word image 3

Potřebujete přeložit cizí text do češtiny? Poradíme vám, jaké nástroje použít

Dnešní doba nahrá­vá glo­ba­li­za­ci. Když je to potře­ba, díky inter­ne­tu je mož­né vyhle­dat vel­ké množ­ství cizo­ja­zyč­ných mate­ri­á­lů a návo­dů. Někdy ale sta­čí i jen oby­čej­ná del­ší kon­ver­za­ce s vaši­mi zná­mý­mi z jiné­ho kon­ce...Read more »
IMG 20190817 141255

RECENZE karet Cesta duše: PODZIM 2019 V proudu

Nazvala bych tyto kar­ty jako komu­ni­ká­to­rem s naší duší. Prostřednictvím těch­to úžas­ných obráz­ků, frak­tá­lů, může­me zjis­tit, co si naše duše vlast­ně v živo­tě, nebo ve chví­li, na kte­rou se ptá­te, naplá­no­va­la....Read more »

Jak poznat autismus - Příznaky

Autismus může u růz­ných lidí vypa­dat jinak. Je to vývo­jo­vé posti­že­ní, kte­ré ovliv­ňu­je to, jak lidé komu­ni­ku­jí, cho­va­jí se nebo komu­ni­ku­jí s ostat­ní­mi. Neexistuje žád­ná zjev­ná pří­či­na a pří­zna­ky mohou být vel­mi...Read more »

Jak poznat angínu - Příznaky a druhy angíny

Mandle jsou dvě lym­fa­tic­ké uzli­ny, kte­ré se nachá­ze­jí na obou stra­nách krku. Fungují jako obran­ný mecha­nis­mus. Pomáhají zabrá­nit infek­ci těla. Avšak když jsou man­dle infi­ko­vá­ny, ten­to stav se nazý­vá...Read more »
94385019

Jak poznat alkoholika - Příznaky

Pro vět­ši­nu lidí, kte­ří pijí, je alko­hol neškod­nou sou­čás­tí veče­ra - pivo po prá­ci, sklen­ka vína s veče­ří nebo popí­je­ní s přá­te­li. Odborníci se sho­du­jí na tom, že ženy by nemě­ly vypít...Read more »
OtrezMozku

Jak poznat otřes mozku - Příznaky a symptomy

Otřes moz­ku je trau­ma­tic­ké pora­ně­ní moz­ku, kte­ré ovliv­ňu­je jeho moz­ku. Účinky jsou obvykle dočas­né, ale mohou zahr­no­vat boles­ti hla­vy a pro­blémy s kon­cen­t­ra­cí, pamě­tí, rov­no­vá­hou a koor­di­na­cí. Otřes moz­ku je obvykle způ­so­ben...Read more »
Amanita muscaria 3 vliegenzwammen op rij

Jak poznat otravu z hub

Otrava z hub je jed­nou z nej­čas­těj­ších otrav vůbec. Nesbírejte hou­by, kte­ré nezná­te. Dále je tře­ba dát si po kon­zu­ma­ci hub pozor na to, jak se cítí­te. Jestliže se vám udě­lá špat­ně,...Read more »
ZbraneMay

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Stříbrná puška

Stříbrná puš­ka z roku 1896 před­sta­vu­je zrov­na tak per­kus­ní dvou­hlav­ňo­vou ruč­ni­ci, ovšem se vza­du leží­cí­mi zám­ky. Plech zám­ků uka­zu­je sty­li­zo­va­ný list jako ryti­nu. Zadní zám­ky toho­to dru­hu byly prý vyna­le­ze­ny...Read more »
ZbraneMay

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Medvědobijka

Medvědobijka je pře­dov­ka, stej­ně jako stří­br­ná puš­ka. Dvouhlavňovka s per­kus­ní­mi zám­ky. Pušky s per­kus­ním záže­hem byly uve­de­ny po roce 1840, když se všu­de zača­la pro­sa­zo­vat zápal­ka, vyna­le­ze­ná roku 1818 v Anglii. Perkusní puš­ky vystří­da­ly...Read more »
FrMraz

Máte rádi parodie? Tak to jste tu správně

V dneš­ní době, kdy je kolem nás tolik lidí tou­ží­cích po doko­na­los­ti, bez­chyb­ném vzhle­du a super kari­é­ře, je cel­kem úle­va zjis­tit, že jsou ješ­tě mezi námi lidé, kte­ří si dove­dou udě­lat legra­ci...Read more »
word image 14

Hodinářův učeň - MÍSTA NATÁČENÍ

Hodinářův učeň sli­bu­je výprav­nou podí­va­nou pro celou rodi­nu, pyš­ní se výraz­ný­mi kos­týmy a vzni­kal na mno­ha mís­tech Česka. Tou nej­lep­ší fil­mo­vou archi­tek­tu­rou jsou totiž sku­teč­ná mís­ta, jejich his­to­rii a atmo­sfé­ru nic...Read more »
AngeligaScreen

Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD

Nedávno mi můj kama­rád z Německa poslal balí­ček, ve kte­rém jsem nalez­la DVD s němec­kou ver­zí Angeliky. Je to v pod­sta­tě rari­ta, pro­to­že sehnat Angeliku v něm­či­ně je téměř nemož­né (pokud nemá­te pře­by­teč­ných...Read more »
artifical blood

Jak poznat otravu krve - Příčiny a symptomy

Otrava krve je závaž­ná infek­ce. Vyskytuje se, když jsou bak­te­rie v krev­ním řečiš­ti. I přes své jmé­no ale nemá tato otra­va nic spo­leč­né­ho s jedem. Onemocnění může vést až ke smr­ti. Okamžitá...Read more »
ZbraneMay

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Old Shatterhandova henryovka

May popsal svo­ji henry­ov­ku v růz­ných vari­an­tách, aniž znal ori­gi­nál. Později, když této zna­los­ti nabyl, tvr­dil, že jeho „Henry“ nemá být zamě­ňo­ván s puš­kou stej­né­ho jmé­na. Podle nej­ra­něj­ší zná­mé ver­ze měla...Read more »
Alcoholism Street

Jak poznat otravu alkoholem - Příznaky a příčiny

Otrava alko­ho­lem je váž­ným - a někdy i smr­tel­ným - důsled­kem pití vel­ké­ho množ­ství alko­ho­lu v krát­kém časo­vém obdo­bí. Příliš mno­ho alko­ho­lu může ovliv­nit vaše dýchá­ní, srdeč­ní frek­ven­ci, těles­nou tep­lo­tu a reflex­ní reak­ci...Read more »
ZbraneMay

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Vinnetouova stříbrná puška

Neméně slav­ná jako henry­ov­ka a med­vě­do­bij­ka je zbraň Old Shatterhandova nej­lep­ší­ho pří­te­le, náčel­ní­ka Apačů Vinnetoua. Ten měl „dvou­hlav­ňo­vou puš­ku, jejíž dře­vě­né čás­ti byly hus­tě pobi­ty stří­br­ný­mi hře­by. To byla ta...Read more »
ZbraneMay

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - V čem spočívalo tajemství henryovky?

Tajemství henry­ov­ky spo­čí­va­lo v kon­struk­ci a toto tajem­ství Karel May úzkost­li­vě chrá­nil. „Měl jsem henry­ov­ku s 25 kul­ka­mi v paž­bě,“ zní nej­star­ší zná­má ver­ze. Později May ve svých kni­hách stá­le hovo­ří o puš­ce s krát­kou hlav­ní a s kulo­vi­tým...Read more »
Plyn

Jak poznat únik plynu

Kvůli nezjiš­tě­né­mu úni­ku ply­nu umí­rá vel­ký počet lidí. Proto je tato zále­ži­tost něco, co by kaž­dá domác­nost měla brát váž­ně. Proto uvá­dí­me způ­so­by, pod­le kte­rých pozná­te, že plyn uni­ká....Read more »
ProtiStretuZajmu

Profesní komora finančníků ČR na základě oprávnění spotřebitelské organizace zájmové samosprávy EU ze své zákonné povinnosti tímto podává informace a varování ohledně podvodných společností

Celosvětový pod­vod, kte­rý posti­hu­je i Čechy bez roz­dí­lu soci­ál­ních sku­pin, věku či vzdě­lá­ní, o kte­rém se málo ví a ješ­tě méně mlu­ví. Podvod, kde vět­ši­nu poško­ze­ných ani nena­pad­ne, že byli poško­ze­ni. Nepatříte mezi...Read more »
ZbraneMay

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Jak Karel May ke svým zázračným zbraním přišel?

V romá­nu Vinnetou se Shatterhand sezná­mil s puš­ka­řem Henrym, když se vystě­ho­val do St. Louis: „Neutěšené pomě­ry ve vlas­ti a řekl bych vro­ze­ná tou­ha po činech mne hna­ly přes oce­án do Spojených stá­tů.“[7] Potomstvo musí být...Read more »
kritiky.cz hotelmlynkarlstejn cz nahledovy

3 zajímavosti o české klasice: Co jste možná netušili o muzikálu Noc na Karlštejně?

Lásko má, já stů­ňu… Ústřední melo­die z fil­mu reži­sé­ra Zdeňka Podskalského st. se vry­la pod kůži něko­li­ka gene­ra­cím a i dnes se na sní­mek z roku 1973 rádi podí­vá­me. Hvězdné obsa­ze­ní v čele s Högerem,...Read more »
Nevesta

5 blízkovýchodních filmů, které musíte vidět

Syrská nevěs­ta Snímek popi­su­je kru­tou rea­li­tu blíz­ko­vý­chod­ní­ho kon­flik­tu, kdy zůstá­va­jí někte­rá roz­hod­nu­tí na celý život. Nevěsta Mona žije v drúz­ské ves­ni­ci na Golanských výši­nách neda­le­ko izraelsko-syrské hra­ni­ce. Za muže si...Read more »
ZbraneMay

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška ...to jsou tři nejslavnější zbraně Divokého západu

Medvědobijka a henry­ov­ka, zbra­ně Old Shatterhanda a Kary ben Nemsího, a Vinnetouova stří­br­ná puš­ka ode­dáv­na pat­ří ve svě­tě před­stav čte­ná­řů Karla Maye k nedo­stiž­ným zázrač­ným zbra­ním. O jejich kou­zel­nos­ti, rych­lo­pal­nos­ti, přes­nos­ti a vůbec úžas­nos­ti se...Read more »
pepsi cola jzd slu ovice 1989 DfDaJttKOeM

Pepsi Cola JZD Slušovice 1989

Slavnostní ote­vře­ní are­á­lu v Tišnově 28.7.1989 za úče­lem výro­by nápo­jů Pepsi Cola, 7UP a Amazonie, za účas­ti vel­vy­slan­ců zemí USA, Kanady, Anglie a dal­ších. Slavnostního ote­vře­ní se účast­nil František Čuba, Vladimír Polášek,...Read more »
Infart

Jak poznat infarkt - Symptomy a příznaky

Infarkt myo­kar­du je poměr­ně čas­tým one­moc­ně­ní mužů i žen na celém svě­tě. Naštěstí jsou k dis­po­zi­ci postu­py jako léky na roz­pouš­tě­ní sra­že­ni­ny, kte­ré mohou rych­le otevřít blo­ko­va­né tep­ny, aby obno­vi­ly oběh...Read more »
word image 1

10 věcí, které možná nevíte o Neilu Armstrongovi

V nedě­li tomu bude již 50 let, kdy jako prv­ní člo­věk vstou­pil 21. čer­ven­ce 1969 na povrch magic­ké­ho Měsíce, odkud nám všem vzká­zal legen­dár­ní větu. „Je to malý krok pro...Read more »