Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Rychle a zběsile 3: Tokijská jízda

Rychle a zběsile 3: Tokijská jízda

261

Rychle a zbě­si­le se opět vra­cí! Vrací se na plát­na kin, na dvd a v budouc­nu také na tele­viz­ní obra­zov­ky. Ano je to ta zná­má auto­mo­bi­lo­vá podí­va­ná, ale již tře­tí v pořa­dí.

Rychle a zbě­si­le popr­vé spat­ři­lo svět­lo svě­ta v roce 2001, kdy skli­di­lo vel­ký úspěch a vel­ké pení­ze. Dvojka byla ješ­tě úspěš­něj­ší, ale jen co se tržeb týče. Film už tak pove­de­ný nebyl. No asi zapů­so­bi­la klet­ba dru­hých, pří­pad­ně tře­tích dílů.

Protože dvoj­ka na sobě vydě­la­la ješ­tě víc, tvůr­ci po třech letech udě­la­li díl tře­tí.

V pří­bě­hu se nyní nevy­sky­tu­jí původ­ní posta­vy a hrdi­no­vé, jak to bylo v minu­lých dvou dílech.
Vlastně film vyprá­ví o jed­nom typa­no­vy, kte­rý v Americe dělá prů­švih za prů­švi­hem a kvů­li němu se musí s mat­kou pořád stě­ho­vat po kon­ti­nen­tě. Prostě poru­šu­je pra­vi­dla sil­nič­ní­ho pro­vo­zu, jak to momen­tál­ně pře­sta­lo v ČR být popu­lár­ní. Jednou už to pře­že­ne a zase bude závo­dit, chyt­nou jej poli­caj­ti, kte­ří mat­ce ozná­mí dal­ší stě­ho­vá­ní. No mat­ka toho už má plné zuby, pošle syna za tatíč­kem do Tokia. Tam se spo­jí s jed­nou ban­dou a začne zase závo­dit, ale bohu­žel mu to vůbec nejde, pro­to­že v Tokiu se jenom drif­tu­je a on je zvyk­lý pěk­ně na rovin­ky, na dragy, pří­pad­ně na okru­hy. Nakonec se nau­čí drif­to­vat, nau­čí se dokon­ce i Japonsky(to tro­chu tvůr­ci fil­mu pře­hna­ly). Vyhraje závod, ve kte­rém se vsa­dil s míst­ním bos­sem o to, kdo bude muset po pro­hra­ném závo­du vypad­nout navždy z měs­ta. Jo a ješ­tě mu naba­lu­je jeho sta­rou. No pros­tě ame­ric­ká pohád­ka.

No musím tvůr­ce pochvá­lit za skvě­lou gra­fic­kou strán­ku fil­mu, parád­ní auta a za skvě­lou hud­bu. Takový mínus bych při­če­tl slab­ší­mu pří­bě­hu. O fil­mu si řek­ne­te že byl dob­rý, ale moc vás neza­ujme.

 

Další obráz­ky k fil­mu! 

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 0,77972 s | počet dotazů: 236 | paměť: 55005 KB. | 02.08.2021 - 05:35:39