fb 1499238356porwanie

Obědvali v restauraci, zatímco si jejich syn hrál. Kdyby se ve správném okamžiku nepodíval, nikdy víc by svého milovaného syna neuviděli.

Takové situ­a­ce se bojí všich­ni rodi­če! Za bílé­ho dne před něko­li­ka svěd­ky došlo k úno­su. Může se zdát že máme všech­no pod kon­t­ro­lou, ve sku­teč­nos­ti ale sta­čí chvil­ka nepo­zor­nos­ti a tragé­die...Číst dál »
letadlo

Velký letecký podvod: Jak mohou několika set tunová letadla létat? Nemohou!

Taky jste už pře­mýš­le­li nad tím, jak může leta­dlo, kte­ré váží stov­ky tun létat? Tato otáz­ka trá­pí alter­na­tiv­ní věd­ce už desít­ky let. Mainstreamová věda nám sice říká něco o záko­nech...Číst dál »
fb 14981554030

Zvenku to vypadá jako obyčejná jeskyně, uvnitř se však nachází celé městečko!

Když bere­me v úva­hu fakt, že naše pla­ne­ta je obrov­ská, vůbec nás nepře­kva­pu­je, že lidé hle­da­jí stá­le nové a nové způ­so­by, jak ji obý­vat. Zvířata se drží svých instink­tů, lid­ská vyna­lé­za­vost...Číst dál »
1b7ce9d 98484 tel2 0d0060000 0d0570571 0d9660000 0d8678679 sector 668x376 crop

Neřešte už nikdy slabou baterku v telefonu. Stačí vypnout jednu aplikaci a telefon vám vydrží mnohem déle!

Problémy se sla­bou bater­kou řeší všich­ni kaž­dý den. I přes to, že jde­me do prá­ce ráno se sto­pro­cent­ně nabi­tou bate­rií v tele­fo­nu, něko­mu nevy­dr­ží bater­ka po pár tele­fo­ná­tech ani do obě­da. Při tro­še...Číst dál »
Breast Cancer

Jak poznat rakovinu prsu - Projevy, příznaky, kontrola

Mnoho pří­zna­ků rako­vi­ny prsu je nevi­di­tel­né a nezjis­ti­tel­né bez pro­fe­si­o­nál­ní­ho scre­e­nin­gu, ale někte­ré pří­zna­ky mohou být zachy­ce­ny včas díky tomu, že pra­vi­del­ně kon­t­ro­lu­je­te zdra­ví prsu. Každý člo­věk by měl znát...Číst dál »
2013955

Francouzskou blogerku zabila šlehačka! Zasáhla ji do hrudníku

Francouzská fit­ness blo­ger­ka Rebecca Burgerová (32) zemře­la po zása­hu dáv­ko­va­če šle­hač­ky. Dávkovač explo­do­val a ude­řil Rebeccu do hrud­ní­ku, uve­dl deník Mirror. Dvaatřicetiletou popu­lár­ní fran­couz­skou fit­ness blo­ger­ku Rebeccu Burgerovou zabil dáv­ko­vač šle­hač­ky....Číst dál »
5248726

Macron vysvětlil, proč musí Evropa přijímat běžence

Evropa musí přijímat migranty, protože je to tradice a je to věc cti, prohlásil v pátek francouzský prezident Emmanuel Macron v projevu během summitu EU v Bruselu. „Mluvili jsme také o migrač­ní kri­zi. Netýká...Číst dál »
Mrufi

Nový rekord na internetu. Píseň s 2,9 miliardami zhlédnutí překonala i Gangnam Style

Seznamte se s novým nej­sle­do­va­něj­ším videem v his­to­rii YouTube. Hudební hit See You Again Wize Khalify a Charlieho Putha se dostal s téměř 2,9 mili­ar­da­mi zhléd­nu­tí na vrchol žeb­říč­ku. Ústřední píseň fil­mu Rychle...Číst dál »
93da0b6 89230 4442 0d0000000 0d0000000 1d0000000 1d0000000 sector 668x376 crop

Krutý osud krásného Ivánka: Milovaná hvězda Mrazíka skončila v blázinci!

„Když se dívám na sebe, tak se musím pochvá­lit. Nevypadám já věru zle, zkrát­ka chla­pec, jak má být. Před naší, za naší, ces­ta má, ať neprá­ší. Hej!“ Tenhle popě­vek...Číst dál »
auSo1MyWf8g

„Jaký nádherný svět“. Toto video jistě rozjasní váš den!

Toto jsou vaše dvě nej­lep­ší minu­ty, kte­ré dnes strá­ví­te. Toto úžas­né video zob­ra­zu­je nád­her­ně naši pla­ne­tu! Komentuje David Attenborough z BBC. Toto nád­her­né video nás zave­de oko­lo svě­ta, abychom vidě­li...Číst dál »

GALERIE: Šílené! Tato půvabná učitelka byla zatčena kvůli sexu se svými žáky! Kolik jich svedla?

Další z řady pří­pa­dů šíle­ných uči­te­lek, jež sved­ly své mlad­ší žáky, se stal v Severní Karolíně ve Spojených stá­tech. Pětadvacetiletá uči­tel­ka střed­ní ško­ly Erin McAuliffe zde pak nemě­la sexu­ál­ní plet­ky pou­ze...Číst dál »

Konec RAKOVINY? Vědci objevili ovoce, které ji zabije za pár dní!

Zní to nesku­teč­ně až pohád­ko­vě, ale tato zprá­va se šíří jako lavi­na po celém svě­tě. Aby také ne, vždyť rako­vi­na je hroz­ba lid­stva. Jestli je infor­ma­ce prav­di­vá, mili­o­ny lidí, kte­ří...Číst dál »
3nuiMRYzMtg

Byla to zábavná hra dokud had neudělal tohle! Vzali si chlapci ponaučení?

Malí klu­ci v Africe se baví veli­ce hazard­ní hrou. V měl­ké řece trá­pí hada, veli­ce se při tom baví. Had však nemá ner­vy z oce­li. Brzy ho tato klu­kov­ská legra­ce pře­stá­vá bavit a udě­lá...Číst dál »

Jak poznat epilepsii - Co ji způsobuje, symptomy, spouštěče

Epilepsie je chro­nic­ká poru­cha, kte­rá způ­so­bu­je nepro­vo­ko­va­né opa­ko­va­né záchva­ty. Záchvat je náh­lá spous­ta elek­tric­kých akti­vit v moz­ku. Existují dva hlav­ní typy záchva­tů. Generalizované záchva­ty mají vliv na celý mozek. Ohniskové...Číst dál »
hC3VTgIPoGU

Na led umístil kameru. Později natočil něco neuvěřitelného!

Už jste sly­še­li o doku­men­tu „Chasing Ice“ nebo „Hon za ledem“? Tento výji­meč­ný doku­ment má 75 minut a zachy­tá­vá ledov­ce Grónska. Režisér Jeff Orlowski a foto­graf Adam LeWinter zdo­ku­men­to­va­li tání ledov­ců v důsled­ku...Číst dál »
1788300

Co všechno mají uprchlíci bez práce? Někde i 30 tisíc měsíčně

Imigranti, kte­rých se v posled­ních měsí­cích valí Evropou sta­ti­sí­ce, tou­ží po lep­ším živo­tě. A to, co jim někde nabí­zí, by jim mohl závi­dět i lec­kdo v Česku. Některé evrop­ské stá­ty posky­tu­jí uprch­lí­kům pří­spěv­ky vět­ší,...Číst dál »
3499932 img v0

Pozor, píchavky! Rozvášněný pár souložil v lese, u toho je náhodou natočili cyklisti

Nadržená dvo­ji­ce kopu­lo­va­la v irském lese a jejich počí­ná­ní doce­la náho­dou nato­či­la par­ta cyk­lis­tů. Podívejte se!Číst dál »
52682cd 88325 fotorcreated1 0d0200000 0d0269360 0d9880000 0d9427609 sector 668x376 crop

Sexy kráska chtěla natřít záda! Když se ale otočila, čekal muže pořádný šok!

Který muž by odmí­tl, kdy­by ho hezká dív­ka leží­cí na plá­ži požá­da­la o nama­zá­ní zad. Nebudeme si nic nalhá­vat, i ti nevěr­něj­ší by pomoh­li „krás­ce v nesná­zích“, pokud by měli jis­to­tu, že...Číst dál »
tl16QDk2sig

VIDEO: Budapešť ochutnala multikulti...

Hnus se šíří Evropou...Číst dál »
2809974 jesus alfredo guzman joaquin guzman mafian prcek v1

Mexiko je po uvěznění narkobarona Prcka ve válce: 30 mrtvých za 24 hodin

Nejméně 30 mrtvých během 24 hodin si vyžá­da­ly násil­né stře­ty v mexic­kém stá­tě Sinaloa, kde už něko­lik měsí­ců zuří vál­ka uvnitř dro­go­vé­ho kar­te­lu o moc po zatče­ní nar­ko­ba­ro­na Joaquína Guzmána. Mexiko Guzmána,...Číst dál »
9e2dac3 166799 hranice 0d0000000 0d4356725 0d6860000 1d0000000 sector 668x376 crop

Neziskovky odmítají kontrolu! Lékaři bez hranic čelí podezření, že se podílejí na pašování lidí z Afriky do Evropy

Uprchlická kri­ze se ani po dvou letech od své­ho vypuk­nu­tí nemír­ní. K evrop­ským bře­hům stá­le při­plou­va­jí tisí­ce uprch­lí­ků, kte­ří buď utí­ka­jí před vál­kou, nebo jen chtě­jí zku­sit štěs­tí v Evropě, na kte­ré...Číst dál »
SHU5e7f1e iuzuz

Herec se v Německu procházel jako Hitler! Podívejte se na reakci lidí!

Herec se pro­chá­zel němec­ký­mi uli­ce­mi oble­če­ný jako Hitler. Reakce Němců, kte­ří mají za sebou tem­nou his­to­rii spo­je­nou prá­vě s tou­to oso­bou, byla napros­to neu­vě­ři­tel­ná! Lidé „Hitlera“ Olivera Masucciho pro­si­li, aby...Číst dál »
kliste

Jak poznat encefalitidu - Příznaky a léčba

Encefalitida je zánět­li­vé one­moc­ně­ní moz­ku, kte­ré může způ­so­bit pří­zna­ky jako zma­tek, horeč­ka, bolest hla­vy a ztuh­lý krk. Někdy vede i k pří­zna­kům, jako jsou záchva­ty a změ­ny osob­nos­ti. Toto one­moc­ně­ní může také způ­so­bit...Číst dál »
b3eb00d 96476 alk 0d0000000 0d0936639 1d0000000 0d8677686 sector 668x376 crop

Merkelová schválila kroky proti Česku: Budeme kvůli uprchlíkům platit jako mourovatí?

Německá kanc­léř­ka Angela Merkelová schvá­li­la kro­ky pro­ti Česku kvů­li nedo­dr­žo­vá­ní kvót s při­jí­má­ním uprch­lí­ků. Podobně jsou na tom napří­klad Maďaři nebo Poláci. Podle jejích slov komi­se zkrát­ka dělá to, co...Číst dál »
fb 1501565723graviola

Místo chemoterapie… ovoce! Farmaceutické firmy zuří, protože se tato informace dostala na veřejnost!

Řekněme si ote­vře­ně, kaž­dý nás se obá­vá toho, že one­moc­ní na rako­vi­nu. V sou­čas­nos­ti se jed­ná o to nej­zá­keř­něj­ší one­moc­ně­ní. Naštěstí s ním lze bojo­vat! Můžeme se před ní také chrá­nit, co...Číst dál »
fb 14973481780

2letá holčička zemřela poté, co si hrála v zahradě – nyní její zdrcená rodina varuje všechny rodiče!

Kenley Ratliffová, 2letá hol­čič­ka z Indiany ve Spojených stá­tech byla vese­lé dítě. Jako vět­ši­na vrs­tev­ní­ků si ráda hra­la na zahra­dě. Bohužel po dnu plném zába­vy při­šla tragé­die. Její záli­ba pro hry...Číst dál »