Kritiky.cz > Filmové recenze > Rychle a zběsile 7 - 60 %

Rychle a zběsile 7 - 60 %

RR01

RR04Sedmý díl série škva­ří gumy na ces­tě, kte­rou popr­vé posta­vil díl pátý a kte­rá je pro­špi­ko­va­ná praskli­na­mi způ­so­be­ný­mi dílem šes­tým. Od před­cho­zí­ho dílu se ovšem tvr­dě odrá­ží i zbě­si­lá sed­mič­ka, kte­rá ale ten­to­krát vsá­zí na cool posta­vy, víc než na cool auta.

V šes­tém dílu se par­tič­ka hrdi­nů vypo­řá­da­la s mezi­ná­rod­ním tero­ris­tou Shawem. Úplný začá­tek sed­mič­ky nám před­sta­vu­je nové­ho padou­cha, s moti­va­cí odka­zu­jí­cí k minu­los­ti fikč­ní­ho svě­ta. Proti týmu hrdi­nů se ten­to­krát sta­ví Shawův bra­tr (Jason Statham), býva­lý člen elit­ních jed­no­tek, kte­ré­mu by nedě­la pro­blém zabí­jet u sní­da­ně tule­ňát­ka.

Je Shawova pomsta a sna­ha ochrá­nit své­ho bra­t­ra méně­cen­něj­ší než Torretova (vin Diesel) sna­ha ochrá­nit svou rodi­nu? Tenhle zají­ma­vý pro­blém se bohu­žel ve fil­mu nepro­je­vu­je v tako­vé čet­nos­ti, jak by se moh­lo zdát. Největším důvo­dem je nejas­né posta­ve­ní Jasona Stathma ajko hlav­ní­ho padiu­cha filmu.Stathamova posta­va spí­še fun­gu­je jako ďábel­ský deus ex machi­na, kte­rý se obje­ví na scé­ně jen pro­to, aby už tak nepří­z­ni­vý sled udá­los­tí ješ­tě zhor­šil.

RR03Režijní otě­že pře­bí­rá po Justinu Linovi James Wan, kte­rý se pro­sla­vil horo­ro­vou sérií Insidious. Kamera začí­ná dělat psí kusy. Tradice kine­ti­za­ce divá­ko­va zážit­ku pokra­ču­je za vzlet­ných zábě­rů z jeřá­bů a vět­ši­no­vém nekli­du kame­ra­ma­no­vy ruky. V tom­to ohle­du urči­tě sed­mý díl za zby­te­kem série neza­há­lí. Jen nutí klást si divá­ka otáz­ky, zda-li jsou tako­vé tech­ni­ky vůbec potřeb­né. Právě ve sní­má­ní akč­ních zábě­rů je znát reži­sé­ro­va nezku­še­nost s tímot typem fil­mů.

Hranice absur­di­ty s novým fil­mem opět dostá­vá nový roz­měr. Z postav se stá­va­jí nezni­či­tel­ní kung-fu ter­mi­ná­to­ři, kte­rým nedě­lá pro­blémy pře­žít více­ná­sob­né tvr­dé dopa­dy z vyso­kých míst nebo vylé­čit si zlo­me­ni­nu ruky během něko­li­ka málo dní. Společně s nový­mi vlast­nost­mi hrdi­nů při­chá­zí i tra­dič­ní adre­na­li­no­vé atrak­ce, kte­ré jsou stá­le čím více neu­vě­ři­tel­něj­ší a nere­ál­něj­ší.

Nutně ale nejde o chy­bu. Série si pros­tě počí­na­je pátým dílem koneč­ně vytvo­ři­la divác­ky i eko­no­miv­ky rele­vant­ní identi­tu, v jejímž budo­vá­ní bude pokra­čo­vat, dokud se tato neo­mr­zí. Poetika klu­čí­kov­ské­ho hra­ní s autíč­ky, kdy se před­sta­vi­vosi do ces­ty neple­tou pra­vi­dla rea­li­ty, se může zařa­dit mezi Transformers (nad kte­rý­mi se ovšem vyvy­šu­je sty­lis­tic­kým zpra­co­vá­ním) i Star Wars (na kte­ré jí ale chy­bí roz­vi­nu­tý fikč­ní svět a peč­li­věj­ší vykres­le­ní postav).

RR02Natáčení a post­pro­duk­ci sed­mé­ho dílu postih­la medi­a­li­zo­va­ná smrt Paula Walkera. S absen­cí Walkera si pora­di­li tvůr­ci jeho idgi­tál­ní při­dá­ní­ma natá­če­ním scén s jeho mlasd­ším bra­t­rem. Kdo si ale s jeho smr­tí oči­vid­ně nepo­ra­dil je Vin Diesel, kte­rý mu v závě­reč­ném epi­lo­gu vzdá­vá hiold a mává mu na roz­lou­če­nou za tónů pís­ně See You Again. Intimní scé­na s mon­tá­ží wal­ke­ro­vých zábě­rů ze všech před­cho­zích fil­mů půso­bí dost narou­bo­va­ně a glo­ri­fi­ku­je samot­nou posta­vu her­ce způ­so­bem, kte­rý se nedá nazvat jinak, než naiv­ním.

Sedmý díl tak zno­vu doka­zu­je, že aby byl film úspěš­ný nemu­sí mít za zády par­tič­ku drži­te­lů Pulitzerových cen. Zábava, kte­rou při­ná­ší, je jed­no­du­chá a nekom­pli­ko­va­ná a hez­ky zapa­dá do rám­ce série, kte­rý byl vytvo­řen posled­ní­mi tře­mi díly.


Rychle a zběsile 7 - 60 %
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým […]
  • Rychle a zběsile 7 (Fast & Furious 7) – Recenze – 70%30. března 2015 Rychle a zběsile 7 (Fast & Furious 7) – Recenze – 70% Dom (Vin Diesel) a Brian (Paul Walker) zabili v Rychle a zběsile 6 zločince Owena Shawa a nyní se budou muset vypořádat s jeho o dost tužším, šílenějším a po pomstě prahnoucím starším […]
  • Rychle a zběsile 7 – Jedna poslední jízda: Výroba začíná1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 – Jedna poslední jízda: Výroba začíná Když skončilo natáčení Rychle a zběsile 6 a režisér Justin Lin ukončil svou čtyřdílnou cestu touto sérií, začali se producenti Moritz a Diesel spolu se scenáristou Morganem poohlížet po […]
  • Rychle a zběsile 7 - Pomsta zasahuje domov: Kaskadérské kousky ve filmu1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Pomsta zasahuje domov: Kaskadérské kousky ve filmu Počínaje impozantním zápasem mezi Domem a Hobbsem v Rychle a zběsile 5, souboje muž proti muži se staly součástí každé kapitoly. Mezi několik nezapomenutelných zápasů patří Hanův a Romanův […]
  • Rychle a zběsile 7 - Odplata zasahuje domov: Návrat hrdinů1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Odplata zasahuje domov: Návrat hrdinů V Rychle a zběsile 7 je gang vržen do nových situací plných početných nepřátel a čelí rostoucím bolestem a přízrakům ze své minulosti. Co se týká další kapitoly Domovy a Brianovy cesty, […]
  • Rychle a zběsile 7 - Pád z nebe: Šílená auta v Rychle a zběsile 71. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Pád z nebe: Šílená auta v Rychle a zběsile 7 Ať už rychlá nebo zběsilá – když dojde na auta používaná v sérii Rychle a zběsile, je vzorec jednoduchý. Morgan se domnívá, že „auta jsou jako kovbojští koně nebo samurajské meče. Doplňují […]
  • Rychle a zběsile 7 - Pocta našemu bratrovi: Oslava Paula Walkera1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Pocta našemu bratrovi: Oslava Paula Walkera Během produkce Rychle a zběsile 7 zasáhla v listopadu 2013 tragédie a naše rodina ztratila milovaného otce, syna a bratra a svět ztratil skvělého přítele a kolegu – talentovaného […]
  • Rychle a zběsile 7 - Nemám přátele. Mám rodinu.1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Nemám přátele. Mám rodinu. Tato čtyři slova ilustrují samotnou podstatu ságy Rychle a zběsile, a to díky věrnému týmu filmových postav a partě herců, filmařů a filmového štábu, ze kterých se během sedmi dílů taková […]
  • Rychle a zběsile 6 - 50%19. února 2016 Rychle a zběsile 6 - 50% Tvůrci šestého dílu Rychle a zběsile si museli nechat udělat průzkum, podle kterého už fanoušci série trpí zvýšenou necitlivostí na akční hrátky předešlých dílů. Jak by bylo jinak možné, […]
  • Rychle a zběsile 5 - 75%15. února 2016 Rychle a zběsile 5 - 75% Rychle a zběsile 5 je všeobecně nejlépe přijatým dílem série. Pro studio navíc znamenal ujištění, že v rukou drží zlatý důl. Pátý díl totiž vydělal celosvětově přes 626 milionů dolarů a […]