Herec Ashton Kutcher zavinil bouračku! Místo odškodnění stačila jen fotka

Hvězda seri­á­lu Dva a půl chla­pa Ashton Kutcher (40) byl účast­ní­kem auto­ne­ho­dy. Svým vozem Tesla totiž sra­zil mla­dí­ka na skút­ru. Herci se nic nesta­lo, ale bál se násled­ků. Ovšem bou­rač­ka... Číst dál »

Nevyhazujte použité čajové pytlíky! Neuvěříte, co všechno dokážou

Milujete dob­rý čaj a už vás napadlo, jest­li by se i ten vylou­ho­va­ný nedal ješ­tě nějak vyu­žít? Správná odpo­věď je, že roz­hod­ně dal, a dokon­ce vám pora­dí­me jak! Použité sáč­ky od čaje... Číst dál »

Stále více žen noří obličeje do sycené vody na 30 vteřin. Zjistěte proč!

Zázračné účin­ky syce­né vody na obli­čej jsou čím dál popu­lár­něj­ší. 1. Jemně čis­tí pokož­ku  Peeling může být pro pokož­ku pří­liš dras­tic­ký. Suchá a cit­li­vá pleť může na tuto léčbu rea­go­vat... Číst dál »

Jak poznat lásku? (Muže a ženy)

Existuje spous­ta růz­ných dru­hů lás­ky a nee­xis­tu­je jedi­ný způ­sob, jak zjis­tit, zda to, co cítí­te, je sku­teč­ná lás­ka. Přesto, pokud se zamě­ří­te na to, jak se cítí­te, měli bys­te být... Číst dál »

Zůstat single, a přesto mít sex?

Mnoho lidí je sin­gle z pře­svěd­če­ní. Ale musí se člo­věk kvů­li tomu vzdát nut­ně i sexu? – Ne! Nyní exis­tu­je nová plat­for­ma pro zná­mos­ti, se kte­rý­mi může­te sdí­let postel a nenu­ce­ně si... Číst dál »

TRENINK PODLE CAPTAIN MARVEL

Eva a Jakub měli mož­nost na vlast­ní kůži vyzkou­šet nároč­ný tré­nink, kte­rým pro­chá­ze­la před natá­če­ním hereč­ka Brie Larsonová, aby obstá­la v roli super­hr­din­ky.  Číst dál »

Tento čtvrtek vstupuje do českých film nová marvelovka Captain Marvel. V ukázce na film si zahrál i Jakub Kraus – český Muž roku 2015 a trenér českých celebrit a výživový poradce profesionálních sportovců. Spolu s manželkou Evou v Londýně vyzkoušeli náročný trénink, kterým procházela hlavní herečka Brie Larsonová.

Hlavní posta­vou fil­mu Captain Marvel je býva­lá armád­ní pilot­ka Carol Denversová, ze kte­ré sta­la jed­na z nej­moc­něj­ších super­hr­di­nek svě­ta. Herečka Brie Larsonovou, kte­rá roli super­hr­din­ky ztvár­ňu­je, muse­la před natá­če­ním pro­jít... Číst dál »

Captain Marvel - Zajímavosti

Snímek Captain Marvel před­sta­vu­je vůbec prv­ní fil­mo­vou sérii fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel, jejíž hlav­ní posta­vou je žena. Anna Boden, kte­rá reží­ro­va­la sní­mek Captain Marvel spo­leč­ně se svým dlou­ho­le­tým režij­ním... Číst dál »

Výzkum roku! Čím více souložíme, tím jsme prý chytřejší

A nejen to! Vědci z uni­ver­si­ty z Marylandu zjis­ti­li, že je také pří­nos­ný na náš mozek. Při tes­tech na kry­sách obje­vi­li, že po „páře­ní“ měla tato zví­řa­ta více mozko­vých buněk než před zahá­je­ním.... Číst dál »

TEST: Rok narození má vliv na váš charakter a karmu! Zjistěte svůj osud podle tibetského horoskopu!

Křesťané věří, že smrt je začát­kem věč­né­ho živo­ta s Bohem už navě­ky. Hindové věří, že smr­tí se sice život kon­čí, ale záro­veň se začí­ná nový cyk­lus. Budhizmus má podob­né uče­ní.... Číst dál »

Jak zastavit ošklivou hádku? Budete se divit, ale stačí jedna věta!

Každý pár se občas pohá­dá, ale oprav­du ošk­li­vá a divo­ká hád­ka může vztah mini­mál­ně na něja­ký čas naru­šit. My pro vás máme skvě­lý návod, jak tako­vý spor včas a jed­no­du­še ukon­čit... Číst dál »

Opravdu gumoví medvídci prospívají zdraví?

Gumoví med­víd­ci jsou zdra­ví, pro­spí­va­jí klou­bům. Tato před­sta­va je mezi lid­mi poměr­ně roz­ší­ře­ná. Spolu s myš­len­kou, že gumo­ví med­víd­ci jsou diet­ní, pro­to­že v nich není žád­ný tuk. Jak to s nimi však... Číst dál »

Chcete se zbavit otoků nohou? Jděte do zahrady pro tuto rostlinu.

Otok nohou před­sta­vu­je pro­blém pro mno­ho lidí a nejen pro ty, kte­ří sedí celý den v kan­ce­lá­ři. Na ten­to stav mají vliv také: - zadr­žo­vá­ní vody v těle - nezdra­vá stra­va -... Číst dál »

Tohle všechno nesmíte dopustit, aby se Vám stalo za 10 let.

Tohle si pře­čtě­te, aby se Vám to nikdy nesta­lo. Dny ply­nou neú­pros­nou rych­los­tí a kvů­li jejich kaž­do­den­ní­mu ruchu čas­to pře­hlí­ží­me ty nej­dů­le­ži­těj­ší věci. Někdy to může trvat roky, než si... Číst dál »

Devět žen se postavilo vedle sebe do řady v řece. Nyní se podívejte na prostřední…

Skupina deví­ti žen z Brigham Young University spo­leč­ně nahrá­la novou ver­zi „Amazing Grace“ a vytvo­ři­la toto nád­her­né video. Toto je prav­dě­po­dob­ně dopo­sud nej­lep­ší cover ver­ze této nád­her­né pís­ně! Číst dál »

Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou)

Bedla pat­ří mezi nej­ob­lí­be­něj­ší hou­by u nás. Rostou na zane­dba­ných pas­t­vi­nách a na trav­na­tých mís­tech v létě a na pod­zim. V České repub­li­ce nepod­lé­há sbí­rá­ní hub žád­né­mu zvlášt­ní­mu povo­le­ní, nemu­sí tomu ale tak být... Číst dál »

Co dělat, když se vašemu autu začne přehřívat motor? Vypnutí nebývá správné

Přehřívání moto­ru dnes už mož­ná není tak čas­tým pro­blé­mem jako v dobách sta­rých ško­do­vek s moto­rem vza­du, pořád má ale dale­ko k vzác­ným. A ne vždy mu lze pře­de­jít péčí o chla­dí­cí sys­tém vaše­ho... Číst dál »

Každý čtvrtý člověk trpí na toto onemocnění, ale jen málokdo ví, jak se lze rychle zbavit příznaků!

Herpes může pořád­ně zkom­pli­ko­vat život, pro­to­že se vět­ši­nou obje­vu­je v těch nej­ne­vhod­něj­ších oka­mži­cích. Před schůzkou, důle­ži­tou pora­dou nebo osla­vou. Tento virus se obje­vu­je vždy, když se naše imu­ni­ta sní­ží, když... Číst dál »

Zaměstnanci McDonald’s prozradili, jaké jídlo byste tam nikdy neměli jíst! ! Je to i vaše oblíbené menu?

Co si bude­me nalhá­vat, asi vět­ši­na z nás se sem tam nají v něja­kém tom fast foo­du a všich­ni víme, že řetěz­ce typu McDonald’s či KFC pat­ří mezi ty zda­le­ka nej­ob­lí­be­něj­ší. A jejich skal­ní... Číst dál »

Střelce potká osudová láska, Ryby se dočkají odměny! Co věští karty na srpen vám?

I na srpen jsme pro vaše zna­me­ní vylo­ži­li taro­to­vé kar­ty. Bude vám v dru­hém prázd­ni­no­vém měsí­ci přát štěs­tí, nebo se vám na paty při­le­pí smů­la? A co vás čeká v oblas­ti vzta­hů... Číst dál »

Ženy si za socialismu užívaly lepší sex

Život za soci­a­lis­mu nebyl jed­no­du­chý, měl ale i někte­ré výho­dy. Například to, že si ženy v té době uží­va­ly lep­ší sex. Alespoň to tvr­dí ve své roz­sáh­lé ese­ji Kristen R. Ghodseeová,... Číst dál »

Tvrdnutí břicha v těhotenství většinou nic neznamená

Tvrdnutí bři­cha v těho­ten­ství potká nejed­nu ženu. Jestliže vás tato situ­a­ce vydě­si­la, není se čemu divit, zvlášť teh­dy pokud se jed­ná o vaše prv­ní dítě. Kromě toho může být tvr­dé bři­cho... Číst dál »

8 typických věcí, které děláte na sociálních sítích a vaši přátelé se pak za vás musí stydět!

Jedinou nevý­ho­dou všech soci­ál­ních sítí je to, že na ně může mít pří­stup úpl­ně kaž­dý. Existují lidé, u kte­rých by bylo nej­lep­ší, kdy­by inter­net vůbec nemě­li. Určitě i vy zná­te a máte... Číst dál »

Tohle muži nesnáší! Proč ženy tak rády komandují?

Proboha, nasní­dej se! Vezmi si bun­du, je tam zima. Namaž se, nebo se spá­líš. Myslíte, že je tohle kon­ver­za­ce, kte­rou vede mat­ka s dítě­tem? Omyl! Někdy takhle ženy mlu­ví se... Číst dál »

Vánoční filmy pro děti vykouzlí úsměvy na tvářích

Přicházejí Vánoce a mno­ho rodi­čů se ptá, jaké vánoč­ní fil­my pro děti pus­tit letoš­ní rok. Rok od roku je to těž­ší a těž­ší. Děti zvlá­da­jí za jed­ny Vánoce něko­lik desí­tek fil­mů,... Číst dál »

Cviky na míči mohou ztlumit vaše bolesti

Cviky na míči mají pro ženy bla­ho­dár­né účin­ky a pat­ří mezi meto­dy, kte­ré oprav­du pomá­ha­jí. Jestliže máte seda­vé zaměst­ná­ní nebo neu­stá­le sedí­te doma, jsou cvi­ky na míči tou správ­nou vol­bou.... Číst dál »