1 15 678x381

10 situací, které každý doslova nenávidí.

Jak jis­tě víte, tak exis­tu­jí růz­né foto­ga­le­rie, kte­ré Vám vyvo­la­jí klid na duši. Především je oce­ňu­jí per­fek­ci­o­nis­té. Dnes ale žád­nou tako­vou foto­ga­le­rii neu­vi­dí­te. Zaměřili jsme se totiž na to,...Číst dál »

Zdravá večeře po cvičení obsahuje plno potřebných složek

Zdravá veče­ře po cvi­če­ní je vel­mi důle­ži­tá, jestli­že máte zájem o to, aby vaše vyna­lo­že­ná akti­vi­ta k něče­mu byla. Rozhodně bys­te jíd­lo, kte­ré bude­te kon­zu­mo­vat na večer nemě­li pod­ce­ňo­vat. Určitě s námi bude­te...Číst dál »
gghVB

Muži versus ženy: Jakou předehru mají v posteli nejraději?

Zahájení inti­mi­ty? Předehra! Co by mělo být její sou­čás­tí? Záleží, zda se ptá­te ženy, nebo muže. Každý z nich má totiž napros­to jiné před­sta­vy. Říká se, že kdo se ptá,...Číst dál »

Jak to vidí chlap - ideální partner aneb pravidla ve vztahu

Ideální part­ner by neměl v žád­ném pří­pa­dě mlu­vit o své minu­los­ti a stej­ně tak to vidí i muži. Výjimka může být pou­ze teh­dy, máte-li otáz­ky na part­ne­ra, o kte­rých chce mlu­vit a kte­ré vás zají­ma­jí....Číst dál »
fb 15021022600

Toto se děje s našim srdcem, když vypijeme energetický nápoj - proto jsou tak nebezpečné!

Nebezpečné ved­lej­ší účin­ky Jeden z výzku­mů byl zalo­žen na pití ener­ge­tic­ké­ho nápo­je 3x den­ně před a po tré­nin­gu. Před prv­ním tré­nin­gem účast­ní­ci vypi­li Red Bull, po dru­hém tré­nin­gu to byl ener­ge­tic­ký nápoj bez...Číst dál »
word image 10

Úhoři mají nabito - CO KDY KDE

Film Úhoři mají nabi­to se točil cel­kem 21 dnů Vše se natá­če­lo v reá­lech v Sušici a oko­lí, jenom dlou­hé  noč­ní dia­lo­gy v autě se toči­ly v jed­né výrob­ní hale, kde si štáb...Číst dál »
word image 14

Úhoři mají nabito - Herci a jejich role

Oldřich Kaiser Je to film o muž­ské duši, a muž­ská duše je v pod­sta­tě dět­ská a hra­vá. Chlapi pře­ce odma­lič­ka tou­ží po pis­to­li, po koni, stří­leč­ce, hra­ní s tan­ky, odma­lič­ka se bijou, perou, a tihle chla­pi mají...Číst dál »
2018 06 12 Kamenak TMA 5317 1

Kameňák (TV seriál) - ukázka s prvního dílu

Číst dál »
ZProdukceNaStrese

Na střeše - Z produkčního deníku

Scény na stře­še se toči­ly v domě v cen­t­ru Prahy, kte­rý má 7 pater + scho­dy na stře­chu (8 nad­zem­ních pod­la­ží + stře­chu s dal­ší nástav­bou se žeb­ří­kem) Na stře­chu bylo nut­né...Číst dál »
Babiš

TOP husarské kousky roku 2018: knokaut Zemanovy fanynky či letní souboj Kalousek versus Babiš

Rok 2018 byl doslo­va pro­špi­ko­ván něko­li­ka dal­ší­mi neza­po­me­nu­tel­ný­mi husar­ský­mi kous­ky našich před­ních poli­ti­ků a občas i jiných akté­rů. Vždy, když jsem si mys­lel, že toto už je abso­lut­ní vrchol tuzem­ských eska­pád,...Číst dál »
mazda 3 2019 se p edstavila rhKpPqfnALY

Mazda 3 2019 se představila

Japonský auto­mo­bil Mazda 3 se před­sta­vil v Los Angeles na AutoShow. Příští rok nám při­ne­se novou gene­ra­ci moto­rů Skyactiv-X a mno­ho novi­nek, kte­ré při­ne­sou japon­ské auto­mo­bil­ce Mazda nové zákaz­ni­ky.Číst dál »
esko slovensko m talent 8211 prima sobotn m p m m p enosem tot ln zazdila y6rzfbD7AQM

Česko Slovensko má talent - Prima sobotním přímým přenosem totálně zazdila všechny snahy o úspěch

V sobo­tu začal sli­bo­va­ný pří­mý pře­nos zábav­né sou­tě­že Česko Slovensko má talent. Čekal jsem od Primy tro­chu více, než od kon­ku­renč­ní Superstar, ale bohu­žel se Prima při­blí­ži­la stá­le více tele­vi­zi...Číst dál »
Walker III

Nejlepší seriálové znělky (5.-1. místo): kolikátý skončil ranger Walker? A kdo je absolutním vítězem?

Jak už to tak bývá, údě­lem podob­ných žeb­říč­ků je, že se roz­hod­ně nezavdě­čí všem. A je pocho­pi­tel­né, že snad kaž­dý tu bude něja­ké­ho své­ho favo­ri­ta postrá­dat. Přesto jsem se během...Číst dál »
d siv easter eggy v red dead redemption 2 4D4dxosmVWk

Děsivé easter eggy v Red Dead Redemption 2!

Číst dál »
StarGate

Nejlepší seriálové znělky (10.-6. místo): mezi desítkou nechybí Hvězdná brána, Kobra 11 či jeden legendární sitcom

Je před námi před­po­sled­ní pěti­ce a musím se při­znat, že seřa­dit ji byla opět vskut­ku pořád­ná raso­vi­na, kte­rá mi zabra­la něko­lik dlou­hých hodin. Nuže, pojď­me na to…Číst dál »
stan lee se do il 95 let a dnes zakon il svoji pozemskou pou HnByuUqMeko

Stan Lee se dožil 95 let a dnes zakončil svoji pozemskou pouť

Je tomu už 95 let, co se naro­dil nej­slav­něj­ší tvůr­ce komik­sů. Autor Thora, Hulka, Capitána Ameriky a dal­ších slav­ných komik­so­vých postav Marvelu. Bohužel dnes v nemoc­ni­ci zemřel 🙁Číst dál »
MacGyver 1

Nejlepší seriálové znělky (15.-11. místo): před branami TOP 10 zůstala Hra o trůny či kultovní MacGyver

Ještě než se po hla­vě vrh­ne­me do prv­ní polo­vi­ny naše­ho tři­ce­ti­člen­né­ho žeb­říč­ku, rád bych zmí­nil, že kdy­by to šlo, všech­ny zněl­ky z této pěti­ce bych vtěs­nal do TOP 10. Ale bohu­žel...Číst dál »
nejlep seri lov zn lky 20 16 m sto do dvac tky se prokousaly t k z v zen narcos i jedin esk z stupce LVFk2u6b5ZY

Nejlepší seriálové znělky (20.-16. místo): do dvacítky se prokousaly Útěk z vězení, Narcos i jediný český zástupce

Dříve, než si posví­tí­me na dal­ší pěti­ci, vám musím sdě­lit, že se dostá­vá­me do fáze, kdy jsou dle mého sou­du všech­ny zněl­ky napros­to famóz­ní. Je tak stá­le těž­ší a těž­ší...Číst dál »
Soukup

Soukup se stal jediným Youtuberem v historii s vlastní televizní stanicí, komentují diskutéři zbrusu nový pořad šéfa Barrandova s názvem Moje zprávy

Aneb kam se hra­be toli­krát vzpo­mí­na­ný Vladimír Železný. Podle poměr­ně peč­li­vých pro­poč­tů půjde již o úcty­hod­ný jede­nác­tý pořad TV Soukupov, omlou­vám se, TV Barrandov pocho­pi­tel­ně, kde se v hlav­ní roli obje­ví...Číst dál »
Perfect

Lucie Vondráčková v hlavní roli amerického filmu - The Perfect Kiss

Tento lis­to­pad bude mít pre­mi­é­ru film The Perfect Kiss – Skvělý poli­bek. Je to ame­ric­ký film, na kte­rý by se asi v Česku vůbec necho­di­lo, ale hra­jí tam dvě „čes­ké...Číst dál »
Caruso

Nejlepší seriálové znělky (25.-21. místo): těsně mimo dvacítku zůstal Westworld, Kriminálka Miami nebo Lovci pokladů

Vše pod­stat­né bylo řeče­no v úvod­ním člán­ku, kde se může­te také podí­vat na 26.-30. mís­to nej­lep­ších seri­á­lo­vých zně­lek. Nyní už pojď­me bez zby­teč­ných zdr­žo­va­ček okoš­to­vat dal­ší pěti­ci…Číst dál »
Dexter

Nejlepší seriálové znělky (30.-26. místo): do třicítky se probojoval Dexter, ale třeba i telenovela Divoký anděl

Bez soli by neby­lo živo­ta a bez pořád­né zněl­ky by zase neby­lo seri­á­lu. Dnes už to není tak úpl­ně prav­da, časy se mění, ale zce­la nepo­chyb­ně to pla­ti­lo v letech deva­de­sá­tých...Číst dál »
assassin 8217 s creed odyssey pc 4k low vs high vs ultrahigh R4p6xhVGUxY

Assassin’s Creed Odyssey – PC 4K Low vs. High vs. Ultrahigh

V pátek vyšla hra Assassin’s Creed Odyssey. Vlastníci PC si můžou dle své sesta­vy (pro­ce­so­ru a gra­fi­ky) nasta­vit kva­li­tu jak potře­bu­jí. Podívejte se na porov­ná­ní nej­hor­ší­ho nasta­ve­ní (Low), kva­lit­ní­ho (High) a nej­kva­lit­něj­ší­ho (Ultrahigh),...Číst dál »
Smetana

Technik na Nově nebyl zdaleka první ani poslední, kdo obohatil televizní program. Připomeňte si tajemného Krťu nebo Emmu Smetanu coby ducha, kteří pobavili národ

Humorná vsuv­ka, kte­rou Nova pro­špi­ko­va­la při vysí­lá­ní Pompejí svůj pro­gram, neby­la zda­le­ka prv­ní. Mohli bychom vlast­ně říct, že jde svým způ­so­bem o tra­di­ci. Bulvární ser­ver Super.cz dokon­ce v této sou­vis­los­ti při­po­mí­ná památ­nou...Číst dál »
Perníkový táta 1

TOP 5: nejlepší závěrečné scény seriálů

Seriál může být klid­ně eňo ňuňo, ovšem co naplat, když vám ho tvůr­ci zoš­k­li­ví jeho posled­ní scé­nou. Je to jako, když si pochut­ná­vá­te na něja­kém vyni­ka­jí­cím pokr­mu a jeho šéf­ku­chař...Číst dál »
Predator

Predátor: Evoluce - ZAJÍMAVOSTI

- První „Predátor” se měl původ­ně jme­no­vat „Lovec” (Hunter). - Shane Black se ve fil­mu Predátor obje­ví jako Hawkins, prv­ní hlav­ní posta­va, kte­rou Predátor zabi­je - PREDÁTOR se točil...Číst dál »