S novou půjčkou výhodněji

img a319075 w2445 t1529993885


Před něko­li­ka lety jste zakou­pi­li a zre­kon­stru­o­va­li byt. Na nut­né opra­vy a základ­ní vyba­ve­ní jste si sjed­na­li půjč­ku. V době, kdy jste byt obý­va­li jen ve dvou, nebyl žád­ný pro­blém splá­cet vyso­kou měsíč­ní splát­ku. Zanedlouho však do vaší rodi­ny při­byl nový člen a po něm dal­ší. Co dří­ve nepřed­sta­vo­va­lo žád­nou zátěž, je najed­nou na rodin­ném roz­počtu vel­mi znát. Nemusíte zou­fat. V podob­né situ­a­ci se ocit­la již celá řada kli­en­tů před vámi, a i pro vás exis­tu­je snad­né řeše­ní. Sáhněte po refi­nan­co­vá­ní stá­va­jí­cích úvě­rů. http://www.hypoteka-bez-registru.net/nahrada-za-produkty-od-banky/ je přes­ně půjč­ka, kte­rou hle­dá­te. Pomůže vám nahra­dit nevý­hod­né úvě­ry z minu­los­ti novým, za mno­hem pří­z­ni­věj­ších pod­mí­nek.

kalkulace

Samozřejmě, že se jed­ná o dal­ší půjč­ku, tato vám však pomů­že s lep­ším hos­po­da­ře­ním s rodin­ný­mi finan­ce­mi. Sjednáte si u ní mno­hem pří­z­ni­věj­ší výši splát­ky a tím si zajis­tí­te více pro­střed­ků pro pla­ce­ní běž­ných potřeb. Když bude­te pla­tit niž­ší část­ku kaž­dý měsíc, dá vám to pro­stor k vytvo­ře­ní úspor. Vzhledem k tomu, že uve­de­ná půjč­ka umož­ňu­je před­čas­né spla­ce­ní, může­te úspo­ry pou­žít i jako mimo­řád­nou splát­ku.
 
Vaší rodi­ně pomů­že i dodr­žo­vá­ní něko­li­ka jed­no­du­chých zásad, kte­ré vám pomo­hou nau­čit se lépe vyu­ží­vat finanč­ní pro­střed­ky.

mince
 

Začněte s těmito kroky a jistě poznáte rozdíl:

  • sta­no­ve­ní roz­počtu
  • dodr­žo­vá­ní týden­ních limi­tů výda­jů
  • naku­po­vá­ní čas­tě­ji v men­ším obje­mu a pod­le sezna­mu
  • kon­t­ro­la měsíč­ních pla­teb
  • pra­vi­del­ně uspo­ře­ná část­ka

Dále se může­te zamě­řit i na stra­nu vašich pří­jmů. Zvažte, zda není vhod­ná doba pro změ­nu zaměst­ná­ní, nebo pro žádost o zvý­še­ní pla­tu. Také pra­vi­del­ný úklid a roz­tří­dě­ní věcí, kte­ré doma jen skla­du­je­te, ale vůbec nepo­u­ží­vá­te, vám může při­nést zají­ma­vou část­ku navíc. Prostřednictvím nej­růz­něj­ších baza­rů je pro­dej vel­mi jed­no­du­chý.
Neztrácejte dal­ší měsíc. Už nemu­sí­te pla­tit více!


Foto: Pixabay

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,09082 s | počet dotazů: 228 | paměť: 46739 KB. | 28.01.2021 - 10:22:53