Kritiky.cz > Pro domov > Ruční bazénový vysavač je ideální volbou pro malé a střední bazény

Ruční bazénový vysavač je ideální volbou pro malé a střední bazény

img a324297 w2428 t1536070396


Bazén nepřed­sta­vu­je jedi­nou inves­ti­ci, neboť v rám­ci zajiš­tě­ní čis­té vody a dlou­hé život­nos­ti, je zapo­tře­bí poří­dit i jis­té nepo­stra­da­tel­né pří­slu­šen­ství. Pro udr­že­ní tep­lé vody a pře­de­vším pro eli­mi­na­ci nečis­tot v bazé­nu je vhod­né zvo­lit kry­cí plach­tu. To však samo­zřej­mě nesta­čí k tomu, aby voda byla křiš­ťá­lo­vě čis­tá a neza­ka­le­ná.
 zanedbaný bazén.jpg
Během pro­vo­zu totiž do bazé­nu napa­dá hmyz, pyl, trá­va, lis­tí apod., kte­ré se dosta­nou vli­vem poča­sí i při samot­ném kou­pá­ní. Ovlivňují kva­li­tu samot­né­ho uži­tí i stav bazé­no­vé vody. Někdo se to sna­ží řešit pou­ži­tím vel­ké­ho množ­ství che­mie. Výhodnější vari­an­tou je ruč­ní bazé­no­vý vysa­vač. Měl by pat­řit k základ­ní výba­vě v rám­ci údrž­by.
 
Vyberte si ruč­ní bazé­no­vý vysa­vač dle vašich před­stav. Jedná se o veli­ce uži­teč­né­ho pomoc­ní­ka. Vhodný pro nad­zem­ní i zapuš­tě­ný bazén do země. Avšak ten­to typ v rám­ci ruč­ní vari­an­ty se hodí pře­de­vším pro malé či střed­ní bazé­ny.
 
Jak čas­to čis­tit dno bazé­nu?
 
Jedná se o indi­vi­du­ál­ní zále­ži­tost, kte­rá je ovliv­ně­na hned něko­li­ka fak­to­ry. Jako opti­mál­ní inter­val se uvá­dí čiš­tě­ní jed­nou za dva týd­ny. Nicméně pokud je vyš­ší vytí­že­nost bazé­nu, může být frek­ven­ce čas­těj­ší. Naopak pokud je pou­ží­vá­na ochran­ná kry­cí plach­ta během nepo­u­ží­vá­ní bazé­nu a na noc, může udr­žet vodu po del­ší dobu čis­tou bez vět­ších nečis­tot.
plastové schůdky do bazénu.jpg
 
Na jaké bázi ten­to druh vysa­va­če pra­cu­je?
 
Tento typ vysa­va­če vyu­ží­vá sací síly bazé­no­vé fil­tra­ce, kdy kon­cov­ku hadi­ce posta­čí napo­jit ke spuš­tě­né­mu fil­trač­ní­mu zaří­ze­ní. Vznikne pod­tlak a mecha­nic­kým pohy­bem vysa­va­če po dně dochá­zí k vysá­vá­ní nečis­tot v bazé­nu. Všechny nečis­to­ty jsou v tom­to pří­pa­dě zachy­ce­ny ve fil­trač­ním zaří­ze­ní.
 
Výhodou je níz­ká poři­zo­va­cí cena. Naopak nega­tiv­ní strán­kou je časo­vá a fyzic­ká nároč­nost na obslu­hu vysa­va­če, neboť jej musí­te ovlá­dat sami.Nicméně ten­to typ pří­stro­je doká­že efek­tiv­ně odstra­nit nečis­to­ty ze dna i ze stěn bazé­nu.


Foto: Pixabay

  • TOP 6 bylinek pro domácí pěstování12. května 2021 TOP 6 bylinek pro domácí pěstování Bylinky patří mezi nepostradatelné součástí kuchyně každé správné hospodyňky, mají léčivé účinky, dají se sušit do čajů a hodí se i k přípravě koktejlů. Jejich pěstování a údržba je […] Posted in Pro domov
  • Jeřabiny na zahradě11. května 2021 Jeřabiny na zahradě Jeřáb obecný je strom, který se vyskytuje na celé severní polokouli. Tento strom je zastoupen okolo osmdesáti druhy, a je nejenom krásný, ale také užitečný, s bílými květy, a s […] Posted in Pro domov
  • BIO zelenina z vlastní zahrádky7. května 2021 BIO zelenina z vlastní zahrádky BIO zelenina v obchodě je velmi drahá, co si budeme povídat. Proto se nám mnohdy nechce do něčeho takového příliš investovat. I přesto, že bychom investovali do vlastního zdraví. […] Posted in Pro domov
  • Beton do každé zahrady29. dubna 2021 Beton do každé zahrady Pokud se také rádi díváte lidem do zahrad, možná jste taktéž zjistili, že je vlastně každá jiná. Každý majitel domku si tu svou zahrádku prostě upraví podle svých představ. Jedna věc […] Posted in Pro domov
  • Proč je skákání na trampolínách Goodjump atraktivní20. března 2021 Proč je skákání na trampolínách Goodjump atraktivní Sportujete s nadšením, anebo se na sport raději podíváte v ležící poloze na pohovce, a jste rádi, že se nemusíte ani pohnout? Pokud patříte k té druhé skupině, vězte, […] Posted in Pro domov
  • Proč pěstovat na zahradě stromy8. března 2021 Proč pěstovat na zahradě stromy Pokud se vám zdá, že na vaší zahradě, kde rostou stromy, je chladněji než na ulici, máte pravdu. Není to jen vaše zdání, stromy skutečně snižují teplotu ve svém okolí. Mají však i […] Posted in Pro domov
  • Klíčení ovlivňujte kvalitou semínek28. února 2021 Klíčení ovlivňujte kvalitou semínek Klíčení je přirozená věc, která je na počátku veškerého snažení rostliny o samotné rozmnožování. Pokud se chcete pěstováním rostlin zabývat, pak budete potřebovat kvalitní semena na […] Posted in Pro domov
  • Divoká zahrada ve stylu romantismu23. února 2021 Divoká zahrada ve stylu romantismu Dopřejte si uklidňující zmatek Přes všechny úpravy, jaké můžete se svojí zahradou buď vy sami, nebo designéři vymyslet, se poslední dobou do módy opět dostává zahrada úplně bez zásahů […] Posted in Pro domov
  • Zahrada a péče o ní5. února 2021 Zahrada a péče o ní Dnes se stále více snažíme, aby příroda prostoupila i naše příbytky. Proto bydlení, kde můžeme využívat i zahradu, je velmi žádané. Má to mnoho výhod. V létě můžeme na zahradě relaxovat, […] Posted in Pro domov
  • Zavřít oči a přenést se pod palmy – houpací síť pomůže!2. února 2021 Zavřít oči a přenést se pod palmy – houpací síť pomůže! Poslední dobou musí stále více lidí řešit problém typický pro městský život – tedy nedostatek místa. Pokud vlastníte zahradu, která není na druhém konci metropole, máte šťastný život. […] Posted in Pro domov
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,53949 s | počet dotazů: 207 | paměť: 52327 KB. | 12.05.2021 - 19:23:23
X