Přání k mání - PÁR ZAJÍMAVOSTÍ A ČÍSEL

Natáčení fil­mu Přání k mání trva­lo 4 měsí­ce. O měsíc déle opro­ti plá­nu. Prodleva byla způ­so­be­na pře­de­vším sně­hem a chřip­kou, kte­rá postih­la dět­ské her­ce. Ve fil­mu bylo pou­ži­to 236 kos­tý­mů. Na zvlášt­ních... Číst dál »

Tento film bude zastupovat Českou Republiku na Oscarech

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA), kte­rá kaž­do­roč­ně rea­li­zu­je udí­le­ní cen Český lev, dopo­ru­či­la film Bába z ledu reži­sé­ra Bohdana Slámy na nomi­na­ci na Oscara v kate­go­rii nej­lep­ší zahra­nič­ní cizo­ja­zyč­ný film. Akademici... Číst dál »

Slavia - Sparta - neuznaný gól

Dnešní fot­ba­lo­vé der­by mělo mno­ho spor­ných oka­mži­ků. Přinášíme vám jeden z nej­vět­ších fau­lů roz­hod­čí­ho. Číst dál »

Griffinovi ve Sprinfieldu

Číst dál »

Hra o trůny 7. sezóna

Herecké hvězdy seri­á­lu se baví. Číst dál »

Hurvínek a kouzelné muzeum | Zajímavosti ze zákulisí

Náročnost pro­jek­tu Hurvínek a kou­zel­né muze­um cha­rak­te­ri­zu­jí čís­la a fak­ta Jak dlou­ho trval vznik fil­mu – od prv­ní­ho nápa­du po pre­mi­é­ru? Celkem to bylo dlou­hých 9 let. První váž­ně míně­ný nápad udě­lat... Číst dál »

Oko Viseriona vs. oko Šmaka

Porovnání ok dvou dra­ků. Viseriona z Hry o trů­ny a Šmaka z Hobita. Číst dál »

Warner Bros. Studio - The Making of Harry Potter

Warner Bros. Studio - The Making of Harry Potter se nachá­zí asi hodi­nu ces­ty od Londýna a návštěv­ní­kům z celé­ho svě­ta je ote­vře­no již od roku 2012 . Nikdy jsem si... Číst dál »

Dunkerk v IMAX® Flora ČR

Podívejte se na uni­kát­ní fot­ky jedi­neč­né pro­mí­ta­cí kabi­ny 70mm fil­mu v praž­ském IMAX® Flora. Číst dál »

To nejlepší ze IV. řady seriálu Hra o trůny

Číst dál »

To nejlepší z III. řady seriálu Hra o trůny

Číst dál »

Nejlepší momenty z druhé řady seriálu Hra o trůny

Číst dál »

Hra o trůny - lokace natáčení

Čtyř minu­to­vý doku­ment o natá­če­ní ve Španělsku a Islandu. Číst dál »

Wonder Woman

Podívejte se na Easter Eggy fil­mu Wonder Woman. Číst dál »

Pán prstenů

Odkazy na fil­mo­vou sérii Pána Prstenů v seri­á­lu Simpsonovi. Číst dál »

Deset největších drsňaček ze seriálu Hra o trůny

Číst dál »

Nejlepší momenty z první řady seriálu Hra o trůny

Číst dál »

Pár Prstenů

Podívejte se na odka­zy v seri­á­lu Family Guy (Griffinovi). Číst dál »

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

- Mladý herec Brenton Thwaites, kte­rý ve fil­mu Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta ztvár­nil posta­vu Henryho, byl fanouš­kem této fil­mo­vé série už jako ško­lák v aus­tral­ském stá­tě Queenslandu. Jeho radost tak... Číst dál »

Shaquille O’Neal v seriálu Simpsonovi

Ve 29. sezó­ně se obje­ví nová hos­tu­jí­cí hvězda. Shaquille O’Neal bude oso­bou, kte­rá bude radit Homerovi. Další hos­tu­jí­cí hvězdou bude také Norman Lear, pro­du­cent a scé­náris­ta ame­ric­kých seri­á­lů. Zdroj: Simpsonovi.cz Zdroj foto: Wikipedie Číst dál »

Pohádky pro Emu získaly Cenu diváků na festivalu ve Phoenixu

Romantická kome­die Pohádky pro Emu v hlav­ních rolích s Aňou Geislerovou a Ondřejem Vetchým  zís­ka­la na prá­vě skon­če­ném fil­mo­vém fes­ti­va­lu v ame­ric­kém Phoenixu Cenu divá­ků. Režisér a autor scé­ná­ře Rudolf Havlík si pro svůj... Číst dál »

Rogue One: Star Wars Story

Nejlepší scé­na z fil­mu. Číst dál »

Clemens Kuby v Praze představí nejen „mental healing“ při seminářích, ale i svou novou knihu Žijící Buddha

Tvrdí, že „kdo chce něco změ­nit, musí začít sám u sebe.“ Příležitost, aby to osu­du doká­zal, měl vprav­dě drti­vou. Příčné ochr­nu­tí po úra­zu, měsí­ce boles­ti­vé rekon­va­lescen­ce a pak doslo­va zázrač­né uzdra­ve­ní, pod­le... Číst dál »

Ukázka trikových záběrů ve filmu Masaryk

Pro his­to­ric­ký sní­mek Masaryk reži­sé­ra Julia Ševčíka, čer­stvé­ho drži­te­le 12 Českých lvů, vyrá­běl pod vede­ním super­vi­zo­ra vizu­ál­ních efek­tů Michala Křečka z praž­ské­ho post­pro­dukč­ní­ho stu­dia MagicLab tým 35 lidí přes 171 tri­ko­vých... Číst dál »

FILM MASARYK V ČÍSLECH A ZAJÍMAVOSTECH

Kolik bylo natá­če­cí dní? Dohromady 40 dní. 35 natá­če­cích dnů bylo v Česku a na Slovensku, 5 dní natá­če­ní v Holandsku Kolik bylo loka­cí? Celkem se toči­lo ve 32 loka­cích. 23 loka­cí bylo v České... Číst dál »

Lady Gaga a Simpsonovi

Po novém ame­ric­kém pre­zi­den­to­vi, kte­rým jsem stal Donald Trump, Simpsonovi před­po­vě­dě­li i dal­ší udá­lost. Porovnejte Lady Gaga na Super Bowlu a v seri­á­lu. Číst dál »