Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > S čerty nejsou žerty - Jedna z Vánočních klasik

S čerty nejsou žerty - Jedna z Vánočních klasik

SCerty
SCerty
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chamtivá mace­cha Dorota Máchalová (Jaroslava Kretschmerová) při­pra­ví své­ho nevlast­ní­ho syna Petra Máchala (Vladimír Dlouhý) o všech­no, včet­ně dědic­tví po jeho otci Františku Machálovi (František Vicena). Petr se mezi­tím sezná­mí s Adélkou (Monika Pelcová) a Angelínou (Dana Bartůňková), dce­ra­mi míst­ní­ho kní­že­te Josefa Sličného (Josef Kemr), když je zachrá­ní při pro­jížď­ce, při kte­ré se jim spla­ši­li koně a zaujme ho vyzý­va­vá Angelína. Petr však pro ni nic nezna­me­ná. To její sest­ra Adélka, hod­ná a skrom­ná, se do Petra hned zami­lu­je. Petrova mace­cha se neští­tí niče­ho, a aby se ho zba­vi­la, spik­ne se s míst­ním správ­cem (Viktor Preiss) spo­leč­ně pro­ti Petrovi kují pik­le a pošlou ho do věze­ní a poté i na voj­nu. Petr však ute­če a pro­tlou­ká se svě­tem. Když už neví kudy kam, potká věr­né­ho a spra­ved­li­vé­ho přítele- samot­né­ho čer­ta Janka (Ondřej Vetchý)...

Vybrat nej­lep­ší čes­kou pohád­ku 20. sto­le­tí není na prv­ní pohled tak snadné- Těch pohád­ko­vých kla­sik, kte­ré se sta­li sou­čás­tí kla­sic­ké­ho vánoč­ní­ho pro­gra­mu je u nás mno­ho a může­me si tak vzpo­me­nout na pohád­ky jako Pyšná prin­cez­na, Byl jed­nou jeden král..., Princezna se zla­tou hvězdou nebo Tři oříš­ky pro Popelku. Tyhle pohád­ko­vé kla­si­ky jsou ve 21. sto­le­tí jinak uzná­va­né neje­nom kvů­li jejich vyso­ké kva­li­tě, ale také kvů­li fak­tu, že tvor­ba kva­lit­ních čes­kých pohá­dek vel­mi razant­ně upadla (kdo by se mnou za nej­lep­ší dosa­vad­ní čes­kou pohád­ku 21. sto­le­tí ozna­čil prv­ní fil­mo­vý Fimfárum?), což bohu­žel v posled­ních letech vel­mi výraz­ně uka­zu­jí pohád­ky Zdeňka Trošky nebo tele­viz­ní pohád­ky jako Princezna a písař, Korunní princ nebo pře­de­vším Kouzelník Žito. A pře­ce jen má kaž­dý ve finá­le tu svou nej­ob­lí­be­něj­ší lokál­ní pohád­ku. A osob­ně mám sku­teč­ně nej­rad­ši S čer­ty nejsou žer­ty.

S čer­ty nejsou žer­ty Hynka Bočana jsou vrchol­nou ukáz­kou čes­ké pohád­ko­vé tvor­by. Hynek Bočan se při­tom nikdy nestal tako­vým kla­sic­kým pohád­ko­vým jmé­nem jako Bořivoj Zeman nebo Václav Vorlíček a přes­to sku­teč­ně dal svě­tu čes­kou pohád­ku dost mož­ná nej­lep­ší. Na moti­vy pohád­ky Boženy Němcové Čertův švagr vznik­la fil­mo­vá kla­si­ka, kte­rá už z kaž­do­roč­ních vánoč­ních tele­viz­ních pro­gra­mů jen tak nezmi­zí a nadá­le zůsta­ne vrcho­lo­vou ukáz­kou toho jak udě­lat tu nej­lep­ší mož­nou pohád­ku.

Výborná pohád­ka se pozná jed­no­du­še i tak, že více než 30 let po pre­mi­é­ře fil­mu neztra­tí ani kou­sek ze své vrchol­né ele­gan­ce. Takové pohád­ky O med­vě­du Ondřejovi nebo Jak se Franta nau­čil bát reži­sé­ra Jaroslava Machy tře­ba dodnes neu­ra­zí, zub času je na nich ale poznat a tyhle pohád­ky půso­bí spí­še jako milé nakouk­nu­tí na to jakým vývo­jem si tvor­ba pohá­dek u nás pro­šla. Jenomže prá­vě S čer­ty nejsou žer­ty i po letech půso­bí nesku­teč­ně svě­žím dojmem, což doka­zu­je i fakt, že si je tato pohád­ka schop­ná najít nové fanouš­ky nadá­le i u nových gene­ra­cí.

Velmi skvě­le S čer­ty nejsou žer­ty fun­gu­jí i pro­to, že je scé­nář sku­teč­ně pohád­kou pro celou rodi­nu. Nepůsobí ani tro­chu infan­til­ně, v někte­rých ohle­dech jsou dokon­ce S čer­ty nejsou žer­ty výraz­ně dospě­lej­ší a někdy i tem­něj­ší než vět­ši­na pohád­ko­vé kon­ku­ren­ce a pře­de­vším tato pohád­ka netr­pí neu­stá­lým nesmy­sl­ným pitvo­ře­ním a pře­kom­bi­no­va­ným pří­bě­hem, kte­rý dohro­ma­dy nedá­vá smy­sl. Hynek Bočan spo­leč­ně s Jiřím Justem nao­pak vytvo­ři­li dra­ma­tur­gic­ky doko­na­lou pohád­ku, kte­rá má záro­veň dob­ře napsa­né posta­vy, pove­de­né a poz­dě­ji i iko­nic­ké hláš­ky a pře­de­vším sku­teč­ně dějo­vý spád.

Petr Máchal je napros­to fan­tas­tic­ký pro­ta­go­nis­ta a Vladimír Dlouhý zde ve své nej­slav­něj­ší roli vytě­žil krom herec­ké­ho talen­tu i své nesku­teč­né cha­risma. Ondřej Vetchý se též svou roli legen­dár­ní­ho Janka zapsal do his­to­rie a S čer­ty nejsou žer­ty jsou vlast­ně počát­kem, kdy se stal Ondřej Vetchý více­mé­ně iko­nic­kou kome­di­ál­ní tvá­ří (a poz­dě­ji musel doká­zat, že mu nedě­lá pro­blém i váž­ná tvář).

Karel Heřmánek je jako Lucifer napros­to fan­tas­tic­ký a dodnes jde o jed­no z nej­lep­ších ztvár­ně­ní vlád­ce pek­la všech dob. Především má ale tato pohád­ka své štěs­tí i v tom, že má výbor­ně zahra­né zápo­rá­ky a trio Jaroslava Kretschmerová, Viktor Preiss a Petr Nárožný se sta­lo ide­ál­ním pří­kla­dem toho jak pra­co­vat s pohád­ko­vý­mi zápo­rá­ky. A pak je tu ješ­tě legen­dár­ní Josef Kemr, super Jana Dítětová, ide­ál­ně obsa­ze­ná Dana Bartůňková a nesku­teč­ně sym­pa­tic­ká Monika Stará ve své jedi­né roli.

Tahle pohád­ka sku­teč­ně hod­ně fun­gu­je i prá­vě díky parád­ním herec­kým výko­nům, těch kva­lit­ních strá­nek má ale bez­po­chy­by víc- Vybrali se ide­ál­ní loka­ce, parád­ní kos­týmy, Jaroslav Uhlíř dal dohro­ma­dy parád­ní soun­d­track, kte­rý se stal nejen iko­nic­kým, ale jeho úvod­ní sklad­bu si dost prav­dě­po­dob­ně bude­te pobru­ko­vat.

Především jsou ale S čer­ty nejsou žer­ty geni­ál­ní v tom jak jde o skvě­lou kom­bi­na­ci kla­sic­kých pohád­ko­vých moti­vů (ide­ál­ní je pou­če­ní, kte­ré je na ces­tě k ní protka­né pár těmi koli­ze­mi), nesku­teč­ně fun­gu­jí­cích humor­ných odbo­ček a záro­veň se doká­že vyjá­d­řit i k věcem jako je korup­ce, mla­dic­ká neroz­váž­nost či pla­ce­ní za své činy. Tahle pohád­ka je i díky tomu dospě­lej­ší než vět­ši­na a při­tom nemo­ra­li­zu­je a nepo­u­ču­je divá­ka na sílu. I pro­to je dost mož­ná půso­bi­věj­ší než vět­ši­na, přes­to se ale musí uznat, že jsou S čer­ty nejsou žer­ty bez­po­chyb­nou fil­mař­skou kla­si­kou z mno­ha důvo­dů.

Tatínek by mi mož­ná vyhlá­sil vál­ku a pro­to sku­teč­ně musím S čer­ty nejsou žer­ty pro­hlá­sit za nej­lep­ší čes­kou pohád­ku všech dob. Stejně jako peklo se nikdy nemý­lím a budu tohle za kle­not naší pohád­ko­vé tvor­by prav­dě­po­dob­ně brát ješ­tě hod­ně dlou­ho. Existuje snad někdo, kdo by tuhle pohád­ku nemi­lo­val? Je to rebel!

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © Filmové stu­dio Barrandov


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,79503 s | počet dotazů: 275 | paměť: 60624 KB. | 23.03.2023 - 09:20:55