Kategorie: Vaření

fb 14998011020 10

Takovou krkovičku jste ještě nejedli - Zapékaná krkovička si získá i ty nejnáročnější milovníky grilování!

Máme recept pro všech­ny milov­ní­ky vep­řo­vé­ho masa! Tento úžas­ný recept udě­lá dojem na vaši rodi­nu a přá­te­le. Navíc je chut­ný a snad­ný! Spájí to nej­lep­ší - pivo, gri­lo­vá­ní a den na čer­stvém vzdu­chu. Přečtěte si postup, jak při­pra­vit nej­chut­něj­ší pokrm sezó­ny! Potřebujeme:  - 1,5 kg vep­řo­vé­ho masa - 60 ml svět­lé­ho piva - 100 ml slu­neč­ni­co­vé­ho ole­je - gulášo­vé koře­ní - 1 lží­ce medu - 2 kg bram­bor (nakrá­jí­me na plát­ky) - koře­ní pod­le chu­ti - 2 cibu­le - čer­ve­ná...

Autor:
bigstock 1428100940

Sezóna cuket je tady: Zavařujte, pečte, zamrazujte. Poradíme, jak cukety uchovat i na zimu

Pěstování cuke­ty je vel­mi snad­né. Vypěstovat si cuk­í­nu, jak se jí jinak také říká, zvlád­ne i napros­tý zahrad­nic­ký anti­ta­lent. Plodina není nikterak nároč­ná, pro­to se jí nemu­sí­te bát zasa­dit do půdy, kte­rá je chudá na živi­ny, je těž­ká, hli­ni­tá. I zde se bude mít cuke­ta čile k svě­tu. Ke své­mu růstu potře­bu­je spí­še dosta­tek slun­ce a pro­sto­ru. Cukety pro­to sázej­te dále od sebe. Nedostatek pro­sto­ru a svět­la vede ke vzni­ku plís­ní. Častým zalé­vá­ním pak cuke­ty mohut­ní. Cukety sbí­rej­te mla­dé a malé. Ideální veli­kost cuke­ty je...

Autor:
2211742 img pikantni nakladane tvaruzky podle tomase miky v00

RECEPT: Nakládané tvarůžky znáte? Naprostá bomba!

Nakládané tva­růž­ky – 1. vari­an­ta Olomoucké tva­růž­ky – kous­ky s česne­kem • chil­li paprič­ky • petr­žel • cibu­le •olej Promíchat a nechat zale­žet. Podávat s čer­s­tvým chle­bem, pivem nebo vychla­ze­ným mlé­kem. Nakládané tva­růž­ky – 2. vari­an­ta Olomoucké tva­růž­ky – kous­ky s kmí­nem • nové koře­ní • čer­stvá majo­rán­ka • cibu­le • kmín • olej Promíchat a nechat zale­žet. Podávat s čer­s­tvým chle­bem, pivem nebo vychla­ze­ným mlé­kem.

Autor:
fb 1499269051a00

Na co dávat pozor při vybíraní zralého a sladkého melounu.

Nejčastěji sou­dí­me, že ovo­cí je zra­lé pod­le toho, jak vypa­dá. Při tro­pic­kém ovo­cí to ale může být pro­blém. Sezóna na melou­ny už zača­la a my vám pora­dí­me, jak vybrat ten nej­lep­ší! 1. Spodní část  Místo, na kte­rém meloun ležel, když ros­tl. U nezra­lých melou­nů má tahle část bílou nebo zele­nou bar­vu. Zralé melou­ny mají mís­ta tma­vě žlu­tá nebo oran­žo­vá. 2. Tvar  Věděly jste, že melou­ny se dělí na žen­ské a muž­ské? Ty muž­ské mají ovál­něj­ší tvar a jsou více vod­na­té,...

Autor:
Linecká kolečka s marmeládou recept na pár minut0

Linecká kolečka s marmeládou recept na pár minut

Máte chuť na linec­ká koleč­ka s mar­me­lá­dou a už si nevzpo­mí­ná­te na recept a suro­vi­ny? Nevadí, s námi se může­te spo­leč­ně na tuto dob­ro­tu podí­vat. V pří­pa­dě, že jste linec­ká koleč­ka s mar­me­lá­dou ješ­tě nejed­li, věř­te nám, že příští rok nebu­de­te chtít nic jiné­ho. V prv­ní řadě bude­te potře­bo­vat mou­ku pše­nič­nou hlad­kou (250 gra­mů) a mou­ku celo­zrn­nou (220 gra­mů). Dále nesmí­te zapo­me­nout na cukr (30 gra­mů), más­lo (250 gra­mů), vanil­ku (30 gra­mů) a vanil­ko­vý extrakt v podo­bě 1 lžič­ky. V nepo­sled­ní řadě je nut­né mít při sobě...

Autor:
0

Už jste jedli kukuřici vařenou v mléce? Měli byste ochutnat!

Pravděpodobně nee­xis­tu­je oso­ba, kte­rá v létě nesní ale­spoň jed­nu kuku­ři­ci! Je to také povin­ná pří­lo­ha ke gri­lu. Tento způ­sob pří­pra­vy kuku­ři­ce bude ješ­tě chut­něj­ší! Potřebujeme: - 4 kuku­ři­ce - 600 ml vody - 1 l mlé­ka - 80 g más­la - čer­s­tvý tymi­án - čajo­vá lžič­ka soli Začneme tím, že v hrn­ci smí­chá­me vodu s mlé­kem, při­dá­me sůl a tymi­án a nako­nec más­lo. Když je voda hor­ká, vlo­ží­me kuku­ři­ci. Vaříme 10-15 minut. Dobrou chuť!

Autor:
0

Máte rádi brambory? Pozor na jejich úpravu, radí vědci

U lidí, kte­ří jedí sma­že­né bram­bo­ry dva­krát nebo více­krát týd­ně, exis­tu­je dvoj­ná­sob­né rizi­ko před­čas­né­ho úmr­tí ve srov­ná­ní s těmi, kte­ří se jim spí­še vyhý­ba­jí, uká­za­la nedáv­ná stu­die zve­řej­ně­ná v časo­pi­se American Journal of Clinical Nutrition. „Spotřeba sma­že­ných bram­bor se zvy­šu­je po celém svě­tě,“ varo­val dok­tor Nicola Veronese, vedou­cí autor stu­die a vědec z National Research Council v ital­ské Padově. V roce 2014 Američané pod­le CNN spo­tře­bo­va­li téměř 51 kilo­gra­mů bram­bor na oso­bu. Z toho­to cel­ko­vé­ho počtu tvo­ři­ly 15 kilo­gra­mů čer­stvé bram­bo­ry a 36...

Autor:
0

Takovou krkovičku jste ještě nejedli - Zapékaná krkovička si získá i ty nejnáročnější milovníky grilování!

Máme recept pro všech­ny milov­ní­ky vep­řo­vé­ho masa! Tento úžas­ný recept udě­lá dojem na vaši rodi­nu a přá­te­le. Navíc je chut­ný a snad­ný! Spájí to nej­lep­ší - pivo, gri­lo­vá­ní a den na čer­stvém vzdu­chu. Přečtěte si postup, jak při­pra­vit nej­chut­něj­ší pokrm sezó­ny! Potřebujeme: - 1,5 kg vep­řo­vé­ho masa - 60 ml svět­lé­ho piva - 100 ml slu­neč­ni­co­vé­ho ole­je - gulášo­vé koře­ní - 1 lží­ce medu - 2 kg bram­bor (nakrá­jí­me na plát­ky) - koře­ní pod­le chu­ti - 2 cibu­le - čer­ve­ná...

Autor:
0

Chutný croissantový koláč!

Tento koláč nemů­že­te zka­zit. Je snad­ný, lahod­ný a zved­ne nála­du. Potřebujete jen něko­lik slo­žek a vět­ši­na z nich jsou polo­to­va­ry, co vám jen usnad­ní prá­ci. Potřebujeme: 8 cro­issan­tů (máslo­vé nebo s nápl­ní – pod­le chu­ti) 2 baná­ny nakrá­je­né na koleč­ka 100 g bílé čoko­lá­dy 100 g mléč­né čoko­lá­dy lžič­ka hně­dé­ho cuk­ru 470 g 30 % sme­ta­ny 170 ml mlé­ka 2 lžič­ky vanil­ko­vé­ho extrak­tu 3 vej­ce 70 g cuk­ru Postup: Troubu vyhře­je­me na 180 °C a for­mu vyste­le­me pečí­cím papí­rem. Polovinu cro­issan­tů potrhej­te...

Autor:
0

Tak čokoládový dezert jsem ještě nejedla! Jen pár minut přípravy a poté si můžete vychutnat sladké potěšení!

Rychlé a jed­no­du­ché recep­ty na dor­ty jsou ty nej­lep­ší, sou­hla­sí­te? Máme pro vás doko­na­lý dezert per­fekt­ní na víkend. Není časo­vě nároč­ný, nepo­tře­bu­je­te spous­tu ingre­di­en­cí a je doko­na­le lahod­ný, načechra­ný a vlh­ký. Příjemně ho oži­ví i jaho­dy nebo jiné libo­vol­né ovo­ce. Tento koláč zaru­če­ně okouz­lí vaše hos­ty. Složení:  3 tabul­ky čoko­lá­dy 3/4 hrn­ku roz­puš­tě­né­ho más­la 1/2 hrn­ku hně­dé­ho cuk­ru 2 vej­ce vanil­ko­vé aro­ma 3/4 hrn­ku mou­ky 1/4 hrn­ku kakaa špet­ka soli 0,5 kg jahod 2 lží­ce cuk­ru Příprava:  Polovinu čoko­lá­dy roz­to­pí­me,...

Autor:
0

Houbařská sezóna je tu! Máme pro Vás nejlepší recepty na houbové smaženice

Smaženice je prv­ní hou­bo­vý recept, kte­rá vás napad­ne, když si z lesa při­ne­se­te plný košík. Kde ros­tou hou­by, vám sice nepo­ra­dí­me, ale recep­ty na pocti­vou sma­že­ni­ci vám nabíd­ne­me hned tři! Který si oblí­bí­te? Klasická sma­že­ni­ce je tra­dič­ní čes­ké hou­bo­vé jíd­lo, jehož základ tvo­ří samo­zřej­mě čer­stvé hou­by a vej­ce. Ideální je, když máte hou­by více dru­hů - sma­že­ni­ce je pak doslo­va kon­cer­tem nej­růz­něj­ších chu­tí. Kromě kmí­nu a cibul­ky do ní může­te při­dat i dal­ší suro­vi­ny pod­le chu­ti. Pamatujte ale na...

Autor:
0

Proč jíst borůvky? Toto ovoce dokáže zázraky!

Borůvky toto léto roz­hod­ně vedou! Nadešel čas, kdy si je může­me vychut­nat napl­no! Toto ovo­ce obsa­hu­je vita­mi­ny A a C, také jsou boha­tým zdro­jem fos­fo­ru, váp­ní­ku, hoř­čí­ku, sodí­ku a žele­za. Plody jsou boha­té na anti­o­xi­dan­ty a sni­žu­jí tak množ­ství cuk­ru v krvi. Jsou pří­mo stvo­ře­ny pro dia­be­ti­ky. Níže je 5 léči­vých vlast­nos­tí borův­ky. 1. Pomoc v boji pro­ti rako­vi­ně  Borůvky za svou krás­nou bar­vu vdě­čí anto­kya­nům, kte­ré potla­ču­jí šíře­ní rako­vi­no­vých buněk. Navíc obsa­hu­jí i kyse­li­nu gallo­vou, kte­rá tyto buň­ky také eli­mi­nu­je, aniž...

Autor:
0

Smažená vejce!

Vejce může­me při­pra­vit růz­ný­mi způ­so­by. Tato popu­lár­ní chu­ťov­ka se dočka­la nové inter­pre­ta­ce. Dnes vám uká­že­me, jak lze při­pra­vit sma­že­ná vej­ce s lahod­nou nápl­ní. Potřebujeme: 6 vajec natvr­do 1 rozšle­ha­né vej­ce hrnek mou­ky hrnek strou­han­ky láhev ole­je na sma­že­ní 2 lží­ce majoné­zy 3 lží­ce suše­ných raj­čat ve sla­ném nále­vu pepř 2 lží­ce petr­žel­ky Vařená vej­ce pře­ře­že­me na polo­vi­nu. Žloutek hodí­me do mísy, při­dá­me majoné­zu, suše­ná raj­ča­ta a pepř (pod­le chu­ti). Mixujeme na hlad­kou hmo­tu. Zbylé vej­ce oba­lí­me v mou­ce,...

Autor:
Grilované kuře podle šéfkuchaře: Ďábelsky dobrá specialita!0

Grilované kuře podle šéfkuchaře: Ďábelsky dobrá specialita!

Máte rádi jíd­la, kte­rá mají říz? Tak to je dneš­ní lahůd­ka přes­ně pro vás! Připravte si s námi ďábel­ské kuřát­ko, vhod­né na gril i na pánev. Dnešní pořad Kuchař ví! inter­ne­to­vé tele­vi­ze Stream.cz potě­ší všech­ny milov­ní­ky křeh­ké­ho kuře­cí­ho masa s pořád­nou dáv­kou chil­li papri­ček. Zdeněk Marcín, šéf­ku­chař Pražského kuli­nář­ské­ho insti­tu­tu, vám před­ve­de recept, kte­rý na let­ních gri­lo­vač­kách doo­prav­dy oce­ní­te. Pojďte se podí­vat, jak při­pra­vit pikant­ní kuře, kte­ré voní po česne­ku, chil­li a bylin­kách, a na gril je pros­tě per­fekt­ní. Navíc se...

Autor:
0

Vynikající zapékaný lilek

Lilek je vyni­ka­jí­cí zele­ni­na a navíc zdra­vá. Díky své tex­tu­ře je nej­lep­ší zapé­ka­ný. Skvěla chut­ná i na hor­ko i na stu­de­no a jeho pří­pra­va není časo­vě nároč­ná. Potřebujeme: 1 lilek 340 g raj­ča­to­vé omáč­ky raj­če nakrá­je­né na plát­ky 1 lžič­ka soli 1/2 lžič­ky pepře 2 strouž­ky česne­ku olej 2 lží­ce strou­han­ky 2 lží­ce strou­ha­né­ho par­me­zá­nu 1 lžič­ka soli 1/2 lžič­ky pepře Vyhřejeme trou­bu na 190°C. Lilek nakrá­jí­me podél­ně tak, aby zůstal z jed­né stra­ny asi 3 cm nepo­ru­še­ný. Do zapé­ka­cí...

Autor:
0

KŘUPAVÝ, JEDNODUCHÝ A PŘITOM MOC DOBRÝ CHLEBA Z TROUBY

POTŘEBNÉ PŘÍSADY *** 1/2 kg hlad­ké mou­ky (pokud bude­te mít žit­nou, může­te namí­chat v jakém­ko­liv pomě­ru, já dávám tak půl na půl) *** 1 kávo­vá lžič­ka celé­ho kmí­nu *** 1 lžič­ka soli *** 1 lží­ce octa *** 1/4 l vody (v pří­pa­dě potře­by může­te i při­dat) *** sko­ro celá kos­tič­ka kvas­nic - 42 g (ula­mu­ji jen malý růžek) *** tro­cha mlé­ka POSTUP PŘÍPRAVY Do hrneč­ku dám troš­ku mlé­ka, mír­ně zahře­ji, dám 1/2 káv. lžič­ky cuk­ru a roz­dro­bím kvas­ni­ce a jem­ně poprá­ším mou­kou....

Autor:
0

Jahody rychle hnijí a to je jejich jediné mínus. Experti radí, co dělat, aby ovocí déle vydrželo.

Jahody jsou zdro­jem vita­mí­nu C, anti­o­xi­dan­tů a mine­rá­lů. Když je sezó­na, vět­ši­na z nás neo­do­lá svě­ží­mu ovo­cí a zele­ni­ně. Často kupu­je­me pří­liš vel­ké množ­ství a zby­tek scho­vá­me do led­ni­ce. Bohužel po něko­li­ka dnech už jaho­dy pat­ří do koše, pro­to­že se na nich obje­vi­la plí­seň. Je to vel­ká ztrá­ta kaž­dé­ho milov­ní­ka čer­stvé zele­ni­ny a ovo­cí. Tento způ­sob pomů­že ucho­vat jaho­dy déle čer­stvé! Budete potře­bo­vat:  - ocet - vodu - mísu - skle­ni­ci - papí­ro­vé utěr­ky - plas­to­vé dózy na ovo­cí 1. Do...

Autor:
0

Jak správně zavařovat? Není to jen o ovoci, pusťte se do masa nebo polévek

Chystáte se na dovo­le­nou a dělá­te si sta­ros­ti, co s jíd­lem? Zavařte si pár dob­rot na ces­tu. Stačí jen vyklo­pit do ešu­su a tře­ba ohřát na ohni. Zavařování sice není žád­ná vel­ká věda, ale není rad­no to pod­ce­ňo­vat, pro­to­že špat­ně zava­ře­né potra­vi­ny se mohou rych­le zka­zit. Jak na to? Důvod, proč zava­řo­vat hoto­vé jíd­lo na dovo­le­nou, je zřej­mý. Nejen, že tak­to upra­ve­ný pokrm vydr­ží oprav­du dlou­ho, ale také vám tato pří­pra­va ušet­ří spous­tu času, sta­ros­tí i peněz. Je úpl­ně...

Autor:
0

Domácí Toffifee

Podívejte se, jak si může­te udě­lat chut­né Toffifee doma! Potřebujeme: Skořápka: 150 ml 30% sme­ta­ny 100 g cuk­ru 30 g medu, nebo kuku­řič­ný sirup špet­ka soli čajo­vá lžič­ka vanil­ko­vé­ho extrak­tu Náplň: 40 g 30% sme­ta­ny 100 g mléč­né čoko­lá­dy 10 g más­la Poleva: 50 g hoř­ké čoko­lá­dy 10 g más­la 20 lís­ko­vých oříš­ků Další: Silikonová for­ma na led Začínáme sko­řáp­kou. V hrn­ci smí­chá­me vodu s cuk­rem a zahře­je­me. Pak při­dá­me med a sůl. V dal­ší mis­ce smí­chá­me sme­ta­nu, sůl a vanil­ko­vé...

Autor:
0

Originální slané růžičky

Tyto sla­né růžič­ky jsou ide­ál­ní a ori­gi­nál­ní chu­ťov­ka, kte­rá udě­lá dojem na kaž­dé­ho. Jejich výro­ba je vel­mi jed­no­du­chá a koneč­ný výsle­dek je víc než půso­bi­vý. Vypadají ele­gant­ně a chut­ně… co víc si přát? To, co bude upro­střed závi­sí od vaší fan­ta­zie a chu­ti. Představujeme vám sýro­vou ver­zi. Ingredience na 9 růži­ček: 2 střed­ně vel­ké bram­bo­ry olej pepř 1 cibu­le 3 lží­ce sýru feta 1 čer­ve­ná cibu­le 4 plát­ky suše­ných raj­čat her­me­lín lis­to­vé těs­to Brambory, cibu­li a her­me­lín nakrá­jí­me na ten­ké...

Autor:
0

Příprava tohoto koláče vám zabere 7 minut, poté stačí 30 minut v troubě a… máte hotovo!

Pokud milu­je­te jaho­dy, ten­to koláč si jis­tě zami­lu­je­te! Potřebujete: - 1 bílý jogurt - 2 hrneč­ky mou­ky - 1/2 hrneč­ku ole­je - 1 bale­ní vani­li­no­vé­ho cuk­ru - 2 vej­ce - 1 bale­ní kyp­ří­cí­ho práš­ku - 50 g čoko­lá­dy - 2 hrneč­ky umy­tých jahod Nejprve smí­chej­te vej­ce, cukr a vani­li­no­vý cukr až vznik­ne nadý­cha­ná pěna. Do ní postup­ně při­dá­vej­te bílý jogurt, olej, mou­ku, kyp­ří­cí prá­šek a míchej­te při­bliž­ně minu­tu. Nakonec při­dej­te čoko­lá­du nakrá­je­nou na malé kous­ky. Všechno peč­li­vě...

Autor:
0

Myslela jsem, že o marinování masa vím už všechno, nápad číslo 3 mě ale překvapil! Výsledek musí být úžasný!

Marinování masa je pří­mo umě­ní. Není to jen tro­cha koře­ní, aby maso hez­ky vypa­da­lo, má to vel­ký vliv pře­de­vším na chuť masa a zvý­raz­ně­ní jeho chu­ti. Grilovací sezó­na už je v plném prou­du a my pro vás máme něko­lik úžas­ných mari­nád, kte­ré jsou hitem toho­to léta. Balkánská mari­ná­da  Na 2 kg masa: - 3 čer­ve­né papri­ky - 120 - 150 g semí­nek kori­an­d­ru - 650 g bílé­ho jogur­tu - šťá­va z půl­ky cit­ro­nu - sůl a pepř pod­le chu­ti Papriky krát­ce...

Autor:
0

Máte už dost kupovaného chleba? Upečte si vlastní! Tento recept je skutečně jednoduchý a chléb… naprostá mňamka!

Také si nedo­ve­de­te před­sta­vit sní­da­ni bez čer­stvé­ho a voňa­vé­ho chle­ba? Pokud už máte dost kupo­va­né­ho peči­va, může­te ho vyzkou­šet upéct doma. Není to vůbec obtíž­né a té chu­ti... se nic nevy­rov­ná! Koupené peči­vo chut­ná doce­la dob­ře, ve mno­hých pří­pa­dech ale není vůbec zdra­vé. Pokud chce­te vědět, co sku­teč­ně jíte, nej­lep­ší je si chléb upéct doma. Ingredience vám vysta­čí na 3 boch­ní­ky chle­ba: - 1 kg hrubé mou­ky, - 50 g drož­dí, - 900 ml vlaž­né vody, - 3...

Autor:
0

Pokud používáte vývar z kostky, po přečtení tohoto článku to už víc neuděláte!

Vývar z kost­ky je vel­mi popu­lár­ní. Díky němu je polév­ka hoto­vá rych­le­ji a má inten­ziv­něj­ší chuť. Nicméně, die­to­lo­go­vé varu­jí, že bychom se výva­ru měli radě­ji vyhý­bat. Níže najde­te důvo­dy proč: 1. Vysoký obsah soli Je jas­né, že sůl dodá­vá chuť, ale také zadr­žu­je vodu v těle a nebez­peč­ně zvy­šu­je krev­ní tlak! Místo soli je lep­ší sáh­nout po jiná koře­ní a bylin­ky - polév­ka navíc bude nád­her­ně vonět! 2. Obsahuje pal­mo­vý olej Je vel­mi zdra­ví škod­li­vý! Neobsahuje žád­né živi­ny, ale zvy­šu­je hla­di­nu...

Autor:
Česnekový sirup je 10x silnější než penicilin a poradí si s rakovinou a jinými chorobami0

Česnekový sirup je 10x silnější než penicilin a poradí si s rakovinou a jinými chorobami

Vyrobte si nový domá­cí sirup z česne­ku, kte­rý vám pomů­že ve vašem zdra­ví. Je neu­vě­ři­tel­ně zdra­vý, zce­la pří­rod­ní a nabí­zí mno­ho zdra­vot­ních bene­fi­tů, pro vaše zdra­ví. Recept je vel­mi jed­no­du­chý a je snad­né ho vyro­bit z dostup­ných suro­vin. Jak jsme již řek­li, je jed­no­du­chý a zvlád­ne ho kaž­dý. Potřebujete jableč­ný ocet, česnek a pří­rod­ní med. Všechny tyto suro­vi­ny, mají v sobě úžas­né účin­ky. Proč bychom měli pít ten­to česne­ko­vý sirup? Tento sirup vám nakop­ne imu­nit­ní sys­tém, sní­ží krev­ní tlak a hla­di­nu špat­né­ho cho­leste­ro­lu....

Autor: