oQpiO

Ideální sex? Víme, jak dlouho by měl trvat!

Jak dlou­ho by měl trvat ide­ál­ní sex? Tahle otáz­ka ale­spoň jed­nou napadla asi kaž­dé­ho. Jeden prů­zkum nyní při­šel s tím, že to magic­ké čís­lo je 30 minut. Smutné ale je,...Číst dál »

Chyby, kterými si každý den ničíme pokožku

Snažíte se o svou pleť pocti­vě pečo­vat? I tak ale prav­dě­po­dob­ně dělá­te kaž­dý den něco, čím jí spí­še ško­dí­te. Schválně, zda se v někte­rých z násle­du­jí­cích řád­ků pozná­te. Nepoužíváte přípravek s ochranným faktorem Jeden...Číst dál »

Jednoduché tipy, jak mít voňavé prádlo bez aviváže

I když je vaše prádlo čer­s­tvě vyta­že­né z prač­ky, nedá se o něm tvr­dit, že pří­jem­ně voní? Paradoxně za to občas může voňa­vý pra­cí prá­šek! Někdy oby­čej­ný pra­cí cyk­lus nezba­ví vaše...Číst dál »

Když muž uviděl fotku své dcery, kterou vyfotil, zamrazilo ho. 95% lidí si nevšimne co je na fotce

Otec této sleč­ny si dělal pamá­teč­ní foto­gra­fie dív­ky na jed­nom z Čínských pobře­žích a když při­jel domů a díva­li se na tu fot­ku celá rodi­na, zjis­ti­li neu­vě­ři­tel­nou věc! Na prvý pohľad nič...Číst dál »
fb 1502173012folia

Naneste alobal na zuby a čekejte hodinu. Výsledek vás překvapí

Většina lidí si mys­lí, že alo­bal byl pou­ží­ván jen pro vaře­ní nebo gri­lo­vá­ní, ale to ani zda­le­ka není prav­da! Ve sku­teč­nos­ti má až 14 růz­ných vyu­ži­tí! 🙂 1. Ptáky...Číst dál »
1 12 678x381

Nejčastější problémy žen s velkými prsy.

Ano. Tohle zná oprav­du mno­ho žen. I když se to nezdá, tak je to oprav­du vel­ký pro­blém. Pokud tě pří­ro­da obda­ři­la více, než ženy v tvém oko­lí, dovol, abychom ti, dopřá­li zaslou­že­nou...Číst dál »
fb 1498459514jeczmien

6 domácích způsobů na ječné oko. Nemusíte čekat, až tento problém zmizí sám!

Ječmen, nebo­li cystic­ká infek­ce očních víček. Problém, kte­rý se neu­stá­le vra­cí a není jen nees­te­tic­ký, ale navíc může vést k zablo­ko­vá­ní mazo­vých žláz, kte­ré zvlh­ču­jí víč­ko a váž­ně ohro­zit naše zdra­ví. Obvykle...Číst dál »
1 4

Jakou máte čáru lásky na dlani? Co to znamená?

Tohle je veli­ce zají­ma­vé. Tak jako oči, i lid­ské ruce a spe­ci­ál­ní dla­ně mohou o jejich maji­te­li pro­zra­dit oprav­du hod­ně. Dozvíte se z nich, jaká jste osob­nost, či jakou máte budouc­nost, nebo dokon­ce i to,...Číst dál »
shutterstock 259609874

10 věcí, po kterých muži šíleně touží

Podmanivý pohled, sexy chůze a smy­sl­nost... To jsou tri­ky, kte­ré vám při­da­jí na sex-appealu. 1. Svůdný pohled! „Líbí se mi ženy, kte­ré umí pod­trh­nout svo­je před­nos­ti a při­tom vypa­dat zce­la při­ro­ze­ně,“ říká...Číst dál »
6d8ded4f87c505b17bc8bdbb824abe53 500x1

Pokud máte na své dlani písmeno „M“ - pak je na vás něco opravdu speciálního

Mnoho lidí po celém svě­tě věří, že čáry na naší dla­ni doká­ží odha­lit hod­ně o našem cha­rak­te­ru, a dokon­ce můžou před­po­vě­dět budouc­nost. Nyní lidé věří, že ti, kdo mají na své dla­ni...Číst dál »
1 6 678x381

Jak by vypadali lidé, kdyby rodili jako zvířata?

Každý z nás ví, jak na svět při­chá­zí děti. Jak se „to sta­ne“ a na svět se může podí­vat nový člo­ví­ček. Je to krás­né, úžas­né a nesku­teč­né dílo pří­ro­dy. Dnes se zamě­ří­me...Číst dál »
7F7kZ

Rakům hrozí okradení, Vodnáři se proslaví! A co čeká podle hvězd vás?

Nepříjemná tuše­ní vám bude vnu­co­vat Venuše, kte­rá se ocit­ne napro­ti Saturnu. Může se to pro­je­vit i tak, že vás bude pro­ná­sle­do­vat pocit, že váš vztah už nemá tu správ­nou jis­kru....Číst dál »
ZGOhw

Nejlepší orgasmus? Vědci zjistili, v kolika letech na ženy čeká

To nej­sil­něj­ší, neje­mo­tiv­něj­ší a nej­hlub­ší vyvr­cho­le­ní ze všech? Počkejte si na něj! Jak dlou­ho? Nebývalá rozkoš má čís­lo, kte­ré se vám bude nesmír­ně líbit! Vejde se vám tolik sví­ček na...Číst dál »
fb 1502258611odplyw

Nevěděla jsem, že se lze tak snadno zbavit nepříjemného zápachu z umyvadla! Teď tento trik opakuji každý týden.

Ucpané umy­va­dlo je v domác­nos­ti čas­to pro­blé­mem. Navíc se v kuchy­ni nebo kou­pel­ně šíří nepří­jem­ný zápach. Důvodů nepří­jem­né­ho zápa­chu může být hned něko­lik: - zbyt­ky roz­klá­da­jí­cí­ho se jíd­la - odpad plný...Číst dál »
prsty

Úžasné: Strčte si svůj ukazováček do zadku na 60 sekund a uvidíte, co se stane s vaším tělem

Strkání před­mě­tu do aná­lu má mno­ho lidí vel­mi rádo. A je to naše­mu orga­nis­mu vel­mi pro­spěš­né. Věděli jste ale, že str­ká­ní jed­not­li­vých prs­tů na rukou do vaše­ho koneč­ní­ku, může být...Číst dál »
3197648 img evrospka unie duchody euro platy v2

Důchod až 370 tisíc měsíčně. Bruselští úřednicí ho berou i po návratu domů!

Článek najde­te na https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/441212/duchod-az-370-tisic-mesicne-bruselsti-urednici-ho-berou-i-po-navratu-domu.html?kapitola=643193Číst dál »

Masturbace: Dříve hřích, ale jak se na ni pohlíží dnes?

Ještě v nedáv­né minu­los­ti byla řeč o sebe­u­ká­je­ní napros­tým tabu. V dneš­ní době už je ale mastur­ba­ce napros­to nor­mál­ním pro­je­vem sexu­a­li­ty. Jak se na ni změ­nil pohled? Minulé sto­le­tí bylo tako­vé, že...Číst dál »
b7d13c5 167453 qwu 0d0000000 0d0000000 1d0000000 1d0000000 sector 668x376 crop

Monika Babišová s dcerou Vivien předvedly své přednosti. Kde a jak si užívá dovolenou rodinka Babišových?

Novomanželé Monika a Andrej Babišovi se roz­hod­li trá­vit spo­leč­nou rodin­nou dovo­le­nou v Itálii, kon­krét­ně v pří­moř­ském měs­teč­ku Amalfi. Monika opět nezkla­ma­la a záso­bu­je Instagram fot­ka­mi, kde je vidět, že si dovo­le­nou uží­va­jí napl­no...Číst dál »
white wine 848268 1280 b216a851fa 660x371

Víno jako lék? Vědci objevili zázračný účinek alkoholu

Látky obsa­že­né v čer­ve­ném víně mohou pomo­ci udr­žet mozek mla­dý. Ukázala to vědec­ká stu­die, o kte­ré infor­mu­je deník The Independent. Vědci ale varu­jí, že nad­měr­né poží­vá­ní vína nás ani tak před...Číst dál »
NlTRc

Na vysoký tlak a proti zápachu bot! 6 tipů, které ještě neznáte, jak využít citron

Že je cit­ron nepo­stra­da­tel­ným pomoc­ní­kem nejen v péči o zdra­ví, ale také při úkli­du, to asi víte. Ale jak z toho­to žlu­té­ho tro­pic­ké­ho zázra­ku vyždí­mat ješ­tě více užit­ku? Naučíme vás to. Článek Možná...Číst dál »
GT6qY

Sex: Co dělat po vyvrcholení, abyste byli ve vztahu šťastní?

Sex má svou pře­de­hru, ale také dohru. A na tu lec­kdy lidé zapo­mí­na­jí, i když to, co násle­du­je po milo­vá­ní, je mini­mál­ně stej­ně důle­ži­té jako to, co bylo před ním. Proč je...Číst dál »
fb 1502101549roslina1

Díky této rostlině se budete moci zhluboka nadechnout! Možná, že ji máte doma a ani o tom nevíte!

Všichni, kte­ří máte neu­stá­le ucpa­ný nos nebo aler­gii, dopo­ru­ču­je­me si poří­dit tuto rost­li­nu! Rýmovník nebo­li moli­ce je rost­li­na, kte­rá není nároč­ná a má úžas­né léči­vé účin­ky! Jedná se o nety­pic­kou kom­bi­na­ci...Číst dál »
brittsuzanne

GALERIE: 14 neuvěřitelných PŘED a PO fotek lidí, kteří se zbavili závislosti na alkoholu

Tisíce lidí se ocit­ne v tako­vé život­ní situ­a­ci, že jim jako nej­lep­ší mož­né řeše­ní při­jde sáh­nout po alko­ho­lu. Následujících 14 foto­gra­fií nám uka­zu­je, že je mož­né pře­ko­nat jakou­ko­liv život­ní pře­káž­ku a posta­vit...Číst dál »
SIFgV

Prováděli jsme nákupy v Česku a v Německu. Stejný nákup, rozdíly v ceně a kvalitě propastné

Den poté, co stát zve­řej­nil výsled­ky srov­ná­va­cí­ho tes­tu, pod­le kte­ré­ho Češi naku­pu­jí méně kva­lit­ní potra­vi­ny a pra­cí práš­ky, jsme pod­nik­li tes­to­va­cí nákup. Kdo utra­tí víc: Češi, nebo Němci? Díky tes­tu,...Číst dál »

Odhaleno! Víte, co znamenají tyto ďolíčky nad zadečkem? Neuvěříte, jak vám mohou pomoci při sexu!

Naše tělo skrý­vá mno­ho tajem­ství a malič­kos­tí, o kte­rých vět­ši­na z nás nemá ani tuše­ní. A jed­ním z nich jsou i ďolíč­ky nad dív­čím zadeč­kem. Ty totiž mohou být něž­né­mu pohla­ví, na roz­díl od jiných...Číst dál »
5181305 herec ashton kutcher leo marenghi skutr nehoda bouracka koleno fotka v1

Herec Ashton Kutcher zavinil bouračku! Místo odškodnění stačila jen fotka

Hvězda seri­á­lu Dva a půl chla­pa Ashton Kutcher (40) byl účast­ní­kem auto­ne­ho­dy. Svým vozem Tesla totiž sra­zil mla­dí­ka na skút­ru. Herci se nic nesta­lo, ale bál se násled­ků. Ovšem bou­rač­ka...Číst dál »