mq 300x224

Sváteční ořechová bábovka: recept našich babiček

Bábovky všich­ni zná­me od svých babi­ček, kte­ré si je nemo­hou vyna­chvá­lit. Nutno řict, že v minu­los­ti byla bábov­ka vel­mi uzna­vá­ným zákuskem, kte­rý se podá­val jen v nedě­li, a nebo při slav­nost­ní udá­los­ti. I když...Číst dál »
lisk 300x162

Recept na dvoubarevné koule z centra Prahy

Recept na dvou­ba­rev­né kou­le jsem se nau­či­la v cuk­rár­ně v cen­t­ru Prahy, kde jsem strá­vi­la svá nej­lep­ší léta. Po kulič­kách byl vždy ten nej­vět­ší zájem, a tak jsem si dala zále­žet, abych se...Číst dál »
wq

Hráškový krém 1000x jinak

Hráškový krém není ani tak polév­ka,  jako spíš výteč­ná omáč­ka. Pro tuto pochout­ku má hod­ně lidí svůj vlast­ní název, já jí říkám lido­vě „hra­ši­ce“. Název, kte­rý mi při­po­mí­ná moji babič­ku,...Číst dál »
qa 300x216

Recept na vánoční makronky konečně odhalen!

Vánoční makron­ky jsou dal­ší ze řady makron­ko­vých recep­tů, kte­ré může­te na Tvojechvilka nalézt. V návaz­nos­ti na před­cho­zí vanil­ko­vé makron­ky dnes při­dá­vá­me recept, kte­rý se hodí do vánoč­ní poho­dy, jako lahod­ný...Číst dál »
c1 4 300x235

Máme recept na strouhaný jablkový koláč z Moravy!

Strouhaný jabl­ko­vý koláč má koře­ny na Moravě, kde byl ve 20. sto­le­tí pova­žo­ván za slav­nost­ní dezert pro návštěvy z dale­ka. Lehký, naslád­lý a hlav­ně lahod­ný. To je jabl­ko­vý koláč. Jaký je jeho...Číst dál »
kote

To je bomba! Fleky se zelím, jak je neznáte

Dnes si uká­že­me recept na vel­mi jed­no­du­ché jíd­lo, a to i pro svá­teč­ní kuchař­ky a kucha­ře. Dříve jsem se vyží­va­la v domá­cích těs­to­vi­nách, ale vzhle­dem k sou­čas­né­mu výbě­ru a kva­li­tě ital­ských těs­to­vin to už oprav­du není nut­né....Číst dál »

Vejce s křenem. Jídlo pro pořádné chlapy!

Vejce s kře­nem bylo nej­ob­lí­be­něj­ší jíd­lo mého, dnes již zesnu­lé­ho, otce. Vždycky, když při­šel večer z pole, mamin­ka mu uva­ři­la vajíč­ka a on si je celá posy­pal kře­nem a s chu­tí se do nich dal....Číst dál »
slv

Babičky recept! Jelení tokáň na hřibech

Jelení tokáň na hři­bech je výbor­ná maďar­ská zvě­ři­no­vá pochout­ka, kte­rá bude urči­tě chut­nat a při­jde vhod v obdo­bí sil­vest­ra a novo­roč­ních oslav. Jeho pří­pra­va nepat­ří k těm nej­jed­no­duš­ším a jele­ní maso na talí­ří mít také kaž­dý...Číst dál »
vans

Mňam! Smažená jablíčka ve vinném těstíčku vás dostanou!

Smažená jablíč­ka pat­ří k mým vůbec nej­ob­lí­be­něj­ším mouč­ní­kům. Našla jsem v nich záli­bu za mých mla­dých let, když jsem chtě­la za kaž­dou cenu zaujmout své­ho vyvo­le­né­ho, kte­ré­ho jsem si, mož­ná i kvů­li...Číst dál »
gf 202x300

Rybí filé v rajčatech. No to si pochutnáte!

Rybí filé v raj­ča­tech pat­ří mezi leh­ká jíd­la, kte­rá dopo­ru­ču­ji k všed­no­den­ní­mu obě­du nebo k veče­ři před spa­ním. Dejte si pozor, abys­te si v obcho­dě vybra­li vhod­né filé. Pokud totiž sáh­ne­te po zasta­ra­lém či suchém kous­ku,...Číst dál »
ls

Vánoční pomerančový dort babičky Marty

Vánoční pome­ran­čo­vý dort je napros­to úžas­ný dort, vře­le ho dopo­ru­ču­ji. Je vláč­ný, díky pome­ran­čům a mand­lím chut­ná vánoč­ně. V kom­bi­na­ci šál­ku dob­ré kávy a vánoč­ních pohá­dek se jed­ná o napros­tou idyl­ku, na kte­rou...Číst dál »
v1

Sváteční vánočka: Babi Maru konečně prozradila recept!

O Vánocích se může­me obe­jít bez dor­tů, cuk­ro­ví, dokon­ce i bez štrůdlu, ale bez vánoč­ky v žád­ném pří­pa­dě. Ta pros­tě ke svát­kům pat­ří. V minu­los­ti se dokon­ce do vánoč­ky zapé­kal hrá­šek, a kdo...Číst dál »
yyx

Podzimní cibulačka nasytí nejen farmáře!

Cibulačka je oblí­be­ná polév­ka zejmé­na mezi far­má­ři! To jsem pozna­la již za svých mla­dých let, kdy jsem vyvá­ře­la, ješ­tě coby svo­bod­ná a nezku­še­ná děva, far­má­řům po celo­den­ní šichtě na poli! Bývá...Číst dál »
ll 1

Zelňačka s klobáskou a příchutí Maďarska!

Zelňaček je spous­ta, moc dob­rá je i ta čes­ká, ale já se chci s vámi dnes podě­lit o svůj vlast­ní, maďar­ský recept. Když jsem tuto polé­ku udě­la­la popr­vé, vnou­ča­ta po ní sko­či­la a na...Číst dál »

Citrónové brambory se hodí ke všemu! Znáte recept?

Citrónové bram­bo­ry jsou úžas­nou, níz­ko­ka­lo­ric­kou bom­bou, kte­rou musí­te vyzkou­šet. Jedná se o rych­lé a lev­né jíd­lo, kte­ré oce­ní­te nejen na jaře. Pokud máte mož­nost pou­žít vlast­ní bram­bo­ry ze skle­pa, nevá­hej­te a udě­lej­te to.  ...Číst dál »
aa 4 300x194

Studená okurková polévka podle Týnky Strmé

Představovali jste si někdy, jak by asi chut­na­la tako­vá polév­ka z okur­ky? Potom se vám prá­vě poštěs­ti­lo. Studená okur­ko­vá polév­ka je ide­ál­ní pokrm do par­ných let­ních dnů a navíc neče­ka­ně obo­ha­tí...Číst dál »

Zapečené brambory s lilkem a rajčaty. Neodoláte!

Zapečené bram­bo­ry s lil­kem a raj­ča­ty jsou jed­no z mých nej­ob­lí­be­něj­ších jídel. Zdravé, leh­ké, jed­no­du­ché. Nejlépe se jíd­lo hodí do jara a léta, ale v dneš­ní době, kdy si ingre­di­en­ce může­me sehnat celo­roč­ně v obcho­dech,...Číst dál »

No to je rychlovka! Těstoviny s rajčaty a se sýrem

Jedno z nej­ob­lí­be­něj­ších jídel mla­dých lidí. Rychlé, leh­ké, zvlád­ne ho téměř kaž­dý a uspo­ko­jí i vel­mi nároč­né stráv­ní­ky. Těstoviny s raj­ča­ty a se sýrem jsou vyni­ka­jí­cí vol­bou pro všech­ny pří­pa­dy. Zasytí na dlou­hou dobu,...Číst dál »
jj

Sýrová kolečka na vánoční stůl! Recept od babi Maru

Sýrová koleč­ka se náram­ně hodí jako vánoč­ní pohoš­tě­ní pro svá­teč­ní návštěvy pří­buz­ných. Jejich pří­pra­va je jed­no­du­chá a neza­be­re vám, v oče­ká­va­ném vánoč­ním spě­chu, zby­teč­ně moc času. Recept jsem dosta­la od babi...Číst dál »
1x

Trojbarevný koláč navodí vánoční pohodu!

Trojbarevný koláč je skvě­lým zim­ním dezer­tem, kte­rý se náram­ně hodí ke kávě, zim­ní poho­dě a vánoč­ním pohád­kám. Navíc fakt, že má koláč oprav­du tři bar­vy, ho dělá ješ­tě atrak­tiv­něj­ším jak...Číst dál »
fb 1501586769okl

TENTO recept na rychlý dort bez pečení ještě určitě neznáte! Je to tak jednoduché!

Nepečené kolá­če jsou v létě ide­ál­ní řeše­ní! Vyzkoušejte ten­to jem­ný a měkouč­ký dor­tík z čoko­lá­do­vé smě­si. Stačí něko­lik ingre­di­en­cí, tro­chu trpě­li­vos­ti a máte ide­ál­ní pochout­ku. Díky ovo­cí a piš­ko­tům si ten­to dezert zami­lu­je kaž­dý!...Číst dál »
fb 1498021884chleb

Je to ten nejlepší chléb, jaký jsem kdy jedla! Nejlepší na něm je to, že nemusíte mísit těsto!

Většina z nás si sní­da­ni bez peči­va nedo­ká­že před­sta­vit. Ne kaž­dý chléb nebo houska jsou však zdra­vé a níz­ko­ka­lo­ric­ké… Co říká­te na chut­ný, domá­cí chléb, kte­rý je zdra­vý a navíc níz­ko­ka­lo­ric­ký? 🙂...Číst dál »
GN2MA

Pořádná flákota? Grilovaná krkovice s pikantní omáčkou. Pořádná letní grilovačka!

Sezona gri­lo­vá­ní je v plném prou­du. Přidejte ke svým tutov­kám z loň­ských let něco nové­ho! Tahle krko­vič­ka s pikant­ní omáč­kou vám zachut­ná a urči­tě si ji v létě ješ­tě zopa­ku­je­te! Krkovice je ke gri­lo­vá­ní...Číst dál »
fb 14998011020 1

Takovou krkovičku jste ještě nejedli - Zapékaná krkovička si získá i ty nejnáročnější milovníky grilování!

Máme recept pro všech­ny milov­ní­ky vep­řo­vé­ho masa! Tento úžas­ný recept udě­lá dojem na vaši rodi­nu a přá­te­le. Navíc je chut­ný a snad­ný! Spájí to nej­lep­ší - pivo, gri­lo­vá­ní a den na čer­stvém...Číst dál »
bigstock 142810094

Sezóna cuket je tady: Zavařujte, pečte, zamrazujte. Poradíme, jak cukety uchovat i na zimu

Pěstování cuke­ty je vel­mi snad­né. Vypěstovat si cuk­í­nu, jak se jí jinak také říká, zvlád­ne i napros­tý zahrad­nic­ký anti­ta­lent. Plodina není nikterak nároč­ná, pro­to se jí nemu­sí­te bát zasa­dit do půdy, kte­rá...Číst dál »
2211742 img pikantni nakladane tvaruzky podle tomase miky v0

RECEPT: Nakládané tvarůžky znáte? Naprostá bomba!

Nakládané tva­růž­ky – 1. vari­an­ta Olomoucké tva­růž­ky – kous­ky s česne­kem • chil­li paprič­ky • petr­žel • cibu­le •olej Promíchat a nechat zale­žet. Podávat s čer­s­tvým chle­bem, pivem nebo vychla­ze­ným mlé­kem. Nakládané tva­růž­ky...Číst dál »