Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery)
den

Před dvěma týdny odstartovala na Voyo a o týden později na Nova Fun hraná reality show Praha – den & noc.

Titulní píseň k této novin­ce nazpí­va­li Monika Bagárová a Jan Bendig. Dnes měl tele­viz­ní pre­mi­é­ru také video­klip s názvem Město, kte­rý k pís­nič­ce nato­či­li.   Jaké by to bylo léto bez poho­do­vé­ho, chytla­vé­ho...Read more »
Photo © Archiv TV Nova

Se začátkem srpna odstartovalo i natáčení druhé řady oblíbeného seriálu Co ste hasiči. Diváci se mohou těšit na nové příběhy hasičů a obyvatel fiktivní české vesnice Horní.

Sdružení dob­ro­vol­ných hasi­čů z malé obce Horní, v jehož čele sto­jí své­ráz­ný veli­tel Petr (Petr Rychlý), se vrá­tí na obra­zov­ky v plné sesta­vě, včet­ně Mirka (Marek Holý), Edy (Radim Kalvoda), Láďy (Jaromír...Read more »
CoComelon IV

CoComelon – fenomén který učaroval dětem, pohltil i rodiče. Na Voyo oblíbené postavičky poprvé promluví i česky.

Hit inter­ne­tu. CoComelon, seri­ál, kte­rý posu­nul hra­ni­ce dět­ské tvor­by, zamí­řil na Voyo. Jeho pís­nič­ky pat­ří k těm nej­sle­do­va­něj­ším na svě­tě. Děti baví i vzdě­lá­vá. Oblíbení hrdi­no­vé v čele s JJ, jeho rodi­nou a kama­rá­dy...Read more »

Rozjetá pražská parta, Mužketýr Vincent Navrátil, Johny Depp versus Amber Heard a nové díly Ordinace. Voyo představuje svou letní nabídku.

Voyo na léto pro své před­pla­ti­te­le při­chys­ta­lo širo­kou a pes­trou šká­lu titu­lů. Nabídne pre­mi­é­ro­vé díly oblí­be­né Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2, novou řadu Mužketýrů, uni­kát­ní pro­jekt z pro­stře­dí met­ro­po­le Praha – den...Read more »
165362287 3501c0

Vidina rychlého zisku pořádného balíku peněz se změní v bláznivou noční jízdu s mafií v patách. Voyo uvede českou gangsterskou komedii Ubal a zmiz.

Dokonalý plán na kšeft sto­le­tí se změ­ní v šíle­né noč­ní dob­ro­druž­ství, kte­ré sve­de dohro­ma­dy pěs­ti­te­le mari­hu­a­ny, dvo­ji­ci své­ráz­ných poli­caj­tů, bul­har­skou mafii a hudeb­ní idol tee­nage­rů. Celovečerní debut reži­sé­ra a sce­náris­ty Adama Hobzika...Read more »
Maly pitaval z velkeho mesta c foto Jaromir Komarek 2

Po stopách léta. TV Nova představuje prázdninové programové schéma.

Hned prv­ní prázd­ni­no­vá sobo­ta bude na Nově pat­řit zbru­su nové zábav­né show 2 na 1, ve kte­ré Ondřej Sokol a Aleš Háma pro­vě­ří v nej­růz­něj­ších situ­a­cích Vojtu Dyka. Od pon­dě­lí 11. čer­ven­ce...Read more »
Foto Aero A 11

Letouny z Česka v čele s Albatrosem slaví 95 let na stříbrném plátně

České letou­ny ze spo­leč­nos­ti AERO Vodochody, kte­rá pat­ří k nej­star­ším letec­kým spo­leč­nos­tem na svě­tě, mají za sebou také pořád­ně boha­tou a roz­ma­ni­tou „fil­mo­vou kari­é­ru“ trva­jí­cí již 95 let. První fil­mo­vou roli...Read more »
Ilustracni foto L 39 Cinejet

Top Gun: Maverick startuje v kinech. Natáčel se na českých L-39 Albatros!

Celosvětově dlou­ho oče­ká­va­ný film z letec­ké­ho pro­stře­dí Top Gun: Maverick má význam­nou čes­kou sto­pu. Na jeho natá­če­ní i výcvi­ku her­ců se totiž podí­le­ly čes­ké prou­do­vé cvič­né letou­ny Aero L-39 Albatros, vyro­be­né...Read more »

Z učitele prezidentem-reformátorem. Na Voyo vstupuje celovečerní film Sluha národa 2 s Volodymyrem Zelenskym.

Voyo uve­de celo­ve­čer­ní film Sluha náro­da 2, dějo­vě nava­zu­jí­cí na prv­ní sérii stej­no­jmen­né­ho ukra­jin­ské­ho sati­ric­ké­ho seri­á­lu. Celovečerní sní­mek s názvem Sluha náro­da 2 vstu­pu­je na Voyo ve čtvr­tek 12. 5. 2022. Děj...Read more »
Ecce homo Homolka

Rodina Homolkových se vrací! Švandovo divadlo uvede současnou adaptaci kultovní filmové komedie

Babi Homolková, děda Homolka, Heduš, Ludva i nezbed­ná dvoj­ča­ta se vra­cí! Osmapadesát let od nato­če­ní slav­né­ho fil­mu Ecce homo Homolka Jaroslava Papouška se haš­te­ři­vá rodin­ka popr­vé obje­ví na diva­del­ní scé­ně. Inscenace Ecce homo...Read more »
Skryte skvosty Dul Michal foto Martin Popelar

Česká republika jako místo památek známých i neznámých. Jaroslav Plesl ukáže Skryté skvosty

Herec Jaroslav Plesl v novém doku­men­tár­ním cyk­lu České tele­vi­ze ces­tu­je po hra­dech, zám­cích a dal­ších cen­ných památ­kách Česka a  zúro­ču­je tak své boha­té prů­vod­cov­ské zku­še­nos­ti. Díky tomu pro­zra­dí divá­kům zají­ma­vos­ti, kte­ré jim...Read more »
Kde domov muj

Tři tisíce soutěžících během šesti let a tisící díl k tomu. Vědomostní soutěž Kde domov můj? slaví jubileum

Fanfára, pří­pi­tek a gra­fi­ka obar­ve­ná do zla­ta jsou při­pra­ve­ny. Oblíbená sou­těž Kde domov můj? uve­de v pon­dě­lí 7. úno­ra v 18:25 hodin na Jedničce České tele­vi­ze svůj jubi­lej­ní tisí­cí díl. Během té doby...Read more »
Netflix uvede Shoky Morthy Posledni velka akce

Hlavní hrdinové filmu Shoky a Morthy: Poslední velká akce si splnili svůj sen, od 5. prosince jsou na NETFLIXU! Zároveň vychází DVD i soundtrack k filmu

Po úspě­chu v kinech si you­tu­be­ři Shoky a Morthy spl­ni­li svůj sen. Stejně jako ve fil­mu reži­sé­ra Andyho Fehu dosáh­li své­ho cíle – dostat se na Netflix. A nyní tam sku­teč­ně budou....Read more »
D SH divadelni podcasty

Spejbl a Hurvínek se už těší na Vánoce a chystají vánoční dárky i pro vás Oslavte spolu s nimi příchod Mikuláše a přijměte pozvánku na Štědrý večer u Spejblů

Zapomeňte na před­vá­noč­ní shon a přijď­te se poba­vit a zasmát spo­lu se svý­mi dět­mi. Od 1. pro­sin­ce uve­de Divadlo Spejbla a Hurvínka své spe­ci­ál­ní miku­láš­ské před­sta­ve­ní Hurvínkův Mikuláš a od 10. pro­sin­ce navo­dí vánoč­ní atmo­sfé­ru...Read more »
MATEJ HADEK foto Maxim Stano m

V Praze probíhá natáčení mezinárodního koprodukčního sci-fi filmu Bod Obnovy

S etic­kou otáz­kou nesmr­tel­nos­ti, ale i s řadou dal­ších ože­ha­vých témat, si ori­gi­nál­ní for­mou pohrá­vá nový detek­tiv­ní sci-fi film reži­sé­ra Roberta Hloze Bod Obnovy. Snímek, kte­rý vzni­ká v kopro­duk­ci čtyř zemí, se...Read more »
Fauda

Vévodkyně Sisi, Donald Trump i dramatická Rodina. Česká televize přivezla z veletrhu v Cannes na čtyři desítky novinek

Česká tele­vi­ze nabíd­ne v příš­tím roce kro­mě vlast­ní tvor­by i pes­trou šká­lu zahra­nič­ních novi­nek. Na tele­viz­ním veletr­hu ve fran­couz­ském Cannes se jí poda­ři­lo zís­kat na čty­ři­cet nových titu­lů. Diváci se mohou...Read more »
Karel Sip 2005

Všechnopárty se vrací premiérovými díly. Karel Šíp po roce v Divadle Semafor přivítá publikum

Téměř přes­ně po roce se Karel Šíp vra­cí do Divadla Semafor, aby nato­čil nové díly Všechnopárty, kte­ré Česká tele­vi­ze bude vysí­lat v tra­dič­ním čase, kaž­dý pátek ve 21.35 hodin na ČT1....Read more »
3dsimo akcni figurky ironman

Milujete komiksy a akční hrdiny? Neutrácejte a vyrobte si vlastní figurky!

Fanoušci komik­sů, kasov­ních trhá­ků a super­hr­di­nů to jis­tě zna­jí – za figur­ku oblí­be­né posta­vy v obcho­dě zapla­tí­te nema­lé pení­ze. A  pokud naku­pu­je­te pro děti, kte­ré mají ve zvy­ku kaž­dý půl rok...Read more »
Kino Ledarny rest

LETNÍ A AUTOKINO LEDÁRNY: PROGRAM NA SRPEN

Od 2. čer­ven­ce fun­gu­je v pro­sto­ru u býva­lých Ledáren v Braníku nejen auto­ki­no, ale také let­ní kino LEDÁRNY. Kino si tak mohou užít jak moto­ris­ti, tak milov­ní­ci let­ních kin. Kapacita je cca 20...Read more »
CestaDomu AnynaMarjankaHonza

Cesta domů Tomáše Vorla půjde do kin 9. 9. 2021 - ‚Vrátí se Polívka, Holubová, Hanák, Vorel Jr., Šteflová i Nimcová

Svůj nový film Cesta domů uve­de reži­sér Tomáš Vorel do kin s kon­cem letoš­ní­ho léta 9. září. Snímek nava­zu­je na Vorlovy fil­my Cesta z měs­ta a Cesta do lesa, vytvo­ří z nich uza­vře­nou tri­lo­gii...Read more »
DomRady

Domácí rady - Rady pro váš dům

Představujeme nový web pro domác­nost. Věnuje se návo­dům a radám pro domov, jak v bytech, tak v domech. Věnuje se také pro­blé­mům mužu a žen a dozví­te se mno­ho infor­ma­cí o tom, jak si upra­vo­vat svo­je...Read more »
Matky PLAKAT

Komedie Matky míří do kin jako první „velký“ český film ‚po jejich znovuotevření

Nová čes­ká kome­die Matky si na svo­ji pre­mi­é­ru počka­la déle než půl roku. Z původ­ní­ho lis­to­pa­do­vé­ho ter­mí­nu se pře­sou­vá na letoš­ní léto a do čes­kých a slo­ven­ských kin vstou­pí jako jeden z prv­ních...Read more »
edison 4 kopie

Kino Edison Filmhub v centru Prahy od 1. června opět promítá a zve na obnovené premiéry

Edison Filmhub, jed­nosá­lo­vé kino s kavár­nou v cen­t­ru Prahy, po covidem-19 vynu­ce­né pau­ze zno­vu ote­ví­rá. Stane se tak ve úte­rý 1. červ­na, přes­ně dva roky poté, co jedi­neč­ný pro­stor v Jeruzalémské uli­ci, pár kro­ků...Read more »
Zero chill Netflix

Mimořádný úspěch českého hereckého mládí: Anastasia Chocholatá v novém seriálu Netflixu Zero Chill

Anastasii Chocholaté se jako jed­né z mála mla­dých čes­kých here­ček poda­ři­lo pro­sa­dit v seri­á­lu zahra­nič­ní pro­duk­ce. Britsko-kanadský spor­tov­ní tee­nage seri­ál Zero Chill (Srdce z ledu) je novin­kou na Netflixu a Anastasia si v něm...Read more »
12. Zeryk tricata leta

Mánička a Žeryk slaví 91. narozeniny!

Princezna, víla, slu­níč­ko, záchra­na, poklad! Ale také šprt­ka, žalob­ní­ček nebo trdlo. Ano, to vše a ješ­tě mno­hem víc je Hurvínkova nej­bliž­ší kama­rád­ka. Holčička Mánička. Spatřila svět­lo svě­ta přes­ně před deva­de­sá­ti...Read more »
Tana Pauhofova

Česká televize točí finále výpravné minisérie Marie Terezie

Pátý a záro­veň závě­reč­ný díl mini­sé­rie Marie Terezie, o jedi­né ženě na čes­kém trů­nu, při­pra­vu­je štáb reži­sé­ra Roberta Dornhelma. Filmaři se v dub­nu vrá­tí do Valtic a do Kroměříže, aby zde padla prv­ní...Read more »
thumbnail

CAMINO NA KOLEČKÁCH SE VYDÁVÁ DOBÝT ČERNOBYL

Projekt Camino na koleč­kách, ve kte­rém se vydal Honza Dušek s roz­trou­še­nou skleró­zou 640km Španělskem na inva­lid­ním vozí­ku, vzbu­zo­val už od samé­ho počát­ku neče­ka­ný ohlas. Není pro­to divu, že po celo­ve­čer­ním...Read more »
ARVED Michal Kern 01 kredit Kristyna Strejcovska

Začalo natáčení mystického dramatu ARVÉD inspirovaného skutečným osudem Jiřího Arvéda Smíchovského

Na začát­ku úno­ra odstar­to­va­lo natá­če­ní nové­ho fil­mu Arvéd vzni­ka­jí­cí­ho v česko-slovenské kopro­duk­ci. Podstatná část natá­če­ní pro­běh­ne v Praze v ate­li­é­rech ve Kbelích, kde fil­ma­ři pod vede­ním reži­sé­ra Vojtěcha Maška a kame­ra­ma­na Dušana Husára...Read more »
20210202 155925

Petr Jákl produkuje další film, tentokrát s De Nirem a Malkovichem

Po nato­če­ní sním­ku Jan Žižka se reži­sér a pro­du­cent Petr Jákl začal ori­en­to­vat více na zahra­nič­ní fil­mo­vý trh. Po svých pro­du­cent­ských poči­nech Nejvyšší pocta s Edem Harrisem a Samuelem L. Jacksonem, Best Sellers...Read more »
David Matasek Matous Ruml JT foto Luminar Film 01

Skončilo natáčení romantické komedie JEDINĚ TEREZA

Koncem led­na skon­či­lo v srd­ci Českého ráje, na pro­slu­ně­ném a zasně­že­ném vrchol­ku hory Kozákov, natá­če­ní roman­tic­ké kome­die Jedině Tereza. Právě tady se roz­ho­do­va­lo o tom, jest­li řada nedo­ro­zu­mě­ní, chyb a omy­lů, kte­rá roz­klí­ži­la lás­ku...Read more »
Mlsne medvedi pribehy 1

Hladoví chlupáči Nedvěd a Miška jako hrdinové nového animovaného večerníčku Mlsné medvědí příběhy na ČT:D

  Nový ani­mo­va­ný večer­ní­ček Mlsné med­vě­dí pří­běhy reži­sé­rek Kateřiny Karhánkové a Alexandry Májové před­sta­vu­jí­cí roz­pus­ti­lá dob­ro­druž­ství dvou věč­ně hla­do­vých chlu­pá­čů Nedvěda a Mišky uvá­dí Česká tele­vi­ze od nedě­le 24. led­na v 18.45 hodin...Read more »
Cesta do nemozna

Nejstarší regionální studio České televize slaví 65 let

Silvestrovským pro­gra­mem odstar­to­va­lo na pře­lo­mu let 1955 a 1956 své vysí­lá­ní ost­rav­ské tele­viz­ní stu­dio (TSO). O jeho vzni­ku se zača­lo mlu­vit již po vál­ce, defi­ni­tiv­ně o výstav­bě roz­hod­la teh­dej­ší vlá­da o devět let poz­dě­ji....Read more »
Honza a beranek 2

Josef Dvořák se vrací k večerníčkům. Namluvil příběhy Honzy a beránka na motivy Josefa Lady

Kdo by neznal Maxipsa Fíka, Včelí med­víd­ky nebo Králíky z klo­bou­ku? Všem hrdi­nům pro­půj­čil svůj neza­mě­ni­tel­ný hlas Josef Dvořák. Novým večer­níč­kem, v němž her­ce malí divá­ci usly­ší bude Honza a berá­nek. Sedm...Read more »
ALCHEMICAL FURNACE 35

Alchymická pec má online premiéru

Dokumentární film Alchymická pec měl mít v kinech pre­mi­é­ru na jaře, ale byla odlo­že­na na pod­zim. A ani to ze zná­mých důvo­dů nevy­šlo. Proto jsme se spo­lu s pro­du­cen­tem a tvůr­ci fil­mu dohod­li,...Read more »
Ester Janeckova a Jan Potmesil TZ

Jubilejní třicátý ročník Adventních koncertů České televize: tradiční čtyři adventní podvečery doplní i mimořádný, pátý koncert

Předvánoční Adventní kon­cer­ty České tele­vi­ze se v letoš­ním roce budou konat již po tři­cá­té. Jedna z nej­star­ších dob­ro­čin­ných sbí­rek u nás od své­ho vzni­ku pod­po­ři­la na 120 nezisko­vých orga­ni­za­cí a roz­dě­li­la přes 217 mili­o­nů...Read more »
Lotkovodici Michal bartak s Hurvinkem Richard Maska se Spejblem a interpret SH mMartin Klasek

Divadlo Spejbla a Hurvínka najdete nyní na Noci divadel. ‚Připravují se outdoorové hry.,Na dospělé i děti čekají také vánoční dárky od Spejbla a Hurvínka.

Divadlo S+H si i v době, kdy nemů­že hrát, nachá­zí ces­tu ke svým fanouškům a to pro­střed­nic­tvím onli­ne ver­ze Noci diva­del nebo při­pra­vu­je také nové out­do­o­ro­vé hry pro děti a samo­zřej­mě nechy­bí i pro­dej...Read more »
Lotkovodici Michal bartak s Hurvinkem Richard Maska se Spejblem a interpret SH mMartin Klasek

Divadlo Spejbla a Hurvínka najdete nyní na Noci divadel. ‚Připravují se outdoorové hry.,Na dospělé i děti čekají také vánoční dárky od Spejbla a Hurvínka.

Divadlo S+H si i v době, kdy nemů­že hrát, nachá­zí ces­tu ke svým fanouškům a to pro­střed­nic­tvím onli­ne ver­ze Noci diva­del nebo při­pra­vu­je také nové out­do­o­ro­vé hry pro děti a samo­zřej­mě nechy­bí i pro­dej...Read more »
Lotkovodici Michal bartak s Hurvinkem Richard Maska se Spejblem a interpret SH mMartin Klasek

Divadlo Spejbla a Hurvínka najdete nyní na Noci divadel. ‚Připravují se outdoorové hry.,Na dospělé i děti čekají také vánoční dárky od Spejbla a Hurvínka.

Divadlo S+H si i v době, kdy nemů­že hrát, nachá­zí ces­tu ke svým fanouškům a to pro­střed­nic­tvím onli­ne ver­ze Noci diva­del nebo při­pra­vu­je také nové out­do­o­ro­vé hry pro děti a samo­zřej­mě nechy­bí i pro­dej...Read more »
Pavel Gorecki LepsiTV 4

Češi tráví u televize stále více času. Především díky koronaviru, ale i dostupným službám televizí přes internet

Pandemie koro­na­vi­ru ovliv­ni­la nejen prů­my­sl, obchod a škol­ství, ale i čes­ké domác­nos­ti.  V těch může­me sle­do­vat znač­ný nárůst sle­do­va­nos­ti tele­vi­ze, nově i té onli­ne. Z dat tele­vi­ze přes inter­net Lepší.TV vyplý­vá, že za měsí­ce...Read more »
Den opricnika Karel Dobry foto Jan Dvorak

Více než sedm hodin plných divadla. To je sobotní noc na ČT art

Sobota bude na ČT art pat­řit diva­dlu. Pár minut po osmé zahá­jí večer­ní pro­gram insce­na­ce Hráči a o půl čtvr­té ráno se s divá­ky roz­lou­čí Chaplinova Carmen. Kulturní sta­ni­ce České tele­vi­ze se sym­bo­lic­ky...Read more »
Obsah obrázku plot, exteriér, osoba, muž Popis byl vytvořen automaticky

Festival francouzských filmů představí intimní komedii NA PALUBU! a připomene tvorbu zesnulého Artemia Benkiho projekcí filmu SÓLO

Na 23. roč­ní­ku Festivalu fran­couz­ské­ho fil­mu, kte­rý pro­běh­ne onli­ne od 19. do 25. lis­to­pa­du 2020, se před­sta­ví fran­couz­ská roman­tic­ká kome­die o třech mla­dí­cích na prázd­ni­nách nazva­ná NA PALUBU! Poetický film vyprá­ví s jem­ným humo­rem...Read more »
word image

Natáčí se vánoční romantická komedie Přání Ježíškovi

I když poča­sí zatím vánoč­ně pří­liš nevy­pa­dá, roz­běh­lo se před pár dny natá­če­ní nové roman­tic­ké kome­die Přání Ježíškovi. Jde o vánoč­ní pří­běh ode­hrá­va­jí­cí se během jed­no­ho dne, ve kte­rém se...Read more »
C:\Users\Petr\Desktop\Kuba 2\_DSC4073.jpg

Lavi má dotočeno, film Vyšehrad dorazí do kin příští rok

Génius i dyli­na, fot­ba­lis­ta Julius „Lavi“ Lavický, zazna­me­nal na kame­ru posled­ní ze svých prů­švi­hů a hlá­sí doto­če­no! „Ti, kdo Vyšehrad nezna­li, tam najdou spous­tu vtip­ných situ­a­cí ze spor­tov­ní­ho svě­ta, a ti, kte­ří...Read more »
KNIHOBOT dominik gazdos 1

Samizdat za tisícovky korun. Jak si český trh po jednatřiceti letech svobody cení literaturu revoluce, undergroundu a disentu?

Zítřejším dnem si Česká repub­li­ka při­po­mí­ná 31 let od same­to­vé revo­lu­ce a pádu komu­nis­tic­ké­ho reži­mu. Jako kaž­dý rok si vyslech­ne­me deba­ty o tom, kam jsme se za dlou­hé roky posu­nu­li a co...Read more »
Tomas Sedlacek v aute Vaclava Havla

Nový film Stopaři Václava Havla vznikl u příležitosti výročí 17. listopadu„Proč připomínat rok 1989?

  Ve fil­mu Stopaři Václava Havla hra­je i pre­zi­den­tův legen­dár­ní auto­mo­bil VW Golf   U pří­le­ži­tos­ti 17. lis­to­pa­du, Dne boje za svo­bo­du a  demo­kra­cii a Mezinárodního dne stu­dent­stva, vzni­kl a bude popr­vé k vidě­ní...Read more »
Gunpowder Milkshake Angela Bassett Michelle Yeoh Carla Gugino

První foto – Karen Gillan, Lena Headey nebo Angela Bassett jako elitní vražedkyně

Karen Gillan, zná­má z Avengers a nových fil­mů Jumanji, a Lena Headey, kte­rou pro­sla­vi­la Hra o trů­ny, se sejdou v akč­ním fil­mu Gunpowder Milkshake jako dce­ra a mat­ka. Obě se věnu­jí vra­žed­nic­ké­mu řemeslu a po dlou­hé době,...Read more »
ALABORDAGE snapshot etaloDEF 04

Festival francouzských filmů představí intimní komedii ‚NA PALUBU! ‚a připomene tvorbu zesnulého Artemia Benkiho projekcí filmu SÓLO

            Na 23. roč­ní­ku Festivalu fran­couz­ské­ho fil­mu, kte­rý pro­běh­ne onli­ne od 19. do 25. lis­to­pa­du 2020, se před­sta­ví fran­couz­ská roman­tic­ká kome­die o třech mla­dí­cích na prázd­ni­nách nazva­ná NA...Read more »
01 Film Sarlatan TK c Zuzana Panska

Film Agnieszky Holland Šarlatán je nominovaný na „evropského Oscara“

Drama Šarlatán si při­psa­lo dal­ší mezi­ná­rod­ní úspěch! Jako prv­ní čes­ký film v his­to­rii zís­ka­lo nomi­na­ci na Evropskou fil­mo­vou cenu za režii. Za ní sto­jí pol­ská legen­da Agnieszka Holland, kte­ré Šarlatán...Read more »
KNIHOBOT dominik gazdos

České čtenáře už Covid nebaví. Knihy o epidemii neletí, zájem je naopak o učebnice

Zatímco na jaře letoš­ní­ho roku knih­ku­pec­tví ohla­šo­va­la rapid­ně zvý­še­né pro­de­je lite­ra­tu­ry o pan­de­mii, dnes se nic podob­né­ho neko­ná. Zvědavost a pocit napě­tí z jara vystří­da­la úna­va z kaž­do­den­ní rea­li­ty živo­ta za pan­de­mie.  ...Read more »
Zprava Noel Czuczor a Peter Ondrejička 3 LR

Film Zpráva s českou účastí míří do boje o Oscara, vysílá ho tam Slovensko

Slovensko vysí­lá do boje o Oscara film Zpráva, kte­rý vzni­kl ve slovensko-německo-české kopro­duk­ci a natá­čel se také v České repub­li­ce. Celovečerní sní­mek ztvár­ňu­je pří­běh dvou mla­dých čes­ko­slo­ven­ských obča­nů židov­ské­ho půvo­du, kte­rým se...Read more »
Stránka načtena za 5,21229 s | počet dotazů: 273 | paměť: 36470 KB. | 15.08.2022 - 07:13:42