qoynO

Nevyhazujte použité čajové pytlíky! Neuvěříte, co všechno dokážou

Milujete dob­rý čaj a už vás napadlo, jest­li by se i ten vylou­ho­va­ný nedal ješ­tě nějak vyu­žít? Správná odpo­věď je, že roz­hod­ně dal, a dokon­ce vám pora­dí­me jak! Použité sáč­ky od čaje...Číst dál »
fb 149845985701

Stále více žen noří obličeje do sycené vody na 30 vteřin. Zjistěte proč!

Zázračné účin­ky syce­né vody na obli­čej jsou čím dál popu­lár­něj­ší. 1. Jemně čis­tí pokož­ku  Peeling může být pro pokož­ku pří­liš dras­tic­ký. Suchá a cit­li­vá pleť může na tuto léčbu rea­go­vat...Číst dál »
596f007cc805bafa1c270100 218823

Zůstat single, a přesto mít sex?

Mnoho lidí je sin­gle z pře­svěd­če­ní. Ale musí se člo­věk kvů­li tomu vzdát nut­ně i sexu? – Ne! Nyní exis­tu­je nová plat­for­ma pro zná­mos­ti, se kte­rý­mi může­te sdí­let postel a nenu­ce­ně si...Číst dál »
kalhotek 600x350

Výzkum roku! Čím více souložíme, tím jsme prý chytřejší

A nejen to! Vědci z uni­ver­si­ty z Marylandu zjis­ti­li, že je také pří­nos­ný na náš mozek. Při tes­tech na kry­sách obje­vi­li, že po „páře­ní“ měla tato zví­řa­ta více mozko­vých buněk než před zahá­je­ním....Číst dál »
fb 1500012457ROK CZ

TEST: Rok narození má vliv na váš charakter a karmu! Zjistěte svůj osud podle tibetského horoskopu!

Křesťané věří, že smrt je začát­kem věč­né­ho živo­ta s Bohem už navě­ky. Hindové věří, že smr­tí se sice život kon­čí, ale záro­veň se začí­ná nový cyk­lus. Budhizmus má podob­né uče­ní....Číst dál »
vQ4jK

Jak zastavit ošklivou hádku? Budete se divit, ale stačí jedna věta!

Každý pár se občas pohá­dá, ale oprav­du ošk­li­vá a divo­ká hád­ka může vztah mini­mál­ně na něja­ký čas naru­šit. My pro vás máme skvě­lý návod, jak tako­vý spor včas a jed­no­du­še ukon­čit...Číst dál »
gold bear 318359 960 720 9bd795acd9 660x371

Opravdu gumoví medvídci prospívají zdraví?

Gumoví med­víd­ci jsou zdra­ví, pro­spí­va­jí klou­bům. Tato před­sta­va je mezi lid­mi poměr­ně roz­ší­ře­ná. Spolu s myš­len­kou, že gumo­ví med­víd­ci jsou diet­ní, pro­to­že v nich není žád­ný tuk. Jak to s nimi však...Číst dál »
fb 1497088269pietrucha

Chcete se zbavit otoků nohou? Jděte do zahrady pro tuto rostlinu.

Otok nohou před­sta­vu­je pro­blém pro mno­ho lidí a nejen pro ty, kte­ří sedí celý den v kan­ce­lá­ři. Na ten­to stav mají vliv také: - zadr­žo­vá­ní vody v těle - nezdra­vá stra­va -...Číst dál »
1 22 678x381

Tohle všechno nesmíte dopustit, aby se Vám stalo za 10 let.

Tohle si pře­čtě­te, aby se Vám to nikdy nesta­lo. Dny ply­nou neú­pros­nou rych­los­tí a kvů­li jejich kaž­do­den­ní­mu ruchu čas­to pře­hlí­ží­me ty nej­dů­le­ži­těj­ší věci. Někdy to může trvat roky, než si...Číst dál »
X6Mtpk4jeVA

Devět žen se postavilo vedle sebe do řady v řece. Nyní se podívejte na prostřední…

Skupina deví­ti žen z Brigham Young University spo­leč­ně nahrá­la novou ver­zi „Amazing Grace“ a vytvo­ři­la toto nád­her­né video. Toto je prav­dě­po­dob­ně dopo­sud nej­lep­ší cover ver­ze této nád­her­né pís­ně!Číst dál »
Co delat kdyz se autu zacne prehrivat motor Perex 503 0

Co dělat, když se vašemu autu začne přehřívat motor? Vypnutí nebývá správné

Přehřívání moto­ru dnes už mož­ná není tak čas­tým pro­blé­mem jako v dobách sta­rých ško­do­vek s moto­rem vza­du, pořád má ale dale­ko k vzác­ným. A ne vždy mu lze pře­de­jít péčí o chla­dí­cí sys­tém vaše­ho...Číst dál »
fb 14969142570

Každý čtvrtý člověk trpí na toto onemocnění, ale jen málokdo ví, jak se lze rychle zbavit příznaků!

Herpes může pořád­ně zkom­pli­ko­vat život, pro­to­že se vět­ši­nou obje­vu­je v těch nej­ne­vhod­něj­ších oka­mži­cích. Před schůzkou, důle­ži­tou pora­dou nebo osla­vou. Tento virus se obje­vu­je vždy, když se naše imu­ni­ta sní­ží, když...Číst dál »

Zaměstnanci McDonald’s prozradili, jaké jídlo byste tam nikdy neměli jíst! ! Je to i vaše oblíbené menu?

Co si bude­me nalhá­vat, asi vět­ši­na z nás se sem tam nají v něja­kém tom fast foo­du a všich­ni víme, že řetěz­ce typu McDonald’s či KFC pat­ří mezi ty zda­le­ka nej­ob­lí­be­něj­ší. A jejich skal­ní...Číst dál »
o6gVV

Střelce potká osudová láska, Ryby se dočkají odměny! Co věští karty na srpen vám?

I na srpen jsme pro vaše zna­me­ní vylo­ži­li taro­to­vé kar­ty. Bude vám v dru­hém prázd­ni­no­vém měsí­ci přát štěs­tí, nebo se vám na paty při­le­pí smů­la? A co vás čeká v oblas­ti vzta­hů...Číst dál »
630989 top foto1 h1c9d

Ženy si za socialismu užívaly lepší sex

Život za soci­a­lis­mu nebyl jed­no­du­chý, měl ale i někte­ré výho­dy. Například to, že si ženy v té době uží­va­ly lep­ší sex. Alespoň to tvr­dí ve své roz­sáh­lé ese­ji Kristen R. Ghodseeová,...Číst dál »
8b11ec1 166242 3 0d0440000 0d0000000 0d9320000 1d0000000 sector 668x376 crop

8 typických věcí, které děláte na sociálních sítích a vaši přátelé se pak za vás musí stydět!

Jedinou nevý­ho­dou všech soci­ál­ních sítí je to, že na ně může mít pří­stup úpl­ně kaž­dý. Existují lidé, u kte­rých by bylo nej­lep­ší, kdy­by inter­net vůbec nemě­li. Určitě i vy zná­te a máte...Číst dál »
2rHUp

Tohle muži nesnáší! Proč ženy tak rády komandují?

Proboha, nasní­dej se! Vezmi si bun­du, je tam zima. Namaž se, nebo se spá­líš. Myslíte, že je tohle kon­ver­za­ce, kte­rou vede mat­ka s dítě­tem? Omyl! Někdy takhle ženy mlu­ví se...Číst dál »
1 15 678x381

10 situací, které každý doslova nenávidí.

Jak jis­tě víte, tak exis­tu­jí růz­né foto­ga­le­rie, kte­ré Vám vyvo­la­jí klid na duši. Především je oce­ňu­jí per­fek­ci­o­nis­té. Dnes ale žád­nou tako­vou foto­ga­le­rii neu­vi­dí­te. Zaměřili jsme se totiž na to,...Číst dál »
gghVB

Muži versus ženy: Jakou předehru mají v posteli nejraději?

Zahájení inti­mi­ty? Předehra! Co by mělo být její sou­čás­tí? Záleží, zda se ptá­te ženy, nebo muže. Každý z nich má totiž napros­to jiné před­sta­vy. Říká se, že kdo se ptá,...Číst dál »
fb 15021022600

Toto se děje s našim srdcem, když vypijeme energetický nápoj - proto jsou tak nebezpečné!

Nebezpečné ved­lej­ší účin­ky Jeden z výzku­mů byl zalo­žen na pití ener­ge­tic­ké­ho nápo­je 3x den­ně před a po tré­nin­gu. Před prv­ním tré­nin­gem účast­ní­ci vypi­li Red Bull, po dru­hém tré­nin­gu to byl ener­ge­tic­ký nápoj bez...Číst dál »