Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Rudolf Lukeš, Michal Černík: Pes a jeho kamarádi, Želva a její kamarádi, Lev a jeho kamarádi, Tygr a jeho kamarádi - 90 %

Rudolf Lukeš, Michal Černík: Pes a jeho kamarádi, Želva a její kamarádi, Lev a jeho kamarádi, Tygr a jeho kamarádi - 90 %

Lep01 2

Obrázkové kníž­ky ilu­strá­to­ra Rudolfa Lukeše dob­ře zna­la gene­ra­ce dneš­ních šede­sát­ní­ků. Bohužel, nena­chá­ze­ly je pod stro­meč­kem čes­ké děti, popu­lár­ní byly hlav­ně ve Velké Británii, Německu, Francii, Itálii, Španělsku či v Asii. Lukešovu prá­ci měla v obli­bě i brit­ská krá­lov­na Alžběta.

U nás se na Lukeše, jehož osud pozna­me­nal rok 1948, zapo­mně­lo. Přestože lepo­re­la, před­sta­vu­jí­cí dětem domá­cí i exo­tic­ká zví­řa­ta, vznik­la před desít­ka­mi let, tepr­ve letos je Albatros vydal v češ­ti­ně, dopl­ně­ná o ver­še Michala Černíka. Z knih Pes a jeho kama­rá­di, Tygr a jeho kama­rá­di, Lev a jeho kama­rá­di a Želva a její kama­rá­di se záro­veň budou těšit děti ve Francii, Španělsku, Británii, v Číně a na Slovensku, na pod­zim se chys­tá vydá­ní také v ruš­ti­ně a švéd­šti­ně.

Rudolf Lukeš byl původ­ně fil­mo­vým archi­tek­tem, zaměst­na­ným po dru­hé svě­to­vé vál­ce ve Filmovém stu­diu Barrandov nej­pr­ve jako asi­s­tent, poz­dě­ji jako samo­stat­ný fil­mo­vý archi­tekt. Po úno­ru 1948 o prá­ci při­šel a pra­co­val pak jako písmo­ma­líř v Národním tech­nic­kém muzeu v Praze. Zemřel v roce 1976, v tři­a­pa­de­sá­ti letech.

Třiasedmdesátiletého spi­so­va­te­le, bás­ní­ka a auto­ra knih pro děti Michala Černíka netře­ba těm, kte­ří se zají­ma­jí o sou­čas­nou čes­kou lite­ra­tu­ru pro děti, pří­liš před­sta­vo­vat.  Český rok Josefa Lady, České Vánoce Josefa Lady, Krtkův týden nebo Za zví­řát­ky do pohád­ky jsou titu­ly, kte­ré chy­bí v málo­kte­ré dět­ské kni­hov­nič­ce.

Čtyři pro­sto­ro­vé obráz­ko­vé kni­hy nejsou kla­sic­ký­mi roz­klá­da­cí­mi lepo­re­ly. Jde o pub­li­ka­ce drob­né­ho čtver­co­vé­ho for­má­tu, kdy čás­ti vnitř­ních obráz­ků jsou plas­tic­ké, po ote­vře­ní kni­hy vyční­va­jí do pro­sto­ru. Tím pro­bou­ze­jí dět­ský zájem, pod­ně­cu­jí fan­ta­zii a dáva­jí dal­ší pro­stor pro před­sta­vi­vost.

Knížka Pes a jeho kama­rá­di sezná­mí děti s živo­tem psím, sovím, pavím a oslím. Michal Černík dopl­nil ilu­stra­ce hra­vý­mi ver­ši, v nichž přes­ně vysti­hl, co je pro dané zví­ře cha­rak­te­ris­tic­ké: „Děti, je to k neví­ře, pávi mají vějí­ře! Celé z barev­né­ho peří, na výsta­vy, do sou­tě­ží. Jsou moc pyš­ní na svou krá­su. Co by byli bez oca­su!“  Ačkoli je obráz­ko­vá kni­ha urče­ná pro děti od tří let (prá­vě kvů­li plas­tic­kým papí­ro­vým čás­tem ilu­stra­cí, kte­ré by moh­lo malé dítě utrh­nout a vdech­nout), pod dohle­dem rodi­če je schop­no jed­no­du­chým, melo­dic­kým ver­šům poro­zu­mět i roč­ní dítě: „Běží pej­sek k obě­du, čumá­ček má vep­ře­du. Líbí se mu ště­ká­ní, ocás­kem se ohá­ní. Ocásek si nosí vza­du, nemá ho jen pro pará­du.“ Právě na ver­ších o pej­sko­vi je patr­né, že jejich autor o tex­tu pře­mýš­lel a sna­žil se logic­ky roz­ví­jet dět­ské vní­má­ní (čumá­ček vep­ře­du, ocá­sek vza­du).

V dal­ší ze série obráz­ko­vých kní­žek, nazva­né Želva a její kama­rá­di, se děti setká­va­jí se zví­řa­ty exo­tic­ký­mi. Konkrétně jde o žel­vu, pštro­sa, kro­ko­dý­la a mro­že. Právě posled­ní zví­ře se nad­řa­ze­né mno­ži­ně exo­tic­kých tep­lo­mil­ných zví­řat vymy­ká už svým pří­dom­kem led­ní). To může být pro tří­le­té dítě, již dob­ře chá­pa­jí­cí sou­vis­los­ti, poně­kud matou­cí. Kladně lze hod­no­tit sna­hu auto­ra ver­šů vtáh­nout děti do děje, jak je patr­né u bás­nič­ky, věno­va­né kro­ko­dý­lům: „Každý prchá ze všech sil, z řeky leze kro­ko­dýl. Zuby cení jako pila, to ej chlou­ba kro­ko­dý­la. Sežere nás, nebo ne? Kdo otáz­ku uhod­ne?

Dvě dal­ší kníž­ky ze série jsou si podob­né titul­ní stra­nou – obě zob­ra­zu­jí šel­my. K tyg­ro­vým kama­rá­dům byla při­řa­ze­na zeb­ra, dále noso­ro­žec a vel­bloud. Lev „má za kama­rá­dy“ bizo­na, hada a klo­ka­na. I tady může rodi­čům dělat pro­blém, jak vysvět­lit zví­da­vé­mu dít­ku, že v pří­ro­dě se na tygří a zeb­ří kama­rád­ství „vůbec nehra­je“.
Za poně­kud krko­lom­né lze poklá­dat vyús­tě­ní ver­šo­va­né­ho pří­bě­hu o hado­vi: „Na stro­mě je krás­ný pro­vaz. Pozor, ale není pro nás! Když se vzbu­dí, je z něj had, tak ho rad­ši nech­me spát.  A pod stro­mem syčí hádek. Prales bývá bez pohá­dek,“ ačko­li lze pocho­pit, že ne vždy je jed­no­du­ché k ilu­stra­cím najít rýmy tak, aby je pocho­pi­li i nejmen­ší čte­ná­ři. Tedy vlast­ně „nečte­ná­ři“.

Právě „nečte­ná­řům“, tedy dětem kolem tří let věku, je série knih Rudolfa Lukeše a Michala Černíka urče­ná. Svůj účel spl­ní, děti zaujme, zaba­ví, jem­ně při­u­čí. Vzhledem k tomu, že dítě ver­še samo nepře­čte, je před­po­kla­dem, že bude vyža­do­vat pomoc dospě­lé­ho. Pro babič­ky a dědeč­ky může být pro­blém s čte­ním tex­tu Nikoli snad kvů­li veli­kos­ti pís­men, nýbrž kvů­li ten­ké­mu řezu písma. Naštěstí byly ver­še vždy umís­tě­ny na svět­lé poza­dí, což znač­ně usnad­ňu­je jejich čte­ní.

Pozitivně hod­no­tím for­mát kní­žek, pev­nou, zdá se odol­nou vazbu, a níz­kou hmot­nost – tak ako­rát do drob­né dět­ské ruč­ky.

lep02


Tygr a jeho kamarádi

 • Autor:Michal Černík, Rudolf Lukeš
 • Žánr:leporelo
 • Nakladatelstvi:ALBATROS
 • Datum vydá­ní: 29.08.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.

Pes a jeho kamarádi

 • Autor:Michal Černík, Rudolf Lukeš
 • Žánr:leporelo
 • Nakladatelstvi:ALBATROS
 • Datum vydá­ní: 29.08.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.

Želva a její kamarádi

 • Autor:Michal Černík, Rudolf Lukeš
 • Žánr:leporelo
 • Nakladatelstvi:ALBATROS
 • Datum vydá­ní: 29.08.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.

Lev a jeho kamarádi

 • Autor:Michal Černík, Rudolf Lukeš
 • Žánr:leporelo
 • Nakladatelstvi:ALBATROS
 • Datum vydá­ní: 29.08.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,15403 s | počet dotazů: 241 | paměť: 51690 KB. | 27.10.2021 - 00:15:00