Kritiky.cz > Zajímavosti > Stránka 2
ZbraneMay

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Vinnetouova stříbrná puška

Neméně slav­ná jako henry­ov­ka a med­vě­do­bij­ka je zbraň Old Shatterhandova nej­lep­ší­ho pří­te­le, náčel­ní­ka Apačů Vinnetoua. Ten měl „dvou­hlav­ňo­vou puš­ku, jejíž dře­vě­né čás­ti byly hus­tě pobi­ty stří­br­ný­mi hře­by. To byla ta...Read more »
ZbraneMay

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - V čem spočívalo tajemství henryovky?

Tajemství henry­ov­ky spo­čí­va­lo v kon­struk­ci a toto tajem­ství Karel May úzkost­li­vě chrá­nil. „Měl jsem henry­ov­ku s 25 kul­ka­mi v paž­bě,“ zní nej­star­ší zná­má ver­ze. Později May ve svých kni­hách stá­le hovo­ří o puš­ce s krát­kou hlav­ní a s kulo­vi­tým...Read more »
Plyn

Jak poznat únik plynu

Kvůli nezjiš­tě­né­mu úni­ku ply­nu umí­rá vel­ký počet lidí. Proto je tato zále­ži­tost něco, co by kaž­dá domác­nost měla brát váž­ně. Proto uvá­dí­me způ­so­by, pod­le kte­rých pozná­te, že plyn uni­ká....Read more »
ProtiStretuZajmu

Profesní komora finančníků ČR na základě oprávnění spotřebitelské organizace zájmové samosprávy EU ze své zákonné povinnosti tímto podává informace a varování ohledně podvodných společností

Celosvětový pod­vod, kte­rý posti­hu­je i Čechy bez roz­dí­lu soci­ál­ních sku­pin, věku či vzdě­lá­ní, o kte­rém se málo ví a ješ­tě méně mlu­ví. Podvod, kde vět­ši­nu poško­ze­ných ani nena­pad­ne, že byli poško­ze­ni. Nepatříte mezi...Read more »
ZbraneMay

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Jak Karel May ke svým zázračným zbraním přišel?

V romá­nu Vinnetou se Shatterhand sezná­mil s puš­ka­řem Henrym, když se vystě­ho­val do St. Louis: „Neutěšené pomě­ry ve vlas­ti a řekl bych vro­ze­ná tou­ha po činech mne hna­ly přes oce­án do Spojených stá­tů.“[7] Potomstvo musí být...Read more »
kritiky.cz hotelmlynkarlstejn cz nahledovy

3 zajímavosti o české klasice: Co jste možná netušili o muzikálu Noc na Karlštejně?

Lásko má, já stů­ňu… Ústřední melo­die z fil­mu reži­sé­ra Zdeňka Podskalského st. se vry­la pod kůži něko­li­ka gene­ra­cím a i dnes se na sní­mek z roku 1973 rádi podí­vá­me. Hvězdné obsa­ze­ní v čele s Högerem,...Read more »
Nevesta

5 blízkovýchodních filmů, které musíte vidět

Syrská nevěs­ta Snímek popi­su­je kru­tou rea­li­tu blíz­ko­vý­chod­ní­ho kon­flik­tu, kdy zůstá­va­jí někte­rá roz­hod­nu­tí na celý život. Nevěsta Mona žije v drúz­ské ves­ni­ci na Golanských výši­nách neda­le­ko izraelsko-syrské hra­ni­ce. Za muže si...Read more »
ZbraneMay

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška ...to jsou tři nejslavnější zbraně Divokého západu

Medvědobijka a henry­ov­ka, zbra­ně Old Shatterhanda a Kary ben Nemsího, a Vinnetouova stří­br­ná puš­ka ode­dáv­na pat­ří ve svě­tě před­stav čte­ná­řů Karla Maye k nedo­stiž­ným zázrač­ným zbra­ním. O jejich kou­zel­nos­ti, rych­lo­pal­nos­ti, přes­nos­ti a vůbec úžas­nos­ti se...Read more »
pepsi cola jzd slu ovice 1989 DfDaJttKOeM

Pepsi Cola JZD Slušovice 1989

Slavnostní ote­vře­ní are­á­lu v Tišnově 28.7.1989 za úče­lem výro­by nápo­jů Pepsi Cola, 7UP a Amazonie, za účas­ti vel­vy­slan­ců zemí USA, Kanady, Anglie a dal­ších. Slavnostního ote­vře­ní se účast­nil František Čuba, Vladimír Polášek,...Read more »
Infart

Jak poznat infarkt - Symptomy a příznaky

Infarkt myo­kar­du je poměr­ně čas­tým one­moc­ně­ní mužů i žen na celém svě­tě. Naštěstí jsou k dis­po­zi­ci postu­py jako léky na roz­pouš­tě­ní sra­že­ni­ny, kte­ré mohou rych­le otevřít blo­ko­va­né tep­ny, aby obno­vi­ly oběh...Read more »
word image 1

10 věcí, které možná nevíte o Neilu Armstrongovi

V nedě­li tomu bude již 50 let, kdy jako prv­ní člo­věk vstou­pil 21. čer­ven­ce 1969 na povrch magic­ké­ho Měsíce, odkud nám všem vzká­zal legen­dár­ní větu. „Je to malý krok pro...Read more »
pes2

Jak poznat teplotu u psa

Možná už jste sly­še­li, že tep­lo­tu u své­ho psa může­te zjis­tit tím, že zkon­t­ro­lu­je­te jeho čumák – chlad­ný a vlh­ký je dob­rý, hor­ký a suchý zna­me­ná horeč­ku - ale není to tak...Read more »
Tehotna

Jak poznat těhotenství

Zajímá vás, jest­li bys­te moh­la být těhot­ná? Jediným způ­so­bem, jak to vědět jis­tě, je pod­stou­pit těho­ten­ský test a samo­zřej­mě navští­vit léka­ře. Existují však brz­ké pří­zna­ky těho­ten­ství, kte­ré mohou pou­ká­zat na...Read more »
ChciKupon

Využijte slevové kupony pro nákup dárku v podobě nezapomenutelného zážitku

Slevové kupo­ny je mož­né vyu­žít mno­ha způ­so­by a jed­ním z nich může být i poří­ze­ní ori­gi­nál­ní­ho a netra­dič­ní­ho dár­ku v podo­bě neza­po­me­nu­tel­né­ho zážit­ku. Pokud chce­te něko­mu ze svých blíz­kých udě­lat radost a kla­si­ka v podo­bě lah­ve...Read more »
Thrombosis formation

Jak poznat trombózu - Příčiny, symptomy, rizika

Trombóza nastá­vá, když se v jed­né nebo více hlu­bo­kých žilách v těle tvo­ří krev­ní sra­že­ni­na (trom­bus), obvykle je to v nohou. Hluboká žil­ní trom­bó­za může způ­so­bit bolest nebo oto­ky nohou, ale také...Read more »

Jak poznat rakovinu plic - Příznaky a příčiny

Rakovina plic je typ rako­vi­ny, kte­rý vzni­ká v pli­cích. Vaše plí­ce jsou dva hou­bo­vi­té orgá­ny v hrud­ní­ku, kte­ré při­jí­ma­jí kys­lík, když vde­chu­je­te, a uvol­ňu­jí oxid uhli­či­tý, když vyde­chu­je­te. Lidé, kte­ří kou­ří, mají...Read more »
word image 4

Nakupujete online? Poradíme jak při nákupu ušetřit svoje peníze

Nakupování na inter­ne­tu je neu­ti­cha­jí­cí trend, kte­rý si zís­ká­vá stá­le vět­ší obli­bu mezi lid­mi. Není se ani čemu divit. Sortiment zbo­ží na inter­ne­tu je na roz­díl od kamen­ných pro­de­jen...Read more »
Breast Cancer

Jak poznat rakovinu prsu - Projevy, příznaky, kontrola

Mnoho pří­zna­ků rako­vi­ny prsu je nevi­di­tel­né a nezjis­ti­tel­né bez pro­fe­si­o­nál­ní­ho scre­e­nin­gu, ale někte­ré pří­zna­ky mohou být zachy­ce­ny včas díky tomu, že pra­vi­del­ně kon­t­ro­lu­je­te zdra­ví prsu. Každý člo­věk by měl znát...Read more »

Jak poznat epilepsii - Co ji způsobuje, symptomy, spouštěče

Epilepsie je chro­nic­ká poru­cha, kte­rá způ­so­bu­je nepro­vo­ko­va­né opa­ko­va­né záchva­ty. Záchvat je náh­lá spous­ta elek­tric­kých akti­vit v moz­ku. Existují dva hlav­ní typy záchva­tů. Generalizované záchva­ty mají vliv na celý mozek. Ohniskové...Read more »
kliste

Jak poznat encefalitidu - Příznaky a léčba

Encefalitida je zánět­li­vé one­moc­ně­ní moz­ku, kte­ré může způ­so­bit pří­zna­ky jako zma­tek, horeč­ka, bolest hla­vy a ztuh­lý krk. Někdy vede i k pří­zna­kům, jako jsou záchva­ty a změ­ny osob­nos­ti. Toto one­moc­ně­ní může také způ­so­bit...Read more »
Egotist

Jak poznat egoistu

Ničí vás vaše ego? Staví pře­káž­ku vaše­mu milost­né­mu živo­tu? Egoismus je ter­mín pou­ží­va­ný k popi­su něko­ho, kdo má sil­nou sna­hu posí­lit a udr­žo­vat pří­z­ni­vé názo­ry na sebe. Egoisté jsou čas­to zastí­ně­ni...Read more »
Allad

Aladin - Zajímavosti o natáčení

                Natáčení sním­ku Aladdin pro­bí­ha­lo v ate­li­é­rech Longcross a Arborfield ve Velké Británii, a také na jihu Jordánského háši­mov­ské­ho krá­lov­ství.Read more »
PanParmenu

PÁR PAŘMENŮ – Skvělá parodie na Pána prstenů

Nedávno se mi pod ruky dosta­lo cédéč­ko (respek­ti­ve dvě cédéč­ka) s výbor­nou paro­dií na mega­film Pán prs­te­nů: Společenstvo prs­te­nu, z čes­ké ama­tér­ské pro­duk­ce. Jedná se o sku­pin­ku mla­dých lidí, kte­ří si říka­jí...Read more »
423CP4FearsWorkaholic 741588660 0822cc1

Jak poznat workoholika - Příznaky

Workoholismus bývá ozna­čo­ván za „nemoc toho­to sto­le­tí“. Protože se jed­ná o poměr­ně nově zjiš­tě­ný pro­blém, ješ­tě done­dáv­na neby­lo mož­né odli­šit tvr­dě pra­cu­jí­cí­ho člo­vě­ka od wor­ko­ho­li­ka. Workoholismus je stu­do­ván již téměř...Read more »
Embolie

Jak poznat embolii - Příčiny a prevence

Plicní embo­lie je zablo­ko­vá­ní jed­né z tepen v pli­cích. Ve vět­ši­ně pří­pa­dů je plic­ní embo­lie způ­so­be­na krev­ní­mi sra­že­ni­na­mi, kte­ré ces­tu­jí do plic od nohou nebo zříd­ka jiných čás­tí těla (hlu­bo­ká žil­ní...Read more »
lying

Jak poznat, že člověk lže

Není nic nepří­jem­něj­ší­ho, než vědo­mí, že nám někdo lže. Jak to ale poznat? V tom­to člán­ku si uve­de­me nej­čas­těj­ší znám­ky toho, když nám někdo lže.Read more »