Zimohrad

Hra o trůny - Winterfell

Příběh prv­ní­ho dílu posled­ní série.Číst dál »
velky

Velký

Přáním 13letého chlap­ce je, aby se dru­hý den vzbu­dil jako dospě­lý. Když se pro­bu­dí, zjis­tí, že se mu přá­ní vypl­ni­lo. V živo­tě kaž­dé­ho klu­ka nasta­ne chví­le, kdy si ze vše­ho...Číst dál »
word image 29

Specialisté - Vzdušné zámky

Pod oknem psy­cho­te­ra­pe­u­tic­ké­ho cen­t­ra je nale­ze­na mrt­vo­la mla­dič­ké Sandry Nolové. Prvním úko­lem Specialistů je zjis­tit, zda Sandra spácha­la sebe­vraž­du nebo byla zavraž­dě­na. Pátrání mezi kli­en­ty psy­cho­te­ra­pe­u­tic­ké­ho cen­t­ra záhy odha­lí,...Číst dál »
word image 28

Specialisté - Podlé motivy

Manželé Dudovi nahlá­sí, že se pohřešu­je jejich dce­ra Saša Dudová a jejich půlroč­ní vnuk. A pro­to­že zde exis­tu­je pode­zře­ní na závaž­ný trest­ný čin, jsou při­vo­lá­ni také Specialisté. V bytě Dudové obje­ví vel­ké...Číst dál »
word image 27

Specialisté - Sběrači lahví

V měst­ském par­ku je nale­zen zavraž­dě­ný bez­do­mo­vec Franta Koval, kte­rý se živil pře­váž­ně sbě­rem prázd­ných lah­ví. Jarda Čermák se sho­dou náhod dosta­ne do bez­do­mo­vec­ké komu­ni­ty, kde v uta­je­ní pro­vá­dí vyšet­řo­vá­ní....Číst dál »
word image 26

Specialisté - Spi sladce

Před oči­ma Erika Holého je une­sen jeho otec, úspěš­ný posky­to­va­tel půj­ček a úvě­rů Karel Holý. Rodina obdr­ží dopis, ve kte­rém únos­ci poža­du­jí výkup­né mili­on euro. V násled­ném videu je vidět  Karel...Číst dál »
GO1 576 5

Terapie III – EPIZODA 17: Pondělí 17:00, Lucia

Číst dál »
GO1 576 4 1

Terapie III – EPIZODA 16: Čtvrtek 16:00, Hedvika a Zuzana

Číst dál »
GO1 576 5

Terapie III – EPIZODA 15: Středa 17:00, Jarda

Číst dál »
GO1 576 1 1

Terapie III – EPIZODA 14: Úterý 11:00, Šimon

Číst dál »
GO1 576 4

Terapie III – EPIZODA 13: Pondělí 15:00, Lucia

Číst dál »
GO1 576 3 1

Terapie III – EPIZODA 12: Čtvrtek 16:00, Hedvika a Zuzana

Číst dál »
GO1 576 3

Terapie III - EPIZODA 11: Středa 15:00, Jarda

Číst dál »
GO1 576 2

Terapie III – EPIZODA 10: Úterý 11:00, Šimon

Číst dál »
GO1 576 1

Terapie III – EPIZODA 9: Pondělí 11:00, Lucia

Číst dál »
GO1 576

Terapie III. - EPIZODA 7: Středa 17:00, Jarda

Číst dál »
Tera01

Terapie III. - EPIZODA 6: Úterý 11:00- Šimon

Číst dál »
Terap5

Terapie III. - EPIZODA 5: Pondělí 11:00, Lucia

Číst dál »
Terap04

Terapie III. - EPIZODA 4: Čtvrtek 16:00, Hedvika a Zuzana

Číst dál »
trap3

Terapie III. - EPIZODA 3: Středa 17:00, Jarda

Číst dál »
terap02

Terapie III. - EPIZODA 2: Úterý 11:00, Šimon

Číst dál »
Terapie01

Terapie III. - EPIZODA 1: Pondělí 14:00, Lucia

Číst dál »
image004

Zlatý podraz

Již Příběh začí­ná v dra­ma­tic­kém roce 1938. Mladí Čechoslováci se na tábo­ře YMCA učí od ame­ric­kých mor­mo­nů vede­ných tre­né­rem Johnem Trusilem hrát bas­ket­bal. Domluvil jim to tre­nér národ­ní­ho týmu a šéf...Číst dál »
RudGantlemanObsah

Vinnetou - Rudý gentleman - Obsah filmu

Po smr­ti své­ho otce stal se náčel­ní­kem všech Apačů žijí­cích na roz­sáh­lých loviš­tích mezi Texasem a Novým Mexikem mla­dý Vinnetou. Dobyvatelé ze všech kon­čin svě­ta pro­ni­ka­li do dal­ších a dal­ších úze­mí...Číst dál »
Vinnetou

Vinnetou - Obsah filmu

Znáte ho všich­ni - Vinnetou, syn náčel­ní­ka Apačů Mescalerů. Jeho jmé­no žilo ve všech ústech, v kaž­dé cha­tě, u kaž­dé­ho tábo­ro­vé­ho ohně. Byl pří­te­lem a ochrán­cem všech utis­ko­va­ných a neú­pros­ným bojov­ní­kem pro­ti bez­prá­ví....Číst dál »
Poklad

Poklad na Stříbrném jezeře - Obsah filmu

Tak tady jsou legen­dár­ní posta­vy naše­ho mlá­dí: Old Shatterhand a Vinnetou. Bílý muž, jenž pře­šel veli­kou lou­ži, aby na Divokém zápa­dě našel svou novou vlast a vyko­nal hrdin­ské činy, kte­ré mu...Číst dál »