45f8657ef67697ff4d1b920d00c6ffddb092af9c

Gang samozvaných mstitelů zbil v Madridu muslimku hidžábu do bezvědomí

Ve zjev­né reak­ci na tero­ris­tic­ké úto­ky z minu­lé­ho týd­ne pro­ve­de­né orga­ni­zo­va­nou sku­pi­nou islám­ských radi­ká­lů byla v hlav­ním měs­tě Španělska napa­de­na žena v hidžá­bu a zbi­ta do bez­vě­do­mí. K inci­den­tu došlo před sta­ni­cí met­ra Usera ve...Číst dál »
krasky60 026

Tady je 15 žen, do kterých byste se zamilovali v 60. letech

Dívky se jim tou­ži­ly podo­bat, klu­ci o nich sni­li. Jejich pla­ká­ty a fot­ky zdo­bi­ly stě­ny mno­ha dět­ských a stu­dent­ských poko­jí­ků. Řeč je samo­zřej­mě o fil­mo­vých hvězdách a manekýn­kách, kte­ré jsou v kaž­dé době ztě­les­ně­ním dobo­vých...Číst dál »
13416048181 660x371

Migrant osahával desetiletou dívku. Nevolejte policii, nemá to smysl, tvrdil ředitel koupaliště naštvané matce

Vídeň – Dvaačtyřicetiletý Syřan byl obvi­něn z sexu­ál­ní­ho obtě­žo­vá­ní dese­ti­le­té dív­ky na vídeň­ském kou­pa­liš­tě poté, co si malá dív­ka stě­žo­va­la, že se jí muž nevhod­ně dotý­kal. Uvedl to ser­ver Die Presse. Policie uved­la,...Číst dál »
2089206 zahadne foto sesti divek image 620

FOTO: Obrázek, který děsí celý internet! Poznáte, co je na obyčejné fotce šesti dívek špatně?

V dneš­ní inter­ne­to­vé době se může stát virál­ním hitem takřka coko­liv. Třeba i zdán­li­vě oby­čej­ná foto­gra­fie šes­ti holek na pár­ty, kte­rá ovšem skrý­vá jed­nu vel­kou záha­du. Přesně to je pří­pad násle­du­jí­cí­ho...Číst dál »

Farmář slyšel podivné zvuky pod zemí, když se podíval blíž zůstal v šoku!

Španělský far­mář na své zahra­dě usly­šel podiv­né zvu­ky, když se odhod­lal k tomu podí­vat se blíž, zjis­til šoku­jí­cí prav­du. Okamžitě pro­to na mís­to zavo­lal poli­cii, kte­rá na mís­tě vyvo­di­la oka­mži­té...Číst dál »
2270582 severedpenisx1 image 620

DĚSIVÉ FOTO: Muž se pokoušel přelézt špičatý plot. Nepovedlo se a rozseknul si genitálie!

Znáte tako­vou tu řeč­nic­kou otáz­ku „co nej­hor­ší­ho by se moh­lo stát?“ No, tak teď k ní koneč­ně někdo našel odpo­věď. Měli bychom vás ale varo­vat, že násle­du­jí­cí obráz­ky nejsou zrov­na...Číst dál »
2204109 zahadna fotka zeny na lavicce image 620

FOTO: Obrázek, z kterého šílí celý internet! Poznáte, co je na této obyčejné fotce tak děsivé?

A máme tu dal­ší virál­ní hit, kte­rý sto­pro­cent­ně pro­vě­ří vaší bys­trost a rych­lost. Tentokrát tu máme zdán­li­vě oby­čej­nou fot­ku tří žen na lavič­ce, jež ovšem skrý­vá malin­ko děsi­vý detail. Ten...Číst dál »
zprava2

GALERIE: Otec omylem poslal synovi svou NAHOU fotku. Jeho nechutná reakce vás totálně rozseká!

Takovou situ­a­ci by se svým synem nechtěl zažít žád­ný otec. Následujícími tatín­ko­vi se totiž pove­dl tra­pas oprav­du obřích roz­mě­rů. Rozhodl se totiž vyfo­tit svou nahou fot­ku, v níž se chtěl...Číst dál »
5YlcI

Sexy móda pro boubelky: Oblečte se jako krásná plus size modelka Ashley Graham

Nemáte míry mode­lek a vaše kon­fekč­ní veli­kost roz­hod­ně neza­čí­ná čís­li­cí tři? Nevadí! Noste své křiv­ky s tako­vou grá­cií jako tře­ba plus size model­ka Ashley Graham (29). Nechte se inspi­ro­vat a oblečte své...Číst dál »
od struny a po vesm r jak si p edstavit nep edsta 4f8ff0c199

ASTRONOMOVÉ: „MÝLILI JSME SE! JEN V SAMOTNÉ MLÉČNÉ DRÁZE JE 100 MILIARD OBYVATELNÝCH PLANET PODOBNÝCH ZEMI“

  Novozélandští ast­ro­no­mo­vé pou­ži­li nových vědec­kých tech­nik, aby revi­do­va­li počet mož­ných pla­net podob­ných Zemi v naší gala­xii. University of Auckland teď tedy posky­tu­je odhad oko­lo 100 mili­ard mož­ná oby­va­tel­ných pla­net....Číst dál »
hv5lcQBv8mY

Kluk našel opuštěný bunkr pod zemí. To co bylo v něm nahání hrůzu!

Tento mla­dík má oprav­du pro strach udě­lá­no. Objevil totiž obrov­ský bun­kr, pod již deset let opuš­tě­nou továr­nou. Nenapadne ho nic lep­ší­ho, než jej pro­zkou­mat. Vybaven kame­rou a bater­kou se vydá­vá...Číst dál »
2009759

Nová vlna migrantů! Cestu do Evropy plánují miliony uprchlíků

Italská námoř­ní hlíd­ka zachrá­ni­la o víken­du 2850 migran­tů. Počet pří­cho­zích uprch­lí­ků stou­pá, zvy­šu­je se také počet obě­tí, kte­ré plav­bu do Evropy nepře­ži­jí. Letos má být nápor pří­cho­zích běžen­ců rekord­ní. Už...Číst dál »
4788e11 166215 untitled collage 2 0d0000000 0d0000000 1d0000000 1d0000000 sector 668x376 crop

Z dětské hvězdičky na drogách už je zase pořádný kus chlapa! Macaulay Culkin je zpět a může za to ženská!

O Macaulayovi Culkinovi se za posled­ních 15 let psa­lo pou­ze ve spo­je­ní s dro­ga­mi, závis­los­tí, léče­ním, depre­se­mi a zase dro­ga­mi a zase léče­ním. V LA byl ovšem nyní spat­řen při náku­pu potra­vin a svým vzhle­dem...Číst dál »
fb 149813058019274755 1444195395623263 2864177656577365099 n

13 hasičů spí během požáru. Když jsem se dozvěděla proč, údivem mi spadla čelist.

Portugalsko zaži­lo jeden z nej­tragič­těj­ších požá­rů v ději­nách. Zemřelo cel­kem 64 lidí a ješ­tě víc jich skon­či­lo v nemoc­ni­ci. Přes noc pra­co­va­lo více než 1700 hasi­čů a spous­ta z nich během haše­ní utr­pě­la zra­ně­ní. Tato foto­gra­fie...Číst dál »
fb 1497250861gwalcicel

Slušný a dobře oblečený neznámý přišel k jejím dcerám. Nebýt potetovaného muže, málem by došlo k tragédii!

Někdy se zdá, že naše děti jsou v bez­pe­čí. Ve sku­teč­nos­ti ale sta­čí málo, aby došlo k tragé­dii. Všichni rodi­če neu­stá­le opa­ku­jí, aby si děti nepo­ví­da­li s cizí­mi lid­mi, ti ale dob­ře...Číst dál »

Toto propagační video láká uprchlíky do Evropy! Zaplatili jste ho i VY!

Nedávno při­by­lo na inter­ne­tu video orga­ni­za­ce zva­né Evropané bez hra­nic. Dotace čer­pá od Evropské komi­se a část nákla­du byla pokry­ta i fran­couz­skou vlá­dou a dal­ší­mi orga­ni­za­ce­mi! Krátké ani­mo­va­né video zachy­cu­je pří­běh migru­jí­cí­ho...Číst dál »
mi5 agent 678x381

„Zabil jsem princeznu Dianu,“ ohromil všechny umírající agent MI5

Baxter Dmitry Poté, co byl 80-letý agent MI5 v pen­zi, John Hopkins, nedáv­no pro­puš­těn z lon­dýn­ské nemoc­ni­ce, s tím, že mu zbý­vá něko­lik posled­ních týd­nů živo­ta, odha­lil neu­vě­ři­tel­né zpo­vě­di. Podle svých slov...Číst dál »

Pod nohama Američanů leží obří supervulkán

Číst dál »
yellowstone 953835 1920 resize eed4a5a70b 660x371

Pod nohama Američanů leží obří supervulkán. A vědci si uvědomují, že je něco špatně

Washington - Yellowstonský národ­ní park pat­ří mezi nej­krás­něj­ší mís­ta na svě­tě. Je zná­mý zejmé­na svý­mi gej­zí­ry, uni­kát­ním eko­sys­té­mem a řadou geo­ter­mál­ních úka­zů. Pro ame­ric­ké věd­ce však před­sta­vu­je jed­nu z nej­vět­ších hro­zeb...Číst dál »
divky nemecko 800x450

Školačky ve věku 14 a 15 let se učí na figurínách snědých miminek, jak se starat o děti, až jednou budou mít s migranty skutečné potomky!

Pfui Teufel! Německem otřásá skandál! Školačky ve věku 14 a 15 let se učí na figurínách snědých miminek, jak se starat o děti, až jednou budou mít s migranty skutečné potomky! Fotografie...Číst dál »
492785 top foto1 sdpn9

Útočníci se dostanou do PC přes Skype. Využijí kritickou chybu

Český Národní bez­peč­nost­ní tým CSIRT.CZ varo­val před nově obje­ve­nou zra­ni­tel­nos­tí, kte­rou obsa­hu­je popu­lár­ní komu­ni­kač­ní pro­gram Skype. Oprava je naštěs­tí již k dis­po­zi­ci, a tak by uži­va­te­lé s její insta­la­cí nemě­li otá­let. „Chyba...Číst dál »
2019707

Manželé nechali kamaráda hlídat dcerku (1). Když se vrátili dříve z nákupu, čekal je otřesný pohled!

Manželé potře­bo­va­li nut­ně zajít nakou­pit a svou malou dcer­ku svě­ři­li na hlí­dá­ní dob­ré­mu kama­rá­do­vi a rodin­né­mu pří­te­li Jaysonu Newlunovi (26). Ten sou­hla­sil a roz­ho­dl se, že rodi­ně s hlí­dá­ním roč­ní hol­čič­ky vypo­mů­že. To...Číst dál »
3492541 plavky chlupy viral bizar muzska hrud v2

Bizarní hit léta: Dámské plavky s chlupatou mužskou hrudí! Koupili byste si je?

Dámy, nestih­ly jste se oho­lit do bikin? Obraťte to v odváž­ný fór a pořiď­te si chlu­pů ješ­tě víc! Přes vzo­rek pla­vek nebu­de ten oprav­do­vý porost vidět. Pro rea­lis­tič­těj­ší efekt je v nabíd­ce...Číst dál »
PAL676483 ups2

Vídeň hlásí 656 případů znásilnění! Kolik násilníků je z řad uprchlíků?

Znepokojivou sta­tis­ti­ku zve­řej­ni­la rakous­ká poli­cie, když potvr­di­la šoku­jí­cí nárůst sexu­ál­ních pře­stup­ků nebo dokon­ce zná­sil­ně­ní v minu­lém roce. Ve Vídni řeši­li 655 pří­pa­dů a poli­cej­ní mluv­čí ten­to zne­po­ko­ji­vý trend dává do pří­mé...Číst dál »
fb 149821047401

6 vězňů si všimnulo, že jejich dozorčí upadl do bezvědomí. To, co se stalo poté, vás šokuje!

Ve Spojených stá­tech věz­ni během výko­nu tres­tu i pra­cu­jí. Před něko­li­ka dny seka­la šes­ti­ce věz­ňů z náprav­ní­ho zaří­ze­ní v Polku tráv­ník na neda­le­kém hřbi­to­vě. Teplota se vyšpl­ha­la na 30°C a vzduch byl vlh­ký....Číst dál »
12380254311 660x371

NASA unáší děti a posílá je do vesmíru jako otroky? V USA se šíří velmi neobvyklá zpráva

Washington - Národní úřad pro letec­tví a kos­mo­nau­ti­ku, zkrá­ce­ně NASA (ang­lic­ky National Aeronautics and Space Administration, NASA) je ame­ric­ká vlád­ní agen­tu­ra zod­po­věd­ná za ame­ric­ký kos­mic­ký pro­gram a vše­o­bec­ný výzkum v oblas­ti letec­tví. Pokouší se dostat lidi na Mars, z vel­ké výš­ky...Číst dál »