Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Rysy ženského alkoholismu a doporučení pro samoléčbu

Rysy ženského alkoholismu a doporučení pro samoléčbu

Alkohol

Závislost na alko­ho­lu je čas­těj­ší u mužů, ale ženy jsou také náchyl­né k této nemo­ci. Nemoc se vyví­jí stej­ně u obou pohla­ví a léčeb­né meto­dy se sho­du­jí. Liší se pou­ze důvo­dy k pití alko­ho­lu.

Existují rysy žen­ské závis­los­ti. Ženská ját­ra jsou cit­li­věj­ší na toxic­ké účin­ky etha­no­lu. Důvodem je sní­že­ná schop­nost enzy­ma­tic­kých sys­té­mů zpra­co­vá­vat a neutra­li­zo­vat tako­vé lát­ky. Toxické prv­ky pro­to půso­bí na orgán déle, což při­spí­vá k roz­vo­ji cirhó­zy a nastá­vá psycho-emoční labi­li­ta ženy. Intuitivní mozko­vá akti­vi­ta má výho­du opro­ti logic­ké. Zvyšuje se tak nega­tiv­ní dopad stre­so­vých situ­a­cí na dív­ky. Pití alko­ho­lu se stá­vá způ­sob, jak zmír­nit stres.

Střeva ženy se vyzna­ču­jí rych­lej­ší absorp­cí než muž­ská. Produkty roz­kla­du alko­ho­lu a žen­ských pohlav­ních hor­mo­nů jsou neslu­či­tel­né.

Výše uve­de­né fak­to­ry vyvo­lá­va­jí rych­lej­ší závis­lost na alko­ho­lu. Je zde zvý­še­ná potře­ba poci­ťo­vat into­xi­ka­ci alko­ho­lem, kte­rá se čas­to vyvi­ne v záchva­to­vé sta­vy.

Vše začí­ná sklen­kou vína po prá­ci a kon­čí vod­kou nejen o víken­dech, ale i ve všed­ní dny. Proto je mno­hem obtíž­něj­ší pře­ko­nat závis­lost u žen. Musíme se uchý­lit k celé řadě metod.

Klíčová doporučení pro samoléčbu

Mnoho reha­bi­li­tač­ních kli­nik nabí­zí své služ­by, jak se zba­vit závis­los­ti na alko­ho­lu. Ale ne kaž­dý je při­pra­ven jít do tako­vých zaří­ze­ní.

Existují urči­tá dopo­ru­če­ní, jak pře­stat pít sami, pokud nee­xis­tu­je vůle hle­dat pomoc od odbor­ní­ků. Je důle­ži­té si uvě­do­mit, že člo­věk nemu­sí být doma sám, muže kli­ni­ku pra­vi­del­ně navště­vo­vat.

K léč­bě při­spí­va­jí násle­du­jí­cí tipy:

Nedostatek alko­ho­lu v domě, včet­ně piva. Člověk doma nena­jde alko­hol, i to může vést k into­xi­ka­ci.

Vyhněte se soci­a­li­za­ci, pokud jde o alko­hol. Je lep­ší komu­ni­ko­vat s lid­mi, kte­ří vůbec nepi­jí nebo kte­ří pře­ko­na­li závis­lost.

Měli bys­te napl­nit veš­ke­rý svůj vol­ný čas pra­cí. Je důle­ži­té najít zába­vu, koní­ček, kte­rý zce­la odvrá­tí pozor­nost od špat­ných myš­le­nek.

Zdravotní potí­že. Je nut­né pocho­pit a neu­stá­le mys­let na újmu, kte­rou alko­hol při­ná­ší: cirhó­za, vře­dy, dušev­ní poru­chy, u mužů impo­ten­ci, pan­kre­a­ti­ti­da.

Alkohol není anti­de­pre­si­vum, ale dro­ga. Závislost na alko­ho­lu není gene­tic­ká, ale zís­ka­ná nemoc a kaž­dý má mož­nost ji pře­ko­nat. Musíte se při­pra­vit tak, aby vám pou­ze stříz­li­vý pohled na život umož­nil žít bez alko­ho­lu.


Foto:

Tvůrce
Jan Steen: Wine is a Mocker
Název
Wine is a Mocker
Druh objek­tumal­ba
Žánržánro­vé umě­ní
Datum1663/1664
Technikaolej na plát­ně
RozměryVýška: 87,3 cm; Šířka: 104,8 cm
Inventární čís­lo
M.1969.05.P (Norton Simon Museum)
Referencekata­logJan Steen cata­log rai­son­né, 1908kata­lo­go­vé čís­lo: 103
Zdroj/Fotografhttp://www.liveinternet.ru/users/kykolnik/post91424060

  • Závislost na alkoholu - následky a technika Allena Carra1. června 2020 Závislost na alkoholu - následky a technika Allena Carra Alkoholismus je závažné onemocnění a alkohol sám je jed, který způsobuje těžkou intoxikace těla. Po ukončení dlouhodobé konzumace alkoholu v těle dochází k těmto změnám: Přestane […] Posted in Zdraví
  • Dáte si čaj?19. května 2020 Dáte si čaj? Přichází ten pravý čas pro pití vlažných čajů plných bylinek, plodů a sušeného ovoce. Mají skvělé zdravotní účinky, podpoří vaši imunitu a hned po vodě považuji čaje za nejlepší volbu k […] Posted in Zdraví
  • Vlastnosti a účinky vitamínu D20. listopadu 2019 Vlastnosti a účinky vitamínu D Vitamin D je většinou spojen s prevencí křivice a osteoporózy. Málokdo ví, že vitamin D může také zabránit rozvoji deprese a cukrovky. Měl by být také přítomen ve stravě lidí, kteří chtějí […] Posted in Zdraví
  • 7 přírodních adaptogenů, které vám pomohou zvládnout stres29. května 2020 7 přírodních adaptogenů, které vám pomohou zvládnout stres Stres je v našem životě bohužel všudypřítomný. Setkáváme se s ním denně, doma i v práci. Nemusíme snad připomínat, že krátkodobý stres vás sice může vyburcovat k maximálnímu výkonu, ale […] Posted in Zdraví
  • 7 tipů jak se naučit pít vodu14. května 2020 7 tipů jak se naučit pít vodu Hydratace je klíčem ke zdraví - přináším vám 7 tipů, jak zařadit pití vody do svého každodenního života. Jaro je v plném rozpuku, začíná se oteplovat a my bychom měli pamatovat na […] Posted in Zdraví
  • Závislost na pivu8. června 2020 Závislost na pivu Pivo je velmi oblíbený alkoholický nápoj. Několik lahví může zmírnit stres po pracovním dni. Ale brzy se stane zvykem a člověk se nemůže uvolnit, aniž by vypil svou oblíbenou tekutinu. V […] Posted in Zdraví
  • Vhodné nápoje k hubnutí10. července 2020 Vhodné nápoje k hubnutí Existují nápoje, které stojí v cestě snu o štíhlé postavě, ale existují i ​​takové, které těmto snům mohou pomoci. Proto, pokud bojujete s nadváhou, je lepší dát si sklenici se sladkým […] Posted in Zdraví
  • Bylinkami proti depresi27. srpna 2019 Bylinkami proti depresi Pokud si chceme udržet stále dobrou náladu, musíme se naučit odpočívat a relaxovat, protože i to je hlavní součástí našeho života, aby se naše tělo při odpočinku správně zregenerovalo a […] Posted in Zdraví
  • Jóga - klíč k nalezení životní rovnováhy, sebe sama a celkového pocitu štěstí a spokojenosti1. září 2019 Jóga - klíč k nalezení životní rovnováhy, sebe sama a celkového pocitu štěstí a spokojenosti Jóga restorativní je jeden z úžasných způsobů, jak příjemně relaxovat, osvěžit mysl a výborně redukovat stres. Na této józe je dobré, že je velice laskavá a přijme prakticky kohokoliv, […] Posted in Zdraví
  • Jak začít zdravě nakupovat...25. května 2020 Jak začít zdravě nakupovat... ... a nenaletět velkým řetězcům, které se vám snaží protlačit rychlé a nezdravé jídlo. Kolikrát se vám stalo, že jste šli do obchodu jen pro základní potraviny - ovoce, zelenina, […] Posted in Zdraví

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...