Kritiky.cz > Recenze knih > Ryska Petr: Praha neznámá - 60 %

Ryska Petr: Praha neznámá - 60 %

PrahaNeznama

Napsat o Praze něco nové­ho je zapekli­tý úkol, pro­to­že Praha je inspi­ra­tiv­ní už po sta­le­tí pro mno­hé auto­ry. Doba si však žádá nový pohled na všech­no a Praha tedy nemů­že být výjim­kou. Kniha Praha nezná­má má cel­kem devět kapi­tol boha­tě dopl­ně­ných dobo­vý­mi i sou­čas­ný­mi foto­gra­fie­mi. Jsou zde popi­so­vá­ny vycház­ky do méně zná­mých čás­tí Prahy, kte­ré mají svou zají­ma­vou his­to­rii a neotře­lou atmo­sfé­ru. Nejsou zde výraz­né his­to­ric­ké památ­ky obdi­vo­va­né davy turis­tů, ale mís­ta, kte­rá jsou opře­de­na pří­běhy osob­nos­tí nebo před­sta­vu­jí urči­té zají­ma­vé obdo­bí v his­to­rii vel­ké­ho měs­ta. Procházky zave­dou do Střešoviček, Nového svě­ta, Klánovic, Bohnic, Hostavic a Dolních Počernic a Hostivaře. Zájemci o zají­ma­vé stav­by si mohou vybrat ces­tu za luxus­ní­mi vila­mi na Ořechovku a samo­stat­ná kapi­to­la je věno­va­ná zašlé slá­vě Barrandovských teras a pla­vec­ké­ho bazé­nu. V tom­to pří­pa­dě však zůsta­ne jen u čte­nář­ské­ho zážit­ku. Ostatní kapi­to­ly se však mohou stát dob­rým zákla­dem pro pří­pra­vu vlast­ní vycház­ky. Autor se sna­žil roz­sah jed­not­li­vých kapi­tol výraz­ně neod­li­šo­vat, ale co do počtu strá­nek jed­no­znač­ně pre­fe­ro­val kapi­to­lu o chu­din­ské kolo­nii na Slatinách. Kde se nedo­sta­lo infor­ma­cí a tex­tu, to nahra­dil množ­stvím foto­gra­fií. Jsou tu zachy­ce­ny zahrád­ky, roz­pad­lé dom­ky a mís­ta, kte­rá nej­spíš za něko­lik let mohou zmi­zet. V tom­to pří­pa­dě má kapi­to­la spíš doku­men­tár­ní hod­no­tu. Podobně ladě­ná je i kapi­to­la věno­va­ná pří­rod­ním zají­ma­vos­tem a památ­kám v Hostavicích a Dolních Počernicích. Tato část Prahy má ves­nic­ký cha­rak­ter a stez­ka vede­ná přes mokřa­dy podél říč­ky Rokytky při­po­mí­ná spíš jiho­čes­ká bla­ta.

Autor pub­li­ka­ce úměr­ně dáv­ku­je his­to­ric­ké infor­ma­ce s vlast­ním hod­no­ce­ním a dopo­ru­če­ním. Volí sro­zu­mi­tel­ný jazyk, for­mu­la­ce a vyu­ží­vá čas­to popi­sů k ori­en­ta­ci pří­mo v reál­ném pro­stře­dí.

Kniha je čti­vá a spo­lu s obra­zo­vým mate­ri­á­lem půso­bí zají­ma­vě. Grafická úpra­va není sice nijak nápa­di­tá, ale je pře­hled­ná, pomá­há navo­dit pří­z­ni­vý dojem a láká k lis­to­vá­ní a čet­bě. Mapky obsa­že­né v jed­not­li­vých kapi­to­lách jsou sice dob­ře zpra­co­vá­ny, ale zaslou­ži­ly by si umís­tě­ní na začát­ku kapi­tol a zvět­še­ní. Pro pře­hled­nost je na před­ní i zad­ní před­sád­ce vel­ká mapa Prahy s vyzna­če­ný­mi loka­li­ta­mi, kte­ré odpo­ví­da­jí kapi­to­lám. Na obál­ce je vyu­ži­ta foto­gra­fie z Nového svě­ta, kte­rá sice odpo­ví­dá pře­vlá­da­jí­cím před­sta­vám o starém Praze, ale vzhle­dem k obsa­hu kni­hy je tro­chu zavá­dě­jí­cí. Logickým dopl­ně­ním tex­tů jsou rejstří­ky míst­ních názvů a jmen, kte­ré však svým roz­sa­hem nejsou vel­ké.

Výběr loka­lit pro vede­ní tema­tic­kých vychá­zek je pes­t­rý a je mož­né si vybrat pod­le cha­rak­te­ris­ti­ky zástav­by nebo pod­le nála­dy. Každá loka­li­ta má svá maleb­ná nebo zají­ma­vá zákou­tí, kte­rá si občas zahrá­la i v čes­kých fil­mech. I to může být moti­va­ce k vycház­ce!

Průvodce a autor kni­hy Petr Ryska vychá­zel ze své­ho inter­ne­to­vé­ho pro­jek­tu Praha nezná­má, kte­rý nabí­zí infor­ma­ce a pře­de­vším námě­ty pro tema­tic­ky zamě­ře­né vycház­ky. Projekt  uži­va­te­le inter­ne­tu zau­jal a v kniž­ní for­mě může oslo­vit dal­ší zájem­ce. Kniha obsa­hu­je zají­ma­vé postře­hy a může být dobrou moti­va­cí pro pří­pra­vu vlast­ní pozná­va­cí vycház­ky.


 • Autor: Ryska Petr
 • Formát / stran: 16×24 cm, 232 stran
 • Datum vydá­ní: 06.06.2016
 • Katalogové čís­lo: 5550
 • ISBN: 978-80-247-5651-6

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]