S hudebními filmy se v poslední době roztrhl pytel. Který je ten nejlepší?

s hudebn mi filmy se v posledn dob roztrhl pytel kter je ten nejlep S3vO8E2e6G0

Co hudeb­ní počin, to oče­ká­va­ný hit. Labužníci hudeb­ních či muzi­ká­lo­vých sním­ků měli v posled­ní době doslo­va fil­mo­vé hody. Navíc mezi nimi našli svůj oblí­be­ný chod jak fan­do­vé živo­to­pis­ných dra­mat, tak napří­klad i milov­ní­ci roman­tic­kých kome­dií. Naše pažó­tí jury opět po čase zased­la a poku­si­la se je seřa­dit od nej­slab­ší­ho po nej­lep­ší. Možnost hla­so­vat máte nicmé­ně pod člán­kem i vy.

5) Zrodila se hvězda (2018)

Tří a půl­mi­nu­to­vý klip Shallow mi při­jde mno­hem půso­bi­věj­ší než celý dvou a čtvrt­ho­di­no­vý fil­mo­vý pří­běh A Star Is Born. Život obou postav, na němž to má celé stát, mi byl v pod­sta­tě fuk. Navíc mi při­šlo, že se tvůr­ci až moc sna­ží ždí­mat emo­ce nás divá­ků. Za nej­lep­ší bych ozna­čil těch pár momen­tů na pódiu v čele prá­vě se zmi­ňo­va­ným osca­ro­vým son­gem.

Pažótí ver­dikt: 60 %


4) Yesterday (2019)

Nápad, že celá pla­ne­ta kro­mě do té doby neú­spěš­né­ho hudeb­ní­ka zce­la zapo­me­ne na kape­lu Beatles, byl vskut­ku zna­me­ni­tý. Ovšem, jak fil­mo­ví komen­tá­to­ři čas­to říka­jí, dalo se z toho vytě­žit dale­ko víc. Nejen pod­le mého sou­du tro­chu pro­šustro­va­ný námět. Zkrátit dvě hodi­ny tak na deva­de­sát minut by tomu taky pro­spě­lo.

Pažótí ver­dikt: 60 %


3) Rocketman (2019)

Svěží úvod muzi­ká­lo­vé­ho živo­to­pi­su, v němž sle­du­je­me zají­ma­vý pří­běh mla­dé­ho klu­či­ny Eltona Johna. Postupně se z toho ale tro­chu ke ško­dě začne klu­bat spí­še prů­měr­né dra­ma, kte­ré zachra­ňu­jí skvě­lé pís­ně a muzi­ká­lo­vá čís­la.

Pažótí ver­dikt: 70 %


2) Bohemian Rhapsody (2018)

O dal­ším živo­to­pis­ném sním­ku toho bylo napsá­no asi nej­víc. Stal se záro­veň i nejdis­ku­to­va­něj­ším a v našich kon­či­nách napros­to výji­meč­ným trhá­kem, kte­rý se zařa­dil na dru­hé mís­to nej­na­vště­vo­va­něj­ších fil­mů po roce 1989 u nás. Někteří ho nao­pak vidí jako kra­pet nad­hod­no­ce­né dílo, jemuž se dosta­lo až pří­liš pozor­nos­ti. Pro mě je Bohemian Rhapsody kva­lit­ně nato­če­ným hudeb­ním fil­mem na úrov­ni Rocketmana.

Pažótí ver­dikt: 70 %


1) La La Land (2016)

Je to sice už pře­ci jen del­ší doba – La La Land je z roku 2016 – ale z před­cho­zích čtyř sním­ků pro mě ani jeden není čís­lem jed­na.

Právě La La Land je pro mě počin s jed­no­znač­ně nej­sil­něj­ším pří­bě­hem, úžas­nou hud­bou, pohád­ko­vě vel­ko­le­pý­mi muzi­ká­lo­vý­mi čís­ly, emo­tiv­ním kon­cem a výbor­ný­mi herec­ký­mi výko­ny Ryana Goslinga a pře­de­vším Emmy Stone, kte­rá za svůj výkon zís­ka­la jed­no­ho ze šes­ti Oscarů, jenž si La La Land vyslou­žil.

Pažótí ver­dikt: 85 %

Nu posuď­te sami. Trailer nabí­zí ochut­náv­ku těch nej­lep­ších hudeb­ních hitů La La Landu.

Který z těch­to hudeb­ních fil­mů je dle vaše­ho sou­du nej­lep­ší?

Zobrazit výsled­ky

Nahrávání ... Nahrávání ...Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,38273 s | počet dotazů: 199 | paměť: 43087 KB. | 04.12.2020 - 11:28:22