Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmové premiéry > S.W.A.T. - Jednotka rychlého nasazení

S.W.A.T. - Jednotka rychlého nasazení

Patří k nej­lep­ším z nej­lep­ších.
Jsou eli­tou mezi stráž­ci záko­na.
Nyní je čeká nej­těž­ší mise.OBSAH
Patří k nej­lep­ším z nej­lep­ších. Jsou eli­tou mezi stráž­ci záko­na. Nyní je čeká nej­těž­ší mise v ději­nách.

Příslušník jed­not­ky S.W.A.T. Jim Street (Colin Farrell) spo­lu se svým part­ne­rem Brianem Gamblem (Jeremy Renner) uči­ní během záchra­ny rukojmích z pře­pa­de­né ban­ky spor­né roz­hod­nu­tí, díky kte­ré­mu je násled­ně donu­cen elit­ní poli­cej­ní tým opus­tit. Gamble je vývo­jem situ­a­ce zne­chu­cen a odchá­zí od poli­cie, Street se s poní­že­ním vyrov­ná, při­jme nové pra­cov­ní mís­to a dou­fá, že jed­no­ho dne dosta­ne šan­ci se do jed­not­ky rych­lé­ho nasa­ze­ní zno­vu dostat.
Jeho sen se mu plní krát­ce poté, co je veli­tel Dan „Hondo“ Harrelson (Samuel L. Jackson) pově­řen úko­lem najít a vycvi­čit pět prvotříd­ních poli­cis­tů, ze kte­rých se sta­ne nová jed­not­ka S.W.A.T. Streetovými nový­mi kole­gy jsou Deacon „Deke“ Kaye (James Todd Smith - LL Cool J), Chris Sanchez (Michelle Rodriguez), Michael Boxer (Brian Van Holt) a T.J. McCabe (Josh Charles).
Ihned po zakon­če­ní něko­li­ka­tý­den­ní­ho nároč­né­ho výcvi­ku čeká nový tým prv­ní ost­rá akce - dro­go­vý boss Alex Montel (Olivier Martinez) ote­vře­ně pro­hlá­sí, že zapla­tí 100 mili­o­nů dola­rů člo­vě­ku, kte­ré­mu se poda­ří jej osvo­bo­dit z poli­cej­ní vaz­by. Zdánlivě rutin­ní trans­port věz­ně se tak změ­ní v nebez­peč­nou akci, během níž čeká jed­not­ku rych­lé­ho nasa­ze­ní kon­fron­ta­ce se sku­pi­nou nemi­lo­srd­ných a dob­ře vyzbro­je­ných žol­dá­ků.

O FILMU
S.W.A.T. - Jednotka rych­lé­ho nasa­ze­ní je akčně-dobrodružný pří­běh o mužích a  ženách, jejichž úko­lem je řešit nej­kri­tič­těj­ší situ­a­ce, se kte­rý­mi se poli­cis­té setká­va­jí při výko­nu služ­by. Je také stu­dií o kon­tras­tech v lid­ských osob­nos­tech a způ­so­bu, jakým ovliv­ňu­jí osu­dy růz­ných lidí.
Dva odda­ní pří­sluš­ní­ci jed­not­ky S.W.A.T., Jim Street (Colin Farrell) a Brian Gamble (Jeremy Renner), jsou po kon­tro­verz­ním roz­hod­nu­tí během záchra­ny rukojmích z pře­pa­de­né ban­ky ofi­ci­ál­ně pokárá­ni a degra­do­vá­ni. Gamble je tím­to roz­hod­nu­tím svých nad­ří­ze­ných zne­chu­cen a než by trest při­jal, radě­ji se roz­hod­ne losan­ge­les kou poli­cii opus­tit. Street sklo­pí uši a dou­fá v dal­ší pří­le­ži­tost. Tato roz­hod­nu­tí zásad­ním způ­so­bem ovliv­ní jejich budou­cí živo­ty.
Pro Streeta má degra­da­ce neče­ka­né důsled­ky - při své nové prá­ci se setká se ser­žan­tem „Hondo“ Harrelsonem (Samuel L. Jackson), kte­rý se vrá­til ke S.W.A.T. s pově­ře­ním sesta­vit nový úder­ný tým. Stejně jako v pří­pa­dě Streeta je Hondovou hlav­ní moti­va­cí očiš­tě­ní své pověs­ti. Jeho dlou­ho­le­tý pro­tiv­ník, kapi­tán Thomas Fuller (Larry Poindexter), se sna­ží ze všech sil dosáh­nout toho, aby Hondo ve své sna­ze neu­spěl. Hondo však stej­ně jako Street nehod­lá dopus­tit, aby mu stá­ly v ces­tě k úspě­chu neo­pod­stat­ně­né pomlu­vy. Tvrdošíjně pokra­ču­je ve své prá­ci a postup­ně dává dohro­ma­dy nej­lep­ší jed­not­ku losan­ge­les­ké poli­cie.
„Stejně jako Street a Gamble byli i Hondo a Fuller na začát­ku svých kari­ér part­ne­ry,“ říká pro­du­cent fil­mu Neal Moritz. „Oba byli skvě­lý­mi poli­cis­ty, ale Fuller si uměl lépe zaří­dit kari­ér­ní postup. Hondo byl tím typem poli­cis­ty, kte­ré­ho bys­te chtě­li mít na uli­ci, aby vás chrá­nil.“
Jako prv­ní vybí­rá Hondo do své­ho nové­ho týmu dva zku­še­né pří­sluš­ní­ky jed­not­ky S.W.A.T. - Michaela Boxera (Brian Van Holt) a T.J. McCabea (Josh Charles). Na jeho krát­kém sezna­mu je také vyni­ka­jí­cí poli­cis­ta Deacon „Deke“ Kaye (James Todd Smith nebo­li LL Cool J), kte­ré­mu se v minu­los­ti poda­ři­lo dopad­nout pozo­ru­hod­né množ­ství zlo­čin­ců.
O Hondově osob­nos­ti mno­hé vypo­ví­dá jeho čtvr­tá vol­ba - degra­do­va­ný Jim Street. „Hondo se roz­hod­ne pro Streeta, pro­to­že cítí jeho tou­hu dostat novou šan­ci,“ říká Farrell. „V tom jsou si do jis­té míry podob­ní. Hondo byl donu­cen k  odcho­du z jed­not­ky Fullerem, pro­to se Streetem sou­cí­tí a chce vyu­žít své nové pozi­ce k tomu, aby dal dru­hou šan­ci i jemu.“
Jeho pátým a posled­ním kan­di­dá­tem je Chris Sanchez - prv­ní žena, kte­ré se poda­ři­lo dostat do losan­ge­les­ké jed­not­ky S.W.A.T. „Hondo ji vybe­re čás­teč­ně pro­to, aby naštval kapi­tá­na,“ říká její před­sta­vi­tel­ka Michelle Rodriguez. „Pokusila se do jed­not­ky dostat už tři­krát, ale pokaž­dé byla odmít­nu­ta jen kvů­li tomu, že je žen­ské­ho pohla­ví. Hondo však vidí její poten­ci­ál - je tvr­dá a má smy­sl pro týmo­vou prá­ci.“
Po sesta­ve­ní jed­not­ky čeká Honda nároč­ný úkol - pro­vést své svě­řen­ce skr­ze extrém­ně nároč­ný tré­nin­ko­vý kurs, kte­rý je nau­čí mys­let a cho­vat se jako kom­pakt­ní tým. Během toho­to pro­ce­su musí jed­not­ka mimo jiné zdár­ně ukon­čit téměř nespl­ni­tel­nou misi: zachrá­nit všech­ny rukojmí během simu­lo­va­né­ho úno­su leta­dla. Tým však spl­ní ten­to úkol na jed­nič­ku a vede­ní losan­ge­les­ké poli­cie je jeho nena­dá­lým úspě­chem zce­la ohro­me­no. Jednotka je pro­to ihned pře­ve­le­na do ost­ré akce - jejím prv­ním úko­lem je zabrá­nit v úni­ku mezi­ná­rod­ní­mu zlo­čin­ci Alexi Montelovi (Olivier Martinez), kte­rý se poku­sí uté­ci z vyšet­řo­va­cí vaz­by během poli­cej­ní­ho pře­vo­zu.

Přestože se jeho plán poda­ří pře­ka­zit, Alex má v ruká­vu dal­ší eso - ozná­mí repor­té­rům, že vypla­tí 100 mili­o­nů dola­rů člo­vě­ku, kte­ré­mu se poda­ří dostat jej z vyšet­řo­va­cí vaz­by na svo­bo­du. Jeho pro­hlá­še­ní je odvy­sí­lá­no v celém Los Angeles a mezi nej­vět­ší­mi gan­gs­te­ry z měs­ta se roz­pou­tá malá vál­ka. Vzniklý cha­os je před­zvěs­tí vel­kých kom­pli­ka­cí, což přes­ně zapa­dá do Alexova scé­ná­ře.
Mise jed­not­ky S.W.A.T. je nej­ví­ce ohro­že­na sku­teč­nos­tí, že jed­ním z lidí, kte­ří jsou odhod­lá­ni sta­mi­li­o­no­vou odmě­nu zís­kat, je býva­lý Streetův part­ner Gamble. S při­hléd­nu­tím k jeho zna­los­tem tak­tic­kých postu­pů jed­not­ky je ihned jas­né, že tým zís­kal vel­mi sil­né­ho nepří­te­le.
„Gamble ve sku­teč­nos­ti není padouch, ale nepří­zeň osu­du jej sved­la z ces­ty. Dostal ránu pod pás a poté uči­nil něko­lik špat­ných roz­hod­nu­tí,“ říká na adre­su své posta­vy Renner.
Stejně jako pro Streeta byla i pro Gamblea prá­ce u S.W.A.T. hlav­ní nápl­ní živo­ta, pro­to je pro něj těž­ká rána, když je donu­cen z jed­not­ky ode­jít. „Je úpl­ně na dně. Nemá kam jít, jeho vyhlíd­ky jsou mizer­né,“ pokra­ču­je Renner. „Avšak mís­to toho, aby se pro své výji­meč­né schop­nos­ti poku­sil nalézt pat­řič­né uplat­ně­ní, roz­hod­ne se svých zna­los­tí zne­u­žít k jed­no­rá­zo­vé vel­ké akci. Uvědomí si, že zná všech­ny tak­ti­ky jed­not­ky a tudíž může být stá­le o krok před svý­mi býva­lý­mi kole­gy.“
Pro čle­na jed­not­ky S.W.A.T. je únik do svě­ta korup­ce a zlo­či­nu tou nej­vět­ší zra­dou, jaké se může dopus­tit. Gambleovo selhá­ní pro­to vyvo­lá­vá pochy­by o cti a věr­nos­ti mužů a žen, ve kte­ré veřej­nost vklá­dá svou důvě­ru. „Mnohokrát jsme se bavi­li o poku­še­ních, kte­rým musí poli­cis­té občas čelit, a jak snad­né je někte­ré­mu z nich pod­leh­nout,“ říká Samuel L. Jackson. „V tako­vém pří­pa­dě však člo­věk popře vše, za co v živo­tě bojo­val, a to z něj činí ješ­tě dale­ko hor­ší­ho člo­vě­ka, než jaký­mi jsou samot­ní zlo­čin­ci. Vybral si život­ní poslá­ní, kte­rým bylo lidi ochra­ňo­vat. Pokud se k nim ale oto­čí zády, zra­dí onu sva­tou důvě­ru, kte­rou do něj vklá­da­li.“
Street a Hondo jsou nao­pak ztě­les­ně­ním odda­ných poli­cis­tů, pro kte­ré je pro­hře­šek pro­ti morál­ce a cti zce­la nemys­li­tel­nou věcí. „Jim Street není žád­ný andí­lek. Je to zkrát­ka nor­mál­ní chlap, kte­rý má vel­mi rád svou prá­ci a věří tomu, co dělá,“ říká Farrell. „Byl vždy neú­plat­ný. Nedělá svo­ji prá­ci kvů­li lás­ce ke zbra­ním nebo pro­to, aby demon­stro­val svou sta­teč­nost. Chce zkrát­ka jen poslou­žit dob­ré věci.“
Stejně odda­ný své prá­ci je také Hondo. „Hondo je hrdý na svou úlo­hu a fakt, že byl pově­řen sesta­ve­ním nové jed­not­ky S.W.A.T.,“ říká Jackson. „Jsou sku­teč­ně o stu­peň lep­ší než všich­ni ostat­ní. Nejlepší z nej­lep­ších.“
Jejich doko­na­lým pro­ti­kla­dem je bez­cit­ný a bru­tál­ní dro­go­vý boss Alex Montel. „Alex nemá žád­nou víru, vůbec na ničem mu nezá­le­ží,“ říká Martinez. „Je to zce­la amo­rál­ní člo­věk bez jaké­ho­ko­liv názna­ku svě­do­mí.“
Důležitou devi­zou poli­cej­ních dra­mat jsou také akč­ní scé­ny. Producent Neal H. Moritz, kte­rý se podí­lel na akč­ních trhá­cích jako XXX nebo Rychle a zbě­si­le, si pro režii fil­mu vybral Clarka Johnsona - vete­rá­na akč­ních tele­viz­ních seri­á­lů s poli­cej­ní téma­ti­kou. Johnson hrál po něko­lik let v seri­á­lu Homicide: Life on the Streets, jehož někte­ré epi­zo­dy také reží­ro­val. Jako reži­sér se poté podí­lel mimo jiné na seri­á­lech Policie - New York, Zákon a pořá­dek, Třetí hlíd­ka, The Wire a The Shield.
„Když jsme popr­vé zača­li mlu­vit o tom­to fil­mu, chtě­li jsme, aby zná­zor­ňo­val hrdost a čest, kte­rá pra­me­ní z člen­ství v jed­not­ce S.W.A.T., ale záro­veň také s tím sou­vi­se­jí­cí nebez­pe­čí,“ říká Moritz. „Potřebovali jsme něko­ho, kdo by nás doká­zal do toho­to svě­ta zavést. Když se podí­vá­te na Clarkovu dosa­vad­ní tvor­bu, zjis­tí­te, že vždy doká­zal vzbu­dit v divá­ko­vi pocit, jako by byl oprav­du v cen­t­ru dění.“
Přestože je film inspi­ro­ván stej­no­jmen­ným seri­á­lem ze 70. let, jedi­ná podob­nost spo­čí­vá ve jmé­nech čtyř hlav­ních hrdi­nů - Honda, Streeta, T.J. McCabea a Dekeho. Filmaři však vzdá­va­jí původ­ní­mu seri­á­lu hold něko­li­ka téměř nepo­střeh­nu­tel­ný­mi detai­ly - Steve Forrest, kte­rý hrál Honda v tele­viz­ním seri­á­lu, se ve fil­mu mih­ne jako řidič nákla­ďá­ku a Rod Perry, kte­rý v seri­á­lu obsa­dil roli Deacona, se ten­to­krát vra­cí jako otec své vlast­ní seri­á­lo­vé posta­vy.
„Příslušníci jed­not­ky S.W.A.T. se čas­to oci­ta­jí ve vel­mi napja­tých a živo­tu nebez­peč­ných situ­a­cích, ale jejich pri­már­ním úko­lem je vždy lidi zachra­ňo­vat, niko­liv zabí­jet,“ říká Jackson. „V očích veřej­nos­ti jsou lidé ze S.W.A.T. sni­pe­ry, kte­ří mají za úkol vystře­lit, pokud to bude nut­né. V tom ale jejich prá­ce nespo­čí­vá. Jejich úko­lem je zajis­tit, aby se z dané situ­a­ce kaž­dý dostal ve zdra­ví. Člověk musí mít vel­mi výji­meč­né schop­nos­ti, aby doká­zal odo­lat podob­né­ho tla­ku a záro­veň nepod­lehl nutká­ní cho­vat se jako kov­boj.“
Johnson a Moritz věno­va­li vel­kou pozor­nost detai­lům, kte­ré byly důle­ži­té pro dosa­že­ní maxi­mál­ní auten­ti­ci­ty zob­ra­ze­ných týmo­vých tak­tik. Proto byl jed­nou z nej­dů­le­ži­těj­ších sou­čás­tí fil­mo­vé­ho štá­bu tech­nic­ký porad­ce Randy Walker, vyslou­ži­lý vete­rán losan­ge­les­ké poli­cie, kte­rý u jed­not­ky S.W.A.T. půso­bil 16 let. Před začát­kem natá­če­ní sezná­mil všech­ny her­ce s his­to­rií jed­not­ky a její­mi zása­da­mi. Herci se také nau­či­li ovlá­dat širo­ké spek­trum zbra­ní, pou­ží­vat spe­ci­ál­ní ruč­ní sig­ná­ly, komu­ni­ko­vat pomo­cí oční­ho kon­tak­tu, mlu­vit poli­cej­ním žar­go­nem a cho­vat se stej­ně jako pří­sluš­ní­ci jed­not­ky.
Z prak­tic­kých důvo­dů muse­lo být pro úče­ly fil­mu pro­ve­de­no něko­lik změn na stan­dard­ním oble­ku i výzbro­ji. Kevlarova ves­ta, kte­rá samot­ná váží oko­lo 15 kg, by spo­lu s ostat­ním vyba­ve­ním byla pro her­ce až pří­liš vel­kou zátě­ží, pro­to byla nahra­ze­na ves­tou s pěno­vou výpl­ní. Dalším pro­blé­mem bylo to, že pří­sluš­ní­ci jed­not­ky jsou v prů­bě­hu celé akce oble­če­ni od hla­vy až k patě v úpl­ně stej­ných kos­tý­mech, díky kte­rým není mož­né roz­po­znat, kdo je kdo. V někte­rých scé­nách si pro­to her­ci sun­dá­va­jí hel­my či ochran­né brý­le, aby bylo zřej­mé, o koho se jed­ná.
Nejnáročnější čás­tí pří­prav bylo noč­ní natá­če­ní závě­reč­né akč­ní sek­ven­ce, kte­ré pro­bí­ha­lo na mos­tě 6th Street Bridge v Los Angeles a trva­lo cel­kem čty­ři týd­ny. „Někdo mi navr­ho­val dál­ni­ci 405 (kte­rá vede ze San Diega do Sacramenta), ale pak jsem nara­zil na kni­hu Above Los Angeles a usou­dil, že kdy­bych byl pilo­tem, vybral bych si pro při­stá­ní nej­spí­še most 6th Street Bridge,“ říká hlav­ní výtvar­ník Mayne Berke. „Tento most mi při­pa­dal ide­ál­ní také z vizu­ál­ní­ho hle­dis­ka - je dlou­hý téměř kilo­me­tr a po při­stá­ní by svě­tél­ku­jí­cí okna mra­kodra­pů tvo­ři­la vyni­ka­jí­cí kuli­su.“ Přistání s oprav­do­vým leta­dlem by však bylo pří­liš nebez­peč­né, pro­to byla na most kaž­dou noc dopra­ve­na jeho repli­ka z blíz­ké­ho skla­du.
Místem, kam nebyl povo­len vstup ani fil­mo­vé­mu štá­bu, však zůsta­ly losan­ge­les­ké deš­ťo­vé odpad­ní kaná­ly. Zodpovědné úřa­dy se obá­va­ly nebez­pe­čí náh­lých záplav, kte­ré bylo navíc v době natá­če­ní vyš­ší než ve zbý­va­jí­cí čás­ti roku. Berke pro­to musel odpad­ní kanál posta­vit ve stu­diu. „Musel jsem vytvo­řit kon­struk­ci, kte­rá by dala pro­stor veš­ke­ré akci, popsa­né ve scé­ná­ři. V pod­sta­tě to mělo být něco jako dět­ská pro­lé­zač­ka.“
Berkeho nej­vět­ším zdro­jem inspi­ra­ce se uká­za­ly být inter­ne­to­vé strán­ky „dra­i­ne­rů“ - lidí, kte­ří se baví tím, že bez povo­le­ní vstu­pu­jí do deš­ťo­vých odpad­ních kaná­lů po celé zemi, fotí se a poté zve­řej­ňu­jí foto­gra­fie na inter­ne­tu. Součástí strá­nek jsou také dis­ku­ze o tom, jakým způ­so­bem se jim poda­ři­lo dostat do/z kon­krét­ní­ho kaná­lu a co zají­ma­vé­ho tam našli.
Pro Berkeho bylo pře­kva­pe­ním, že všech­ny odpad­ní kaná­ly mají urči­té spo­leč­né zna­ky. „Ve všech kaná­lech ros­tou na stro­pě řasy a jsou tam tisí­ce ciga­re­to­vých nedo­pal­ků. Jsou tam také spous­ty ple­cho­vek a plas­ti­ko­vých tašek, kte­ré si lidé nosí ze super­mar­ke­tů. Kromě jiné­ho jsme našli také jeden tele­graf­ní sloup, vysa­vač Dustbuster, něko­lik nákup­ních vozí­ků, pok­li­ce na kola, pne­u­ma­ti­ky... byla to vyni­ka­jí­cí pří­le­ži­tost vytvo­řit zají­ma­vé pro­stře­dí s pro­pra­co­va­nou hrou svět­la a stí­nu. Prostředí také skvě­le zapa­da­lo do kon­cep­tu fil­mu - sto­ky jsou tem­né, stra­ši­del­né a půso­bí děsi­vě. Nikdy neví­te, co vás čeká za dal­ším rohem.“
Ve scé­ná­ři posta­vy pro­chá­ze­jí při­bliž­ně kilo­me­t­ro­vým úse­kem odpad­ní­ho kaná­lu. Tak roz­sáh­lý model však neby­lo mož­né sesta­vit, pro­to Berke navr­hl kon­struk­ci, kte­rá by umož­ni­la pou­žít jed­no mís­to z něko­li­ka růz­ných úhlů. „Dešťové odpad­ní kaná­ly jsou mno­hem vět­ší, než si vět­ši­na lidí před­sta­vu­je. Některými z nich by doká­zal pro­jet nákla­ďák. Konstrukce pro­to muse­la být nejen vše­stran­ná, ale také obrov­ská.“

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,70547 s | počet dotazů: 247 | paměť: 53251 KB. | 28.09.2021 - 02:13:33