Kritiky.cz > Recenze knih > Rudolf Lukeš, Michal Černík: Pes a jeho kamarádi, Želva a její kamarádi, Lev a jeho kamarádi, Tygr a jeho kamarádi - 90 %

Rudolf Lukeš, Michal Černík: Pes a jeho kamarádi, Želva a její kamarádi, Lev a jeho kamarádi, Tygr a jeho kamarádi - 90 %

Lep01 2

Obrázkové kníž­ky ilu­strá­to­ra Rudolfa Lukeše dob­ře zna­la gene­ra­ce dneš­ních šede­sát­ní­ků. Bohužel, nena­chá­ze­ly je pod stro­meč­kem čes­ké děti, popu­lár­ní byly hlav­ně ve Velké Británii, Německu, Francii, Itálii, Španělsku či v Asii. Lukešovu prá­ci měla v obli­bě i brit­ská krá­lov­na Alžběta.

U nás se na Lukeše, jehož osud pozna­me­nal rok 1948, zapo­mně­lo. Přestože lepo­re­la, před­sta­vu­jí­cí dětem domá­cí i exo­tic­ká zví­řa­ta, vznik­la před desít­ka­mi let, tepr­ve letos je Albatros vydal v češ­ti­ně, dopl­ně­ná o ver­še Michala Černíka. Z knih Pes a jeho kama­rá­di, Tygr a jeho kama­rá­di, Lev a jeho kama­rá­di a Želva a její kama­rá­di se záro­veň budou těšit děti ve Francii, Španělsku, Británii, v Číně a na Slovensku, na pod­zim se chys­tá vydá­ní také v ruš­ti­ně a švéd­šti­ně.

Rudolf Lukeš byl původ­ně fil­mo­vým archi­tek­tem, zaměst­na­ným po dru­hé svě­to­vé vál­ce ve Filmovém stu­diu Barrandov nej­pr­ve jako asi­s­tent, poz­dě­ji jako samo­stat­ný fil­mo­vý archi­tekt. Po úno­ru 1948 o prá­ci při­šel a pra­co­val pak jako písmo­ma­líř v Národním tech­nic­kém muzeu v Praze. Zemřel v roce 1976, v tři­a­pa­de­sá­ti letech.

Třiasedmdesátiletého spi­so­va­te­le, bás­ní­ka a auto­ra knih pro děti Michala Černíka netře­ba těm, kte­ří se zají­ma­jí o sou­čas­nou čes­kou lite­ra­tu­ru pro děti, pří­liš před­sta­vo­vat.  Český rok Josefa Lady, České Vánoce Josefa Lady, Krtkův týden nebo Za zví­řát­ky do pohád­ky jsou titu­ly, kte­ré chy­bí v málo­kte­ré dět­ské kni­hov­nič­ce.

Čtyři pro­sto­ro­vé obráz­ko­vé kni­hy nejsou kla­sic­ký­mi roz­klá­da­cí­mi lepo­re­ly. Jde o pub­li­ka­ce drob­né­ho čtver­co­vé­ho for­má­tu, kdy čás­ti vnitř­ních obráz­ků jsou plas­tic­ké, po ote­vře­ní kni­hy vyční­va­jí do pro­sto­ru. Tím pro­bou­ze­jí dět­ský zájem, pod­ně­cu­jí fan­ta­zii a dáva­jí dal­ší pro­stor pro před­sta­vi­vost.

Knížka Pes a jeho kama­rá­di sezná­mí děti s živo­tem psím, sovím, pavím a oslím. Michal Černík dopl­nil ilu­stra­ce hra­vý­mi ver­ši, v nichž přes­ně vysti­hl, co je pro dané zví­ře cha­rak­te­ris­tic­ké: „Děti, je to k neví­ře, pávi mají vějí­ře! Celé z barev­né­ho peří, na výsta­vy, do sou­tě­ží. Jsou moc pyš­ní na svou krá­su. Co by byli bez oca­su!“  Ačkoli je obráz­ko­vá kni­ha urče­ná pro děti od tří let (prá­vě kvů­li plas­tic­kým papí­ro­vým čás­tem ilu­stra­cí, kte­ré by moh­lo malé dítě utrh­nout a vdech­nout), pod dohle­dem rodi­če je schop­no jed­no­du­chým, melo­dic­kým ver­šům poro­zu­mět i roč­ní dítě: „Běží pej­sek k obě­du, čumá­ček má vep­ře­du. Líbí se mu ště­ká­ní, ocás­kem se ohá­ní. Ocásek si nosí vza­du, nemá ho jen pro pará­du.“ Právě na ver­ších o pej­sko­vi je patr­né, že jejich autor o tex­tu pře­mýš­lel a sna­žil se logic­ky roz­ví­jet dět­ské vní­má­ní (čumá­ček vep­ře­du, ocá­sek vza­du).

V dal­ší ze série obráz­ko­vých kní­žek, nazva­né Želva a její kama­rá­di, se děti setká­va­jí se zví­řa­ty exo­tic­ký­mi. Konkrétně jde o žel­vu, pštro­sa, kro­ko­dý­la a mro­že. Právě posled­ní zví­ře se nad­řa­ze­né mno­ži­ně exo­tic­kých tep­lo­mil­ných zví­řat vymy­ká už svým pří­dom­kem led­ní). To může být pro tří­le­té dítě, již dob­ře chá­pa­jí­cí sou­vis­los­ti, poně­kud matou­cí. Kladně lze hod­no­tit sna­hu auto­ra ver­šů vtáh­nout děti do děje, jak je patr­né u bás­nič­ky, věno­va­né kro­ko­dý­lům: „Každý prchá ze všech sil, z řeky leze kro­ko­dýl. Zuby cení jako pila, to ej chlou­ba kro­ko­dý­la. Sežere nás, nebo ne? Kdo otáz­ku uhod­ne?

Dvě dal­ší kníž­ky ze série jsou si podob­né titul­ní stra­nou – obě zob­ra­zu­jí šel­my. K tyg­ro­vým kama­rá­dům byla při­řa­ze­na zeb­ra, dále noso­ro­žec a vel­bloud. Lev „má za kama­rá­dy“ bizo­na, hada a klo­ka­na. I tady může rodi­čům dělat pro­blém, jak vysvět­lit zví­da­vé­mu dít­ku, že v pří­ro­dě se na tygří a zeb­ří kama­rád­ství „vůbec nehra­je“.
Za poně­kud krko­lom­né lze poklá­dat vyús­tě­ní ver­šo­va­né­ho pří­bě­hu o hado­vi: „Na stro­mě je krás­ný pro­vaz. Pozor, ale není pro nás! Když se vzbu­dí, je z něj had, tak ho rad­ši nech­me spát.  A pod stro­mem syčí hádek. Prales bývá bez pohá­dek,“ ačko­li lze pocho­pit, že ne vždy je jed­no­du­ché k ilu­stra­cím najít rýmy tak, aby je pocho­pi­li i nejmen­ší čte­ná­ři. Tedy vlast­ně „nečte­ná­ři“.

Právě „nečte­ná­řům“, tedy dětem kolem tří let věku, je série knih Rudolfa Lukeše a Michala Černíka urče­ná. Svůj účel spl­ní, děti zaujme, zaba­ví, jem­ně při­u­čí. Vzhledem k tomu, že dítě ver­še samo nepře­čte, je před­po­kla­dem, že bude vyža­do­vat pomoc dospě­lé­ho. Pro babič­ky a dědeč­ky může být pro­blém s čte­ním tex­tu Nikoli snad kvů­li veli­kos­ti pís­men, nýbrž kvů­li ten­ké­mu řezu písma. Naštěstí byly ver­še vždy umís­tě­ny na svět­lé poza­dí, což znač­ně usnad­ňu­je jejich čte­ní.

Pozitivně hod­no­tím for­mát kní­žek, pev­nou, zdá se odol­nou vazbu, a níz­kou hmot­nost – tak ako­rát do drob­né dět­ské ruč­ky.

lep02


Tygr a jeho kamarádi

 • Autor:Michal Černík, Rudolf Lukeš
 • Žánr:leporelo
 • Nakladatelstvi:ALBATROS
 • Datum vydá­ní: 29.08.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.

Pes a jeho kamarádi

 • Autor:Michal Černík, Rudolf Lukeš
 • Žánr:leporelo
 • Nakladatelstvi:ALBATROS
 • Datum vydá­ní: 29.08.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.

Želva a její kamarádi

 • Autor:Michal Černík, Rudolf Lukeš
 • Žánr:leporelo
 • Nakladatelstvi:ALBATROS
 • Datum vydá­ní: 29.08.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.

Lev a jeho kamarádi

 • Autor:Michal Černík, Rudolf Lukeš
 • Žánr:leporelo
 • Nakladatelstvi:ALBATROS
 • Datum vydá­ní: 29.08.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.

 • Michal Černík: Za zvířátky do pohádky27. dubna 2016 Michal Černík: Za zvířátky do pohádky V. Sutějev, A. Laptěv a N. Radlov byli ruští autoři, píšící v první polovině 20. století nejen pro dětské čtenáře. Společné měli to, že náměty ke krátkým pohádkovým příběhům berou […] Posted in Recenze knih
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
 • Pavel Plyšový se svým Plyšovým Buddhou projdou vaším niterným světem....5. prosince 2017 Pavel Plyšový se svým Plyšovým Buddhou projdou vaším niterným světem.... „Další překážky, další přísliby, hlava je stále napřed. Kdo ji dohoní? Kdo se alespoň dotkne představy? Kam pořád uniká sen? Viděl jsem lidi rozbíjet skleněné nádoby a potom šlapat ve […] Posted in Recenze knih
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
 • České filmy v Cannes 201715. května 2017 České filmy v Cannes 2017 Už za pár dní odstartuje ve francouzském přímořském letovisku největší filmová událost roku - Mezinárodní filmový festival v Cannes (17. -28. 5. 2017). V oficiálním programu a dalších […] Posted in Festivaly
 • Janina Černá: Cukrfree23. prosince 2016 Janina Černá: Cukrfree Bez cukru si život asi těžko dokážeme představit. Teď během vánočního období je nepostradatelnou ingrediencí do cukroví, teplých nápojů na zahřátí, dortů, kokosek, vanilkových rohlíčků a […] Posted in Recenze knih
 • Tomáš a jeho přátelé - Celý den s Tomášem11. července 2017 Tomáš a jeho přátelé - Celý den s Tomášem S hned několika knižními tituly s Mašinkou Tomášem přichází letos na trh Nakladatelství Egmont. Tím posledním z řady Tomáš a přátelé je knížka Celý den s Tomášem, která si klade za cíl […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...