Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze > Rychlí a zběsilí

Rychlí a zběsilí

02.04 vyjde slun­ce a spo­lu sním, i prv­ní mož­nost shléd­nout, akcí nadu­pa­né pokra­čo­vá­ní, tunin­go­vé série s pořa­do­vým čís­lem 4. Režisérem vel­ko­le­pé podí­va­né zůstá­vá Justin Lin, jenž má na svě­do­mí i před­chá­ze­jí­cí ne pří­liš pove­de­nou Tokijskou jízdu z roku 2006, kde si Vin Diesel v cameo roli před­ur­čil svůj vel­ký návrat. Sportovně vytva­ro­va­ný Vin Diesel se opět stře­tá­vá se svým kole­gou z prv­ní­ho dílu Paulem Walkrem.

Nechybí ani M. Rodriguezová, coby Vinova pří­tel­ky­ně a J. Brewster. První scé­na vám ihned vdech­ne, že se ten­to díl nesmí brát na leh­kou váhu, tak­že se poho­dl­ně usaď­te a vychut­ná­vej­te si nos­tal­gic­kou vlnu v podo­bě herec­ké­ho obsa­ze­ní, poma­lu doha­sí­na­jí­cích holly­wo­od­ských hvězd a pozvol­na nasá­vej­te pach ben­zi­nu, za pře­de­ní nadu­pa­ných moto­rů. V tom­to díle s neu­va­da­jí­cí auto­mo­bi­lo­vou téma­ti­kou je více, než u pře­de­šlých dílů, kla­den důraz na vzpo­mí­ná­ní, chá­pá­ní sama sebe, své­ho živo­ta a neo­chvěj­ná tou­ha se koneč­ně napra­vit visí stá­le ve vzdu­chu.

Ve fil­mu uby­lo akč­ních scén a při­by­lo prá­vě tako­vých momen­tů, kdy her­ci filo­zo­fu­jí nad svý­mi patr­ně nahnu­tý­mi život­ní­mi osu­dy. Takže pro skal­ní­ho fanouš­ka, jenž bude kaž­dou infor­ma­ci lokat plný­mi douš­ky, veli­ce zají­ma­vé zpes­t­ře­ní. Ovšem pro divá­ka, co nevi­děl díli před­chá­ze­jí­cí, se tyto scé­ny sta­nou per­fekt­ní mož­nos­tí, kdy uprch­nout na nej­bliž­ší kino-toalety. Vin Diesel, jako před­sta­vi­tel nena­pra­vi­tel­né­ho Dominica Toretta, se stá­le pohy­bu­je na hra­ni­ci záko­na, když se svou pří­tel­ky­ní, již zmi­ňo­va­nou Letty (Rodriguezovou), pře­pa­dá­va­jí kon­vo­je s ben­zi­nem v Dominikánské repub­li­ce.

Toretto po nezda­ře­né lou­pe­ži, kdy málem při­jdou oba o svůj život, zjiš­ťu­je své sta­no­vis­ko ke své­mu vyčer­pá­va­jí­cí­mu „povo­lá­ní“ a radě­ji se sta­hu­je do stí­nu Panamských palm. Letty tako­vou mož­nost napros­to odmí­tá a nadá­le zůstá­vá u své­ho čer­né­ho řemes­la sil­nič­ní­ho pirá­ta, i se svý­mi kum­pá­ny z bran­že. Zkrátka má rych­lost v krvi a necí­tí se ješ­tě dost sta­rá na to, aby se usa­zo­va­la někde v Panamě s Dominicem a popí­je­la pro­s­to­du­ché koktej­ly. To se jí ale stá­vá osud­ným a v honič­ce losan­ge­leských uli­cích pod­leh­ne, načež záhy umí­rá. Toretto ihned po zjiš­tě­ní oné tra­gic­ké udá­los­ti vyhla­šu­je pomstu všem, co mají se smr­tí Letty něco spo­leč­né­ho. Možná že si teď sami pro sebe říká­te, to je ta chví­le, kdy se pot­ka­jí a opět budou spo­lu bráz­dit sil­ni­ce v nadu­pa­ných kárách za dopro­vo­du pre­ciz­ních sle­či­nek v kra­touč­kých šor­teč­kách a s pev­ným poprsím. Nebojte se, o krás­né hol­ky s krou­tí­cí­mi prdel­ka­mi zaru­če­ně nepři­jde­te, ale situ­a­ce se bude vyví­jet tro­chu jinak.

Paul Walker jako mla­dý losan­gel­ský poli­cis­ta z prv­ní­ho dílu, se vyšvi­hl na slu­žeb­níč­ka hla­vou­nů z FBI. Paul už není tím vyle­ka­ným zajíč­kem, jak ho zná­te. Léta se na něm pode­psa­la pozi­tiv­ním perem. Justin Lin ho vyob­ra­zu­je jako drs­né­ho rebe­lu­jí­cí­ho agen­ta, jenž už má něco za sebou, což je z jeho tvá­ře evi­dent­ně čitel­né. Roky navíc mu oprav­du slu­ší a dámy urči­tě oce­ní jeho vizáž. FBI si pro něho při­pra­vi­la neleh­ký úkol v podo­bě zatče­ní dro­go­vé­ho krá­le Bragy, jehož pomoc­níč­kem je i Fenix, kte­rý má hod­ně spo­leč­né­ho s Lettyinou vraž­dou. Dokonce v ní hra­je hlav­ní roli a zde je zase­tá půda ke střet­nu­tí obou hlav­ních hrdi­nů. Právě v tom­to bodě se zkří­ží jejich osu­dy a sta­ří zná­mí se opět set­ka­jí. Jeden na stra­ně hájí­cí zákon. Druhý na stra­ně krvech­ti­vé pomsty a oba se stej­ným úmys­lem, roz­vrá­tit Bragův mexic­ký dro­go­vý gang.

Losangelské uli­ce opět zapl­ní výpa­ry ben­zí­nu a drif­to­va­cí umy. Justin Lin, pou­če­ný z tře­tí­ho dílu, se pří­mo­ča­ře vrhá s dílem čtvr­tým, kte­rý si při­nejmen­ším zaslou­ží vaší pozor­nost. Akční scé­ny jsou doko­na­lé, herec­ké výko­ny pře­svěd­či­vé a kdy­by se film neu­stá­le neza­o­bí­ral pro­mlu­va­mi do duše, moh­lo jít o sen­zač­ní podí­va­nou s vyni­ka­jí­cím zážit­kem. Filozofické roz­pra­vy sní­mek  zpo­ma­lu­jí a ve výsled­ném kon­ci není tak ply­nu­lý a svě­ží. Chlapci nám zkrát­ka zestár­li a je patr­né, že nikam nespě­cha­jí. Film bych tedy spí­še než-li Rychlí a zbě­si­lí nazval Pomalí a stár­nou­cí.

I když film neo­plý­vá toli­ka akč­ní­mi scé­na­mi jako díly před­chá­ze­jí­cí, skal­ní fan­da si urči­tě z kin odne­se to, pro co si při­šel. Vinovi Dieselovi a Paulu Walkerovi to spo­lu zkrát­ka slu­ší, a těž­ko najde­te sehra­něj­ší dvo­ji­ci v auto honič­kách, než je tahle.

Naše hod­no­ce­ní: 

7

Podobné člán­ky

Recenze: Koralína a svět za taj­ný­mi dveř­mi

Recenze: Noc v muzeu 2

Recenze: Andělé a démo­ni

Recenze: Dvojí hra

Recenze: Krvavý Valentýn

Recenze: Pátek tři­nác­té­ho

Recenze: Gran Torino

Soundtrack: Rychlí a zbě­si­lí

Recenze: Válka Nevěst

Rychlí a zbě­si­lí - Sneak peek

Pro mož­nost psa­ní komen­tá­řů se při­hlaš­te nebo zare­gis­truj­te.
1. April 2009 - 6:26 — Patrik Chlumecky


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,55152 s | počet dotazů: 248 | paměť: 56547 KB. | 02.07.2022 - 15:57:18