Kritiky.cz > Filmové recenze > Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw - Recenze - 75%

Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw - Recenze - 75%

MV5BMTU1ODIzNzI5MF5BMl5BanBnXkFtZTgwODQ0MjIzNzM@. V1

Konečně máme v kinech pořád­nou let­ní pop­cor­no­vou zába­vu, kte­rou nám při­ná­ší reži­sér David Leitch. Rovnou s kli­dem můžu pro­zra­dit, že ten­to spin-off Rychle a zbě­si­le je zába­va. Tedy pokud máte rádi spous­tu nási­lí, bojo­vé scé­ny plné výbuchů a množ­ství veli­ce expre­siv­ních výra­zů. Tak pře­de­vším, divák nemu­sí být zna­lý série Rychle a zbě­si­le, aby si nový sní­mek užil. Nicméně kon­ti­nu­i­ta pří­bě­hu je zacho­vá­na (scé­nář psal opět Chris Morgan), tak­že kdo viděl, pozná posta­vy oka­mži­tě a zna­lost dodá zážit­ku tro­chu hlub­ší pro­ži­tek.
Zlý „Superman“ pan Brixton (Idris Elba) se sna­ží zís­kat super­vi­rus, kte­rý je schop­ný zabít všech­no lid­stvo. Tomu nej­pr­ve zabrá­ní Hattie Shaw (Vanessa Kirby). Okolnosti dají tomu, že se jí pak vyda­jí lapit nejen Brixton, ale nově i Luke Hobbs (Dwayne Johnson) a Deckard Shaw (Jason Statham). A obě jmé­na Shaw tu roz­hod­ně nejsou náho­da. Pronásledování bude o to těž­ší, pro­to­že Deckard a Hattie jsou bra­tr a sest­ra. No a po rodin­ném setká­ní posta­vy zjis­tí, že je vše tro­chu jinak a roz­je­de se jiný kolo­toč.
Nepůjde o nic jiné­ho než o záchra­nu rodin, hle­dá­ní sta­rých i nových přá­tel­ství a jen tak mimo­cho­dem i o záchra­nu svě­ta.
Na to, jakým způ­so­bem spo­lu budou „pra­co­vat“ Hobbs a Shaw, to jakým smě­rem se vyda­jí a jak se to vlast­ně má v jejich rodi­nách, to máte mož­nost zjis­tit už od prv­ní­ho srp­no­vé­ho dne v našich kinech.

MV5BMmI3Zjk0MWYtMmIxMy00MGU3LWIwYzctM2UwYjZhZjgzMWM3XkEyXkFqcGdeQXVyMzEzMjg5NjA@. V1 SY1000 SX1000 AL
Zdroj: Imdb.com

Na začá­tek chci ješ­tě jed­nou zopa­ko­vat, že ten­to film je čis­tá akč­ní zába­va. A to se vším všu­dy, jak to u tako­vých fil­mů bývá.
Takže zapr­vé je tu samot­ná akce. Té je spous­ta a kaž­dý si při­jde na své. Je tu spous­ta střel­by, bojo­vé­ho umě­ní, sil­ných stro­jů a výbuš­nin. Všechny hlav­ní posta­vy (a tím mys­lím i Vanessu Kirby) před­ve­dou své bojo­vé schop­nos­ti pod­le svých mož­nos­tí. Většina akč­ních scén je pře­hled­ná a pokud je scé­na v noci, čas­to se při­sví­tí něja­kou tou svět­li­cí a podob­ně. Dalo by se říct, že je film zasa­zen do budouc­nos­ti, pro­to­že zde všich­ni pou­ží­va­jí spous­tu tech­no­lo­gic­kých vychy­tá­vek. Postava pana Brixtona pak oprav­du půso­bí až nepře­mo­ži­tel­ně. Často se tu poru­šu­jí pří­rod­ní záko­ni­tos­ti a nefun­gu­jí záko­ny fyzi­ky. Ale divák snad­no při­mhou­ří oko (někdy obě), pro­to­že je to pros­tě zába­va, kte­rá vypa­dá solid­ně. Většinou. Několik málo scén bylo na prv­ní pohled poznat, že byly nato­če­ny před zele­ným plát­nem a jsou hod­ně přes čáru.
Vše je tedy zalo­že­no na akci, kte­ré se samo­zřej­mě nej­ví­ce účast­ní „The Rock“ Johnson a „Mechanik“ Statham. A nejen, že si musí­te užít tu spous­tu nási­lí v jejich podá­ní, pro­to­že jsou schop­ni zmlá­tit men­ší armá­du. To hlav­ní co zde fun­gu­je je che­mie mezi těmi­to dvě­ma. Už z prin­ci­pu, že Dwayne je obr a Jason spíš atlet. Ale to jakým způ­so­bem se v jed­not­li­vých scé­nách „trum­fu­jí“, to je jádro humo­ru. Občas to uje­de a je cítit pří­liš­ný tlak na divá­ka za úče­lem vyvo­lat smích. Už z uká­zek bylo jas­né, že na tomhle prv­ku bude film posta­ven a to se oprav­du poved­lo. Velmi zdat­ně jim pak hlav­ně v akč­ních scé­nách sekun­du­je Idris Elba, kte­rý mno­hým divá­kům může při­po­me­nout Thanose, nebo napří­klad ztra­ce­né­ho kapi­tá­na Edisona ze Star Trek: Do Neznáma (kde ho sho­dou okol­nos­tí hrál tak­též Idris). Díky kyber­ne­tic­kým vylep­še­ním je pan Brixton veli­ce sil­ný nepří­tel a je dosta­teč­nou zámin­kou ke spo­lu­prá­ci. Poslední důle­ži­tá posta­va v řadě je Hattie Shaw. Vanessa Kirby tuto posta­vu zahrá­la veli­ce dob­ře. Nejen, že v akč­ních scé­nách neza­os­tá­vá za muži, ale navíc je cítit ze způ­so­bu ztvár­ně­ní, že se nikdo nechce bít za prá­va žen a podob­né moder­ní nesmys­ly. Ano umí spous­tu věcí, umí bojo­vat, ale pořád je to slab­ší pohla­ví a je potře­ba jí brá­nit, což je pros­tě při­ro­ze­něj­ší a i sama žen­ská posta­va je s tím­to pří­stu­pem OK.

MV5BMTEwNzk0ODcwNzBeQTJeQWpwZ15BbWU4MDAxNjIyMzcz. V1 SX1777 CR001777989 AL
Zdroj: Imdb.com

Jediná moje vět­ší výt­ka tak pole­tí smě­rem ke scé­ná­ři. Ano napsal jej Chris Morgan, ale dob­ře je to jen ve smys­lu zasa­ze­ní fil­mu do celé série Rychle a zbě­si­le. Poté už je pří­běh jen jed­no veli­ké klišé. Vlastně se to dalo čekat. Drtivá vět­ši­na „bojo­vek“ má slab­ší pří­běh. Úplné dno to roz­hod­ně není. V zása­dě jde jen o to, že padouch něco chce a hrdi­no­vé se mu v tom sna­ží zabrá­nit. Pak do toho při­mí­chá­te smr­tel­ný virus, rodin­né pro­blémy a je hoto­vo. Takový mix něče­ho, co už jste roz­hod­ně vidě­li jin­de. Nemůžu říct, že by mě tohle pří­bě­ho­vé klišé nějak výraz­ně trá­pi­lo, ale lep­ší to být moh­lo aspoň v někte­rých scé­nách, kdy je to hod­ně při­ta­že­né za vla­sy. Ale jinak se asi s divá­ky shod­ne­me, že na tako­vý film nikdo nejde kvů­li pří­bě­hu, ale kvů­li akci.
Tuto akci pak poměr­ně dob­ře dopl­ňu­je soun­d­track od jed­no z mých oblí­be­ných skla­da­te­lů. A tím je Tyler Bates, kte­rý dělal hud­bu k fil­mům jako John Wick, Strážci Galaxie, Sucker Punch a 300: Bitva u Thermopyl. Možná mi někte­ré sklad­by úpl­ně nesed­ly žánro­vě, ale ke scé­nám to sedě­lo.

fast and furious hobbs and shaw trailer spinoff dwayne johnson jason statham 1833675
Zdroj: Express.co.uk

Takže to shrň­me. Hobbs a Shaw je akč­ní pec­ka, při kte­ré vypne­te mozek a pros­tě bude­te jen bavit. Film trpí něko­li­ka nedo­stat­ky v logi­ce, nere­a­lis­tič­nos­tí (ale kam se to hra­be na Rychle a zbě­si­le) a díra­mi ve scé­ná­ři. Také je občas dob­ře roze­zna­tel­ný roz­díl mezi tri­ko­vý­mi scé­na­mi (CGI vs. kuli­sy). Ale jinak film udr­žu­je akč­ní rych­lé tem­po. Jen díky nata­ho­va­ným dia­lo­gům má nako­nec film lehce přes 2 hodi­ny, ale mě to uteklo dob­ře. Konečný ver­dikt je tedy až pře­kva­pi­vých 75% a jsem zvě­dav, jak moc se tomuhle bude podo­bat dal­ší díl Rychle a zbě­si­le, kte­rý se už natá­čí.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw sází především na počítačové triky. Jedná se už v podstatě o sci-fi18. srpna 2019 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw sází především na počítačové triky. Jedná se už v podstatě o sci-fi Na spin-off Rychle a zběsile s podtitulem Hobbs a Shaw jsem si brousil zuby už nějaký ten pátek. Podle traileru to totiž vypadalo na nevšední akční jízdu podobnou té, jež jsme si v horkých […]
  • John Wick 3 - Recenze - 85%14. května 2019 John Wick 3 - Recenze - 85% Zabijáci, kam se podíváš! Johnovi nedají odpočinout ani na chvilku a pokračuje se přesně tam, kde se skončilo. John Wick (Keanu Reeves) byl exkomunikován a zdá se, že po něm půjde […]
  • Deadpool 2 - Recenze - 75%15. května 2018 Deadpool 2 - Recenze - 75% Pokračování úspěšného experimentu se sprostým (ne)hrdinou Deadpoolem je tu. Jelikož se mi zdá synopse z různých webovek stejná a stejně zavádějící, tak si pojďme nastínit situaci, ve které […]
  • John Wick 3 (John Wick: Chapter 3 – Parabellum) – Recenze – 90%15. května 2019 John Wick 3 (John Wick: Chapter 3 – Parabellum) – Recenze – 90% Americký akční thriller John Wick 3navazuje na místě, kde předchozí John Wick 2 skončil – titulní hrdina (Keanu Reeves) porušil pravidla hotelu Continental, takže je na jeho hlavu vypsaná […]
  • Mrakodrap (Skyscraper) - Recenze - 40%12. července 2018 Mrakodrap (Skyscraper) - Recenze - 40% Už samotný název filmu divákovi snadno napoví, kde se bude odehrávat. A pokud divák viděl některou z ukázek, bude mu naprosto jasné, o čem to bude. Režisér Rawson Marshall Thurber se po […]
  • Ten, kdo tě miloval – Recenze – 30%8. listopadu 2018 Ten, kdo tě miloval – Recenze – 30% Policejní vyšetřovatel Kalina (Pavel Řezníček) se během automobilové honičky s neznámými pronásledovateli stává obětí autonehody. Jako duch pak sleduje vlastní pohřeb, jehož se účastní jak […]
  • Záhada Silver Lake (Under the Silver Lake) – Recenze – 80%17. listopadu 2018 Záhada Silver Lake (Under the Silver Lake) – Recenze – 80% Samovi (Andrew Garfield) je přes třicet, bydlí v Los Angeles, a protože nic moc nedělá a práci si neshání, tak nemá na nájem, a tudíž mu hrozí příkaz k vystěhování. Jednoho dne se seznámí […]
  • Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým […]
  • Muži v Černém: Globální hrozba - Recenze - 55%13. června 2019 Muži v Černém: Globální hrozba - Recenze - 55% "Emzáci" tu byli dávno před námi a budou dlouho po nás. Navíc jsme součástí něčeho mnohem většího než jsme my sami a planeta Země má pouze muže (a ženy) v černém a jejich nové […]
  • Deadpool - pansexuální antihrdina drtící veškeré konvence9. února 2016 Deadpool - pansexuální antihrdina drtící veškeré konvence .    „Je to jako když dva smrdutý vágusové souloží ve svých vlastních chcankách.“ Pokud vámi právě projela vlna odporu, přestaňte číst, zavřete tuto záložku a předstírejte, že o žádném […]