Kategorie: TV Tipy

0

Jedinou jistotou v televizi je nedělní Batman

Ne, neza­po­mněl jsem při­po­me­nout zají­ma­vé fil­my ten­to týden. Bohužel v pon­dě­lí neby­lo nic, co stá­lo při­po­me­nout. Pořád samé seri­á­ly a sla­bé fil­my, až od dneška sto­jí tele­vi­zi sle­do­vat. Dnes film v režii Russella Crowea, zít­ra méně zná­mý Michael J. Fox a až v pátek vel­ko­film - Na hra­ně zítř­ka a v nedě­li dru­hý díl Batmana od Christophera Nolana.

Autor:
0

V první říjnový týden nás čekají pouze o víkendu kvalitní filmy

Tento týden je na fil­mo­vou kva­li­tu vel­mi sla­bý. Televize asi už ani neví, co dávat v tel­ce. Blíží se ale 100 leté výro­čí zalo­že­ní repub­li­ky, a tak je tele­vi­ze plná archiv­ních sním­ků, kte­ré pro tele­viz­ní nad­šen­ce sto­jí při­po­me­nout. Mezi archiv­ní­mi sním­ky v úte­rý vyční­vá film Gulag - ame­ric­ký sní­mek o útě­ku ze Sibiře (Nova Cinema) a ve stře­du Uloupená hra­ni­ce na  ČT2 (o roce 1938). O víken­du nás ale čeka­jí ame­ric­ké trhá­ky 12 Opic a kla­si­ka Sedm Statečných.

Autor:
0

Dnes je svátek, mimořádný den, a na Svatého Václava by měly být kvalitní filmy v televizi.

Bohužel se ale ten­to svá­teč­ní den pod­bí­zí hlav­ně dětem, kte­rých se, díky pohád­kám, rodi­če napros­to zba­ví. Probereme to, co jste dneska pro­švih­ly a co nás ješ­tě v tele­vi­zi čeká. 10:35 - 12:35  Prima Zítra vsta­nu a opa­řím se čajem Blízká budouc­nost: V Praze byl zahá­jen pro­voz netra­dič­ní ces­tov­ní kan­ce­lá­ře Universum, kte­rá pořá­dá zájezdy do minu­los­ti. Toho chce zne­u­žít sku­pin­ka nacis­tů pod vede­ním jis­té­ho Klause Abbarda (Jiří Sovák). Mají v plá­nu odces­to­vat do Německa za dru­hé svě­to­vé vál­ky a pomo­ci Hitlerovi vyhrát...

Autor:
0

Týden začneme průměrnou komedií od R. Zemeckise a zakončíme nejslavnějším hororem od režiséra Supermana

Filmy ten­to týden sto­jí za sle­do­vá­ní. Každý den při­ne­sl jeden slav­ný film, kte­rý nesmí­te minout. V půl­ce týd­ne jedi­neč­ný Blade Runner a v sobo­tu ješ­tě lep­ší film Q. Tarantina - Osm hroz­ných. 24.9. Smrt jí slu­ší - 20:00-22:00- Nova Cinema Spisovatelka Helen a hereč­ka Madeline se dlou­há léta nená­vi­dí. Madeline totiž pře­bra­la Helen snou­ben­ce Ernesta. Teď všich­ni tři pře­kro­či­li pade­sát­ku a mís­to toho, aby jejich živo­ty a kari­é­ry nabí­ra­ly na obrát­kách, pada­jí str­mě ke dnu. Z Ernesta, kte­rý byl kdy­si špič­ko­vý plas­tic­ký chi­rurg, se...

Autor:
0

Týden začneme filmem Addamsova rodina a ukončíme klasikou od Christophera Nolana - Počátek

Krom Addamsovi rodi­ny, kde debu­to­va­la Christina Ricci, tele­viz­ním fanouškům nesmí unik­nout něko­lik dal­ších fil­mů. Čeká nás prv­ní Rambo, ve kte­rém ješ­tě Sylvester Stallone nebyl „polobůh“ a Tváří v tvář, kde čín­ský reži­sér John Woo uká­zal vše co umí v dru­hém ame­ric­kém vel­ko­fil­mu. Na co musí­te u tel­ky u gau­če sedět je sobot­ní Obecná ško­la, prv­ní vel­ký film osca­ro­va­vé­ho a nej­lep­ší­ho čes­ké­ho reži­sé­ra Jana Svěráka.

Autor:
0

Velký Gatsby vládl kinům v roce 2013, bude vládnout tento týden i v televizi

Je prv­ní záři­jo­vý týden. Děti jsou ve ško­le a tak nema­jí čas sle­do­vat tele­vi­zi. Stanice se tomu při­způ­so­bi­ly a dáva­jí samé reprí­zy. Za pozor­nost v tel­ce sto­jí pou­ze dva fil­my a to Velký Gatsby (Leonardo DiCaprio v režii  Baze Luhrmanna a Neuvěřitelně hla­si­tě & nesmír­ně blíz­ko - o sirot­ko­vi z New Yorku, kde hle­dá zámek ke klí­či od své­ho otce, kte­rý umřel v svě­to­vém obchod­ním cen­t­ru v N. Y.)

Autor:
0

Můj osmašedesátý 2. 9. v 17.50 hodin na ČT2

Jak moc podob­né je dneš­ní poli­tic­ké dění s udá­lost­mi roku 1968? Dokázali bychom brá­nit demo­kra­cii, kdy­by dnes při­šla voj­ska pěti armád? Režisér Zdeněk Tyc se ptá žijí­cích pamět­ní­ků, odváž­ných foto­a­ma­té­rů, his­to­ri­ků, odbor­ní­ků na česko-ruské vzta­hy i dneš­ních tvá­ří tele­viz­ní­ho a roz­hla­so­vé­ho zpra­vo­daj­ství. Unikátní doku­men­tár­ní film při­ná­ší dosud nezve­řej­ně­né foto­gra­fie z inva­ze i zážit­ky těch, kdo je poří­di­li, a his­to­ric­ké téma spo­ju­je se sou­čas­ným poli­tic­kým děním na domá­cí i zahra­nič­ní scé­ně. scé­nář a režie: Zdeněk Tyc námět: Zuzana Šimůnková Trávníčková dra­ma­tur­gie: Zuzana Šimůnková Trávníčková,...

Autor:
0

Česká televize nabídne na podzim pět nových seriálů a minisérií

Na obra­zov­ky České tele­vi­ze zamí­ří na pod­zim mini­sé­rie Jana Hřebejka Rédl, neotře­lý pohled na čes­ké malo­měs­to v seri­á­lu Lynč, nové díly Labyrintu a První repub­li­ky i šes­ti­díl­né Zahradnictví. Devátou sezó­nou se do vysí­lá­ní vrá­tí StarDance. „Česká tele­vi­ze nato­či­la pro nad­chá­ze­jí­cí pod­zim pět původ­ních seri­á­lů a mini­sé­rií. Spolupracovali jsme na nich nejen s před­ní­mi čes­ký­mi tvůr­ci, ale pro­stor jsme dali v této sezo­ně také mla­dým, talen­to­va­ným auto­rům. Za seri­á­lem Lynč sto­jí napří­klad sku­pi­na čer­s­tvých absol­ven­tů fil­mo­vých škol, kte­ří svůj původ­ní námět roz­ví­je­li...

Autor:
0

ČT art se zaměří na kulturní fenomény. Zmapuje legendární divadelní scény, historii Čechomoru i Rolling Stones v Česku

V pátek 31. srp­na zahá­jí ČT art šes­tý rok své­ho vysí­lá­ní. Po úvod­ním Týdnu dár­ků, kte­rý nabíd­ne sérii výji­meč­ných pre­mi­ér, se ČT art zamě­ří na čes­ké kul­tur­ní feno­mé­ny. Zmapuje his­to­rii tří legen­dár­ních scén, Divadla Na zábrad­lí, krá­lo­vé­hra­dec­ké­ho Divadla Drak a Divadla pod Palmovkou. Zaměří se na odkaz Františka Kupky, tři­cet let exis­ten­ce Čechomoru, význam Rolling Stones pro čes­kou spo­leč­nost nebo legen­du Pavla Žalmana. Dalších deset výraz­ných osob­nos­tí čes­ké hud­by před­sta­ví v dis­kus­ním pořa­du Linka. „Vznik ČT art zna­me­nal zásad­ní zlom...

Autor:
0

Prima Comedy Central přichází po prázdninách s Červeným trpaslíkem, Takovou moderní rodinkou i Goldbergovými

Zábavní tele­viz­ní kanál Prima Comedy Central se roz­ho­dl do pod­zim­ní­ho vysí­lá­ní zařa­dit hned něko­lik novi­nek. Diváci se mohou těšit na zce­la nové série oblí­be­ných tele­viz­ních rodin, bláz­ni­vé­ho poli­cej­ní­ho okrsku i divo­ké­ho taj­né­ho agen­ta. K rados­ti všech pří­z­niv­ců brit­ské­ho humo­ru se na tele­viz­ní obra­zov­ky vra­cí i sci-fi sit­com Červený trpas­lík. Zářijový pro­gram sta­ni­ce Prima Comedy Central roz­prou­dí 4. série neob­vyk­lé­ho poli­cej­ní­ho okrsku Brooklyn 99. Diváci se dopo­sud moh­li sezná­mit s řadou poli­cis­tů, z nichž kaž­dý vybo­ču­je ale­spoň tro­chu z nor­má­lu. I ve 4. sérii úspěš­né­ho...

Autor:
0

Osudový zvrat 25. 8. v 18.15 hodin na ČT2

Dojemná svě­dec­tví o kon­ci vojen­ských ide­á­lů O tom, jak se v době srp­no­vé oku­pa­ce Československa v roce 1968 cho­va­la Českosloven-ská lido­vá armá­da, se nikdy podrob­ně neho­vo­ři­lo a nikdy to ve fil­mu neby­lo reflek­to­vá­no. Dnes už je zná­mo, že se inva­ze při­pra­vo­va­la dlou­ho před srp­nem 68. Je také zná­mo, že se KGB svý­mi dez­in­for­mač­ní­mi kam­pa­ně­mi výraz­ně podí­le­la na pro­sa­ze­ní vojen­ské inva­ze jako jedi­né­ho mož­né­ho řeše­ní. Film obsa­hu­je svě­dec­tví pro­fe­si­o­nál­ních důstoj­ní­ků armá­dy o tom, jak se vede­ní ČSLA a jed­not­li­ví veli­te­lé cho­va­li v prů­bě­hu...

Autor:
0

Zbytečný hrdina BULHARSKO, režie: Stephan Komandarev 24. 8. v 17.20 hodin na ČT2

Příběh ser­žan­ta Nikolova Cekova, jed­no­ho z bul­har­ských vojá­ků, kte­ří při­šli do Československa vést kon­tra­re­vo­lu­ci. Většina z nich měla za úkol hlí­dat Letiště Praha-Ruzyně. Dne 9. září, při­bliž­ně o devá­té hodi­ně večer, Nikolov před­stí­rá, že si odsko­čí pou­ze na záchod, ale už se nikdy nevrá­tí. Byl zastře­len čes­ký­mi obča­ny. Film srov­ná­vá sou­čas­ný i minu­lý pohled na tuto absurd­ní udá­lost.

Autor:
0

Hlasy v lese NĚMECKO, režie: Marie Elisa Scheidt 23. 8. v 18.15 hodin na ČT2

V létě roku 1968 obý­va­lo více než 16 tisíc vojá­ků z východ­ní­ho Německa sas­ké lesy a bará­ky neda­le­ko čes­ko­slo­ven­ské hra­ni­ce, čeka­jí­cí na poky­ny k misi, kte­rá se nikdy neu­sku­teč­ní. Film for­mou sty­li­zo­va­né­ho doku­men­tu zob­ra­zu­je vnitř­ní boj mla­dí­ků, kte­ří už nejsou chlap­ci, ale ješ­tě nejsou muži, a sou­stře­dí se na jejich pro­ží­vá­ní ve svě­tě plném lží a nesmy­sl­ných roz­ka­zů. Poručík luš­tí kří­žov­ku pomo­cí náhod­ných pís­men. Skupina mužů s nasa­ze­ný­mi ply­no­vý­mi mas­ka­mi se boří lesem. Další se do němo­ty opí­je­jí a násled­ně po sobě stří­le­jí....

Autor:
0

Píšu ti, má lásko POLSKO, režie: Magdalena Szymkow 22. 8. v 18.00 hodin na ČT2

Film se ode­hrá­vá během popu­lár­ní­ho mezi­ná­rod­ní­ho hudeb­ní­ho fes­ti­va­lu v leto­vis­ku Sopoty v srpnu 1968, v rám­ci něhož pro­bí­ha­ly tiché pro­tes­ty někte­rých účin­ku­jí­cích pro­ti oku­pa­ci Československa. Střetává se v něm per­spek­ti­va man­že­lek pol­ských vojá­ků, zpo­čát­ku netu­ší­cích, že se jejich muži zúčast­ní úto­ku na sou­sed­ní zemi s hla­sem kódo­va­ných zpráv taj­né poli­cie. Autentické archiv­ní zábě­ry oku­pa­ce se mísí s namlu­ve­ný­mi kódo­va­ný­mi zprá­va­mi pro ústřed­ní výbor Polské sjed­no­ce­né děl­nic­ké stra­ny a pří­běhy žen, čímž se vytvá­ří napě­tí mezi dvě­ma názo­ry na sku­teč­nost. Proti sobě tak...

Autor:
0

Nový domov Švýcarsko 22. 8. v 17.05 hodin na ČT2

Nové živo­ty čes­ko­slo­ven­ských emi­gran­tů Jak začí­na­li v cizí zemi Čechoslováci, kte­ří se po osma­še­de­sá­tém roz­hod­li emi­gro­vat do Švýcarska? S prázd­ný­ma ruka­ma, ale s nadě­jí na lep­ší budouc­nost. Jak postup­ně vyu­ži­li výho­dy, kte­ré jim Švýcarsko nabíd­lo a jak splá­ce­jí své nové domo­vi­ně její pří­vě­ti­vost? Film uka­zu­je nové živo­ty tří výraz­ných osob­nos­tí čes­ko­slo­ven­ské emi­gra­ce ve Švýcarsku: Irena Brežná je úspěš­nou spi­so­va­tel­kou, Jiří Dvořák mezi­ná­rod­ně uzná­va­ným neu­ro­lo­gem a Jaroslav Krupička býval zná­mým hoke­jis­tou. „Impulsem k opuš­tě­ní jejich původ­ní vlas­ti byla oku­pa­ce sovět­ský­mi a dal­ší­mi voj­sky v srpnu...

Autor:
0

Červená růže MAĎARSKO, režie: Linda Dombrovszky 21. 8. v 18.15 hodin na ČT2

Hraná rekon­struk­ce živo­ta maďar­ských oku­pan­tů v Československu 1968 na pome­zí doku­men­tu a fik­ce. Přátelství a lás­ka během oku­pa­ce. Vojáci byli při­pra­ve­ni na odpor, ale nara­zi­li na klid­né a míru­mi­lov­né oby­va­te­le. Jejich nej­vět­ším nepří­te­lem byla nuda. Tak se přá­te­li­li s míst­ní­mi muži a pro­ží­va­li milost­né pří­běhy s míst­ní­mi dív­ka­mi.

Autor:
0

Ostravské jaro 1968 20. 8. ve 20.00 hodin na ČT2

V Moravskoslezské met­ro­po­li skon­či­la slib­ná šede­sá­tá léta v bídě bru­tál­ní nor­ma­li­za­ce  Když zís­ka­li v Československu moc komu­nis­té, sta­la se Ostrava obrov­skou soci­ál­ní  labo­ra­to­ří. Město vyrost­lo v „oce­lo­vé srd­ce repub­li­ky“, kde se měl v duchu dobo­vých  před­stav zro­dit nový typ soci­a­lis­tic­ké­ho člo­vě­ka. Ten měl být uvě­do­mě­lý a napros­to  odda­ný poli­ti­ce komu­nis­tic­ké stra­ny. Ale stís­ně­né pomě­ry pade­sá­tých let ved­ly k tomu,  že také oby­va­te­lé morav­sko­slez­ské met­ro­po­le tou­ži­li po svo­bod­něj­ším pro­je­vu. A tak se  ve stí­nu těž­ních věží a v záři pla­nou­cích hutí zača­la měnit i Ostrava. Nositelem změ­ny...

Autor:
0

1968 milimetrů

V roce 1968 se vyhro­til střet ide­jí s rea­li­tou Rok 1968 byl pře­lo­mo­vý. Je to sym­bol spo­le­čen­ských, poli­tic­kých a kul­tur­ních pro­měn. Tří-dílný cyk­lus zachy­cu­je, jak stu­den­ti vyšli do ulic v západ­ním Německu, Francii, Polsku a do-žadovali se změ­ny. Americká měs­ta byla svěd­ky neví­da­ných pro­tes­tů pro­ti vál­ce ve Viet-namu, ale také pro­ti vlád­nou­cí­mu estab­lishmen­tu. Československo žilo nadě­jí praž­ské­ho jara. Mexická poli­cie vtrh­la do ulic a krva­vě potla­či­la stu­dent­ské nepo­ko­je, ame­ric­ká armá­da zma­sa­kro­va­la civil­ní oby­va­tel­stvo v Mỹ lai, v Americe byl zavraž­děn Martin Luther...

Autor:
0

Úterní premiéra Dubčeka překoná vše, co tento týden bude v TV

Tento týden je ovliv­něn výro­čím 50 let roku 1968, a tak se v úte­rý bude na co kou­kat. Nesmíme zapo­me­nout ale na to, že prázd­ni­no­vé obdo­bí kon­čí, a tak se pře­stá­va­jí opa­ko­vat všech­ny reprí­zy, do tele­vi­zí jdou kva­lit­ní, oska­ro­vé a hvězd­né, fil­my. Vybral jsem pou­ze 11 kva­lit­ních fil­mů, pro­to­že ve stře­du není vůbec o co stát a v nedě­li sto­jí za pozor­nost pou­ze King Kong od Jacksona.

Autor:
0

Poslední mise generála Jermakova RUSKO, režie: Jevdokia Moskvina 20. 8. v 18.15 hodin na ČT2

Road movie o ces­tě z Oděsy přes Kyjev, Minsk a Moskvu do Prahy 50 let poté, co v srpnu 1968 obsa­di­li letiš­tě v Ruzyni. Lev Gorelov má 93 let a pochá­zí z Oděsy. V srpnu 1968 naří­dil své jed­not­ce obsa­dit praž­ské letiš­tě. Hlavní hrdi­na pát­rá po zbyt­ku jed­not­ky. Sní o tom, že ve fil­mu spo­jí všech­ny býva­lé přá­te­le, kte­ří zasa­ho­va­li v Československu. Možná prá­vě toto je jeho posled­ní mise. Jak vzpo­mí­na­jí na spo­leč­nou minu­lost

Autor:
0

Můj neznámý vojín 19. 8. ve 21.05 hodin na ČT art

Jaký je to pocit, stát se oku­pan­tem, aniž bys­te to měli v úmys­lu? Dokumentární film, vytvo­ře­ný z archiv­ních mate­ri­á­lů z oku­pa­ce Československa armá­da­mi Varšavského pak­tu v roce 1968, je vyprá­věn z per­spek­ti­vy oku­pan­ta, titul­ní­ho nezná­mé­ho vojí­na. Pomocí zná­mých, ale i dopo­sud nikdy nezve­řej­ně­ných archi­vů z celé Evropy i Ruska tvůr­ci vyprá­vě­jí rodin­ný pří­běh reži­sér­ky Anny Kryvenko. Příběh o tom, jak vyso­ká poli­ti­ka ničí živo­ty oby­čej­ných lidí. Teprve před pár lety totiž reži­sér­ka obje­vi­la rodin­né tajem­ství své­ho pra­strý­ce, kte­rý jako sovět­ský voják z Ukrajiny oku­po­val Československo...

Autor:
0

Ten okamžik

Pětidílný cyk­lus vyprá­ví jede­náct pří­bě­hů žijí­cích pamět­ní­ků - mezi nimi napří­klad reži­sé­ra Jiřího Menzela nebo novi­nář­ky Pavly Jazairiové - inva­ze ze srp­na 1968. Ten oka­mžik vysí­lá ČT2 kaž­dou nedě­li od 29. čer­ven­ce vždy v 18.15 hod. Každý díl je po odvy­sí­lá­ní ke zhléd­nu­tí na iVysílání.cz. Diváci i zná­mé osob­nos­ti hle­da­li ve svých albech vlast­ní foto­gra­fii spo­je­nou se zlo­mo­vým oka­mži­kem inva­ze vojsk Varšavské smlou­vy 21. srp­na 1968. „Byl to tra­gic­ký his­to­ric­ký oka­mžik, kte­rý ovliv­nil živo­ty všech čes­ko­slo­ven­ských obča­nů bez roz­dí­lu. Zároveň...

Autor:
0

Dnes před 50 lety PREMIÉRA: úterý 21. srpna na ČT1

Přenesli jste se v čase, dívá­te se na večer­ní zprá­vy a sle­du­je­te, jak naši zemi obsa­zu­jí voj­ska pěti „bra­tr­ských“ stá­tů. Originálním zpra­vo­daj­ským způ­so­bem zpra­co­va­ný pořad při­blí­ží dění zlo­mo­vé­ho dne, kte­rý změ­nil živo­ty všech Čechoslováků. Jakub Železný pro­ve­de udá­lost­mi 21. srp­na 1968, jako by se ode­hrá­va­ly prá­vě dnes. Před pade­sá­ti lety obsa­di­ly Československo armá­dy pěti komu­nis­tic­kých zemí Varšavské smlou­vy v čele se Sovětským sva­zem. Vpád vojsk zadu­sil demo­kra­ti­zač­ní pro­ces a zna­me­nal konec nadě­jí na svo­bod­něj­ší život. Originální pořad nabí­zí divá­kům mož­nost...

Autor:
1

Místo Vinnetoua bude Terence Hill v Podivném dědictví

Česká komerč­ní tele­vi­ze ukon­či­la vysí­lá­ní Vinnetouovek a nahra­di­la dal­ším Westernem z Itálie. Očekávejte ale dal­ší­ho Funèse, Bažanty a tře­tí pokra­čo­vá­ní Mission: Impossible  a Jurské par­ku. Připomínám doku­ment Roman Polanski: Pravdivý pří­běh.

Autor: