Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Rychle a zběsile: Tokijská jízda - The Fast and the Furious: Tokyo Drift

Rychle a zběsile: Tokijská jízda - The Fast and the Furious: Tokyo Drift

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Všichni fanouš­ci vytu­ně­ných aut začně­te opět uslin­tá­vat. Je tu tře­tí díl série Rychle a zbě­si­le, ve kte­ré je pří­běh nedů­le­ži­tý a fyzi­ka zby­teč­ná. Hlavní jsou tu drs­ní řidi­či, extrém­ně sexy hol­ky, kte­ré pro ránu nejdou dale­ko a hlav­ně auta, kte­rá berou dech. Člověk se až diví, že to sta­čí na nato­če­ní tří fil­mů. A sta­čí. Alespoň pokud vám neva­dí, že si ten­to­krát uži­jí hlav­ně vaše oči a uši a nebu­de po vás nikdo chtít, abys­te řeši­li děj nebo psy­cho­lo­gii postav. To neber­te jako kri­ti­ku. Rychle a zbě­si­le je pop­cor­no­vá jíz­da a na nic víc si nehra­je.Je prav­da, že prv­ní­mu dílu hod­ně pomoh­la pří­tom­nost Vina Diesela, kte­rý svým cha­risma­tem dával titu­lu pořád­ný náboj. V pokra­čo­vá­ní už se neob­je­vil a nejen to bylo důvo­dem toho, že vyvo­la­lo doce­la vel­ké zkla­má­ní. Ve tře­tím dílu toho­to sva­lov­ce sice uvi­dí­te, ale jen v cameo roli. Objeví se jen na něko­lik minut v závě­ru fil­mu. Ale i to sta­čí k tomu, abys­te zjis­ti­li, že on je z obsa­ze­ní nej­vý­raz­něj­ší tvá­ří. Hlavní roli pro­blé­mo­vé­ho mla­dí­ka Seana se ujal Lucas Black (zahrál si napří­klad ve fil­mu Akta X). Ten je doce­la sym­pa­tic­ký, ale že by vás jeho kouz­lo osob­nos­ti sra­zi­lo do kolen, to zrov­na ne.

Obsazení není pří­liš pove­de­né. Například hlav­ní žen­ská posta­va je sice pohled­ná, ale Nathalie Kelley půso­bí spí­še jako křeh­ká dív­ka, než drs­ná fanyn­ka pou­lič­ních závo­dů. Snad muž­ské pub­li­ku uspo­ko­jí, ale­spoň spous­ta roz­to­mi­lých Japonek v mini­a­tur­ních škol­ních uni­for­mách, kte­ré toho moc nescho­va­jí.

Z názvu je jas­né, proč zrov­na Japonek. Děj se ode­hrá­vá v Tokiu, kam se musí Sean pře­stě­ho­vat, jeli­kož už doma způ­so­bil tolik pro­blé­mů, že je pro něj nej­lep­ší pře­su­nout se na jiný kon­ti­nent. Ale ani v roz­b­li­ka­ném Tokiu se necho­vá jako vzor­ný stu­dent střed­ní ško­ly, i když to po něm jeho otec vyža­du­je. Zaujmou ho míst­ní auto­mo­bi­lo­vé závo­dy, kte­ré nejsou jen o rych­los­ti, ale také o umě­ní drif­tingu (napa­dá mě slo­vo „smy­ko­vá­ní“). Zvládnout to, ale není žád­ná sran­da. Šampiónem závo­dů je člen míst­ní mafie a s ním (a jeho milen­kou) se samo­zřej­mě hlav­ní hrdi­na zaple­te. Příběh vám nutí, že vše vyře­ší závo­dy, ale já si nejsem tak jis­tý, jest­li jsou to obvyk­lé meto­dy asij­ské mafie. No, ale nech­me toho rýpá­ní.

Hlavní je, že v tom, co jsme od fil­mu oče­ká­va­li, tvůr­ci nezkla­ma­li. Přehlídka aut je opět luxus­ní. Takové káry, to je pros­tě sen. Kamerové prů­le­ty gará­ží plných nablýska­ných aut, kolem kte­rých se točí polo­na­hé model­ky, to je laho­da pro oči. A dokon­ce i pro mě, kte­rý drko­tá zuby, i když jeden 40 kilo­me­t­rů za hodi­nu. Je to níz­ké, je to jako fil­mo­vá ver­ze něja­ké­ho auto­mo­bi­lo­vé­ho časo­pi­su, ale co s tím, že to člo­vě­ka baví sle­do­vat. Ani uši nepři­jdou zkrát­ka, máme tu sluš­ně nadu­pa­ný soun­d­track plný elek­tro­nic­kých a hip-hopových chytla­vých son­gů.

Povedlo se také nasní­má­ní. Úhly zábě­rů během závo­dů vás doká­ží vybur­co­vat a nutit vás pře­mýš­let nad tím, jaká to musí být pará­da držet „šalt­pá­ku“ v ruce. Je sice prav­da, že vět­ši­na z nás by na tra­sách, na kte­rých se pro­há­ní řidič ve fil­mu, stě­ží doká­za­la jít i pěš­ky (jsou tu pořád­né kli­ka­té sil­ni­ce). Navíc, občas je výpo­moc počí­ta­čo­vých gra­fi­ků doce­la oka­tá. Ale vysvět­lu­j­te to zvy­šu­jí­cí se hla­di­ně adre­na­li­nu.

Ve své pod­sta­tě není Rychle a zbě­si­le: Tokijská jíz­da nic jiné­ho, než dyna­mic­ký klip. Nevýrazné herec­tví, nelo­gic­ký scé­nář a plno dal­ších chyb jsou důvo­dem toho, že fil­mo­vé kva­li­ty nemá titul sko­ro žád­né. Ale váš zrak a sluch dosta­ne to, co žádá, a to také někdy ke štěs­tí sta­čí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,49986 s | počet dotazů: 245 | paměť: 58187 KB. | 13.08.2022 - 13:28:39