nádherný svět

Číst dál »
regrets dying hands

Jak poznat, že člověk umírá

V posled­ních týd­nech, dnech nebo hodi­nách živo­ta člo­vě­ka exis­tu­jí urči­té znám­ky, kte­ré uka­zu­jí, když se někdo chys­tá zemřít. Rozpoznat tyto znám­ky vám pomů­že říct důle­ži­té sbo­hem a při­pra­vit se na...Číst dál »

VIDEO: Tohle setkání se žralokem byste nechtěli!

USA: Harpunář Parker Simpson byl při lovu u flo­rid­ské­ho ost­ro­va plá­že Boca Chica Key pokou­sán asi 2metrovým žra­lo­kem úte­so­vým. Žralok mu ukou­sl kus kůže, tuko­vé tká­ně, sva­lu a dokon­ce i před­ní holen­ní tepnu, díky kte­ré...Číst dál »
3399212 img ocekavani realita cestovani v2

Očekávání versus krutá realita: Nejhorší překvapení, která zažijete na dovolené

Očekávání a rea­li­ta jsou někdy na míle vzdá­le­né. Obzvláště to pla­tí při ces­to­vá­ní. Už jste si někdy před dovo­le­nou vybá­ji­li pře­nád­her­ný či roman­tic­ký výjev a pak byli bru­tál­ně zkla­má­ni sku­teč­nos­tí? Nejste zda­le­ka jedi­ní!...Číst dál »

Teprve 8letý podnikatel vydělává díky vajíčkům už kolem 8 tisíc korun týdně, i když firmu založil z vlastního kapesného

Mladý Junior-Jams Wyatt tepr­ve nedáv­no osla­vil své 8. naro­ze­ni­ny a už vydě­lá­vá na svůj věk vel­mi zají­ma­vé pení­ze. Svou fir­mu nazva­nou Mr Free Range při­tom zalo­žil tepr­ve před měsí­cem, když se dokou­kal na...Číst dál »
fb 1500971951pozar

Prosil o pomoc, ale řidiči mu nevěnovali pozornost. Náhle přijelo černé auto.

V živo­tě kaž­dé­ho z nás nasta­ne moment, když ztra­tí­me i ten posled­ní kou­sek nadě­je. V tako­vé situ­a­ci se ocit­nul Eric, kte­rý pomohl člo­vě­ku v nou­zi. Eric neměl tuše­ní, že ved­le něho sto­jí Hammy...Číst dál »
24 ročný chlapec 696x416

24-ročný umierajúci mladík na rakovinu vám dá radu do života. Jeho list na rozlúčku koluje po internete a zdieľajú ho milióny ľudí

Väčšina z nás žije svoj život reži­mom auto­pi­lot, teda sku­točne neži­je, iba exis­tu­je. Aj keď sme otvo­re­ní, vnútri sme úpl­ne prázd­ni a stra­te­ní. Dovolíme mys­li­am byť počas noci hore a pre­mý­šľať o veci­ach,...Číst dál »
596dccfe173975a2fa300100 218742

Záhada nejspíš odhalena: Víme, co nosí Leonardo DiCaprio (42) na hrudi za tajemné zařízení

Slavného her­ce si všimli foto­gra­fo­vé během jeho výle­tu do New Yorku. Pod trič­kem na hru­di však měl cosi zvlášt­ní­ho. Kulaté zaří­ze­ní, kte­ré by se poho­dl­ně vešlo do dla­ně. Byl...Číst dál »

Jak poznat cukrovku - V těhotenství, u dětí, příznaky

Vzhledem k tomu, že dia­be­tes typu 2 může vést k závaž­ným zdra­vot­ním kom­pli­ka­cím, je důle­ži­té znát pří­zna­ky této nemo­ci, abys­te ji odha­li­li v samém začát­ku a pře­de­šli význam­ným zdra­vot­ním obtí­žím. V tom­to člán­ku se...Číst dál »
b8d52e0 108319 had3 2048x0 shrink

Muž rozřezával strom: Co našel v kmeni, mu málem přivodilo infarkt!

To si takhle na cha­tě při­pra­vu­je­te dře­vo a najed­nou dosta­ne­te málem infarkt! Přesně to se sta­lo tomu­to muži, kte­rý upro­střed kme­ne našel pořád­ně děsi­vou věc! Dřevorubec rozří­zl kmen a záro­veň s ním...Číst dál »
rsz tomate fibra coco ruescas 1024x768

Video: Plastové moře. Aneb jak se ve Španělsku „vyrábějí“ ve skelné a kamenné vatě rajčata pro evropský trh, která by místní nevzali do úst

Zeleninová zahra­da Evropy v jiho­špa­něl­ském regi­o­nu Andalusie by moh­la být prv­ní obě­tí kli­ma­tic­ké­ho kolap­su. V mír­ném stře­do­moř­ském pod­ne­bí v pro­vin­cii Almería po celý rok ros­tou okur­ky, papri­ky a raj­ča­ta, kte­ré zapl­ňu­jí regá­ly evrop­ských super­mar­ke­tů....Číst dál »
2564998 img masturbace onanie new york budka v1

Masturbační budku postavili v New Yorku, za první den v ní onanovala stovka mužů

Na prv­ní pohled vypa­dá jako oby­čej­ná tele­fon­ní bud­ka, jen­že při bliž­ším pro­hle­dá­ní je poně­kud lep­ka­vá. Nejde totiž o bud­ku tele­fon­ní, ale mastur­bač­ní! Jako prv­ní své­ho dru­hu ji posta­vi­li na newy­or­ském Manhattanu....Číst dál »
carousel

Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba

Zlomenina (nebo také frak­tu­ra) je poměr­ně běž­né zra­ně­ní. Podle sta­tis­tik by měl mít kaž­dý člo­věk až dvě zlo­me­ni­ny za život. Vznikají, když je fyzic­ká síla vyví­je­ná na kost sil­něj­ší,...Číst dál »
stat

Výročí slovenské státnosti

Nedávno uply­nu­lo přes­ně 80. let od vzni­ku prv­ní­ho samo­stat­né­ho Slovenského stá­tu. Existence toho­to stát­ní­ho útva­ru je pocho­pi­tel­ně stá­le rela­tiv­ně živým před­mě­tem mno­ha dis­ku­sí, nicmé­ně asi málo­ko­ho pře­kva­pí, že urči­tá část...Číst dál »
velky

Velký

Tom Hanks zís­kal roli jako pátý mož­ný kan­di­dát. Roli odmí­tl Harrison Ford a Albert Brooks. John Travolta byl pro reži­sér­ku do role Joshe jed­nou z prv­ních voleb a sám Travolta byl pro. Studio...Číst dál »
oQpiO

Ideální sex? Víme, jak dlouho by měl trvat!

Jak dlou­ho by měl trvat ide­ál­ní sex? Tahle otáz­ka ale­spoň jed­nou napadla asi kaž­dé­ho. Jeden prů­zkum nyní při­šel s tím, že to magic­ké čís­lo je 30 minut. Smutné ale je,...Číst dál »

Chyby, kterými si každý den ničíme pokožku

Snažíte se o svou pleť pocti­vě pečo­vat? I tak ale prav­dě­po­dob­ně dělá­te kaž­dý den něco, čím jí spí­še ško­dí­te. Schválně, zda se v někte­rých z násle­du­jí­cích řád­ků pozná­te. Nepoužíváte přípravek s ochranným faktorem Jeden...Číst dál »

Jednoduché tipy, jak mít voňavé prádlo bez aviváže

I když je vaše prádlo čer­s­tvě vyta­že­né z prač­ky, nedá se o něm tvr­dit, že pří­jem­ně voní? Paradoxně za to občas může voňa­vý pra­cí prá­šek! Někdy oby­čej­ný pra­cí cyk­lus nezba­ví vaše...Číst dál »
dandruff vs head lice

Jak poznat vši - Kontrola a prevence

Vši jsou drob­ný hmyz, kte­rý nazý­vá­me para­zi­tem. Šíří se osob­ním kon­tak­tem a sdí­le­ním věcí. Nejvíce ohro­že­né jsou děti. Existují tři hlav­ní typy vší. Všechny pochá­ze­jí ze stej­né rodi­ny para­zi­tů, ale...Číst dál »
Ctyrlistek2

Co jste možná nevěděli o Čtyřlístku. Myšpulín nese jméno po ovoci mišpule a proslulý rybník Blaťák je Máchovo jezero

Než 4. dub­na vyra­zí­te do kina na nový ani­mo­va­ný film Velké dob­ro­druž­ství Čtyřlístku, zkus­te si ově­řit, jak dob­ře legen­dár­ní čes­ký komiks zná­te. Pinďa, Bobík, Myšpulín, Fifinka. Veselé a dob­ro­druž­né pří­běhy této...Číst dál »

Když muž uviděl fotku své dcery, kterou vyfotil, zamrazilo ho. 95% lidí si nevšimne co je na fotce

Otec této sleč­ny si dělal pamá­teč­ní foto­gra­fie dív­ky na jed­nom z Čínských pobře­žích a když při­jel domů a díva­li se na tu fot­ku celá rodi­na, zjis­ti­li neu­vě­ři­tel­nou věc! Na prvý pohľad nič...Číst dál »
fb 1502173012folia

Naneste alobal na zuby a čekejte hodinu. Výsledek vás překvapí

Většina lidí si mys­lí, že alo­bal byl pou­ží­ván jen pro vaře­ní nebo gri­lo­vá­ní, ale to ani zda­le­ka není prav­da! Ve sku­teč­nos­ti má až 14 růz­ných vyu­ži­tí! 🙂 1. Ptáky...Číst dál »
1 12 678x381

Nejčastější problémy žen s velkými prsy.

Ano. Tohle zná oprav­du mno­ho žen. I když se to nezdá, tak je to oprav­du vel­ký pro­blém. Pokud tě pří­ro­da obda­ři­la více, než ženy v tvém oko­lí, dovol, abychom ti, dopřá­li zaslou­že­nou...Číst dál »
fb 1498459514jeczmien

6 domácích způsobů na ječné oko. Nemusíte čekat, až tento problém zmizí sám!

Ječmen, nebo­li cystic­ká infek­ce očních víček. Problém, kte­rý se neu­stá­le vra­cí a není jen nees­te­tic­ký, ale navíc může vést k zablo­ko­vá­ní mazo­vých žláz, kte­ré zvlh­ču­jí víč­ko a váž­ně ohro­zit naše zdra­ví. Obvykle...Číst dál »
1 4

Jakou máte čáru lásky na dlani? Co to znamená?

Tohle je veli­ce zají­ma­vé. Tak jako oči, i lid­ské ruce a spe­ci­ál­ní dla­ně mohou o jejich maji­te­li pro­zra­dit oprav­du hod­ně. Dozvíte se z nich, jaká jste osob­nost, či jakou máte budouc­nost, nebo dokon­ce i to,...Číst dál »
shutterstock 259609874

10 věcí, po kterých muži šíleně touží

Podmanivý pohled, sexy chůze a smy­sl­nost... To jsou tri­ky, kte­ré vám při­da­jí na sex-appealu. 1. Svůdný pohled! „Líbí se mi ženy, kte­ré umí pod­trh­nout svo­je před­nos­ti a při­tom vypa­dat zce­la při­ro­ze­ně,“ říká...Číst dál »