YHIF2Xs24MY

Zajímavé video o zelenině a ovoci z Lídlu

Dnešný nákup bol v LIDL v Bratislave, tes­to­val som prístro­jom Greentest ECOČíst dál »
utok1

Brutální napadení v Praze za bílého dne. Podle FOTO zřejmě nejde o místní obyvatele

V nedě­li ráno došlo v cen­t­ru Prahy k suro­vé­mu úto­ku. Trojice mužů je zachy­ce­na pou­lič­ní­mi kame­ra­mi, jak kolem půl osmé ráno míjí šestatři­ce­ti­le­té­ho muže, ale po chví­li se k němu vra­cí a jeden z mla­dí­ků...Číst dál »
LAM6d4eca 15tichysex02

Pražané si stěžují hlavně na vzdychání žen. Řeší to i letáky

„Prosíme ženu, kte­rá vřís­ká na celej vni­t­rob­lok při sou­lo­ži, aby se zti­ši­la! Budíte děti a ­ruší­te sou­se­dy. Zavřete si okna!“ Tento nápis se pod­le oby­va­tel sed­mé měst­ské čás­ti nedáv­no obje­vil na...Číst dál »
1036377 587929

České papriky hnijí na poli. Obchody sáhly po levnějších z dovozu

Dolní Kounice - Desítky tun tuzem­ských paprik hni­jí na polích. Jejich pěs­ti­te­lé nema­jí pro svo­je plo­di­ny odbyt. Na čes­ký trh totiž míří lev­něj­ší papri­ky z Maďarska a Holandska, čes­kou zele­ni­nu pro­to...Číst dál »
cfc2124c 5ad5 456d a642 6f55bc4257ac

Je to tady: První případ muslimů, kteří tyranizují obyvatele pražských Vršovic. Z toho svědectví se opotíte

Na ParlamentníListy.cz se obrá­ti­li hned dva oby­va­te­lé Prahy 10, kte­ří dlou­há léta žijí v blíz­kos­ti tam­ní­ho Edenu. Přesnou adre­su, ačko­li ji zná­me, zve­řej­ňo­vat nebu­de­me kvů­li oba­vám našich zdro­jů. Důvody toho­to...Číst dál »
REN67756d filip

Můj syn může žít v zahraničí, ale v Česku cizince nechci! Lucie Bílá promluvila a je to k pláči

Předtím, než Lucie Bílá pro­mlu­ví, měla by napo­čí­tat do dese­ti a pořád­ně se zamys­let. V jed­nom z posled­ních roz­ho­vo­rů, kte­ré poskyt­la, totiž tvr­dí, že by se nedi­vi­la, kdy­by se její syn roz­ho­dl...Číst dál »
vystrizek551 3a869b8e8d 660x371

Poškození laku nemusí znamenat nákladnou návštěvu lakovny. Opravíte ho i sami

Že naše auto nezů­sta­ne osl­ni­vě krás­né a bez škrá­ban­ců věč­ně, to je bohu­žel rea­li­ta dneš­ních dnů. Ne kaž­dý škrá­ba­nec však vyža­du­je náklad­nou návště­vu lakov­ny. Některé se dají poho­dl­ně odstra­nit doma,...Číst dál »
fb 1501741394odciski

Máte na nohou otlaky? Tyto 4 domácí recepty vám pomůžou!

Otlaky nemá nikdo rád. Jsou boles­ti­vé a chůze i v těch nej­po­ho­dl­něj­ších botách je hoto­vé utr­pe­ní. Máme pro vás ale 4 domá­cí recep­ty, kte­ré vás toho­to pro­blé­mu zba­ví. 1. Česnek Má anti­bak­te­ri­ál­ní účin­ky...Číst dál »
2038210

Tragédie na hradě Pecka! Na nádvoří našli mrtvou mladou ženu

K vel­ké tragé­dii došlo v nedě­li brzy ráno na hra­dě Pecka na Jičínsku. Z hra­deb vyso­kých 13 met­rů se zří­ti­la mla­dá žena. I když na mís­to vyra­zil záchra­nář­ský vrtu­l­ník, zra­ně­né už nedo­ká­za­li...Číst dál »
d9a5ef9 166960 fsdfcsdv 0d0000000 0d0000000 1d0000000 1d0000000 sector 668x376 crop

Otec dívky z děsivého videa promluvil: Chtěl jsem jim ukázat, že i malé dítě se dokáže bránit

Děsivé video, na kte­rém malá hol­čič­ka mlá­tí pál­kou do pol­štá­ře je v obě­hu od páteč­ní­ho rána. Dívenku na něm k nási­lí pro­ti „ciká­nům a mus­li­mům“ povzbu­zu­je vlast­ní otec. Zatímco video již zača­la...Číst dál »
1609042 662509

Tajemné poselství československé mince konečně odhaleno!

Tajemství moti­vu slav­né jed­no­ko­ru­no­vé min­ce, raže­né od roku 1961 odha­li­li Reportéři ČT tepr­ve před dvě­ma roky, kdy se za prav­dou vyda­li až do Švýcarska. Právě tam se seka­li s Bedřiškou...Číst dál »

Šok pro jindy drsného Rytmuse: Jasmina mu provedla něco nepředstavitelného!

Něco tako­vé­ho Patrik Vrbovský ali­as Rytmus (41) oprav­du neče­kal! Když při­šel po vystou­pe­ní domů, jeho lás­ka Jasmina Alagič (29) nikde... A pak ho čekal dal­ší šok. Co se sta­lo? „Jaké při­ví­tá­ní...Číst dál »
5970a59c1778045da1340300 218967

Tlusté Češky by povinně měly nosit burkini! Naducaný syn známého baviče se nevybíravě pustil do 5XL žen

Má pro­říz­lej­ší pusu než Joker v Batmanovi a v jed­nom sou­vě­tí je schop­ný ura­zit půl­ku repub­li­ky! Syn zná­mé­ho bavi­če Petra Novotného (69) Pavel (36) si pus­til ústa na špa­cír kvů­li afé­ře s mus­lim­ský­mi plav­ka­mi v akva­par­ku. Podle něj...Číst dál »
vondra

Jak vznikala vosková socha vynikající české zpěvačky Heleny Vondráčkové?

To vám pro­zra­dí sama osla­ven­ky­ně Helena Vondráčková, kte­ré ten­to týden srdeč­ně bla­ho­pře­je­me ke krás­né­mu život­ní­mu jubi­leu! Dárky bude­te dostá­vat ale i vy! Přijďte v sobo­tu 24. 6. k nám do muzea Grévin a vyhraj­te Helenina pode­psa­ná...Číst dál »
5183321 komentator o2 tv pilny vulgarity v13

Trapas komentátora O2 TV Sport. Nevěděl, že mluví do vysílání: Vyp*canci v éteru!

Myslel si, že pro­mlou­vá jen ke kole­gům, a tak si pus­til pusu na špa­cír. Jenže komen­tá­tor O2 TV Sport Václav Pilný se chy­bou reži­sé­ra dostal do živé­ho vysí­lá­ní! Do fot­ba­lo­vé­ho...Číst dál »
JB63814c 12

Zeman nesouhlasí s přijetím jakéhokoli migranta. Zasáhnout má parlament

Prezident Miloš Zeman je pro­ti při­je­tí jakých­ko­li migran­tů na úze­mí České repub­li­ky. Nesouhlasí ani s tím, aby země při­ja­la ty, kte­ré si chce vzít dob­ro­vol­ně a poža­du­je, aby to vlá­dě Bohuslava...Číst dál »
867dbd7 166779 kos5 0d0000000 0d1661891 1d0000000 0d9713467 sector 668x376 crop

Z krásného dřevěného kostela se stal popel: U Třince shořela památka nevyčíslitelné hodnoty!

V tři­nec­ké čás­ti Guty hořel po půl­no­ci vzác­ný dře­vě­ný kos­tel ze 16. sto­le­tí. Jednalo se o vzác­nou památ­ku své­ho dru­hu a uni­kát. Bohužel je kos­tel zni­če­ný a ško­da je vyčís­le­na na desít­ky mili­o­nů korun,...Číst dál »
3526827 img hrdlicka meliskova karlovy vary v2

Slavné tváře, filmové projekce, ale i ostuda: Podívejte se na TOP trapasy z Karlových Varů!

Přehlídka slav­ných tvá­ří, fil­mo­vých pro­jek­cí a buja­rých večír­ků! To je bez­po­chy­by fil­mo­vý fes­ti­val v Karlových Varech, kte­rý začne už v pátek. Na slav­nou udá­lost i ten­to­krát při­je­de spous­ta slav­ných osob­nos­tí a doza­jis­ta se ani...Číst dál »
13798493641 660x371

Věděli jste o podmínkách pro důchod? Léta odpracovaná před rokem 1986 se do důchodu nepočítají?

Zkušenosti pra­cov­ní­ků České sprá­vy soci­ál­ní­ho zabez­pe­če­ní (ČSSZ) a okres­ních správ soci­ál­ní­ho zabez­pe­če­ní (OSSZ) uka­zu­jí, že lidé mají o důcho­dech níz­ké pově­do­mí a stá­le mezi nimi pře­tr­vá­vá řada nejas­nos­tí, myl­ných před­stav a infor­ma­cí zaži­tých...Číst dál »
EK30 22f zbraL shutterstock

Češi se ozbrojují jako nikdy dřív! Mají velký strach z budoucnosti

Počet drži­te­lů zbroj­ních prů­ka­zů v Česku rake­to­vě ros­te. Jen za prv­ní polo­le­tí letoš­ní­ho roku jich při­by­lo o 1400 víc, než za celý loň­ský rok. Lidé se pod­le zku­šeb­ních komi­sa­řů obá­va­jí bez­peč­nost­ní...Číst dál »
34656c4 166933 prof 0d0000000 0d0398671 1d0000000 0d9734219 sector 668x376 crop

Krásné bikerce se láska k rychlosti vymstila: Při nehodě přišla o život!

Krásná Monika byla hvězdou rus­kých soci­ál­ních sítí. Živila se jako kadeř­ni­ce a model­ka, ale její nej­vět­ší váš­ní byly motor­ky a rych­lá jíz­da. Ta se jí bohu­žel sta­la osud­ná. Monika měla smr­tel­nou...Číst dál »
LVE5b6ba8 p201505230169201

Budeme přijímat uprchlíky, řekl Bělobrádek. Ročně přes tisíc lidí

Česká repub­li­ka bude pod­le vice­pre­mi­é­ra a před­se­dy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka při­jí­mat uprch­lí­ky, kte­ří budou ochot­ni inte­gro­vat se, asi­mi­lo­vat a budou „tady s námi chtít žít“. Podle Bělobrádka bude země uprch­lí­ky při­jí­mat dob­ro­vol­ně...Číst dál »
3531929 maslo zdrazovani ceny v2

Kostka másla za 70 korun! Výrobci potichu zdražují

Zatímco nyní si zřej­mě nej­draž­ší más­lo v zemi – čtvrt kila za 55 korun – na chle­ba mažou Ostravané, zane­dlou­ho se panen­ky pro­to­čí nej­spí­še všem. Blesk totiž zjis­til, že zdra­žo­vá­ní...Číst dál »
1466801

Co jsme jedli a pili před více než 20 lety? Zavzpomínejte s námi! VELKÁ GALERIE

Co jsme si kupo­va­li před 20 a více lety v čes­kých obcho­dech? Zavzpomínejte v gale­ri­ích s námi na vel­ké množ­ství potra­vi­nář­ských výrob­ků z 80. a 90. let. Zajímavou výsta­vu uspo­řá­da­lo Národní země­děl­ské muze­um. Vzpomenete si, v jakém oba­lu...Číst dál »