Co dělat, když se vašemu autu začne přehřívat motor? Vypnutí nebývá správné

Přehřívání moto­ru dnes už mož­ná není tak čas­tým pro­blé­mem jako v dobách sta­rých ško­do­vek s moto­rem vza­du, pořád má ale dale­ko k vzác­ným. A ne vždy mu lze pře­de­jít péčí o chla­dí­cí sys­tém vaše­ho... Číst dál »

Každý čtvrtý člověk trpí na toto onemocnění, ale jen málokdo ví, jak se lze rychle zbavit příznaků!

Herpes může pořád­ně zkom­pli­ko­vat život, pro­to­že se vět­ši­nou obje­vu­je v těch nej­ne­vhod­něj­ších oka­mži­cích. Před schůzkou, důle­ži­tou pora­dou nebo osla­vou. Tento virus se obje­vu­je vždy, když se naše imu­ni­ta sní­ží, když... Číst dál »

Zaměstnanci McDonald’s prozradili, jaké jídlo byste tam nikdy neměli jíst! ! Je to i vaše oblíbené menu?

Co si bude­me nalhá­vat, asi vět­ši­na z nás se sem tam nají v něja­kém tom fast foo­du a všich­ni víme, že řetěz­ce typu McDonald’s či KFC pat­ří mezi ty zda­le­ka nej­ob­lí­be­něj­ší. A jejich skal­ní... Číst dál »

Střelce potká osudová láska, Ryby se dočkají odměny! Co věští karty na srpen vám?

I na srpen jsme pro vaše zna­me­ní vylo­ži­li taro­to­vé kar­ty. Bude vám v dru­hém prázd­ni­no­vém měsí­ci přát štěs­tí, nebo se vám na paty při­le­pí smů­la? A co vás čeká v oblas­ti vzta­hů... Číst dál »

Ženy si za socialismu užívaly lepší sex

Život za soci­a­lis­mu nebyl jed­no­du­chý, měl ale i někte­ré výho­dy. Například to, že si ženy v té době uží­va­ly lep­ší sex. Alespoň to tvr­dí ve své roz­sáh­lé ese­ji Kristen R. Ghodseeová,... Číst dál »

8 typických věcí, které děláte na sociálních sítích a vaši přátelé se pak za vás musí stydět!

Jedinou nevý­ho­dou všech soci­ál­ních sítí je to, že na ně může mít pří­stup úpl­ně kaž­dý. Existují lidé, u kte­rých by bylo nej­lep­ší, kdy­by inter­net vůbec nemě­li. Určitě i vy zná­te a máte... Číst dál »

Tohle muži nesnáší! Proč ženy tak rády komandují?

Proboha, nasní­dej se! Vezmi si bun­du, je tam zima. Namaž se, nebo se spá­líš. Myslíte, že je tohle kon­ver­za­ce, kte­rou vede mat­ka s dítě­tem? Omyl! Někdy takhle ženy mlu­ví se... Číst dál »

10 situací, které každý doslova nenávidí.

Jak jis­tě víte, tak exis­tu­jí růz­né foto­ga­le­rie, kte­ré Vám vyvo­la­jí klid na duši. Především je oce­ňu­jí per­fek­ci­o­nis­té. Dnes ale žád­nou tako­vou foto­ga­le­rii neu­vi­dí­te. Zaměřili jsme se totiž na to,... Číst dál »

Muži versus ženy: Jakou předehru mají v posteli nejraději?

Zahájení inti­mi­ty? Předehra! Co by mělo být její sou­čás­tí? Záleží, zda se ptá­te ženy, nebo muže. Každý z nich má totiž napros­to jiné před­sta­vy. Říká se, že kdo se ptá,... Číst dál »

Toto se děje s našim srdcem, když vypijeme energetický nápoj - proto jsou tak nebezpečné!

Nebezpečné ved­lej­ší účin­ky Jeden z výzku­mů byl zalo­žen na pití ener­ge­tic­ké­ho nápo­je 3x den­ně před a po tré­nin­gu. Před prv­ním tré­nin­gem účast­ní­ci vypi­li Red Bull, po dru­hém tré­nin­gu to byl ener­ge­tic­ký nápoj bez... Číst dál »