Kategorie: Tvoření s dětmi

19984088_10209069693211594_514651587107318579_o0

Indiánské tee-pee na prázdniny - hry na indiány a spoustu letní zábavy?

Prázdniny jsou v plném prou­du, a co by to bylo za prázd­ni­ny bez tábo­ře­ní, hry na indi­á­ny a spous­tu let­ní zába­vy? A jeli­kož se tako­vá pra­vá hra na indi­á­ny neo­be­jde bez sku­teč­né­ho tee-pee, je tu pro vás jed­no­du­chý návod, jak si jej spo­leč­ně se svý­mi nejmen­ší­mi vyro­bit. Budou urči­tě moc rádi, když jim...

Autor:
skřítek0

Žaludový skřítek

Podzim je, co se týče kre­a­tiv­ní­ho tvo­ře­ní, vel­mi inspi­ra­tiv­ní, tak si ho pojď­me spo­lu s naši­mi dět­mi hez­ky užít! Kromě zví­řá­tek z kašta­nů si může­te si zku­sit vyro­bit pod­zim­ní skřít­ky. Výroba je vel­mi jed­no­du­chá a děti je budou milo­vat, neboť se sta­nou pří­jem­nou deko­ra­cí do okna v dět­ském poko­jíč­ku. A jak si vyro­bit žalu­do­vé­ho skřít­ka?...

Autor:
18447248_10208515815204990_6827311579403230286_n0

„Renovace voskovek“

Renovace sta­rých vos­ko­vek Také máte doma vos­kov­ky, kte­rým děti již sun­da­ly papí­ro­vý kabá­tek? A také dost špi­ní a pova­lu­jí se všu­de mož­ně? I u nás tomu není jinak! A tak jsme se roz­hod­li, že si je tak tro­chu vez­me­me do pará­dy a dáme jim novou košil­ku. Ten nápad jsem našla před něko­li­ka týd­ny na pin­te­res­tu, a od té doby...

Autor:
18581646_10208600389399292_3910707014752103935_n0

Kouzlíme s CRAYOLA voskovkami

Kouzlíme s CRAYOLA vos­kov­ka­mi Není nic jed­no­duš­ší­ho, než kouz­lit s pomo­cí vos­ko­vek. Levný, krás­ně bar­ve­ný mate­ri­ál plný vese­lých bar­vi­ček, navíc děti s nimi rády pra­cu­jí a hlav­ně žád­ný nepo­řá­dek. Možná i to jeden z důvo­du, proč při­ná­ším jeden vel­mi jed­no­du­chý návod na vel­mi snad­né tvo­ře­ní s dět­mi, pro­to­že děti, ty rády tvo­ří a pomá­ha­jí... A já? Já jsem si napros­to jis­tá, že je toto tvo­ře­ní chyt­ne...

Autor: