DSC 0864

Warner Bros. Studio - The Making of Harry Potter

Warner Bros. Studio - The Making of Harry Potter se nachá­zí asi hodi­nu ces­ty od Londýna a návštěv­ní­kům z celé­ho svě­ta je ote­vře­no již od roku 2012 . Nikdy jsem si...Read more »
120110

Dunkerk v IMAX® Flora ČR

Podívejte se na uni­kát­ní fot­ky jedi­neč­né pro­mí­ta­cí kabi­ny 70mm fil­mu v praž­ském IMAX® Flora.Read more »
to nejlep ze iv ady seri lu hra o tr ny

To nejlepší ze IV. řady seriálu Hra o trůny

Read more »
to nejlep z iii ady seri lu hra o tr ny

To nejlepší z III. řady seriálu Hra o trůny

Read more »
nejlep momenty z druh ady seri lu hra o tr ny

Nejlepší momenty z druhé řady seriálu Hra o trůny

Read more »
hra o tr ny lokace nat en

Hra o trůny - lokace natáčení

Čtyř minu­to­vý doku­ment o natá­če­ní ve Španělsku a Islandu.Read more »
wonder woman

Wonder Woman

Podívejte se na Easter Eggy fil­mu Wonder Woman.Read more »
p n prsten

Pán prstenů

Odkazy na fil­mo­vou sérii Pána Prstenů v seri­á­lu Simpsonovi.Read more »
deset nejv t ch drs a ek ze seri lu hra o tr ny

Deset největších drsňaček ze seriálu Hra o trůny

Read more »
nejlep momenty z prvn ady seri lu hra o tr ny

Nejlepší momenty z první řady seriálu Hra o trůny

Read more »
p r prsten

Pár Prstenů

Podívejte se na odka­zy v seri­á­lu Family Guy (Griffinovi).Read more »
Pirati

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

- Mladý herec Brenton Thwaites, kte­rý ve fil­mu Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta ztvár­nil posta­vu Henryho, byl fanouš­kem této fil­mo­vé série už jako ško­lák v aus­tral­ském stá­tě Queenslandu. Jeho radost tak...Read more »
504px Shaq Heat cropped

Shaquille O’Neal v seriálu Simpsonovi

Ve 29. sezó­ně se obje­ví nová hos­tu­jí­cí hvězda. Shaquille O’Neal bude oso­bou, kte­rá bude radit Homerovi. Další hos­tu­jí­cí hvězdou bude také Norman Lear, pro­du­cent a scé­náris­ta ame­ric­kých seri­á­lů. Zdroj: Simpsonovi.cz Zdroj foto: WikipedieRead more »
poh dky pro emu z skaly cenu div k na festivalu ve phoenixu

Pohádky pro Emu získaly Cenu diváků na festivalu ve Phoenixu

Romantická kome­die Pohádky pro Emu v hlav­ních rolích s Aňou Geislerovou a Ondřejem Vetchým  zís­ka­la na prá­vě skon­če­ném fil­mo­vém fes­ti­va­lu v ame­ric­kém Phoenixu Cenu divá­ků. Režisér a autor scé­ná­ře Rudolf Havlík si pro svůj...Read more »
rogue one star wars story

Rogue One: Star Wars Story

Nejlepší scé­na z fil­mu.Read more »
Jaroslav Dušek a Ondřej Smeykal ukazují před premiérou opery L2 – Brána života na jakém místě má Clemens Kuby přerušenou míchu.

Clemens Kuby v Praze představí nejen „mental healing“ při seminářích, ale i svou novou knihu Žijící Buddha

Tvrdí, že „kdo chce něco změ­nit, musí začít sám u sebe.“ Příležitost, aby to osu­du doká­zal, měl vprav­dě drti­vou. Příčné ochr­nu­tí po úra­zu, měsí­ce boles­ti­vé rekon­va­lescen­ce a pak doslo­va zázrač­né uzdra­ve­ní, pod­le...Read more »
uk zka trikov ch z b r ve filmu masaryk dnes 9 3 2017 13 29 14 g

Ukázka trikových záběrů ve filmu Masaryk

Pro his­to­ric­ký sní­mek Masaryk reži­sé­ra Julia Ševčíka, čer­stvé­ho drži­te­le 12 Českých lvů, vyrá­běl pod vede­ním super­vi­zo­ra vizu­ál­ních efek­tů Michala Křečka z praž­ské­ho post­pro­dukč­ní­ho stu­dia MagicLab tým 35 lidí přes 171 tri­ko­vých...Read more »
Masaryk

FILM MASARYK V ČÍSLECH A ZAJÍMAVOSTECH

Kolik bylo natá­če­cí dní? Dohromady 40 dní. 35 natá­če­cích dnů bylo v Česku a na Slovensku, 5 dní natá­če­ní v Holandsku Kolik bylo loka­cí? Celkem se toči­lo ve 32 loka­cích. 23 loka­cí bylo v České...Read more »
lady gaga a simpsonovi

Lady Gaga a Simpsonovi

Po novém ame­ric­kém pre­zi­den­to­vi, kte­rým jsem stal Donald Trump, Simpsonovi před­po­vě­dě­li i dal­ší udá­lost. Porovnejte Lady Gaga na Super Bowlu a v seri­á­lu.Read more »
Mumie

Mumie USA / The Mummy 2017

Do Mumie roku 2017 byl obsa­zen Tom Cruise, na inter­ne­tu teď obí­há trai­ler, ve kte­rém se nepo­da­ři­lo dopl­nit při jeho pre­mi­é­ře zvu­ko­vé efek­ty. Tak je plný heká­ní, kři­če­ní a samo­zřej­mě tichých...Read more »
Inferno 1

Inferno - ZAJÍMAVOSTI

- Zobristův smr­tí­cí virus vyro­bi­li rekvi­zi­tá­ři dle násle­du­jí­cí­ho recep­tu: 40 % vody, 30 % rost­lin­né­ho ole­je a 30 % keču­pu. - Ron Howard požá­dal filo­zo­fa a futu­ris­tu Jasona Silvera, aby mu pomohl vytvo­řit zne­po­ko­ji­vé...Read more »
SimpsonoviNahled

Simpsonovi HD

Včera (20.10.2016) měli pre­mi­é­ru Simpsonovi - prv­ní série v HD ver­zi. Podívejte se na scre­e­ny v porov­ná­ní s DVD ver­zí.Read more »
Eva Eisler

Již ve středu 28. září oslaví pražská PechaKucha své 50. konání v kinu Aero

49 veče­rů, 663 mluv­čích, 16 800 divá­ků. Bude tomu tak i do budouc­na? Přijďte se podí­vat, kdo to po nás pře­vez­me, na 50. PechaKucha Night večer. Svoje výtvo­ry vze­šlé z worksho­pů s reno­mo­va­ný­mi uměl­ci...Read more »
Stras03

Strašidla - Několik zajímavostí souhrnně

Kolik loka­cí se vystří­da­lo? Film byl natá­čen cel­kem v 9 loka­cích: Zámek Líšno Zámek Liteň Základní ško­la Františka Josefa Řezáče – Liteň Veterina „U MED.Věda“ – Řevnice Prádelna „QUIDO“ – Praha...Read more »
2016 comic con game of thrones panel

Hra o Trůny (Game of Thrones) na Comic-Conu v San Diegu

Bude to už něco přes týden, co se na kon­ci čer­ven­ce 2016 konal v ame­ric­kém měs­tě San Diegu popu­lár­ní Comic-Con, jehož 49. roč­ník se na flo­rid­ském pobře­ží koná nepře­tr­ži­tě od roku 1970....Read more »
5 1

Prisma – aj priemerný záber sa stane umením

Fotografická apli­ká­cia Prisma zaú­to­či­la na kon­ku­ren­ciu a poľah­ky sa dosta­la na popred­né mies­ta – med­zi TOP iOS apli­ká­cie v kate­gó­rii foto­gra­fie. Po mega­úspe­chu si výrob­co­via dali za cieľ dostať Prismu aj na...Read more »