Smrtonosná past II

Když John McTiernan v roce 1988 nato­čil film Smrtonosná past, všem pod­řad­ným Schwarzeneggerovkám v ran­né „pum­ping lead“  for­mě odzvonilo.Hlavní posta­va toho­to fil­mu –John McClane- byl sice pol­da, ale žád­ný kořen (a lá...Číst dál »
blackdot3

BLÁZNIVÁ ŠKOLA

Ach, jak zlost­né jest psá­ti o ničem­ných fil­mech. Věřte nebo ne, ten­to­krát byl kinosál nar­ván, že jsem měl potí­že najít mís­to. Očekával jsem šíle­nou kome­dii, jakou scé­náris­ta David Zucker už...Číst dál »

Smrtonosná past

Jen málo­kdy se sta­ne, že akč­ní film se sta­ne oprav­dou klasikou.Vlastně jich ani moc není.Pokud zatá­pu v pamě­ti tak si vzpo­me­nu na „Skálu“ a „Uprchlíka“ a pocho­pi­tel­ně na „Smrtonosnou past“Číst dál »

KLUB RVÁČŮ

Příběh je poměr­ně jed­no­du­chý. Jack si potr­pí na pěk­né šaty, má pří­jem­ně zaří­ze­ný byt ve sty­lu Ikea a pra­cu­je u auto­mo­bi­lo­vé spo­leč­nos­ti. Létá po svě­tě a vyšet­řu­je pří­či­ny auto­mo­bi­lo­vých nehod.Číst dál »
ruzea

Americká krása

Americká krá­sa je ame­ric­ký a krás­ný film. Jeden z těch fil­mů, na kte­rý se může­te kou­kat dva­krát, tři­krát a bude se vám líbit pořád stej­ně. Už na začát­ku vám totiž řek­nou, jak...Číst dál »

Muž se železnou maskou

Ve Francii vlád­ne mla­dý král Ludvík XIV. Je to aro­gant­ní a cynic­ký muž, kte­ré­ho zají­ma­jí pou­ze krás­né ženy a dvor­ní slav­nos­ti. Nezáleží mu na tom, že v Paříži trpí lidé hla­dy a chtě­jí...Číst dál »

Tv Tip: Plavec

Burt Lancaster v podiv­ném dra­ma­tu Franka Perryho zjiš­ťu­je, kdo vlast­ně je...Číst dál »

TV - tipy 9.9. - 15.9.2002

Co nás čeká a nemi­ne!! 9.9. - 15.9.2002Číst dál »

TvTip: Lepší už to nebude

Vynikající sní­mek Jamese L. Brookse na ČT 1 v sobo­tu v 20:50...Číst dál »

Program od 30.8. do 5.9.2002

Co nás čeká a nemi­ne? 30.8. - 5.9.2002Číst dál »
pribeh alvina straighta

Příběh Alvina Straighta

Film Davida Lynche v pon­dě­lí 19.8.2002 na ČT2 - 21:30 hodin - dopo­ru­ču­ji se dívat.Číst dál »
smrtonosna zbran 3

Smrtonosná zbraň 3

Jeden je čer­ný, dru­hý šílený....Mel Gibson a Danny Glover ve tře­tím dílů legen­drá­ní akč­ní série v 21:30 na TV Nova (v pátek)...Číst dál »
cable guy

Cable Guy

Jim Carrey v hlav­ní roli bláz­ni­vé kome­die Je to jed­no­du­ché: dáte chláp­ko­vi od kabe­lo­vé tele­vi­ze pade­sát babek a dosta­ne­te všech­ny fil­mo­vé kaná­ly zadar­mo. Ale když se Steven Kovacs (Matthew Broderick) nastě­hu­je...Číst dál »