Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Rukojmí - recenze

Rukojmí - recenze

Bruce Willis by potře­bo­val pořád­ně nakop­nout. Nemám teď na mys­li fyzic­ký útok na jeho seda­cí par­tie, ale jeho účin­ko­vá­ní ve fil­mech. Od dob Pulp Fiction, Posledního skau­ta nebo, dej­me tomu, Smrtonosné pas­ti ubě­hl už něja­ký ten rok a Bruce se zase začí­ná poma­lu ale jis­tě utá­pět v pito­mos­tech typu Můj sou­sed zabi­ják 2.

    Jeho nej­no­věj­ší kre­a­ce ve sním­ku Rukojmí ho ze šedi roz­hod­ně nevy­trh­ne, to bylo snad kaž­dé­mu jas­né už pře­dem, ale zase to není tak straš­né, aby na něj zane­vře­li jeho věr­ní fanouš­ci (kte­ří stej­ně tak jako já, stří­ha­jí metr do pre­mi­é­ry Sin City).
Rukojmí je jako tako­vá jed­no­hub­ka pro jed­lí­ka. Hlad neza­že­ne, člo­věk dou­fá, že při­jde hlav­ní chod, ale když už to je na talí­ři, tak jí pře­ci nepo­hrd­ne­me.
Příběh začí­ná při jed­né z posled­ních akcí ofi­ci­ál­ní­ho poli­cej­ní­ho vyjed­na­va­če Jeffa. Netypicky zarost­lý Willis to ten­to­krá­te pře­že­ne a nao­pak vel­mi typic­ky se všech­no poka­zí, aby hrdi­nu moh­ly pro­ná­sle­do­vat výčit­ky svě­do­mí po zby­tek sním­ku. O pár pod­zi­mů poz­dě­ji ho zastih­ne­me, nyní již jako pou­hé­ho šeri­fa v jed­nom z nej­klid­něj­ších měs­te­ček v Americe, jak se nechtě­ně zaple­te do nej­hor­ší noč­ní můry, jakou si býva­lý vyjed­na­vač s výčit­ka­mi svě­do­mí může před­sta­vit. Dům zbo­hat­lí­ka si na muš­ku vza­li tři výrost­ci a když se jim poda­ří omy­lem spus­tit bez­peč­nost­ní sys­tém, jenž vilu změ­ní v téměř nedo­byt­nou pev­nost, vypa­dá to, že Bruce má plné ruce prá­ce. Milí chlap­ci si ovšem vybra­li pro pře­pa­de­ní ten oprav­du nej­ne­vhod­něj­ší čas, a jak se záhy rych­le pře­svěd­čí, i to nej­hor­ší mís­to. Majitel domu totiž nevy­dě­lal své pení­ze zrov­na legál­ní ces­tou a o jed­no spe­ci­fic­ké DVD plné jakých­si vel­mi důle­ži­tých infor­ma­cí, jež je nyní kde­si v domě, má zájem podiv­ná sku­pin­ka gan­gs­te­rů. Ti si navíc vza­li do hla­vy, že jedi­ná ces­ta, jak dostat DVD, vede skr­ze naše­ho hrdi­nu. No a co je lep­ší pře­svěd­čo­va­cí meto­da ke spo­lu­prá­ci, než něko­mu unést rodin­ku...

Rukojmí by moh­li být doce­la zají­ma­vým thrille­rem, nebýt jejich pří­šer­né a do nebe vola­jí­cí nedo­ta­že­nos­ti. Asi nej­ví­ce je to patr­né na úpl­ném kon­ci, kdy po závě­reč­né scé­ně neví­te, jest­li se máte doo­prav­dy smát a nebo to auto­ři mys­le­li zce­la váž­ně. Velice nega­tiv­ně půso­bí i jed­not­li­vé čás­ti fil­mu, kdy se divák v jed­né scé­ně krá­lov­sky baví, aby se pak převtě­lil v nevě­ří­cí­ho Tomáše o pár minut poz­dě­ji. O někte­rých pří­šer­ně kýčo­vi­tých úse­cích (schvál­ně si počkej­te na pan­nu Marii) je ško­da se roz­sáh­le­ji roze­pi­so­vat.
Ani samot­ný Bruce nemá mož­nost nějak zvlášť vynik­nout (o Kevinu Pollakovi, jenž deva­de­sát pro­cent fil­mu pro­le­ží na pod­la­ze, ač je napsán
na dru­hém mís­tě na pla­ká­tech, ško­da mlu­vit) a je vět­ši­nou vál­co­ván vel­mi dob­rým výko­nem mla­dých her­ců, kte­ří se ale­spoň vidi­tel­ně sna­ži­li, ze sebe dát všech­no.
Co od Rukojmího rov­něž neo­če­ká­vej­te, je něja­ká akce. Oněch pár výstře­lů na kon­ci se k ní roz­hod­ně ani neblí­ží. Film se sna­ží brn­kat více na ner­vo­vou stru­nu, ale ač se mu něko­li­krát poda­ří při­blí­žit se k cíli, není to žád­ný zázrak.
Jak už jsem řekl na začát­ku. Bruce je nyní ztra­cen hlu­bo­ko za svým někdej­ším zeni­tem. Za pár měsí­ců si na Rukojmí nikdo ani nevzpo­me­ne, tak­že pokud máte hod­ně peněz a vol­né odpo­led­ne, klid­ně se na něj vydej­te. Určitě to je ale­spoň onen prů­měr co nena­dchne, ale ani neu­ra­zí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Rukojmí - Bruce Willis tentokrát v roli šéfa policie Jeffa Talleyho.4. listopadu 2019 Rukojmí - Bruce Willis tentokrát v roli šéfa policie Jeffa Talleyho. Musí zvítězit nad trojicí mladíků držících v šachu otce a jeho dvě děti.Willis je bývalý policejní vyjednavač, který se po jednom neúspěšném případu uklidí do malého města, kde každý den […] Posted in Retro filmové recenze
  • The Contractor: Akce v Berlíně povyšuje thriller s Chrisem Pinem22. května 2022 The Contractor: Akce v Berlíně povyšuje thriller s Chrisem Pinem Bývalý seržant amerických speciálních jednotek se nechá naverbovat do pochybného černého žoldáckého komanda v Berlíně ve filmu The Contractor, dobře natočeném, ale neuspokojivě […] Posted in Filmové recenze
  • Pátý element31. března 2022 Pátý element Sci-fi a romantická komedie zároveň o velkém koncentrovaném zlu, které se jednou za 5000 let přiblíží k Zemi. Jediná mimozemská civilizace se tomuto zlu umí bránit pomocí pěti elementů, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Šestý smysl31. března 2022 Šestý smysl Psycholog Malcolm v podání Bruce Willise se specializuje na dětskou psychologii. Je velmi uznávaným odborníkem; dokonce za svoje výsledky dostává prestižní uznání. Ne vše se mu ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Sin City - město hříchu31. března 2022 Sin City - město hříchu Když se před třiceti dvěma lety objevil v Americe komiks Sin City, nemohl nikdo tušit, jak stylová bude jeho podoba, která vznikla v roce 2005. V Sin City se protínají tři příběhy drsňáků […] Posted in Retro filmové recenze
  • TOP7 filmů Bruce Willise31. března 2022 TOP7 filmů Bruce Willise Herecká kariéra Bruce Willise končí. Na svém Instagramovém účtu to oznámila jeho dcera Rumer. Důvodem je poškození mozku zvané afázie, čímž se potvrdily fámy, že někdejší akční idol […] Posted in Zajímavosti
  • Bruce Willis30. března 2022 Bruce Willis Walter Bruce Willis (narozen 19. března 1955) je americký herec na odpočinku. Jeho kariéra začala v 70. letech 20. století na mimobroadwayských scénách. Proslavil se hlavní rolí v […] Posted in Profily osob
  • Hunger Games: Síla vzdoru 2. část (The Hunger Games: Mockingjay - Part 2) - 50 %3. února 2022 Hunger Games: Síla vzdoru 2. část (The Hunger Games: Mockingjay - Part 2) - 50 % Film je závěrečnou částí série o Katniss Everdeenové, která se snaží zachránit obyvatele Panemu a zajistit jim budoucnost. V úvodním díle se Katniss vydala místo své sestry bojovat do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Smrtonosná past 4.07. listopadu 2021 Smrtonosná past 4.0 Live Free or Die Hard (mimo Severní Ameriku vydáno pod názvem Smrtonosná past 4.0) je americký akční thriller z roku 2007 a čtvrtý díl filmové série Smrtonosná past. Režie se ujal Len […] Posted in Speciály
  • Smrtonosná past 31. listopadu 2021 Smrtonosná past 3 Smrtonosná past 3 je americký akční film z roku 1995, který natočil John McTiernan (režisér prvního dílu). Scénář k němu napsal Jonathan Hensleigh podle Hensleighova scénáře Simon Says a […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,05611 s | počet dotazů: 231 | paměť: 55835 KB. | 24.05.2022 - 14:43:13