492785 top foto1 sdpn9

Útočníci se dostanou do PC přes Skype. Využijí kritickou chybu

Český Národní bez­peč­nost­ní tým CSIRT.CZ varo­val před nově obje­ve­nou zra­ni­tel­nos­tí, kte­rou obsa­hu­je popu­lár­ní komu­ni­kač­ní pro­gram Skype. Oprava je naštěs­tí již k dis­po­zi­ci, a tak by uži­va­te­lé s její insta­la­cí nemě­li otá­let. „Chyba...Číst dál »
2019707

Manželé nechali kamaráda hlídat dcerku (1). Když se vrátili dříve z nákupu, čekal je otřesný pohled!

Manželé potře­bo­va­li nut­ně zajít nakou­pit a svou malou dcer­ku svě­ři­li na hlí­dá­ní dob­ré­mu kama­rá­do­vi a rodin­né­mu pří­te­li Jaysonu Newlunovi (26). Ten sou­hla­sil a roz­ho­dl se, že rodi­ně s hlí­dá­ním roč­ní hol­čič­ky vypo­mů­že. To...Číst dál »
3492541 plavky chlupy viral bizar muzska hrud v2

Bizarní hit léta: Dámské plavky s chlupatou mužskou hrudí! Koupili byste si je?

Dámy, nestih­ly jste se oho­lit do bikin? Obraťte to v odváž­ný fór a pořiď­te si chlu­pů ješ­tě víc! Přes vzo­rek pla­vek nebu­de ten oprav­do­vý porost vidět. Pro rea­lis­tič­těj­ší efekt je v nabíd­ce...Číst dál »
PAL676483 ups2

Vídeň hlásí 656 případů znásilnění! Kolik násilníků je z řad uprchlíků?

Znepokojivou sta­tis­ti­ku zve­řej­ni­la rakous­ká poli­cie, když potvr­di­la šoku­jí­cí nárůst sexu­ál­ních pře­stup­ků nebo dokon­ce zná­sil­ně­ní v minu­lém roce. Ve Vídni řeši­li 655 pří­pa­dů a poli­cej­ní mluv­čí ten­to zne­po­ko­ji­vý trend dává do pří­mé...Číst dál »
lying

Jak poznat, že člověk lže

Není nic nepří­jem­něj­ší­ho, než vědo­mí, že nám někdo lže. Jak to ale poznat? V tom­to člán­ku si uve­de­me nej­čas­těj­ší znám­ky toho, když nám někdo lže.Číst dál »
fb 149821047401

6 vězňů si všimnulo, že jejich dozorčí upadl do bezvědomí. To, co se stalo poté, vás šokuje!

Ve Spojených stá­tech věz­ni během výko­nu tres­tu i pra­cu­jí. Před něko­li­ka dny seka­la šes­ti­ce věz­ňů z náprav­ní­ho zaří­ze­ní v Polku tráv­ník na neda­le­kém hřbi­to­vě. Teplota se vyšpl­ha­la na 30°C a vzduch byl vlh­ký....Číst dál »
12380254311 660x371

NASA unáší děti a posílá je do vesmíru jako otroky? V USA se šíří velmi neobvyklá zpráva

Washington - Národní úřad pro letec­tví a kos­mo­nau­ti­ku, zkrá­ce­ně NASA (ang­lic­ky National Aeronautics and Space Administration, NASA) je ame­ric­ká vlád­ní agen­tu­ra zod­po­věd­ná za ame­ric­ký kos­mic­ký pro­gram a vše­o­bec­ný výzkum v oblas­ti letec­tví. Pokouší se dostat lidi na Mars, z vel­ké výš­ky...Číst dál »

FOTO: Doktoři zašili ženě pod obličej balónky se slanou vodou! Neuvěříte, proč to udělali!

Jennifer Hiles se naro­di­la v Jižní Dakotě s malým mateř­ským zna­mén­kem na nose. Doktoři rodi­čům řek­li, že se tím nemu­sí zne­po­ko­jo­vat, že brzy zmi­zí a žád­ná léč­ba není nut­ná. Znaménko ale stá­le...Číst dál »
Es3Vsfzdr14

Hudebníci z celého světa se spojili pro jedno video, to musíte vidět :)

Připravte se, za oka­mžik vás okouz­lí melo­die úžas­né­ho sou­lu. Jsme pře­svěd­če­ni, že něco tako­vé­ho jste ješ­tě nevi­dě­li! Hudebníci z celé­ho svě­ta se spo­ji­li, aby spo­leč­ně (a pře­ce kaž­dý osob­ně) nahrá­li pís­nič­ku...Číst dál »
open or die 755x340

IMIGRANTI VYHROŽUJÍ EU: OTEVŘETE NEBO ZEMŘETE!

Sympatičti lidé, co utí­ka­jí pryč z vál­ky, si občas při­ne­sou sebou i zají­ma­vé pla­kát­ky. Jeden tako­vý zají­ma­vý por­trét vyro­bi­li na make­don­sko – řec­ké hra­ni­ci. Prý je tam pus­tí­me nebo zemře­me. Vcelku...Číst dál »
aQNj4Nl CEw

Další horor s nebezpečným pavoukem! V hroznu se ukrývala smrtelně jedovatá černá vdova!

Teprve nedáv­no jsme vás infor­mo­va­li o pří­bě­hu brit­ské rodi­ny, kte­rá obje­vi­la v trsu baná­nů hnízdo jedo­va­tých bra­zil­ských pavou­ků a muse­la se pro­to vystě­ho­vat z domu. Další pří­pad se stal v Pensylvánii, kde si Yvonne Whalen...Číst dál »

Co všechno mají uprchlíci bez práce

Číst dál »
arya

GALERIE: Takhle by vypadaly postavy ze Hry o trůny, kdyby je hráli stejně staří herci!

Touhle dobou už snad všich­ni vědí, že seri­ál Hra o trů­ny vychá­zí z kniž­ní­ho díla spi­so­va­te­le G. R. R. Martina. Co jste ale mož­ná netu­ši­li, že posta­vy v kni­hách, kte­ré se obje­vu­jí...Číst dál »
fb 149940615802

Tento 9letý chlapeček se vzorně učil a těžko pracoval na rodinné farmě. Jako poděkování mu otec podaroval obálku, která ho dohnala k slzám.

Většina z nás si základ­ní ško­lu pama­tu­je jako obdo­bí, během kte­ré­ho jsme se věno­va­li hlav­ně stu­diu a malým domá­cím pra­cím. Většinou se jed­na­lo o uklí­ze­ní poko­je, nebo vysá­vá­ní. 9letý Kolt Kyler má...Číst dál »
Avengers04

Avengers: Endgame

Včera měl pre­mi­é­ru posled­ní film původ­ní par­ty Avengers. Jak je zná­mo o pro­du­cen­tech a reži­sé­rech, tak trai­le­ry tro­chu „keca­jí“. Z dru­hé trai­le­ru jsem vybral něko­lik scre­e­nů ze zábě­rů, kte­ré se ve fil­mu...Číst dál »
drugs

Jak poznat, že člověk bere drogy

Bezpečně poznat, že někdo z vaše­ho oko­lí bere dro­gy, může prv­ním kro­kem, jak mu pomoct. Předtím, než se ukva­pí­te a obvi­ní­te něko­ho z toho, že bere dro­gy, je tře­ba vší­mat si urči­tých...Číst dál »
LsOo3jzkhYA

Tato žena poprvé po 29 letech slyší! Její reakce dojme snad každého!

V prů­bě­hu něko­li­ka let léka­ři a věd­ci vyvi­nu­li řadu opat­ře­ní, díky níž jsme kaž­dým rok jsme blí­že k odstra­ně­ní rako­vi­ny, HIV či dal­ších smr­tel­ných nemo­cí. Následující lékař­ský postup je více než obdi­vu­hod­ný....Číst dál »
013018afcf84fd53ed1be7bac0415c88 L

Všichni máme smůlu. Evropský soud rozhodl, že migranti mají právo na naše sociální dávky

Evropský soud roz­ho­dl, že stát­ní pří­sluš­ní­ci tře­tích zemí mají nárok na dáv­ky soci­ál­ní­ho zabez­pe­če­ní, pla­ce­né evrop­ský­mi daňo­vý­mi poplat­ní­ky. Je to pří­pra­va na při­je­tí Globálního záko­na o migra­ci na 72. OSN...Číst dál »
fb 1500973283kleszcze

Žena na internetu sdílela varování o klíšťatech. Radí, abyste je po vytrhnutí ihned spálili. Přečtěte si proč!

Letos je klíšťat oprav­du hod­ně a i ta nej­krat­ší pro­cház­ka nebo večí­rek u gri­lu se může skon­čit tak, že si doma na těle najde­me klíš­tě. Norka Katrin Sørensenová se na inter­ne­tu podě­li­la...Číst dál »

Je tohle nejvyšší chlapec na světě? V 8 letech měří skoro 2 metry. Podívejte se na jeho fotky!

V indic­kém Meerutu může­te najít nej­vyš­ší­ho osmi­le­té­ho chlap­ce na svě­tě. Karan Singh měří na svůj věk neu­vě­ři­tel­ných 195 cen­ti­me­t­rů a své vrs­tev­ní­ky suve­rén­ně pře­vy­šu­je. Jeho výš­ka je oprav­du šoku­jí­cí, ovšem...Číst dál »

PŘÍBĚH: Chlapec má větší nos než princezna ze Tří veteránů! Nemůže kvůli tomu jíst ani mluvit

Devítiletý indic­ký chla­pec Ganesh nemů­že mlu­vit a ani dob­ře nevi­dí. Problém mu totiž dělá vel­mi vzác­ná cho­ro­ba nazva­ná jako ence­fa­lo­kéla. Jedná se o poru­chu, během níž se dostá­vá mozek skr­ze leb­ku...Číst dál »
3523429 fidget spinner blizky vychod hracka v9

Hračku Fidget spinner vymyslela chemička. Měla přinést mír na Blízký východ

Fenomén Fidget spin­ner zachvá­til svět. Kdo tuhle odre­a­go­vá­va­cí hrač­ku za pár korun nevlast­ní, jako by nee­xis­to­val. S ros­tou­cí popu­la­ri­tou Fidget spin­ne­rů pro­to ros­tou i otáz­ky ohled­ně půvo­du točí­cí­ho se zaří­ze­ní. Jeho...Číst dál »
587776 top foto1 37g6h

Zájmy uprchlíků jsou důležitější než národní bezpečnost, tvrdí papež František

Bezpečnost kaž­dé­ho jed­not­li­vé­ho uprch­lí­ka je důle­ži­těj­ší než národ­ní bez­peč­nost, pro­hlá­sil papež František v posel­ství, kte­ré se týká migrač­ní vlny, uve­dl ser­ver Catholic News Service. Ve zhru­ba dvou desít­kách bodů dopo­ru­ču­je,...Číst dál »
BK6cea0d hurghada

Nemocnice v Hurghadě: Spojují případy Kramné, účetní Lenky i záhadně mrtvé Polky

Mladá účet­ní z Rakovnicka Lenka C. se během čtvr­teč­ní noci 27. čer­ven­ce sta­la dal­ší obě­tí islám­ské­ho tero­ris­ty, kte­rý na hote­lo­vé plá­ži v Hurghadě pobo­dal ženy pro­to, že údaj­ně neschva­lo­val jejich odha­lo­vá­ní. Lenka...Číst dál »
fcb3

GALERIE: 19 nejtrapnějších věcí, které sdíleli lidé na Facebooku

Myslíte si, že jste někdy napsa­ly na Facebook vel­mi trap­ný sta­tus? Tak tito lidé dopad­li ješ­tě mno­hem hůř. Asi už všich­ni dob­ře víme, že sdí­let někte­ré věci na soci­ál­ních...Číst dál »

nádherný svět

Číst dál »