Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Ze života
Fotka od Myriams-Fotos z Pixabay

Co jíst a pít při vedrech?

Ztráta chu­ti k jídlu, špat­ný spá­nek či poci­ty na omdle­ní. Bohužel i tyto nepří­jem­nos­ti mohou pro­vá­zet let­ní stou­pa­jí­cí tep­lo­tu. Sepsali jsme tedy prak­tic­ký manu­ál, jak se stra­vo­vat v hor­kých let­ních dnech tak, abychom...Read more »
nlp kurzy praha

Pojďte úspěchu naproti!

Snad kaž­dý člo­věk na svě­tě chce být úspěš­ný. A tak vás asi nepře­kva­pí, že se tím zabý­va­la i sku­pi­na věd­ců, kte­ří zjis­ti­li, že lze tzv. mode­lo­vá­ním zko­pí­ro­vat vzor­ce geni­a­li­ty a vzor­ce exce­lent­nos­ti...Read more »
bonus za registraci bez vkladu cz

Chcete mít možnost vyhrát v online casinu skutečné peníze, ale nechcete riskovat? Zkuste bonusy bez vkladu!

Pokud si chce­te vyzkou­šet hazard na inter­ne­tu, jis­tě bude­te chtít mini­ma­li­zo­vat vaše rizi­ko. A prá­vě pro­to exis­tu­jí bonu­sy bez vkla­du. Internetová casi­na nabí­ze­jí tyto bonu­sy už něko­lik let, ale nej­vět­ší...Read more »
https://thumbs2.imgbox.com/c7/d7/QlCbzBbO_t.jpg

Máte-li v Plzni pozemek na prodej, nabídněte ho v aukci. Neproděláte!

Pokud máte v Plzni poze­mek na pro­dej, může­te si gra­tu­lo­vat. Obzvláště teh­dy, dá-li se na něm sta­vět. Po sta­veb­ních pozem­cích je totiž s ohle­dem na dlou­ho­do­bý nedo­sta­tek rezi­denč­ních nemo­vi­tos­tí mimo­řád­ná poptáv­ka. Díky...Read more »
IMG 20210812 150559

Louise L. Hay: Myšlenky sebelásky

Jak se zami­lo­vat do živo­ta? Jak udr­žo­vat jis­kru, radost, náboj a směr? Jak tohle všech­no najít, pokud to zrov­na nemá­te? Právě tako­vé milé, heb­ké a prav­di­vé kar­ty mohou být dob­rým pomoc­ní­kem....Read more »
Plech

Plechové garáže pro dokonalou úschovu

Ochrana vlast­ních auto­mo­bi­lů, dostup­ná za rozum­nou cenu. To je sou­čás­tí hle­dáč­ku mno­ha maji­te­lů auto­mo­bi­lů, nových nebo těch oje­tých, aut nebo moto­cy­klů. Zajímavé řeše­ní posky­tu­jí na garazeplechove.cz, kde může­te najít...Read more »
20211006115304 download

Yerba maté, přírodní energie z dalekých tropů!

Mezi alter­na­ti­va­mi kávy a ener­ge­tic­kých nápo­jů nemá kon­ku­ren­ci. Fenomén jiho­a­me­ric­ké yer­by maté je stá­le popu­lár­něj­ší. V posled­ních letech jsou Češi a Slováci také stá­le ochot­něj­ší nahra­dit jím „malou čer­nou kávu“. Vzhledem k jeho...Read more »
nedostatek energie

Trápí vás nedostatek energie? Víme, co vám ji pomůže znovu doplnit

S tím, jak jsme neu­stá­le v jed­nom kole, se čím dál více zají­má­me o to, jak zís­kat ener­gii. Přijít ale na správ­né řeše­ní nemu­sí být snad­né. Na tělo má vliv naše...Read more »
https://thumbs2.imgbox.com/30/56/wxqn0kN3_t.jpg

Toužíte po kvalitnějším sexu? Soustřeďte se na oddálení ejakulace - 3 jisté metody, které zabrání předčasnému vyvrcholení

Oddálení eja­ku­la­ce: téma, kte­ré den­ně vrtá hla­vou až 32 % mužů po celém svě­tě. Trápí je totiž před­čas­né vyvr­cho­le­ní. Nejedná se při­tom vždy o mla­dé a nezku­še­né jedin­ce. Tyto potí­že posti­hu­jí i star­ší roč­ní­ky,...Read more »
word image 18

Plazmalifting: průvodce zákrokem, přípravou na něj a rekonvalescencí

Plazmalifting je miniin­va­ziv­ní zákrok vedou­cí k omla­ze­ní ple­ti pomo­cí vlast­ní plaz­my paci­en­ta. Díky lát­kám v ní obsa­že­ných dojde ke zno­vu nastar­to­vá­ní tvor­by kolage­no­vých a elas­ti­no­vých vlá­ken, kte­rá s při­bý­va­jí­cím věkem při­ro­ze­ně ztrá­cí­me. S tou­to meto­dou...Read more »
https://market.pryard.com/file/draft/28/bw66KcKv6M7te8MUrKapq0cFtssy7iLM/bioklimaticka-pergola.jpg

Kde v létě odpočívat? Pořiďte si bioklimatickou pergolu – nebudete litovat!

Česko zasáh­la dal­ší vlna tro­pic­kých veder a nezbý­vá, než nechat fyzic­ky nároč­nou prá­ci na poz­dě­ji a nala­dit se na karib­skou vlnu. Horké let­ní poča­sí brzy pomi­ne, a byť si na něj teď...Read more »
60ffae59d6d56

Alima Pure - líčení pro ženy bez umělých barviv a chemikálií

Značka Alima Pure se zabý­vá výhrad­ně tvor­bou líči­del. Ty mají jedi­neč­nou kva­li­tu, kte­rá je zalo­že­na na vyu­ží­vá­ní čis­tě pří­rod­ních ingre­di­en­cí. Značka si za poměr­ně krát­kou dobu své exis­ten­ce doby­la srd­ce kli­en­tek...Read more »
Stránka načtena za 2,29439 s | počet dotazů: 202 | paměť: 34700 KB. | 11.08.2022 - 14:40:52