Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Rudolf Čechura

Rudolf Čechura

Rudolf Čechura (5. úno­ra 1931, Želénky - 8.října 2014) byl čes­ký spi­so­va­tel, věnu­jí­cí se dět­ské a detek­tiv­ní lite­ra­tu­ře.

Pracoval jako uči­tel, úřed­ník. V šede­sá­tém roce nastou­pil do redak­ce vědy a tech­ni­ky Hlavní redak­ce pro děti a mlá­dež (HRDM) Československého roz­hla­su. Po něko­li­ka letech pře­šel pak z roz­hla­su do časo­pi­su Věda a tech­ni­ka mlá­de­ži (VTM), od roku 1973 je lite­rá­tem na vol­né noze. Napsal námět k večer­níč­ko­vým seri­á­lům Maxipes Fík a Hugo z hor, dětem je urče­na také kni­ha Pavián mezi lid­mi, vyu­ží­va­jí­cí vědec­ko­fan­tas­tic­ký námět k pou­če­ní o pra­vi­dlech sluš­né­ho cho­vá­ní. Čechurovým lite­rár­ním vzo­rem je Arthur Conan Doyle, vytvo­řil čet­né pas­ti­še na jeho dílo (vyšly v sou­bo­ru Sherlock Holmes v Čechách a jiné pří­běhy). Od roku 1967 je čle­nem lon­dýn­ské Společnosti Sherlocka Holmese. Rudolf Čechura je také auto­rem scé­ná­ře tele­viz­ní horro­ro­vé kome­die Šplhající pro­fe­sor (režie Zdeněk Zelenka), v níž hrál Holmese Viktor Preiss. Dalším okru­hem Čechurovy tvor­by jsou dob­ro­druž­né romá­ny, ode­hrá­va­jí­cí se v jeho rod­ném seve­ro­čes­kém pohra­ni­čí v pohnu­té době po dru­hé svě­to­vé vál­ce: Jako zví­ře, Šperhák, Namydlená šik­má plo­cha.


Detaily o článku Rudolf Čechura


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,25623 s | počet dotazů: 241 | paměť: 56185 KB. | 26.05.2022 - 06:42:46