Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > S tváří anděla je možné poplést i režiséra filmu (50 %)

S tváří anděla je možné poplést i režiséra filmu (50 %)

STvari2
STvari2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bude rekon­struk­ce vraž­dy mla­dé brit­ské stu­dent­ky Meredith Kercher v ital­ské Perugii láka­vým námě­tem pro nový film a co všech­no je mož­né o akté­rech vraž­dy sdě­lit? Co se ukrý­vá za anděl­skou tvá­ří mla­dé ženy? Možná, že prá­vě tako­vé otáz­ky se honí hla­vou fil­mo­vé­ho reži­sé­ra Thomase Langa (Daniel Brühl), když při­je­de do měs­ta v době koná­ní soud­ní­ho pro­ce­su, kte­rý má roz­hod­nout o vině pode­zře­lých Amandě Knox a Raffaela Sollecto. Atmosféra kolem soud­ní­ho pro­ce­su je hek­tic­ká a Thomas neví, jest­li se mu poda­ří najít něja­ký vhod­ný motiv pro fil­mo­vý scé­nář.

Smrt mla­dé dív­ky a její vyšet­řo­vá­ní je láka­vou potra­vou pro novi­ná­ře i redak­to­ry tele­viz­ních sta­nic. Soudní pro­ces je pocho­pi­tel­ně dal­ší mož­nos­tí, jak plnit prv­ní strán­ky novin a mini­mál­ně je to i zdroj pro růz­né spe­ku­la­tiv­ní teo­rie. I Thomas chce zís­kat co nej­ví­ce infor­ma­cí, kte­ré by mu pomoh­ly v prá­ci na při­pra­vo­va­ném fil­mu, ale jak postup­ně pozná­vá pro­stře­dí měs­teč­ka, mění se i jeho náhled na celý pří­pad. Získává sice zají­ma­vé infor­ma­ce o mís­tě činu, ale nová setká­ní se zají­ma­vý­mi lid­mi ho vta­hu­jí do sou­čas­nos­ti.  Italské měs­to Perugia má své kouz­lo a tem­né noč­ní ulič­ky měs­ta půso­bí, jako by za kaž­dým kro­kem číhal vrah nebo zlo­děj. Skutečnost se pro­lí­ná s před­sta­va­mi a není divu, že Thomas pod­lé­há pode­zře­ní, že vraž­du mla­dé dív­ky spáchal někdo jiný. Možná pro zklid­ně­ní nebo nao­pak pro pod­ní­ce­ní tvůr­čí fan­ta­zie se roz­hod­ne uží­vat osvěd­če­nou troj­kom­bi­na­ci  -  alko­hol, dro­gy,  ženy.  Thomas sice půso­bí pla­še a nená­pad­ně, ale doká­že být dosta­teč­ně kama­rád­ský pro svou dce­ru i sexu­ál­ně při­taž­li­vý pro novi­nář­ku Simone Fordovou (Kate Beckinsale). A nej­víc se mu zada­ří, když se sezná­mí s mla­dou bar­man­kou Melanií (Cara Delevingne). Její tvář je stej­ně tak mla­dá a anděl­ská, jako byla tvář zavraž­dě­né stu­dent­ky Meredith nebo pode­zře­lé Amandě Knox. Je ve hvězdách, jest­li se Thomasovi poda­ří najít něja­ký námět pro svůj film.

STvari2Filmový pří­běh sta­ví na sku­teč­né udá­los­ti, kte­rá však je pro hlav­ní­ho hrdi­nu pou­ze pod­ně­tem k akti­vi­tě. Scénárista Paul Viragh i reži­sér Scénárista Paul Viragh a reži­sér Michael Winterbottom se inspi­ro­va­li kni­hou Angel Face a pro svůj film zvo­li­li zvlášt­ní pro­ple­te­nec.  Pravdu o šoku­jí­cí vraž­dě v ital­ském měs­tě nehle­da­jí, nej­spíš pro­to, že s jejím řeše­ním měla pro­blémy i samot­ná ital­ská poli­cie. Všechno zůstá­vá jen jako zámin­ka, aby se zdů­vod­ni­la ces­ta reži­sé­ra Thomase do Itálie a tam ho pone­cha­li jeho osu­du. To by samo o sobě moh­lo být zají­ma­vé, kdy­by se sku­teč­ně něco dělo a pří­běh měl poin­tu nebo něja­ký vývoj. Jenže smyš­le­ný pří­běh reži­sé­ra pla­ve ve vzdu­cho­prázd­nu. Ač se Daniel Brühl sna­ží sebe­víc, jeho posta­va půso­bí nejis­tě a bez ener­gie. A není se čemu divit. Postava Thomase je napsa­ná tak, že jeho jed­ná­ní postrá­dá smy­sl a sou­vis­los­ti. Rozhovory s dce­rou jsou stej­ně tak nepo­cho­pi­tel­né jako jeho vztah k novi­nář­ce Simoně. Ještě že se v pří­bě­hu obje­vu­je infan­til­ně pro­vo­ku­jí­cí Cara Delevingne. Povoláním model­ka, hudeb­ni­ce a hereč­ka půso­bí své­ráz­ně a doká­že si své scé­ny užít. Jedině karet­ní hra v její podá­ní mi při­šla jako světýl­ko v jinak nud­ně potem­ně­lé a rádo­by filo­zo­fu­jí­cí atmo­sfé­ře, kte­rá čiše­la ze zábě­ru měs­ta a kte­rou kolem sebe šíři­la i hlav­ní posta­va. Docela litu­ji her­ce Daniela Brühla, kte­rý je sko­ro v kaž­dé scé­ně, ale záro­veň nemá co hrát nebo ale­spoň tak půso­bí. Pro jeho obra­nu však musím při­po­me­nout jeho ztvár­ně­ní role auto­mo­bi­lo­vé­ho závod­ní­ka Nikiho Laudy ve fil­mu Rivalové. Tam byla jeho posta­va věro­hod­něj­ší a to nej­spíš i díky tomu, že film vzbu­zo­val emo­ce a sou­čas­ně byl ze živo­ta.

Těžko říci, jaký vzkaz nebo myš­len­ku nebo pros­tě coko­li, chtě­li auto­ři fil­mu S tvá­ří andě­la vyjá­d­řit. Ať jsem se sna­ži­la sebe­víc, nějak mě smy­sl uni­kl a mar­ně jsem čeka­la, k jaké­mu závě­ru dojde hlav­ní posta­va nebo i někdo jiný. A navíc se nemo­hu zba­vit dojmu, že jsem pro­pás­la něco hlu­bo­ko­my­sl­né­ho. Neudělali fil­ma­ři z Velké Británie někde  chy­bu? Protože pří­liš mno­ho obra­zů, tajem­ných názna­ků a nevy­ře­še­ných záhad zapl­ni­lo 101 minut fil­mo­vé­ho času, kte­rý jen uply­nul a zmi­zel v nená­vrat­nu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,33935 s | počet dotazů: 253 | paměť: 58240 KB. | 11.08.2022 - 12:47:46