“ Kaye (James Todd Smith - LL Cool J), Chris Sanchez (Michelle Rodriguez), Michael Boxer (Brian Van Holt) a T.J. McCabe (Josh Charles).
Ihned po zakon­če­ní něko­li­ka­tý­den­ní­ho nároč­né­ho výcvi­ku čeká nový tým prv­ní ost­rá akce - dro­go­vý boss Alex Montel (Olivier Martinez) ote­vře­ně pro­hlá­sí, že zapla­tí 100 mili­o­nů dola­rů člo­vě­ku, kte­ré­mu se poda­ří jej osvo­bo­dit z poli­cej­ní vaz­by. Zdánlivě rutin­ní trans­port věz­ně se tak změ­ní v nebez­peč­nou akci, během níž čeká jed­not­ku rych­lé­ho nasa­ze­ní kon­fron­ta­ce se sku­pi­nou nemi­lo­srd­ných a dob­ře vyzbro­je­ných žol­dá­ků.

O FILMU
S.W.A.T. - Jednotka rych­lé­ho nasa­ze­ní je akčně-dobrodružný pří­běh o mužích a  ženách, jejichž úko­lem je řešit nej­kri­tič­těj­ší situ­a­ce, se kte­rý­mi se poli­cis­té setká­va­jí při výko­nu služ­by. Je také stu­dií o kon­tras­tech v lid­ských osob­nos­tech a způ­so­bu, jakým ovliv­ňu­jí osu­dy růz­ných lidí.
Dva odda­ní pří­sluš­ní­ci jed­not­ky S.W.A.T., Jim Street (Colin Farrell) a Brian Gamble (Jeremy Renner), jsou po kon­tro­verz­ním roz­hod­nu­tí během záchra­ny rukojmích z pře­pa­de­né ban­ky ofi­ci­ál­ně pokárá­ni a degra­do­vá­ni. Gamble je tím­to roz­hod­nu­tím svých nad­ří­ze­ných zne­chu­cen a než by trest při­jal, radě­ji se roz­hod­ne losan­ge­les kou poli­cii opus­tit. Street sklo­pí uši a dou­fá v dal­ší pří­le­ži­tost. Tato roz­hod­nu­tí zásad­ním způ­so­bem ovliv­ní jejich budou­cí živo­ty.
Pro Streeta má degra­da­ce neče­ka­né důsled­ky - při své nové prá­ci se setká se ser­žan­tem „Hondo“ Harrelsonem (Samuel L. Jackson), kte­rý se vrá­til ke S.W.A.T. s pově­ře­ním sesta­vit nový úder­ný tým. Stejně jako v pří­pa­dě Streeta je Hondovou hlav­ní moti­va­cí očiš­tě­ní své pověs­ti. Jeho dlou­ho­le­tý pro­tiv­ník, kapi­tán Thomas Fuller (Larry Poindexter), se sna­ží ze všech sil dosáh­nout toho, aby Hondo ve své sna­ze neu­spěl. Hondo však stej­ně jako Street nehod­lá dopus­tit, aby mu stá­ly v ces­tě k úspě­chu neo­pod­stat­ně­né pomlu­vy. Tvrdošíjně pokra­ču­je ve své prá­ci a postup­ně dává dohro­ma­dy nej­lep­ší jed­not­ku losan­ge­les­ké poli­cie.
„Stejně jako Street a Gamble byli i Hondo a Fuller na začát­ku svých kari­ér part­ne­ry,“ říká pro­du­cent fil­mu Neal Moritz. „Oba byli skvě­lý­mi poli­cis­ty, ale Fuller si uměl lépe zaří­dit kari­ér­ní postup. Hondo byl tím typem poli­cis­ty, kte­ré­ho bys­te chtě­li mít na uli­ci, aby vás chrá­nil.“
Jako prv­ní vybí­rá Hondo do své­ho nové­ho týmu dva zku­še­né pří­sluš­ní­ky jed­not­ky S.W.A.T. - Michaela Boxera (Brian Van Holt) a T.J. McCabea (Josh Charles). Na jeho krát­kém sezna­mu je také vyni­ka­jí­cí poli­cis­ta Deacon „Deke“ Kaye (James Todd Smith nebo­li LL Cool J), kte­ré­mu se v minu­los­ti poda­ři­lo dopad­nout pozo­ru­hod­né množ­ství zlo­čin­ců.
O Hondově osob­nos­ti mno­hé vypo­ví­dá jeho čtvr­tá vol­ba - degra­do­va­ný Jim Street. „Hondo se roz­hod­ne pro Streeta, pro­to­že cítí jeho tou­hu dostat novou šan­ci,“ říká Farrell. „V tom jsou si do jis­té míry podob­ní. Hondo byl donu­cen k  odcho­du z jed­not­ky Fullerem, pro­to se Streetem sou­cí­tí a chce vyu­žít své nové pozi­ce k tomu, aby dal dru­hou šan­ci i jemu.“
Jeho pátým a posled­ním kan­di­dá­tem je Chris Sanchez - prv­ní žena, kte­ré se poda­ři­lo dostat do losan­ge­les­ké jed­not­ky S.W.A.T. „Hondo ji vybe­re čás­teč­ně pro­to, aby naštval kapi­tá­na,“ říká její před­sta­vi­tel­ka Michelle Rodriguez. „Pokusila se do jed­not­ky dostat už tři­krát, ale pokaž­dé byla odmít­nu­ta jen kvů­li tomu, že je žen­ské­ho pohla­ví. Hondo však vidí její poten­ci­ál - je tvr­dá a má smy­sl pro týmo­vou prá­ci.“
Po sesta­ve­ní jed­not­ky čeká Honda nároč­ný úkol - pro­vést své svě­řen­ce skr­ze extrém­ně nároč­ný tré­nin­ko­vý kurs, kte­rý je nau­čí mys­let a cho­vat se jako kom­pakt­ní tým. Během toho­to pro­ce­su musí jed­not­ka mimo jiné zdár­ně ukon­čit téměř nespl­ni­tel­nou misi: zachrá­nit všech­ny rukojmí během simu­lo­va­né­ho úno­su leta­dla. Tým však spl­ní ten­to úkol na jed­nič­ku a vede­ní losan­ge­les­ké poli­cie je jeho nena­dá­lým úspě­chem zce­la ohro­me­no. Jednotka je pro­to ihned pře­ve­le­na do ost­ré akce - jejím prv­ním úko­lem je zabrá­nit v úni­ku mezi­ná­rod­ní­mu zlo­čin­ci Alexi Montelovi (Olivier Martinez), kte­rý se poku­sí uté­ci z vyšet­řo­va­cí vaz­by během poli­cej­ní­ho pře­vo­zu.

Přestože se jeho plán poda­ří pře­ka­zit, Alex má v ruká­vu dal­ší eso - ozná­mí repor­té­rům, že vypla­tí 100 mili­o­nů dola­rů člo­vě­ku, kte­ré­mu se poda­ří dostat jej z vyšet­řo­va­cí vaz­by na svo­bo­du. Jeho pro­hlá­še­ní je odvy­sí­lá­no v celém Los Angeles a mezi nej­vět­ší­mi gan­gs­te­ry z měs­ta se roz­pou­tá malá vál­ka. Vzniklý cha­os je před­zvěs­tí vel­kých kom­pli­ka­cí, což přes­ně zapa­dá do Alexova scé­ná­ře.
Mise jed­not­ky S.W.A.T. je nej­ví­ce ohro­že­na sku­teč­nos­tí, že jed­ním z lidí, kte­ří jsou odhod­lá­ni sta­mi­li­o­no­vou odmě­nu zís­kat, je býva­lý Streetův part­ner Gamble. S při­hléd­nu­tím k jeho zna­los­tem tak­tic­kých postu­pů jed­not­ky je ihned jas­né, že tým zís­kal vel­mi sil­né­ho nepří­te­le.
„Gamble ve sku­teč­nos­ti není padouch, ale nepří­zeň osu­du jej sved­la z ces­ty. Dostal ránu pod pás a poté uči­nil něko­lik špat­ných roz­hod­nu­tí,“ říká na adre­su své posta­vy Renner.
Stejně jako pro Streeta byla i pro Gamblea prá­ce u S.W.A.T. hlav­ní nápl­ní živo­ta, pro­to je pro něj těž­ká rána, když je donu­cen z jed­not­ky ode­jít. „Je úpl­ně na dně. Nemá kam jít, jeho vyhlíd­ky jsou mizer­né,“ pokra­ču­je Renner. „Avšak mís­to toho, aby se pro své výji­meč­né schop­nos­ti poku­sil nalézt pat­řič­né uplat­ně­ní, roz­hod­ne se svých zna­los­tí zne­u­žít k jed­no­rá­zo­vé vel­ké akci. Uvědomí si, že zná všech­ny tak­ti­ky jed­not­ky a tudíž může být stá­le o krok před svý­mi býva­lý­mi kole­gy.“
Pro čle­na jed­not­ky S.W.A.T. je únik do svě­ta korup­ce a zlo­či­nu tou nej­vět­ší zra­dou, jaké se může dopus­tit. Gambleovo selhá­ní pro­to vyvo­lá­vá pochy­by o cti a věr­nos­ti mužů a žen, ve kte­ré veřej­nost vklá­dá svou důvě­ru. „Mnohokrát jsme se bavi­li o poku­še­ních, kte­rým musí poli­cis­té občas čelit, a jak snad­né je někte­ré­mu z nich pod­leh­nout,“ říká Samuel L. Jackson. „V tako­vém pří­pa­dě však člo­věk popře vše, za co v živo­tě bojo­val, a to z něj činí ješ­tě dale­ko hor­ší­ho člo­vě­ka, než jaký­mi jsou samot­ní zlo­čin­ci. Vybral si život­ní poslá­ní, kte­rým bylo lidi ochra­ňo­vat. Pokud se k nim ale oto­čí zády, zra­dí onu sva­tou důvě­ru, kte­rou do něj vklá­da­li.“
Street a Hondo jsou nao­pak ztě­les­ně­ním odda­ných poli­cis­tů, pro kte­ré je pro­hře­šek pro­ti morál­ce a cti zce­la nemys­li­tel­nou věcí. „Jim Street není žád­ný andí­lek. Je to zkrát­ka nor­mál­ní chlap, kte­rý má vel­mi rád svou prá­ci a věří tomu, co dělá,“ říká Farrell. „Byl vždy neú­plat­ný. Nedělá svo­ji prá­ci kvů­li lás­ce ke zbra­ním nebo pro­to, aby demon­stro­val svou sta­teč­nost. Chce zkrát­ka jen poslou­žit dob­ré věci.“
Stejně odda­ný své prá­ci je také Hondo. „Hondo je hrdý na svou úlo­hu a fakt, že byl pově­řen sesta­ve­ním nové jed­not­ky S.W.A.T.,“ říká Jackson. „Jsou sku­teč­ně o stu­peň lep­ší než všich­ni ostat­ní. Nejlepší z nej­lep­ších.“
Jejich doko­na­lým pro­ti­kla­dem je bez­cit­ný a bru­tál­ní dro­go­vý boss Alex Montel. „Alex nemá žád­nou víru, vůbec na ničem mu nezá­le­ží,“ říká Martinez. „Je to zce­la amo­rál­ní člo­věk bez jaké­ho­ko­liv názna­ku svě­do­mí.“
Důležitou devi­zou poli­cej­ních dra­mat jsou také akč­ní scé­ny. Producent Neal H. Moritz, kte­rý se podí­lel na akč­ních trhá­cích jako XXX nebo Rychle a zbě­si­le, si pro režii fil­mu vybral Clarka Johnsona - vete­rá­na akč­ních tele­viz­ních seri­á­lů s poli­cej­ní téma­ti­kou. Johnson hrál po něko­lik let v seri­á­lu Homicide: Life on the Streets, jehož někte­ré epi­zo­dy také reží­ro­val. Jako reži­sér se poté podí­lel mimo jiné na seri­á­lech Policie - New York, Zákon a pořá­dek, Třetí hlíd­ka, The Wire a The Shield.
„Když jsme popr­vé zača­li mlu­vit o tom­to fil­mu, chtě­li jsme, aby zná­zor­ňo­val hrdost a čest, kte­rá pra­me­ní z člen­ství v jed­not­ce S.W.A.T., ale záro­veň také s tím sou­vi­se­jí­cí nebez­pe­čí,“ říká Moritz. „Potřebovali jsme něko­ho, kdo by nás doká­zal do toho­to svě­ta zavést. Když se podí­vá­te na Clarkovu dosa­vad­ní tvor­bu, zjis­tí­te, že vždy doká­zal vzbu­dit v divá­ko­vi pocit, jako by byl oprav­du v cen­t­ru dění.“
Přestože je film inspi­ro­ván stej­no­jmen­ným seri­á­lem ze 70. let, jedi­ná podob­nost spo­čí­vá ve jmé­nech čtyř hlav­ních hrdi­nů - Honda, Streeta, T.J. McCabea a Dekeho. Filmaři však vzdá­va­jí původ­ní­mu seri­á­lu hold něko­li­ka téměř nepo­střeh­nu­tel­ný­mi detai­ly - Steve Forrest, kte­rý hrál Honda v tele­viz­ním seri­á­lu, se ve fil­mu mih­ne jako řidič nákla­ďá­ku a Rod Perry, kte­rý v seri­á­lu obsa­dil roli Deacona, se ten­to­krát vra­cí jako otec své vlast­ní seri­á­lo­vé posta­vy.
„Příslušníci jed­not­ky S.W.A.T. se čas­to oci­ta­jí ve vel­mi napja­tých a živo­tu nebez­peč­ných situ­a­cích, ale jejich pri­már­ním úko­lem je vždy lidi zachra­ňo­vat, niko­liv zabí­jet,“ říká Jackson. „V očích veřej­nos­ti jsou lidé ze S.W.A.T. sni­pe­ry, kte­ří mají za úkol vystře­lit, pokud to bude nut­né. V tom ale jejich prá­ce nespo­čí­vá. Jejich úko­lem je zajis­tit, aby se z dané situ­a­ce kaž­dý dostal ve zdra­ví. Člověk musí mít vel­mi výji­meč­né schop­nos­ti, aby doká­zal odo­lat podob­né­ho tla­ku a záro­veň nepod­lehl nutká­ní cho­vat se jako kov­boj.“
Johnson a Moritz věno­va­li vel­kou pozor­nost detai­lům, kte­ré byly důle­ži­té pro dosa­že­ní maxi­mál­ní auten­ti­ci­ty zob­ra­ze­ných týmo­vých tak­tik. Proto byl jed­nou z nej­dů­le­ži­těj­ších sou­čás­tí fil­mo­vé­ho štá­bu tech­nic­ký porad­ce Randy Walker, vyslou­ži­lý vete­rán losan­ge­les­ké poli­cie, kte­rý u jed­not­ky S.W.A.T. půso­bil 16 let. Před začát­kem natá­če­ní sezná­mil všech­ny her­ce s his­to­rií jed­not­ky a její­mi zása­da­mi. Herci se také nau­či­li ovlá­dat širo­ké spek­trum zbra­ní, pou­ží­vat spe­ci­ál­ní ruč­ní sig­ná­ly, komu­ni­ko­vat pomo­cí oční­ho kon­tak­tu, mlu­vit poli­cej­ním žar­go­nem a cho­vat se stej­ně jako pří­sluš­ní­ci jed­not­ky.
Z prak­tic­kých důvo­dů muse­lo být pro úče­ly fil­mu pro­ve­de­no něko­lik změn na stan­dard­ním oble­ku i výzbro­ji. Kevlarova ves­ta, kte­rá samot­ná váží oko­lo 15 kg, by spo­lu s ostat­ním vyba­ve­ním byla pro her­ce až pří­liš vel­kou zátě­ží, pro­to byla nahra­ze­na ves­tou s pěno­vou výpl­ní. Dalším pro­blé­mem bylo to, že pří­sluš­ní­ci jed­not­ky jsou v prů­bě­hu celé akce oble­če­ni od hla­vy až k patě v úpl­ně stej­ných kos­tý­mech, díky kte­rým není mož­né roz­po­znat, kdo je kdo. V někte­rých scé­nách si pro­to her­ci sun­dá­va­jí hel­my či ochran­né brý­le, aby bylo zřej­mé, o koho se jed­ná.
Nejnáročnější čás­tí pří­prav bylo noč­ní natá­če­ní závě­reč­né akč­ní sek­ven­ce, kte­ré pro­bí­ha­lo na mos­tě 6th Street Bridge v Los Angeles a trva­lo cel­kem čty­ři týd­ny. „Někdo mi navr­ho­val dál­ni­ci 405 (kte­rá vede ze San Diega do Sacramenta), ale pak jsem nara­zil na kni­hu Above Los Angeles a usou­dil, že kdy­bych byl pilo­tem, vybral bych si pro při­stá­ní nej­spí­še most 6th Street Bridge,“ říká hlav­ní výtvar­ník Mayne Berke. „Tento most mi při­pa­dal ide­ál­ní také z vizu­ál­ní­ho hle­dis­ka - je dlou­hý téměř kilo­me­tr a po při­stá­ní by svě­tél­ku­jí­cí okna mra­kodra­pů tvo­ři­la vyni­ka­jí­cí kuli­su.“ Přistání s oprav­do­vým leta­dlem by však bylo pří­liš nebez­peč­né, pro­to byla na most kaž­dou noc dopra­ve­na jeho repli­ka z blíz­ké­ho skla­du.
Místem, kam nebyl povo­len vstup ani fil­mo­vé­mu štá­bu, však zůsta­ly losan­ge­les­ké deš­ťo­vé odpad­ní kaná­ly. Zodpovědné úřa­dy se obá­va­ly nebez­pe­čí náh­lých záplav, kte­ré bylo navíc v době natá­če­ní vyš­ší než ve zbý­va­jí­cí čás­ti roku. Berke pro­to musel odpad­ní kanál posta­vit ve stu­diu. „Musel jsem vytvo­řit kon­struk­ci, kte­rá by dala pro­stor veš­ke­ré akci, popsa­né ve scé­ná­ři. V pod­sta­tě to mělo být něco jako dět­ská pro­lé­zač­ka.“
Berkeho nej­vět­ším zdro­jem inspi­ra­ce se uká­za­ly být inter­ne­to­vé strán­ky „dra­i­ne­rů“ - lidí, kte­ří se baví tím, že bez povo­le­ní vstu­pu­jí do deš­ťo­vých odpad­ních kaná­lů po celé zemi, fotí se a poté zve­řej­ňu­jí foto­gra­fie na inter­ne­tu. Součástí strá­nek jsou také dis­ku­ze o tom, jakým způ­so­bem se jim poda­ři­lo dostat do/z kon­krét­ní­ho kaná­lu a co zají­ma­vé­ho tam našli.
Pro Berkeho bylo pře­kva­pe­ním, že všech­ny odpad­ní kaná­ly mají urči­té spo­leč­né zna­ky. „Ve všech kaná­lech ros­tou na stro­pě řasy a jsou tam tisí­ce ciga­re­to­vých nedo­pal­ků. Jsou tam také spous­ty ple­cho­vek a plas­ti­ko­vých tašek, kte­ré si lidé nosí ze super­mar­ke­tů. Kromě jiné­ho jsme našli také jeden tele­graf­ní sloup, vysa­vač Dustbuster, něko­lik nákup­ních vozí­ků, pok­li­ce na kola, pne­u­ma­ti­ky... byla to vyni­ka­jí­cí pří­le­ži­tost vytvo­řit zají­ma­vé pro­stře­dí s pro­pra­co­va­nou hrou svět­la a stí­nu. Prostředí také skvě­le zapa­da­lo do kon­cep­tu fil­mu - sto­ky jsou tem­né, stra­ši­del­né a půso­bí děsi­vě. Nikdy neví­te, co vás čeká za dal­ším rohem.“
Ve scé­ná­ři posta­vy pro­chá­ze­jí při­bliž­ně kilo­me­t­ro­vým úse­kem odpad­ní­ho kaná­lu. Tak roz­sáh­lý model však neby­lo mož­né sesta­vit, pro­to Berke navr­hl kon­struk­ci, kte­rá by umož­ni­la pou­žít jed­no mís­to z něko­li­ka růz­ných úhlů. „Dešťové odpad­ní kaná­ly jsou mno­hem vět­ší, než si vět­ši­na lidí před­sta­vu­je. Některými z nich by doká­zal pro­jet nákla­ďák. Konstrukce pro­to muse­la být nejen vše­stran­ná, ale také obrov­ská.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Blues pro bláznivou holku - Václav Hrabě20. března 2018 Blues pro bláznivou holku - Václav Hrabě Pár slov o autorovi: Václav Hrabě byl jediný představitel beatnické generace u nás. Psal poezii, kterou později zhudebnil Vladimír Mišík (Variace na renesanční téma). Jednalo se o velmi […] Posted in Knihy k maturitě
  • #1934: Vykopávka - 60 %14. března 2019 #1934: Vykopávka - 60 % Vykopávka (Utgrävningen) Vydalo nakladatelství Labyrint v brožované vazbě v roce 2016. Kniha původně vyšla jako "Utgrävningen" v roce 2016. Vydání má 380 stran a prodává se v plné […] Posted in Recenze komiksů
  • Strážci galaxie Vol. 25. května 2017 Strážci galaxie Vol. 2 Star-Prd a další se vrací v novém dobrodružství, kde se musí střetnout s živoucí planetou Ego.Foto: Disney MarvelNoví strážci nemají pevně daný příběh, jejich děj sestává z několika bitev […] Posted in Kritický Klub
  • 11385. července 2004 Shrek 2: The Game Shrek 2 není pouze názvem nového filmu navazujícího na skvělý animovaný příběh o zlobru Shrekovi, zrovna tak se totiž jmenuje i hra. Shrek 2: The Game vás osobně seznámí s hlavním […] Posted in Novinky ze světa her
  • Ant-Man - 90 %14. července 2015 Ant-Man - 90 % Po dlouhých odkladech. Po skoro desíti letech, 8, začíná fáze 3 filmech Marvelu. Druhý největší filmový pokus, po Strážcích Galaxie, je Ant-Man. Patří do vesmíru Avengers. Je kolegou […] Posted in Filmové recenze
  • Westworld - The Riddle of the Sphinx (S02E04) - 95 %14. května 2018 Westworld - The Riddle of the Sphinx (S02E04) - 95 % Konečně! Tvůrci nám vrátili to, co jsme čekali. Nové záhady, nové vysvětlení a samozřejmě i objevené postavy. Čtvrtý díl je opravdu ten nejpovedenější. Nebyla tam krev, nebyla tam Dolores […] Posted in TV Recenze
  • LEGO® příběh 2 (The Lego Movie 2: The Second Part) – Recenze – 60%8. února 2019 LEGO® příběh 2 (The Lego Movie 2: The Second Part) – Recenze – 60% Animovaný film LEGO® příběh 2navazuje přesně tam, kde skončil před pěti lety první LEGO® příběh – hrdinové Emmet a Lucy (a další) zachránili, co mohli, když v tom se jim do města snesou […] Posted in Filmové recenze
  • Náš Tradinář - KRONIKA rodinných tradic, svátků a radosti3. prosince 2020 Náš Tradinář - KRONIKA rodinných tradic, svátků a radosti Hledáte originální dárek pro své blízké? Máte rádi knihy nakladatelství Smart Press, např. knihu Tradinář a chcete si pořídit další knihu, která vám bude hodit? Tak je Kronika určena právě […] Posted in Recenze knih
  • DaFilm11. června 2012 Cena Pavla Kouteckého online na DAFilms.com Filmy z retrospektivy Pavla Kouteckého a ohlédnutí za oceněními v minulosti zdarma na DAFilms.com Od pondělí 11. června nabídne filmový portál DAFilms.com zdarma k vidění dokumentární […] Posted in Články
  • The Last of Us Part II je nejprodávanější exkluzivitou z...20. června 2020 The Last of Us Part II je nejprodávanější exkluzivitou z... The Last of Us Part II je nejprodávanější exkluzivitou z dílny PlayStation Studios u nás. Pokračování Ellie a Jolea předčilo i dobře prodávaný God of War a Marvel's Spider-Man z roku 2018. […] Posted in Krátké aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,30040 s | počet dotazů: 244 | paměť: 55907 KB. | 24.05.2022 - 01:45:56