Kritiky.cz > Zajímavosti > S nádechem jara: Karty Doreen Virtue, Marie, královna andělů

S nádechem jara: Karty Doreen Virtue, Marie, královna andělů

IMG 20180208 105657

Musím se při­znat, že  kar­tič­ky hroz­ně ráda vyta­hu­ji v advent­ním čase, pros­tě to „Marie“ téma k tomu pří­mo vybí­zí, ale posled­ní dobou zjiš­ťu­ji, že se mimo­řád­ně hodí i pro jar­ní obdo­bí. Ono to jejich hlav­ní téma věnu­jí­cí se péči, něze a sce­lo­vá­ní člo­vě­ka jako tako­vé­ho, pohla­ze­ní po duši, se hodí v tuhle dobu snad ješ­tě o chlup víc.

Jsme zimou vyčer­pa­ní. Toužíme po pohla­ze­ní a pří­sli­bu plod­nos­ti, jara, roz­kvě­tu - no a to může být pro lid­skou duši jako ta pra­vá medi­cí­na.

Ačkoliv se nám Doreen Virtue v posled­ním roce od anděl­ských témat poně­kud odklo­ni­la, mno­ho podob­ných témat po ní zůstá­vá a jsem za to ráda. Ono ne vždy máte  nála­du na tvr­dou rea­li­tu a někdy potře­bu­je­te tro­chu slad­ké sme­ta­ny a nadý­cha­ných zákus­ků. Ty se neda­jí jíst kaž­dý den, já vím, a pro­to i tyhle kar­ty nepo­va­žu­ji za vhod­né pro kaž­do­den­ní výkla­dy - nebo ne dlou­ho­do­bě, jed­no­du­še pro­to, že se pře­je­dí.

Ovšem pro dopl­ně­ní nebo pro nála­du jsou JAKO VYŠITÉ.

A tak může­me pře­stat cho­dit kolem hor­ké kaše a rov­nou si jed­nu kar­tu vytáh­ne­me a uvi­dí­me, jest­li se nebu­de hodit do krá­mu i vám:

OPTIMISMUS

„Tato kar­ta radí, abys­te vidě­li požeh­ná­ní ve vaší sou­čas­né situ­a­ci bez ohle­du na to, jak zou­fa­le vypa­dá. Co jste se od ní nau­či­li? V čem jste nyní sil­něj­ší? Když vidí­te nyněj­ší požeh­ná­ní, bude­te do své­ho živo­ta při­ta­ho­vat více. Panna Marie vás vede, abys­te při­kro­či­li k vaše­mu živo­tu z pohle­du víry a důvě­ry.

Optimismus je for­ma víry a důvě­ry v Boha. Studie uka­zu­jí, že opti­mis­tič­tí lidé jsou na tom zdra­vot­ně lépe. Tuto vlast­nost může­me roz­ví­jet mod­lit­bou, sna­hou odha­lit svět­lo a lás­ku, kte­ré v této situ­a­ci jsou. Nadhled. Dívejte se na svou situ­a­ci opti­mis­tic­ky, vždyť je tvo­ře­na sou­čas­ný­mi roz­hod­nu­tí­mi a jed­ná­ním.“

Tak, je to něco o vás a pro vás?

Já dou­fám, že ano - mě roz­hod­ně tato kar­ta uklid­ni­la ner­vy. Ačkoliv to ješ­tě nebu­de jed­no­du­ché...

O autor­ce:

Doreen Virtue, Ph.D., je jas­no­vid­ná lek­tor­ka, dok­tor­ka psy­cho­lo­gie, kte­rá pra­cu­je s říší andě­lů, pořá­dá kur­zy po celém svě­tě, zabý­vá se anděl­ský­mi tera­pi­e­mi, komu­ni­ka­cí s duchov­ním svě­te. S podob­nou téma­ti­kou napsa­la kni­hu Andělská tera­pie, Léčení s andě­ly, Léčení s víla­mi a Poslové svět­la.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, 2017, www.synergiepublishing.com


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Ani Deset poselství vašich andělů neudělá zázraky za vás5. listopadu 2018 Ani Deset poselství vašich andělů neudělá zázraky za vás Proč jsme tady? Na světě, ve kterém je někdy složité se vyznat? Četla jsem tuto knihu krátce po shlédnutí dokumentu o tom, že andělé jsou od pradávna vlastně tvorové, kteří v podobě bohů […]
  • Do zasněného světa s Kouzelnými delfíny a mořskými vílami19. října 2016 Do zasněného světa s Kouzelnými delfíny a mořskými vílami Je to jako kombinace pohádkového světa, který vám ožije před očima. Stejně tak si můžete nad touto knihou i miniaturními kartičkami snít, jako si s nimi zcela vážně pohrávat a hledat […]
  • Karty od Doreen Virtue: Pro chvíle zimně sváteční i svěže letní23. května 2018 Karty od Doreen Virtue: Pro chvíle zimně sváteční i svěže letní Strávila jsem s nimi téměř půl roku, než jsem se odvážila sepsat tento text. A musím říci, že mimořádně krásný s nimi byl vánoční čas. Jsou prostě načechrané, sváteční, velmi hezky barevně […]
  • Doreen Virtue: Láska a světlo. Poprvé v novém...31. ledna 2019 Doreen Virtue: Láska a světlo. Poprvé v novém... Doreen Virtue poprvé v novém kabátě. Poprvé bez andělů, ale na křídlech křesťanství, dalo by se říci... A jaké jsou její nové karty? Na titulní straně vidíme krásný modrorůžový výjev, […]
  • Andělé krystalů: Jak mohou karty odpovědět na otázku?22. července 2018 Andělé krystalů: Jak mohou karty odpovědět na otázku? Jakékoliv výkladové karty mají jedinečnou schopnost, kterou jim nemůže upřít ani ten největší skeptik: Možná nám nedají přesnou odpověď na naši otázku, to vlastně není ani jejich účelem, […]
  • Andělské karty pro děti, jemný počin Doreen Virtue23. ledna 2018 Andělské karty pro děti, jemný počin Doreen Virtue Doreen jako autorka už sice s anděly skončila a přiklonila se ke křesťanství, ale nějaké novinky nám tady po ní stále zbývají. A zrovínka ty andělské kartičky pro děti patří k těm, na […]
  • RECENZE karet Cesta duše: PODZIM 2019 V proudu16. září 2019 RECENZE karet Cesta duše: PODZIM 2019 V proudu Nazvala bych tyto karty jako komunikátorem s naší duší. Prostřednictvím těchto úžasných obrázků, fraktálů, můžeme zjistit, co si naše duše vlastně v životě, nebo ve chvíli, na kterou se […]
  • Jaká je nová generace? Kyle Gray: Andělské modlitby v praxi4. dubna 2018 Jaká je nová generace? Kyle Gray: Andělské modlitby v praxi Bylo zajímavé a vzrušující vzít do ruky karty od mladého autora, který se dokonce živí jako jasnovidec od svých šestnácti let. Jaký bude jeho úhel pohledu na všechny ty anděle, inspirace, […]
  • Tarot dobra: Umí to i s těžkými situacemi25. července 2018 Tarot dobra: Umí to i s těžkými situacemi Autorka karet a knihy Kouzelné mapy, jež patří k jedněm z nejkrásnějších, je zpátky se zpracovaným klasickým tématem tarotu.  Trvalo to pár let, ale vyplatilo se. Povedlo se? To je skoro […]
  • Debbie Malone: Andělské vykládací karty23. dubna 2018 Debbie Malone: Andělské vykládací karty Máme před sebou zcela jedinečné karty. Autorka spojila své schopnosti a jemnou intuici s velmi hezky obrazově zpracovanými kartičkami. Použila jsem je už na desítky výkladů a musím říci, […]