Kategorie: TV Recenze

0

Simpsonovi - Bart’s Not Dead (S30E01)

První díl 30. sezo­ny nám při­ne­sl dal­ší rutin­ní epi­zo­du. Kromě dvou nových hos­tu­jí­cích her­ců (Gal Gadot a Emily Deschanel) není o co stát. Příběh je vel­mi jed­no­du­chý, Bart spl­ní výzvu par­tič­ky kolem Nelsona a málem se při­za­bi­je, naštěs­tí se rych­le uzdra­ví a díky Homerovi si vymys­lí pří­běh o tom, že zažil svo­jí smrt, potkal Ješíše a dal­ší slav­né osob­nos­ti. Nevím, co bude násle­do­vat za dal­ší epi­zo­dy, ale Simpsonovi v posled­ní (pro­za­tím ohlá­še­né) sezó­ně čím dál sláb­nou, vti­pů a nará­žek je tam stá­le málo, a tak...

Autor:
0

Disenchantment (The Limits of Immortality (S01E08))

Osmý díl při­ná­ší koneč­ně něco zají­ma­vé­ho na to, abychom vydr­že­li do kon­ce prv­ní sezó­ny. Díly upro­střed sezó­ny byly tako­vé doplň­ko­vé a až posled­ní tři díly pokra­ču­jí v pří­bě­hu, kte­rý nemu­sí být hned tak jed­no­du­chý, jak se zdá. Jak je zná­mo, elfí krev umož­ní být nesmr­tel­ný a král si pře­je oži­vit svo­jí prv­ní lás­ku, kte­rá mu zemře­la a zůsta­la po ní pou­ze její socha, ke kte­ré se pořád vra­cí. Po Elfího krvi netou­ží pou­ze král, ale i dal­ší lidé – kou­zel­ní­ci, kte­ří...

Autor:
0

Akta X - S11E10 - Můj boj 4 - nic netrvá večně ani Akta X

Jak se říká, kon­čit se má v nej­lep­ším (mož­ná – viz závěr). A to je? Setkání Dany a Foxe s jejich synem Williamem, kte­ré zakon­čí celý seri­ál. Samozřejmě je nut­nos­tí všech­na odpla­ta tajem­né­mu syn­di­ká­tu, hlav­ně muži s ciga­re­tou a „tlus­ťo­cho­vi“ ze syn­di­ká­tu level 2. Poslední díl celé­ho seri­á­lu při­ná­ší vytou­že­né setká­ní mat­ky a tať­ky se svým synem. Williama hle­dá celý svět a díky tomu, že není zplo­zen pří­rod­ní ces­tou, ale pomo­cí mimo­zem­ské tech­no­lo­gie je uni­kát­ní a doká­že věci, kte­ré mu může závi­dět i komik­so­ví hrdi­no­vé....

Autor:
0

Akta X – S11E09 - Nic netrvá věčně - důstojné rozloučení z Foxem a Danou

Akta X jsou feno­mén a posled­ní ne-mytologická epi­zo­da je zakon­če­ní vel­mi zají­ma­vé­ho vzta­hu Muldera a Scullyové. Jejich vztah pře­žil mno­ho těž­kos­tí, smr­tel­nou nemoc, uná­še­ní mimo­zemš­ťa­ny, ztrá­tu syna a teď všech­no kon­čí na poza­dí vyšet­řo­va­ní tajem­ných vražd. V New Youku exis­tu­je už dlou­ho let tajem­ná sek­ta, kte­rá při­šla na lék na smr­tel­nou nemoc – stár­nu­tí. Je to sek­ta věč­né­ho mlá­dí, kde zakla­da­te­lé  mají své oveč­ky pro své omla­zo­va­cí chout­ky.  Dana s Foxem při­jíž­dí  vyšet­řit pří­pad mrtvých nele­gál­ních chi­rur­gů a jejich pomoc­ní­ků. Všichni...

Autor:
0

Akta X – S11E08 - Důvěrně známý démon (Familiar)

Je dob­ré najít kon­sen­zus. Tak tře­ba lidé napříč kul­tu­ra­mi a nábo­žen­ství­mi se prav­dě­po­dob­ně shod­nou, že zřej­mě nee­xis­tu­je tragič­těj­ší a hro­zi­věj­ší zlo­čin, než je vraž­da dítě­te. Tvůrci Akt X tuto ne-úplně-chutnou pří­sa­du vza­li, smí­cha­li ji s čaro­děj­ni­ce­mi, klet­ba­mi a těmi nej­niž­ší­mi pudy v nás všech a pozva­li nás do měs­teč­ka, kte­ré prá­vě při­šlo o posled­ní zbyt­ky své nevin­nos­ti. Epizoda Familiar je nená­pad­ná, podob­ně jako měs­teč­ko Eastwood v Connecticutu, v němž se ode­hrá­vá její děj. Mulder a Scullyová při­jíž­dě­jí vyšet­řit vraž­du malé­ho chla­peč­ka, k níž došlo v při­leh­lých lesích....

Autor:
0

Akta X – S11E07 – Sledující (Rm9sbG93ZXJz)

Epizoda Rm9sbG93ZXJz je zapekli­tá. Hodnotit dob­rý pří­běh je radost, hod­no­tit mizer­ný pří­běh už tako­vá radost není, ale kri­ti­zo­vat je vždy snad­něj­ší, tak­že to jde ješ­tě líp. Hodnotit ovšem pří­běh takřka bez děje, to už není ani radost ani snad­né. Rm9sbG93ZXJz je tako­vý hra­ný hi-tech Tom a Jerry, pro­blém je, že na roz­díl od kla­sic­kých pěti­mi­nu­to­vých ani­má­ků ten­to díl trvá 44 minut. V epi­zo­dě Rm9sbG93ZXJz tak jas­ně vítě­zí for­ma nad obsa­hem. Stačí to? Ve smys­lu pre­zen­ta­ce moder­ních tech­no­lo­gií...

Autor:
0

Herečka Amy Adams, pohlcující atmosféra amerického maloměsta a skvělý soundtrack dělají z Ostrých předmětů jeden z nejlepších seriálů roku

Pokud jste si letos v létě tře­bas nemoh­li dovo­lit vyces­to­vat do vzdá­le­něj­ších kon­čin naše­ho širé­ho svě­ta, pak posta­či­lo nala­dit si záso­bár­nu kva­lit­ních seri­á­lo­vých kous­ků s názvem HBO. Její prázd­ni­no­vá novin­ka Ostré před­mě­ty (v ori­gi­ná­le Sharp Objects) se nám posta­ra­la o osmi­díl­nou „dovo­le­nou“ v ame­ric­kém malo­měs­tě Wind Gap ve stá­tě Missouri, kde někdo zavraž­dil dvě mla­dé dív­ky. Pokusit se pood­ha­lit a násled­ně o této tragé­dii něco sepsat při­jíž­dí do své­ho rod­né­ho měs­ta novi­nář­ka Camille Preaker. Tu ztvár­ni­la výbor­ná Amy Adams a už teď mohu...

Autor:
0

Disenchantment (Love’s Tender Rampage (S01E07))

Sedmý díl je koneč­ně méně zábav­ný, než jsem čekal. Hlavní záplet­kou je pří­běh Elfiho, kte­rý během nic nedě­lá­ní, spo­lu s Bean a jejím démo­nem,  vymys­lí vel­kou lež, kte­rou musí celou dobu hrát a dohrát. Elf Elfi je pros­tě ňou­ma, ve své říši má vel­mi pod­řad­nou roli, a tak se pros­tě ve své rod­né zemi napros­to nudil, aby zís­kal nový smy­sl živo­ta vyces­to­val z elfí říše až potkal prin­cez­nu a její­ho démo­na. Krom toho, že si sám král mys­lí, že krev elfů...

Autor:
kitten-osment.png0

Akta X – S11E06 – Kotě (Haley Joel Osment vs. Mitch Pileggi)

Lesy. Existuje vůbec něja­ká krás­něj­ší smrt, než smrt v lesích, nej­lé­pe rukou něja­ké­ho rafi­no­va­né­ho sadis­tic­ké­ho mani­aka? Troufám si tvr­dit, že ne, a pro utvr­ze­ní v tom­to pře­svěd­če­ní v minu­los­ti mno­hé vyko­na­la sama Akta X. Snaží se v tom pokra­čo­vat i šes­tá epi­zo­da nové řady, kte­rá by se ráda sta­la novou Detour, ale v mno­ha ohle­dech bohu­žel kri­tic­ky selhá­vá.

Autor:
0

Akta X - S11E05 - Ghouli (největší překvapení 11. série)

Pokud se cíle­ně vyhý­bá­te spo­i­le­rům, ať už ve for­mě ofi­ci­ál­ních upou­tá­vek či nekon­čí­cích debat na soci­ál­ních sítích, dělá­te zatra­ce­ně dob­ře. Epizoda Ghouli pro vás bez jakých­ko­liv dal­ších debat bude nej­vět­ším pře­kva­pe­ním 11. série. To, co se v prv­ních dese­ti minu­tách tvá­ří jako ta nej­kla­sič­těj­ší ze všech kla­sic­kých monster-of-the-week epi­zod, totiž záhy doros­te v myto­lo­gii jako řemen, vrcho­lí­cí v rodin­ném zno­vushle­dá­ní, na kte­ré fanouš­ci Akt X čeka­li pat­náct let.

Autor:
the-lost-art-of-forehead-sweat-000.png0

Akta X - 11×04 Počkat, cože? (Za vším stojí alternativní historie a paralelní světy!)

To vám takhle Darin Morgan jed­nou ve tři ráno hle­dal inspi­ra­ci pro svůj nej­no­věj­ší scé­nář k Aktům X. Rozhodl se, že si pus­tí někte­ré star­ší epi­zo­dy. Jaké pak bylo jeho pře­kva­pe­ní, když zjis­til, že si někte­ré scé­ny pama­tu­je jinak, než jak byly původ­ně nato­če­ny. Hned ho napadlo nej­jed­no­duš­ší a záro­veň nej­lo­gič­těj­ší vysvět­le­ní – bled­nou­cí paměť? Ale kde že! Za vším sto­jí alter­na­tiv­ní his­to­rie a para­lel­ní svě­ty! Epizoda The Lost Art of Forehead Sweat nebu­de mít na růžích ustlá­no. Zvláště ne v čes­kých luzích...

Autor:
0

Disenchantment (Faster, Princess! Kill! Kill! (S01E05))

Pátá epi­zo­da, no to se fanouš­ci div­te, je stá­le doko­na­lá. Po před­cho­zí epi­zo­dě, kte­rou Bean ukon­či­la vel­mi neslav­ně (tro­cha mrvol a nas*** tať­ka), se dosta­la do kláš­te­ra, kde moc dlou­ho nevy­dr­ží a tak ji pros­tě její tať­ka z hra­du vyho­dí, aby se nau­či­la nor­mál­ní život. Po tro­še humo­ru s rodi­nou její služ­ky se vrhá do prá­ce (kata), kte­rou také nevy­dr­ží a nako­nec díky tomu, Elfo je tro­cha nemeh­lo se dosta­ne do per­ní­ko­vé cha­loup­ky, kte­rou oku­pu­jí „němeč­tí“ Jeníček a Mařenka. V kaž­dé této čás­ti...

Autor:
0

Star Trek Discovery (2017) - 80% za cestu tam, kam se ještě nikdo nevydal

Discovery je svým poje­tím vylo­že­ně podob­ná Abramsovým fil­mům a to jak akč­ní­mi scé­na­mi, tak i poje­tim StarTrekovského Univerza. Umírněnější Abramsovo poje­tí po akč­ní strán­ce, ale zato dějo­vě sluš­ně vychy­ta­né. Čeká vás v pod­sta­tě nové StarTrekovské Univerzum poplat­né dneš­ní­mu vku­su akč­ní­ho divá­ka, kte­rý má navíc rád tajem­no, záhad­no a roz­hod­ně nepo­tře­bu­je salón­ní vyke­cá­vá­ní.

Autor:
karin.png0

Akta X - 11×03 Plus jedna (paní Peacocková vrací úder)

Aleluja! Epizoda Plus One je ryzí monster-of-the-week zále­ži­tost, ze všech deví­ti dosud uve­de­ných epi­zod revi­va­lu nej­věr­ně­ji při­po­mí­na­jí­cí sta­rá dob­rá Akta X, záro­veň to celé ale zřej­mě nej­ú­spěš­ně­ji zasa­zu­jí­cí do kon­tex­tu sou­čas­nos­ti, kdy Mulder a Scullyová už nejsou nejmlad­ší, jejich zápal pole­vil a záha­dy vše­ho dru­hu pro ně již netvo­ří alfu a ome­gu jejich exis­ten­ce. Na tom­to ne úpl­ně ide­ál­ním pod­kla­dě však tvůr­ce seri­á­lu a scé­náris­ta epi­zo­dy Chris Carter doká­zal vysta­vět funkč­ní, tajem­ný­mi momen­ty nabi­tý a veskr­ze zábav­ný pří­pad z Akt X.

Autor:
0

Disenchantment (Castle Party Massacre (S01E04))

Těžko se hod­no­tí, když kaž­dý díl je lep­ší než ten před­cho­zí. Ano je to tak, čtvr­tý díl je ješ­tě lep­ší než před­cho­zí tři. Ihned v úvo­du se dozví­dá­me, že Bean má potí­že s part­ne­ry a že si ji otec hlí­dá. A že krá­lov­ství není až tak boha­té, jak by se asi mělo čekat, a tak sám král musí odces­to­vat do láz­ní a prin­cez­na toho zdár­ně vyu­ži­je k par­ty na hra­dě. Tentokrát jsem se bavil od začát­ku do kon­ce, nejen slov­ní­mi hříč­ka­mi, ale...

Autor:
0

Disenchantment (The Princess of Darkness (S01E03))

Třetí díl o prin­cezně Bean je ješ­tě lepíš než jsem čekal. Po ukon­če­ní potí­ží se svat­bou se dostá­vá­me do kaž­do­den­ních pro­blé­mů, kte­ré mohou prin­cez­nu potkal během tou­lek po krá­lov­ství své­ho otce. Pro tuto epi­zo­du se hlav­ní pro­stor věnu­je její­mu démo­no­vi, o kte­ré­ho se musí­me bát, že dal­ší epi­zo­du nepře­ži­je. Luci se oprav­du sna­ží a i během své posled­ní hodin­ky je stá­le více a vtip­něj­ší. Ale nemu­sí­te se bát do dal­ších epi­zod „Spoiler – pře­ži­je“ Tentokrát je to epi­zo­da o jed­nom pří­bě­hu. Na začát­ku...

Autor:
0

Akta X - Život po životě (S11E02) - 40 %

Druhý díl Akta X nás zno­vu vra­cí na pev­nou zem jed­no­epi­zod­ních pří­bě­hů s hlav­ní dvo­ji­cí Mulderem a Skullyovou. Není to ale kla­sic­ký díl, jak bychom moh­li čekat, ale je to nej­vý­raz­něj­ší epi­zo­da z nové série. Co čeká­me od nové série? Opakovaní stej­né­ho sty­lu nebo něja­ké nové záplet­ky a i nové cho­vá­ní hrdi­nů. Tentokrát je prav­di­vá dru­há teo­rie. Příběh dru­hé epi­zo­dy se vymy­ká tomu, co bychom od dvo­ji­ce hrdi­nů vůbec čeka­li. Foxe s Danou v kli­du domo­va na sedač­ce po těž­ké detek­tiv­ní a vyšet­řo­va­cí prá­ci...

Autor:
0

Akta X - Můj boj 3 (S11E01) - 60 %

Už jsme si zvyk­li na nová Akta X. Prvních 9 řad se v tele­vi­zi pořád opa­ku­je a 10. byla uve­de­na před dvě­ma lety. Producenti se roz­hod­li pro dal­ší sérii, ten­to­krát dese­ti­díl­nou, a tak se zno­va vrhá­me do pří­bě­hu o mimo­zemš­ťa­nech, glo­bál­ním spik­nu­tí a samo­zřej­mě o dal­ších věcech, kte­ré bychom měli v Aktech X oče­ká­vat. První díl nové sezó­ny nás zno­va vrhá do pří­bě­hu vel­ké­ho spik­nu­tí. V posled­ním díle před­cho­zí řady jsme opus­ti­li hlav­ní hrdi­ny při mimo­zem­ském úno­su. A tak jsme oče­ká­va­li, že bude­me v pří­bě­hu pokra­čo­vat. Akta...

Autor:
0

Disenchantment (For Whom the Pig Oinks (S01E02))

Druhý dál seri­á­lu Disenchantment je pokra­čo­vá­ní toho prv­ní­ho. Při před­cho­zí recen­zi jsem zapo­mněl při­po­me­nout, že kon­čí s hlav­ní­mi posta­va­mi v nesná­zích, kte­ré jsou ihned na začát­ku dal­ší­ho dílu vyře­še­ny k dob­ré­mu kon­ci. Princezna Bean zdár­ně pře­ži­je se svý­mi kama­rá­dy seskok z hory a svo­lí tedy ke svat­bě. Ale urči­tě to není pro ni leh­ké si vzít prin­ce, jaké­ho dosta­la, když své­ho prv­ní­ho nastá­va­jí­cí­ho má nabod­nu­té­ho na mečích (vtip­ná naráž­ka na trůn seri­á­lu Hra o Trůny). Ten dru­hý nápad­ník je o dost hor­ší a tak...

Autor:
0

Disenchantment (A Princess, an Elf, and a Demon Walk Into a Bar (S01E01))

První díl nové­ho seri­á­lu od tvůr­ci Simpsonů? Jak se líbí? Jasně líbí. Simpsonovi jsou v pří­tom­nos­ti, Futurama v budouc­nos­ti a Disenchantment o minu­los­ti. Seriál o stře­do­vě­ké prin­cezně, plný magie, rytí­řů a krve je přes­ně tím, co ješ­tě v nabíd­ce seri­á­lů chy­bě­lo. Hlavní hrdin­ka prin­cez­na Bean se má vdá­vat za prin­ce cizí­ho krá­lov­ství, není moc ráda, a tak se svat­ba nekoná.Během svat­by se sezná­mí s elfem Elfem a zje­ví se jí její vlast­ní démon Luci. To všech­no je základ o prv­ní epi­zo­du, kte­rá má sezná­mit s hlav­ní hrdin­kou...

Autor:
Archer0

Archer aneb Bond dohnaný do extrému

„Sterling Malory Archer…krycí jmé­no Vévodkyně…nejlepší terén­ní agent orga­ni­za­ce ISIS….“ Archer je agent. Tajný agent. Tedy v pří­pa­dě, že za taj­né­ho agen­ta poklá­dá­te něko­ho, kdo to o sobě hrdě pro­hla­šu­je jako sou­část sezna­mo­va­cí linie v kaž­dém loká­le. Archer pra­cu­je pro ISIS – International Secret Intelligence Service. Pro tu orga­ni­za­ci, kte­ré jen tak mimo­cho­dem velí jeho mat­ka. Stejně cynic­ká, stej­ně naklo­ně­ná k alko­ho­lu a stá­le hle­da­jí­cí, komu ze sou­kro­mé­ho sek­to­ru by nabíd­la služ­by ISIS v momen­tě, kdy je fir­ma tři roky ve ztrá­tě....

Autor:
1

Sherlock - Poslední případ (S04E03) - 85 %

Čím zavr­šit třinácti-dílný seri­ál? No něčím vel­kým, co by všech­ny kecál­ky uml­če­lo. No Sherlock je už dlouho-letá his­to­rie, kte­rá má slab­ší i lep­ší díly. V loni vyšla nej­lep­ší epi­zo­da, kte­rá se věno­va­la his­to­ric­ké době. Poslední letoš­ní díl je zas věno­va­ný moder­ním tech­no­lo­gii a tomu, že Sherlocka čeká oprav­du posled­ní (snad jenom mož­ná) pří­pad. Objeví se pro­tiv­ník, kte­ré­ho vůbec neče­kal, ale obje­vil se v před­cho­zích dílech, v malých ale důle­ži­tých scé­nách. A teď zlo sto­jí pro­ti Sherlockovi, Mycroftovi a Watsonovi. Všichni tři sto­jí...

Autor:
0

Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 %

Další dva díly 3. série mají názvy Bolest a Starý pří­běh a při­nes­ly nám přes­ně to, co v celé této řadě oče­ká­vá­me. Zlomové infor­ma­ce. Ve 2. dílu jsme se dozvě­dě­li dosud taje­né pří­jme­ní jed­né z hlav­ních postav, což nám napo­vě­dě­lo mož­ný pří­bu­zen­ský vztah mezi ní a dal­ší posta­vou. Jak důle­ži­té to bude pro dal­ší vývoj děje se tepr­ve dozví­me. Ve tře­tím díle je nám potom napo­vě­ze­na totož­nost tajem­né­ho muže z úpl­né­ho kon­ce 2. řady. Kromě toho se dozví­dá­me dal­ší nové infor­ma­ce, kte­ré neu­stá­le potvr­zu­jí...

Autor:
Sherlock4020

Sherlock - Skomírající detektiv (S04E02) - 70 %

Milujete cli­f­fhage­ry? Druhý díl 4. série je přes­ně pro Vás. Je to už 15 dílů od vzni­ku seri­á­lu, a tak všich­ni už oče­ká­vá­te neče­ka­né a před­po­klá­dá­te nepřed­vi­da­tel­né. V před­cho­zím dílu Watsona tra­gic­ky opus­ti­la man­žel­ka, a tak je dok­tor nucen navště­vo­vat psy­cho­lož­ku, jeho zesnu­lá žena se mu totiž pořád obje­vu­je. Sherlocka smrt Mary Watsonové taky zasko­či­la, a tak se zno­va vrh­ne do vyšet­řo­vá­ní , aby mohl spl­nit posled­ní přá­ní mrt­vé. Pokračovaní pří­bě­hu plně nava­zu­je na pří­běh, kte­rý začal zno­vu obje­ve­ní Moriatyho, Watson...

Autor: