Rakům hrozí okradení, Vodnáři se proslaví! A co čeká podle hvězd vás?

Nepříjemná tuše­ní vám bude vnu­co­vat Venuše, kte­rá se ocit­ne napro­ti Saturnu. Může se to pro­je­vit i tak, že vás bude pro­ná­sle­do­vat pocit, že váš vztah už nemá tu správ­nou jis­kru.... Číst dál »

Nejlepší orgasmus? Vědci zjistili, v kolika letech na ženy čeká

To nej­sil­něj­ší, neje­mo­tiv­něj­ší a nej­hlub­ší vyvr­cho­le­ní ze všech? Počkejte si na něj! Jak dlou­ho? Nebývalá rozkoš má čís­lo, kte­ré se vám bude nesmír­ně líbit! Vejde se vám tolik sví­ček na... Číst dál »

Nevěděla jsem, že se lze tak snadno zbavit nepříjemného zápachu z umyvadla! Teď tento trik opakuji každý týden.

Ucpané umy­va­dlo je v domác­nos­ti čas­to pro­blé­mem. Navíc se v kuchy­ni nebo kou­pel­ně šíří nepří­jem­ný zápach. Důvodů nepří­jem­né­ho zápa­chu může být hned něko­lik: - zbyt­ky roz­klá­da­jí­cí­ho se jíd­la - odpad plný... Číst dál »

Úžasné: Strčte si svůj ukazováček do zadku na 60 sekund a uvidíte, co se stane s vaším tělem

Strkání před­mě­tu do aná­lu má mno­ho lidí vel­mi rádo. A je to naše­mu orga­nis­mu vel­mi pro­spěš­né. Věděli jste ale, že str­ká­ní jed­not­li­vých prs­tů na rukou do vaše­ho koneč­ní­ku, může být... Číst dál »

Důchod až 370 tisíc měsíčně. Bruselští úřednicí ho berou i po návratu domů!

Lidé pra­cu­jí­cí pro insti­tu­ce EU mají kro­mě vyso­kých pla­tů nárok také na štěd­ré důcho­dy. Pohybují se v řádu tisí­ců eur, tedy až sto­vek tisíc korun měsíč­ně. Vypočítávají se z toho, jak... Číst dál »

Masturbace: Dříve hřích, ale jak se na ni pohlíží dnes?

Ještě v nedáv­né minu­los­ti byla řeč o sebe­u­ká­je­ní napros­tým tabu. V dneš­ní době už je ale mastur­ba­ce napros­to nor­mál­ním pro­je­vem sexu­a­li­ty. Jak se na ni změ­nil pohled? Minulé sto­le­tí bylo tako­vé, že... Číst dál »

Monika Babišová s dcerou Vivien předvedly své přednosti. Kde a jak si užívá dovolenou rodinka Babišových?

Novomanželé Monika a Andrej Babišovi se roz­hod­li trá­vit spo­leč­nou rodin­nou dovo­le­nou v Itálii, kon­krét­ně v pří­moř­ském měs­teč­ku Amalfi. Monika opět nezkla­ma­la a záso­bu­je Instagram fot­ka­mi, kde je vidět, že si dovo­le­nou uží­va­jí napl­no... Číst dál »

Víno jako lék? Vědci objevili zázračný účinek alkoholu

Látky obsa­že­né v čer­ve­ném víně mohou pomo­ci udr­žet mozek mla­dý. Ukázala to vědec­ká stu­die, o kte­ré infor­mu­je deník The Independent. Vědci ale varu­jí, že nad­měr­né poží­vá­ní vína nás ani tak před... Číst dál »

Na vysoký tlak a proti zápachu bot! 6 tipů, které ještě neznáte, jak využít citron

Že je cit­ron nepo­stra­da­tel­ným pomoc­ní­kem nejen v péči o zdra­ví, ale také při úkli­du, to asi víte. Ale jak z toho­to žlu­té­ho tro­pic­ké­ho zázra­ku vyždí­mat ješ­tě více užit­ku? Naučíme vás to. Článek Možná... Číst dál »

Sex: Co dělat po vyvrcholení, abyste byli ve vztahu šťastní?

Sex má svou pře­de­hru, ale také dohru. A na tu lec­kdy lidé zapo­mí­na­jí, i když to, co násle­du­je po milo­vá­ní, je mini­mál­ně stej­ně důle­ži­té jako to, co bylo před ním. Proč je... Číst dál »

Díky této rostlině se budete moci zhluboka nadechnout! Možná, že ji máte doma a ani o tom nevíte!

Všichni, kte­ří máte neu­stá­le ucpa­ný nos nebo aler­gii, dopo­ru­ču­je­me si poří­dit tuto rost­li­nu! Rýmovník nebo­li moli­ce je rost­li­na, kte­rá není nároč­ná a má úžas­né léči­vé účin­ky! Jedná se o nety­pic­kou kom­bi­na­ci... Číst dál »

GALERIE: 14 neuvěřitelných PŘED a PO fotek lidí, kteří se zbavili závislosti na alkoholu

Tisíce lidí se ocit­ne v tako­vé život­ní situ­a­ci, že jim jako nej­lep­ší mož­né řeše­ní při­jde sáh­nout po alko­ho­lu. Následujících 14 foto­gra­fií nám uka­zu­je, že je mož­né pře­ko­nat jakou­ko­liv život­ní pře­káž­ku a posta­vit... Číst dál »

Prováděli jsme nákupy v Česku a v Německu. Stejný nákup, rozdíly v ceně a kvalitě propastné

Den poté, co stát zve­řej­nil výsled­ky srov­ná­va­cí­ho tes­tu, pod­le kte­ré­ho Češi naku­pu­jí méně kva­lit­ní potra­vi­ny a pra­cí práš­ky, jsme pod­nik­li tes­to­va­cí nákup. Kdo utra­tí víc: Češi, nebo Němci? Díky tes­tu,... Číst dál »

Odhaleno! Víte, co znamenají tyto ďolíčky nad zadečkem? Neuvěříte, jak vám mohou pomoci při sexu!

Naše tělo skrý­vá mno­ho tajem­ství a malič­kos­tí, o kte­rých vět­ši­na z nás nemá ani tuše­ní. A jed­ním z nich jsou i ďolíč­ky nad dív­čím zadeč­kem. Ty totiž mohou být něž­né­mu pohla­ví, na roz­díl od jiných... Číst dál »

Herec Ashton Kutcher zavinil bouračku! Místo odškodnění stačila jen fotka

Hvězda seri­á­lu Dva a půl chla­pa Ashton Kutcher (40) byl účast­ní­kem auto­ne­ho­dy. Svým vozem Tesla totiž sra­zil mla­dí­ka na skút­ru. Herci se nic nesta­lo, ale bál se násled­ků. Ovšem bou­rač­ka... Číst dál »

Nevyhazujte použité čajové pytlíky! Neuvěříte, co všechno dokážou

Milujete dob­rý čaj a už vás napadlo, jest­li by se i ten vylou­ho­va­ný nedal ješ­tě nějak vyu­žít? Správná odpo­věď je, že roz­hod­ně dal, a dokon­ce vám pora­dí­me jak! Použité sáč­ky od čaje... Číst dál »

Stále více žen noří obličeje do sycené vody na 30 vteřin. Zjistěte proč!

Zázračné účin­ky syce­né vody na obli­čej jsou čím dál popu­lár­něj­ší. 1. Jemně čis­tí pokož­ku  Peeling může být pro pokož­ku pří­liš dras­tic­ký. Suchá a cit­li­vá pleť může na tuto léčbu rea­go­vat... Číst dál »

Zůstat single, a přesto mít sex?

Mnoho lidí je sin­gle z pře­svěd­če­ní. Ale musí se člo­věk kvů­li tomu vzdát nut­ně i sexu? – Ne! Nyní exis­tu­je nová plat­for­ma pro zná­mos­ti, se kte­rý­mi může­te sdí­let postel a nenu­ce­ně si... Číst dál »

Výzkum roku! Čím více souložíme, tím jsme prý chytřejší

A nejen to! Vědci z uni­ver­si­ty z Marylandu zjis­ti­li, že je také pří­nos­ný na náš mozek. Při tes­tech na kry­sách obje­vi­li, že po „páře­ní“ měla tato zví­řa­ta více mozko­vých buněk než před zahá­je­ním.... Číst dál »

TEST: Rok narození má vliv na váš charakter a karmu! Zjistěte svůj osud podle tibetského horoskopu!

Křesťané věří, že smrt je začát­kem věč­né­ho živo­ta s Bohem už navě­ky. Hindové věří, že smr­tí se sice život kon­čí, ale záro­veň se začí­ná nový cyk­lus. Budhizmus má podob­né uče­ní.... Číst dál »

Jak zastavit ošklivou hádku? Budete se divit, ale stačí jedna věta!

Každý pár se občas pohá­dá, ale oprav­du ošk­li­vá a divo­ká hád­ka může vztah mini­mál­ně na něja­ký čas naru­šit. My pro vás máme skvě­lý návod, jak tako­vý spor včas a jed­no­du­še ukon­čit... Číst dál »

Opravdu gumoví medvídci prospívají zdraví?

Gumoví med­víd­ci jsou zdra­ví, pro­spí­va­jí klou­bům. Tato před­sta­va je mezi lid­mi poměr­ně roz­ší­ře­ná. Spolu s myš­len­kou, že gumo­ví med­víd­ci jsou diet­ní, pro­to­že v nich není žád­ný tuk. Jak to s nimi však... Číst dál »

Chcete se zbavit otoků nohou? Jděte do zahrady pro tuto rostlinu.

Otok nohou před­sta­vu­je pro­blém pro mno­ho lidí a nejen pro ty, kte­ří sedí celý den v kan­ce­lá­ři. Na ten­to stav mají vliv také: - zadr­žo­vá­ní vody v těle - nezdra­vá stra­va -... Číst dál »

Tohle všechno nesmíte dopustit, aby se Vám stalo za 10 let.

Tohle si pře­čtě­te, aby se Vám to nikdy nesta­lo. Dny ply­nou neú­pros­nou rych­los­tí a kvů­li jejich kaž­do­den­ní­mu ruchu čas­to pře­hlí­ží­me ty nej­dů­le­ži­těj­ší věci. Někdy to může trvat roky, než si... Číst dál »

Devět žen se postavilo vedle sebe do řady v řece. Nyní se podívejte na prostřední…

Skupina deví­ti žen z Brigham Young University spo­leč­ně nahrá­la novou ver­zi „Amazing Grace“ a vytvo­ři­la toto nád­her­né video. Toto je prav­dě­po­dob­ně dopo­sud nej­lep­ší cover ver­ze této nád­her­né pís­ně! Číst dál »

Co dělat, když se vašemu autu začne přehřívat motor? Vypnutí nebývá správné

Přehřívání moto­ru dnes už mož­ná není tak čas­tým pro­blé­mem jako v dobách sta­rých ško­do­vek s moto­rem vza­du, pořád má ale dale­ko k vzác­ným. A ne vždy mu lze pře­de­jít péčí o chla­dí­cí sys­tém vaše­ho... Číst dál »