web1

NOVÁ ŠICHTA získala hlavní cenu Česká radost na 24. ročníku MFDF Ji.hlava. ‚Artcam ji uvede do českých kin 11.2

Debutový sní­mek reži­sé­ra Jindřicha Andrše NOVÁ ŠICHTA o hor­ní­ko­vi, kte­rý se rekva­li­fi­ku­je na pro­gra­má­to­ra, byl v sobo­tu vyhlá­šen nej­lep­ším čes­kým doku­men­tár­ním fil­mem roku na 24. roč­ní­ku Mezinárodního fes­ti­va­lu doku­men­tár­ních fil­mů Jihlava....Read more »
Kraska a Mirecek Ruml Frantinova 02 foto Vojtech Resler

Gangsterská komedie UBAL A ZMIZ úspěšně dotočena

    Mireček, Kráska a André: Matouš Ruml, Šarlota Frantinová                  Slibované seká­ní malíč­ku: Karel Dobrý a  jeho kli­ent a Marek Lambora   Na něko­li­ka mís­tech v Praze v Hotelu International, v klu­bu...Read more »
Mistri mediciny Pavel Kolar

Jak vypadá život lékařů, když svléknou bílý plášť? Startuje nový cyklus Mistři medicíny

Nejsložitější mozko­vé nádo­ry, léč­ba dětí s mozko­vou obr­nou, ale taky inkon­ti­nen­ce a infek­ce. Nová doku­men­tár­ní série České tele­vi­ze před­sta­ví pohle­dem tří reži­sé­rů tři­náct před­ních čes­kých léka­řek a léka­řů, mezi nimiž nechy­bí Pavel...Read more »
FOTO Schmiedberger DSC3710

Nový film Petra Kolečka Zbožňovaný dotočen

V minu­lých dnech skon­či­lo natá­če­ní nové­ho fil­mu sce­náris­ty a reži­sé­ra Petra Kolečka Zbožňovaný (pra­cov­ní název Božský děda) s Jiřím Bartoškou v titul­ní roli. V kome­dii o tom, že vaše tajem­ství vás nako­nec vždyc­ky dostih­nou a ten,...Read more »
Eva Josefikova a Tomas Havlinek ztvarnili par v epizode Pridat si Alenu zdroj Mall.tv

Internetová televize Mall.tv uvádí Terapii sdílení:,Nový seriál, který je o nás všech. O esemeskách a lidech

Hlavní roli v novém seri­á­lu Terapie sdí­le­nímhra­jí ese­mes­ky. Osm zpráv, osm epi­zod a osm pří­bě­hů. Příběhů, kte­ré inspi­ro­va­li reál­ní ode­si­la­te­lé a pří­jem­ci krát­kých vzka­zů, jež jsou na prv­ní pohled zdán­li­vě úsměv­né a pros­té,...Read more »
Tomas Hodan beh ve Stromovce foto Punkfilm 0214 nahled

Crowdfundingová kampaň na podporu filmu Poslední závod běží naplno „Pomozte nám natočit kvalitní český film!“ apelují tvůrci a motivují atraktivními odměnami

Režisér a sce­náris­ta Tomáš Hodan 26. říj­na v jed­nom z praž­ských par­ků za 4:28 hod. ubě­hl 50 km a sym­bo­lic­ky tak vzdal hold hrdi­nům své­ho nové­ho fil­mu Poslední závod – Bohumilu Hančovi, Václavu Vrbatovi...Read more »
KNIHOBOT dominik gazdos

Češi jako nepřátelé knih: Většinu jich zničí na sklepě nebo na půdě. Týden v krabici mimo byt a už je nikdo nekoupí, varuje prodejce použitých knih

V reak­ci na zhor­šu­jí­cí se epi­de­mi­o­lo­gic­ký vývoj vlá­da od minu­lé­ho týd­ne zaved­la nová pra­vi­dla loc­kdow­nu. Lidé si tak prav­dě­po­dob­ně opět vyhra­dí čas na vel­ký úklid a s ním by měli mys­let...Read more »
amerikanka 1 A

Živá kultura našla svůj domov! Platforma FILMNAZIVO.CZ ožije 1. listopadu

Živá kul­tu­ra! Pamatujete se na ni ješ­tě? I když to může vypa­dat, že dočis­ta zmi­ze­la, jenom hle­da­la nový domov. Společný pro­jekt HEAVEN ́S GATE Viktora Tauše, JATEK78 a Cirku La...Read more »
Mirecek predava sefovi Kranken Wagen travu02 foto Vojtech Resler

Natáčení UBAL A ZMIZ pokračuje – ve filmu se představí pořádně tvrdá kapela Kranken Wagen

Na praž­ské Štvanici pro­běh­lo natá­če­ní gan­gs­ter­ské kome­die Ubal a zmiz, jejíž děj se ode­hrá­vá v prů­bě­hu jed­né šíle­né noci. Režisér Adam Hobzik, kte­rý je pode­psán i pod scé­ná­řem fil­mu, zábav­ný sní­mek cha­rak­te­ri­zu­je slo­vy „Sbal...Read more »
Logo CT3

Česká televize prodlužuje nejméně do jara vysílání programu ČT3

V sou­vis­los­ti s dru­hou vlnou pan­de­mie koro­na­vi­ru pro­dlu­žu­je Česká tele­vi­ze vysí­lá­ní pro­gra­mu ČT3, kte­rým již od břez­na pomá­há nej­o­hro­že­něj­ší sku­pi­ně oby­va­tel, star­ším lidem, jež jsou nuce­ni zůstá­vat doma. Stanice navíc od...Read more »
DSC6670x

První ukázka z filmu Vyšehrad – Hanuš hraje Berbra

Tak tro­chu neče­ka­ně vypouš­tí tvůr­ci nové­ho fil­mu Vyšehrad prv­ní ukáz­ku z nato­če­né­ho mate­ri­á­lu. Sám život totiž napsal scé­nář, kte­rý jako by kopí­ro­val ten fil­mo­vý. V sou­čas­nos­ti nej­pro­pí­ra­něj­ší kauza fot­ba­lo­vé­ho svě­ta týka­jí­cí...Read more »
Disc

Expedice na kraj světa:,Dokument o osmiměsíční plavbě přes Severozápadní průjezd

Severozápadní prů­jezd je jed­na z nej­ne­bez­peč­něj­ších námoř­ních cest na svě­tě, kte­rá pro­chá­zí polár­ním mořem a spo­ju­je Atlantský a Pacifický oce­án. Je zná­má pro svou krá­su a až zne­po­ko­ju­jí­cí klid. Z mno­ha dob­ro­dru­hů, kte­ří jí...Read more »
Pris foto Jan Vitik 1mala

Pris vydávají singl Tisíce očí, druhá deska vyjde 11. listopadu

Na labe­lu Divnosti vychá­zí sin­gl Tisíce očí praž­ské­ho tria Pris dopro­vá­ze­ný těka­vým kli­pem. Pokračování v podo­bě des­ky Kopřivy čekej­te 11. lis­to­pa­du. Pris vyda­li své prv­ní album Naše veče­ry ješ­tě jako duo...Read more »
A4 Helmut Newton ONLINE

Provokativní fotograf Helmut Newton by oslavil 100! Film o jeho životě bude k vidění online

31.10. 2020 by legen­dár­ní foto­graf Helmut Newton osla­vil 100. naro­ze­ni­ny. Připomeňme si ho nej­no­věj­ším fil­mem o jeho živo­tě, kte­rý po kino­pre­mi­é­ře 17. září nyní vstu­pu­je do onli­ne dis­tri­buce. Snímek HELMUT NEWTON: NESTOUDNÁ KRÁSA bude...Read more »
Ochrance Jiri Havelka

Lukáš Vaculík řeší případy, které otřásly školstvím. Česká televize točí seriál Ochránce

Vražda uči­tel­ky či sexu­ál­ní obtě­žo­vá­ní žáků. To je jen zlo­mek z témat, kte­rým se věnu­je nový dese­ti­díl­ný seri­ál České tele­vi­ze Ochránce. Lukáš Vaculík v roli škol­ské­ho ombud­sma­na v něm řeší situ­a­ce inspi­ro­va­né sku­teč­ný­mi...Read more »
Sarlatan

Do boje o Oscara vyrazí film Šarlatán režisérky Agnieszky Holland

V Praze, 13. říj­na 2020 – Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA), kte­rá sto­jí za udí­le­ním cen Český lev, kaž­do­roč­ně vybí­rá i kan­di­dá­ta na Oscara za Českou repub­li­ku. Letos do boje o nej­pres­tiž­něj­ší fil­mo­vou...Read more »
Dcera

​Začal Anifilm v Liberci. První ceny jsou rozdány, vítězové Českého obzoru jsou k vidění online

Mistra zvu­ku Iva Špalje oce­nil na svém slav­nost­ním zahá­je­ní v úte­rý 6. říj­na Mezinárodní fes­ti­val ani­mo­va­né­ho fil­mu Anifilm. Zkušený odbor­ník na zvuk v ani­mo­va­ném fil­mu je zná­mý i dlou­ho­do­bou spo­lu­pra­cí s Janem Švankmajerem. Cenou za celo­ži­vot­ní...Read more »
01 Film Sarlatan TK c Zuzana Panska

USA, Německo, Rusko i Srbsko: Šarlatán po úspěšném domácím uvedení léčí i ve světě

Šarlatán reži­sér­ky Agnieszky Holland s Ivanem Trojanem v hlav­ní roli vstou­pil do tuzem­ských kin 20. srp­na a od té chví­le jej v kinech vidě­lo více než 240 000 divá­ků, což je v této zvlášt­ní době...Read more »
PopStory titulka

PopStory: vyprávění legend populární hudby pokračuje. Tentokrát o textech, soutěžích i politice

Historie, záko­ny, para­do­xy i neče­ka­né sou­vis­los­ti čes­ko­slo­ven­ské popu­lár­ní hud­by podru­hé. Jak se dívá na cen­zu­ru tex­tů sedm­de­sá­tých a osm­de­sá­tých let zpě­vák Miroslav Žbirka? Jak komen­tu­je pub­li­cis­ta Jiří Černý sna­hu čes­ko­slo­ven­ských muzi­kan­tů...Read more »
LAMBORA 007 foto Vojtech Resler

Marek Lambora opustil romantiku a představí se ve filmu UBAL A ZMIZ

Marek Lambora opus­til roman­ti­ku a před­sta­ví se ve fil­mu UBAL A ZMIZ jako obdi­vo­va­ný divo­ký rocker, kte­ré­ho zbož­ňu­jí davy fany­nek   Na něko­li­ka mís­tech Prahy v těch­to dnech pokra­ču­je natá­če­ní kome­die Ubal a zmiz, jejíž děj...Read more »
generalni reditel Ceske televize Petr Dvorak

Petr Dvořák se stal viceprezidentem Evropské vysílací unie

Petr Dvořák byl dnes zvo­len vice­pre­zi­den­tem Evropské vysí­la­cí unie (EBU). V his­to­ric­ky prv­ní onli­ne vol­bě jej abso­lut­ní vět­ši­nou zvo­li­lo Valné shro­máž­dě­ní EBU. Generální ředi­tel České tele­vi­ze půso­bí v nej­vyš­ším vede­ní, jede­nác­ti­člen­ném...Read more »
Stránka načtena za 2,60447 s | počet dotazů: 157 | paměť: 28348 KB. | 19.01.2021 - 02:32:12