Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > S přírodou pro děti poznejte zábavnou formou 85 zajímavých druhů stromů.

S přírodou pro děti poznejte zábavnou formou 85 zajímavých druhů stromů.

stromy3 e1536006746286
stromy3 e1536006746286
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V kni­ze čte­nář nalez­ne 85 nej­čas­tě­ji se vysky­tu­jí­cích tuzem­ských stro­mů a keřů, jež může nalez­nout kde­ko­liv při svých toul­kách pří­ro­dou.

Na strán­kách této pří­ruč­ky obje­ví, jak krás­né lis­ty můžou mít jed­not­li­vé stro­my a keře, někte­ré z nich jej oslo­ví s typic­ký­mi tva­ry, jež lze snad­no roze­znat od lis­tů jiných stro­mů, nebo dle jejich spe­ci­fic­kých kvě­tů a plo­dů.

Naučí vás, jak stro­my určo­vat, a to dle bar­vy umís­tě­né na hor­ním okra­ji kaž­dé stra­ny v kni­ze, kde roz­díl­ná barva kapi­tol ozna­ču­je růz­né řaze­ní dle jed­not­li­vých tva­rů lis­tí.

Stromy a keře jsou tak uspo­řá­dá­ny do těch­to barev­ných kapi­tol:

zele­ná: lis­ty s rov­ným okra­jem

žlu­tá: lis­ty se zuba­tým okra­jem

čer­ve­ná: lis­ty s laloč­ným nebo vykra­jo­va­ným okra­jem

fia­lo­vá: slo­že­né lis­ty

mod­rá: jeh­li­co­vé nebo šupi­no­vi­té lis­ty

Kromě toho je u kaž­dé­ho tex­tu uve­den i obrá­zek „kra­ji­ny“, kte­rý pro­zra­zu­je, kde dotyč­ný strom nebo keř může­te najít napří­klad v lese, vlh­ké půdě nebo kde­ko­liv jin­de.

Navíc je kaž­dá strán­ka dopl­ně­na dole o barev­nou liš­tu umís­tě­nou úpl­ně dole na strán­ce, kte­rá zazna­me­ná­vá datum, v jakých měsí­cích daný strom či keř kve­te.

Každá strán­ka obsa­hu­je vel­kou ilu­stra­ci, kte­rá zachy­cu­je nej­dů­le­ži­těj­ší zna­ky stro­mu či keře. Může to být větev s lis­ty nebo s typic­ký­mi kvě­ty a plo­dy dané dře­vi­ny. Někdy na tyto zna­ky upo­zor­ní i malé čár­ky s vysvět­liv­ka­mi, a jin­de pro změ­nu niko­liv.

Popisek dře­vi­ny je navíc dopl­něn o barev­né rámeč­ky (text v barev­ném rámeč­ku), jež vám pro­zra­dí něco, co bys­te nemě­li pře­hléd­nout.

Modrá: Tohle je dob­ré vědět!

Zelená: Dívej se pozor­ně!

Žlutá: Zkus to také!

Červená: Podivuhodné!

Lebka: Ruce pryč!

Samotná leb­ka vás varu­je před vel­mi jedo­va­tý­mi rost­li­na­mi, co se v žád­ném pří­pa­dě nesmí str­kat do pusy, ani se jich jinak dotý­kat. Vždy je vyob­ra­ze­na před názvem „jedo­va­té“ dře­vi­ny.

Kniha je navíc kro­mě podrob­né­ho prů­vod­ce dře­vi­na­mi dopl­ně­na na strán­kách 92 až 107 zají­ma­vý­mi tipy, jak se stát napros­tým odbor­ní­kem přes stro­my, jak si udě­lat svo­jí vlast­ní sbír­ku lis­tů, sbír­ku kvě­tů nebo plo­dů, a záro­veň se dozví­te spous­tu uži­teč­ných infor­ma­cí týka­jí­cích se toho, jak vzni­ká strom, jak se pyl šíří vzdu­chem, co všech­no k živo­tu potře­bu­je strom, popí­še podrob­nou stav­bu kme­ne, co je to zim­ní pauza pro list­ná­če; dozví­te se o spous­tu funk­cí, jež plní les, s jaký­mi legrač­ní­mi útva­ry se v lese může­te setkat apod. Kniha se záro­veň neza­po­mí­ná zmí­nit i o jed­not­li­vých škůd­cích dře­vin.

V závě­ru kni­hy je uve­den abe­ced­ní rejstřík jed­not­li­vých stro­mů a keřů. S tím­to prů­vod­cem si zís­ká­te a osvo­jí­te vel­mi zají­ma­vé infor­ma­ce a tipy ke zkou­má­ní a ke zkou­še­ní.

Kniha je zdro­jem vel­mi uži­teč­ných infor­ma­cí, pou­ta­vých foto­gra­fií a detail­ně pro­kres­le­ných obráz­ků dře­vin. Navíc na vnitř­ních stra­nách roze­bí­ra­tel­ných obá­lek nalez­ne­te dal­ší obráz­ky, kde hned uvi­dí­te, jak stro­my ros­tou, a jakou mají stav­bu lis­tů.

Děti si tuto pří­ruč­ku snad­no oblí­bí, a budou se nevě­dom­ky rádi učit a pozná­vat nové věci. Knihu dopo­ru­ču­ji pro všech­ny rodi­če zví­da­vých dětí, jež se chtě­jí spo­leč­ně vydat na ces­tu plnou pozná­ní a obje­vů.

STROMY. Poznej 85 zají­ma­vých dru­hů

Text: Holger Haag

Přeložila: kate­ři­na Homutová

Vydala Grada Publishing, a.s.

První vydá­ní

Praha 2018

Počet stran: 112

ISBN: 978-80-271-0824-4


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,41438 s | počet dotazů: 258 | paměť: 59958 KB. | 18.08.2022 - 12:20:24