Mlsne medvedi pribehy 1

Hladoví chlupáči Nedvěd a Miška jako hrdinové nového animovaného večerníčku Mlsné medvědí příběhy na ČT:D

  Nový ani­mo­va­ný večer­ní­ček Mlsné med­vě­dí pří­běhy reži­sé­rek Kateřiny Karhánkové a Alexandry Májové před­sta­vu­jí­cí roz­pus­ti­lá dob­ro­druž­ství dvou věč­ně hla­do­vých chlu­pá­čů Nedvěda a Mišky uvá­dí Česká tele­vi­ze od nedě­le 24. led­na v 18.45 hodin...Read more »
Cesta do nemozna

Nejstarší regionální studio České televize slaví 65 let

Silvestrovským pro­gra­mem odstar­to­va­lo na pře­lo­mu let 1955 a 1956 své vysí­lá­ní ost­rav­ské tele­viz­ní stu­dio (TSO). O jeho vzni­ku se zača­lo mlu­vit již po vál­ce, defi­ni­tiv­ně o výstav­bě roz­hod­la teh­dej­ší vlá­da o devět let poz­dě­ji....Read more »
Honza a beranek 2

Josef Dvořák se vrací k večerníčkům. Namluvil příběhy Honzy a beránka na motivy Josefa Lady

Kdo by neznal Maxipsa Fíka, Včelí med­víd­ky nebo Králíky z klo­bou­ku? Všem hrdi­nům pro­půj­čil svůj neza­mě­ni­tel­ný hlas Josef Dvořák. Novým večer­níč­kem, v němž her­ce malí divá­ci usly­ší bude Honza a berá­nek. Sedm...Read more »
ALCHEMICAL FURNACE 35

Alchymická pec má online premiéru

Dokumentární film Alchymická pec měl mít v kinech pre­mi­é­ru na jaře, ale byla odlo­že­na na pod­zim. A ani to ze zná­mých důvo­dů nevy­šlo. Proto jsme se spo­lu s pro­du­cen­tem a tvůr­ci fil­mu dohod­li,...Read more »
Ester Janeckova a Jan Potmesil TZ

Jubilejní třicátý ročník Adventních koncertů České televize: tradiční čtyři adventní podvečery doplní i mimořádný, pátý koncert

Předvánoční Adventní kon­cer­ty České tele­vi­ze se v letoš­ním roce budou konat již po tři­cá­té. Jedna z nej­star­ších dob­ro­čin­ných sbí­rek u nás od své­ho vzni­ku pod­po­ři­la na 120 nezisko­vých orga­ni­za­cí a roz­dě­li­la přes 217 mili­o­nů...Read more »
Lotkovodici Michal bartak s Hurvinkem Richard Maska se Spejblem a interpret SH mMartin Klasek

Divadlo Spejbla a Hurvínka najdete nyní na Noci divadel. ‚Připravují se outdoorové hry.,Na dospělé i děti čekají také vánoční dárky od Spejbla a Hurvínka.

Divadlo S+H si i v době, kdy nemů­že hrát, nachá­zí ces­tu ke svým fanouškům a to pro­střed­nic­tvím onli­ne ver­ze Noci diva­del nebo při­pra­vu­je také nové out­do­o­ro­vé hry pro děti a samo­zřej­mě nechy­bí i pro­dej...Read more »
Lotkovodici Michal bartak s Hurvinkem Richard Maska se Spejblem a interpret SH mMartin Klasek

Divadlo Spejbla a Hurvínka najdete nyní na Noci divadel. ‚Připravují se outdoorové hry.,Na dospělé i děti čekají také vánoční dárky od Spejbla a Hurvínka.

Divadlo S+H si i v době, kdy nemů­že hrát, nachá­zí ces­tu ke svým fanouškům a to pro­střed­nic­tvím onli­ne ver­ze Noci diva­del nebo při­pra­vu­je také nové out­do­o­ro­vé hry pro děti a samo­zřej­mě nechy­bí i pro­dej...Read more »
Lotkovodici Michal bartak s Hurvinkem Richard Maska se Spejblem a interpret SH mMartin Klasek

Divadlo Spejbla a Hurvínka najdete nyní na Noci divadel. ‚Připravují se outdoorové hry.,Na dospělé i děti čekají také vánoční dárky od Spejbla a Hurvínka.

Divadlo S+H si i v době, kdy nemů­že hrát, nachá­zí ces­tu ke svým fanouškům a to pro­střed­nic­tvím onli­ne ver­ze Noci diva­del nebo při­pra­vu­je také nové out­do­o­ro­vé hry pro děti a samo­zřej­mě nechy­bí i pro­dej...Read more »
Pavel Gorecki LepsiTV 4

Češi tráví u televize stále více času. Především díky koronaviru, ale i dostupným službám televizí přes internet

Pandemie koro­na­vi­ru ovliv­ni­la nejen prů­my­sl, obchod a škol­ství, ale i čes­ké domác­nos­ti.  V těch může­me sle­do­vat znač­ný nárůst sle­do­va­nos­ti tele­vi­ze, nově i té onli­ne. Z dat tele­vi­ze přes inter­net Lepší.TV vyplý­vá, že za měsí­ce...Read more »
Den opricnika Karel Dobry foto Jan Dvorak

Více než sedm hodin plných divadla. To je sobotní noc na ČT art

Sobota bude na ČT art pat­řit diva­dlu. Pár minut po osmé zahá­jí večer­ní pro­gram insce­na­ce Hráči a o půl čtvr­té ráno se s divá­ky roz­lou­čí Chaplinova Carmen. Kulturní sta­ni­ce České tele­vi­ze se sym­bo­lic­ky...Read more »
Obsah obrázku plot, exteriér, osoba, muž Popis byl vytvořen automaticky

Festival francouzských filmů představí intimní komedii NA PALUBU! a připomene tvorbu zesnulého Artemia Benkiho projekcí filmu SÓLO

Na 23. roč­ní­ku Festivalu fran­couz­ské­ho fil­mu, kte­rý pro­běh­ne onli­ne od 19. do 25. lis­to­pa­du 2020, se před­sta­ví fran­couz­ská roman­tic­ká kome­die o třech mla­dí­cích na prázd­ni­nách nazva­ná NA PALUBU! Poetický film vyprá­ví s jem­ným humo­rem...Read more »
word image

Natáčí se vánoční romantická komedie Přání Ježíškovi

I když poča­sí zatím vánoč­ně pří­liš nevy­pa­dá, roz­běh­lo se před pár dny natá­če­ní nové roman­tic­ké kome­die Přání Ježíškovi. Jde o vánoč­ní pří­běh ode­hrá­va­jí­cí se během jed­no­ho dne, ve kte­rém se...Read more »
C:\Users\Petr\Desktop\Kuba 2\_DSC4073.jpg

Lavi má dotočeno, film Vyšehrad dorazí do kin příští rok

Génius i dyli­na, fot­ba­lis­ta Julius „Lavi“ Lavický, zazna­me­nal na kame­ru posled­ní ze svých prů­švi­hů a hlá­sí doto­če­no! „Ti, kdo Vyšehrad nezna­li, tam najdou spous­tu vtip­ných situ­a­cí ze spor­tov­ní­ho svě­ta, a ti, kte­ří...Read more »
KNIHOBOT dominik gazdos 1

Samizdat za tisícovky korun. Jak si český trh po jednatřiceti letech svobody cení literaturu revoluce, undergroundu a disentu?

Zítřejším dnem si Česká repub­li­ka při­po­mí­ná 31 let od same­to­vé revo­lu­ce a pádu komu­nis­tic­ké­ho reži­mu. Jako kaž­dý rok si vyslech­ne­me deba­ty o tom, kam jsme se za dlou­hé roky posu­nu­li a co...Read more »
Tomas Sedlacek v aute Vaclava Havla

Nový film Stopaři Václava Havla vznikl u příležitosti výročí 17. listopadu„Proč připomínat rok 1989?

  Ve fil­mu Stopaři Václava Havla hra­je i pre­zi­den­tův legen­dár­ní auto­mo­bil VW Golf   U pří­le­ži­tos­ti 17. lis­to­pa­du, Dne boje za svo­bo­du a  demo­kra­cii a Mezinárodního dne stu­dent­stva, vzni­kl a bude popr­vé k vidě­ní...Read more »
Gunpowder Milkshake Angela Bassett Michelle Yeoh Carla Gugino

První foto – Karen Gillan, Lena Headey nebo Angela Bassett jako elitní vražedkyně

Karen Gillan, zná­má z Avengers a nových fil­mů Jumanji, a Lena Headey, kte­rou pro­sla­vi­la Hra o trů­ny, se sejdou v akč­ním fil­mu Gunpowder Milkshake jako dce­ra a mat­ka. Obě se věnu­jí vra­žed­nic­ké­mu řemeslu a po dlou­hé době,...Read more »
ALABORDAGE snapshot etaloDEF 04

Festival francouzských filmů představí intimní komedii ‚NA PALUBU! ‚a připomene tvorbu zesnulého Artemia Benkiho projekcí filmu SÓLO

            Na 23. roč­ní­ku Festivalu fran­couz­ské­ho fil­mu, kte­rý pro­běh­ne onli­ne od 19. do 25. lis­to­pa­du 2020, se před­sta­ví fran­couz­ská roman­tic­ká kome­die o třech mla­dí­cích na prázd­ni­nách nazva­ná NA...Read more »
01 Film Sarlatan TK c Zuzana Panska

Film Agnieszky Holland Šarlatán je nominovaný na „evropského Oscara“

Drama Šarlatán si při­psa­lo dal­ší mezi­ná­rod­ní úspěch! Jako prv­ní čes­ký film v his­to­rii zís­ka­lo nomi­na­ci na Evropskou fil­mo­vou cenu za režii. Za ní sto­jí pol­ská legen­da Agnieszka Holland, kte­ré Šarlatán...Read more »
KNIHOBOT dominik gazdos

České čtenáře už Covid nebaví. Knihy o epidemii neletí, zájem je naopak o učebnice

Zatímco na jaře letoš­ní­ho roku knih­ku­pec­tví ohla­šo­va­la rapid­ně zvý­še­né pro­de­je lite­ra­tu­ry o pan­de­mii, dnes se nic podob­né­ho neko­ná. Zvědavost a pocit napě­tí z jara vystří­da­la úna­va z kaž­do­den­ní rea­li­ty živo­ta za pan­de­mie.  ...Read more »
Zprava Noel Czuczor a Peter Ondrejička 3 LR

Film Zpráva s českou účastí míří do boje o Oscara, vysílá ho tam Slovensko

Slovensko vysí­lá do boje o Oscara film Zpráva, kte­rý vzni­kl ve slovensko-německo-české kopro­duk­ci a natá­čel se také v České repub­li­ce. Celovečerní sní­mek ztvár­ňu­je pří­běh dvou mla­dých čes­ko­slo­ven­ských obča­nů židov­ské­ho půvo­du, kte­rým se...Read more »
Muj zivot s BM Anna Fialova foto Robert Smutny

Sto třicet let od narození velkého skladatele: ČT natáčí hraný dokument Můj život s Bohuslavem Martinů

Bohuslav Martinů pat­ří mezi nej­vý­znam­něj­ší čes­ké skla­da­te­le. Letos by osla­vil své sto tři­cá­té naro­ze­ni­ny. Česká tele­vi­ze při té pří­le­ži­tos­ti natá­čí v kopro­duk­ci s ORF a Nadací Bohuslava Martinů hra­ný doku­ment Můj život s Bohuslavem...Read more »
meky online legalne

Film Meky je ke stažení online LEGÁLNĚ

Co pro­žil muž, jenž napsal nesmr­tel­né pís­ně Biely kvet, Atlantida, Čo bolí to pre­bo­lí, 22 dní, Nespalme to krás­né v nás, Katka, Prvá a mno­hé dal­ší? Kdo a jaký je Miro Žbirka?...Read more »
FOD Podzimni sklizen

„Otřesná doba si žádá otřesné filmy“ hlásá Festival Otrlého diváka a stěhuje se do onlinu

Kdokoliv, kdo hol­du­je nevku­su, otr­lé­mu humo­ru a má při­po­je­ní k inter­ne­tu, nebu­de ochu­zen o neotře­lou zába­vu. Podzimní skli­zeň Festivalu otr­lé­ho divá­ka se totiž usku­teč­ní onli­ne, a to v digi­tál­ním kinosá­le Moje kino LIVE. V rám­ci...Read more »

Aerovod bude hostit festival Mezipatra. 21. ročník se celý koná v online prostoru

Aerovod bude od čtvrt­ku 5. lis­to­pa­du hos­tit 21. roč­ník queer fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Mezipatra, kte­rý se letos kvů­li pan­de­mii koro­na­vi­ru pře­su­nul do onli­ne pro­sto­ru. Festival při­ná­ší výběr těch nej­lep­ších sou­čas­ných hra­ných, doku­men­tár­ních...Read more »
Those who remained 1

3KinoFest a další premiéry na DAFilms

Dnes 4. lis­to­pa­du začí­ná onli­ne ver­ze 3KinoFestu - Festivalu stře­do­ev­rop­ských fil­mů. Na DAFilms mohou divá­ci zhléd­nout kom­plet­ní pro­gram letoš­ní­ho roč­ní­ku, kte­rý čítá přes 30 fil­mů. Vrcholem letoš­ní­ho pro­gra­mu je sou­těž­ní sek­ce,...Read more »
Stránka načtena za 2,17311 s | počet dotazů: 152 | paměť: 28818 KB. | 23.01.2021 - 08:23:13