Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Ryska Petr: Praha neznámá - 60 %

Ryska Petr: Praha neznámá - 60 %

PrahaNeznama
PrahaNeznama

Napsat o Praze něco nové­ho je zapekli­tý úkol, pro­to­že Praha je inspi­ra­tiv­ní už po sta­le­tí pro mno­hé auto­ry. Doba si však žádá nový pohled na všech­no a Praha tedy nemů­že být výjim­kou. Kniha Praha nezná­má má cel­kem devět kapi­tol boha­tě dopl­ně­ných dobo­vý­mi i sou­čas­ný­mi foto­gra­fie­mi. Jsou zde popi­so­vá­ny vycház­ky do méně zná­mých čás­tí Prahy, kte­ré mají svou zají­ma­vou his­to­rii a neotře­lou atmo­sfé­ru. Nejsou zde výraz­né his­to­ric­ké památ­ky obdi­vo­va­né davy turis­tů, ale mís­ta, kte­rá jsou opře­de­na pří­běhy osob­nos­tí nebo před­sta­vu­jí urči­té zají­ma­vé obdo­bí v his­to­rii vel­ké­ho měs­ta. Procházky zave­dou do Střešoviček, Nového svě­ta, Klánovic, Bohnic, Hostavic a Dolních Počernic a Hostivaře. Zájemci o zají­ma­vé stav­by si mohou vybrat ces­tu za luxus­ní­mi vila­mi na Ořechovku a samo­stat­ná kapi­to­la je věno­va­ná zašlé slá­vě Barrandovských teras a pla­vec­ké­ho bazé­nu. V tom­to pří­pa­dě však zůsta­ne jen u čte­nář­ské­ho zážit­ku. Ostatní kapi­to­ly se však mohou stát dob­rým zákla­dem pro pří­pra­vu vlast­ní vycház­ky. Autor se sna­žil roz­sah jed­not­li­vých kapi­tol výraz­ně neod­li­šo­vat, ale co do počtu strá­nek jed­no­znač­ně pre­fe­ro­val kapi­to­lu o chu­din­ské kolo­nii na Slatinách. Kde se nedo­sta­lo infor­ma­cí a tex­tu, to nahra­dil množ­stvím foto­gra­fií. Jsou tu zachy­ce­ny zahrád­ky, roz­pad­lé dom­ky a mís­ta, kte­rá nej­spíš za něko­lik let mohou zmi­zet. V tom­to pří­pa­dě má kapi­to­la spíš doku­men­tár­ní hod­no­tu. Podobně ladě­ná je i kapi­to­la věno­va­ná pří­rod­ním zají­ma­vos­tem a památ­kám v Hostavicích a Dolních Počernicích. Tato část Prahy má ves­nic­ký cha­rak­ter a stez­ka vede­ná přes mokřa­dy podél říč­ky Rokytky při­po­mí­ná spíš jiho­čes­ká bla­ta.

Autor pub­li­ka­ce úměr­ně dáv­ku­je his­to­ric­ké infor­ma­ce s vlast­ním hod­no­ce­ním a dopo­ru­če­ním. Volí sro­zu­mi­tel­ný jazyk, for­mu­la­ce a vyu­ží­vá čas­to popi­sů k ori­en­ta­ci pří­mo v reál­ném pro­stře­dí.

Kniha je čti­vá a spo­lu s obra­zo­vým mate­ri­á­lem půso­bí zají­ma­vě. Grafická úpra­va není sice nijak nápa­di­tá, ale je pře­hled­ná, pomá­há navo­dit pří­z­ni­vý dojem a láká k lis­to­vá­ní a čet­bě. Mapky obsa­že­né v jed­not­li­vých kapi­to­lách jsou sice dob­ře zpra­co­vá­ny, ale zaslou­ži­ly by si umís­tě­ní na začát­ku kapi­tol a zvět­še­ní. Pro pře­hled­nost je na před­ní i zad­ní před­sád­ce vel­ká mapa Prahy s vyzna­če­ný­mi loka­li­ta­mi, kte­ré odpo­ví­da­jí kapi­to­lám. Na obál­ce je vyu­ži­ta foto­gra­fie z Nového svě­ta, kte­rá sice odpo­ví­dá pře­vlá­da­jí­cím před­sta­vám o starém Praze, ale vzhle­dem k obsa­hu kni­hy je tro­chu zavá­dě­jí­cí. Logickým dopl­ně­ním tex­tů jsou rejstří­ky míst­ních názvů a jmen, kte­ré však svým roz­sa­hem nejsou vel­ké.

Výběr loka­lit pro vede­ní tema­tic­kých vychá­zek je pes­t­rý a je mož­né si vybrat pod­le cha­rak­te­ris­ti­ky zástav­by nebo pod­le nála­dy. Každá loka­li­ta má svá maleb­ná nebo zají­ma­vá zákou­tí, kte­rá si občas zahrá­la i v čes­kých fil­mech. I to může být moti­va­ce k vycház­ce!

Průvodce a autor kni­hy Petr Ryska vychá­zel ze své­ho inter­ne­to­vé­ho pro­jek­tu Praha nezná­má, kte­rý nabí­zí infor­ma­ce a pře­de­vším námě­ty pro tema­tic­ky zamě­ře­né vycház­ky. Projekt  uži­va­te­le inter­ne­tu zau­jal a v kniž­ní for­mě může oslo­vit dal­ší zájem­ce. Kniha obsa­hu­je zají­ma­vé postře­hy a může být dobrou moti­va­cí pro pří­pra­vu vlast­ní pozná­va­cí vycház­ky.


  • Autor: Ryska Petr
  • Formát / stran: 16×24 cm, 232 stran
  • Datum vydá­ní: 06.06.2016
  • Katalogové čís­lo: 5550
  • ISBN: 978-80-247-5651-6

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,81509 s | počet dotazů: 249 | paměť: 56624 KB. | 27.06.2022 - 23:24:03