Kritiky.cz > Spoilery
vlcsnap 2019 08 26 15h12m08s782

Star Wars: Vzestup Skywalkera

Nejnovější spo­i­ler z 9. dílu série Star Wars. ▬► Bude Rey pat­řit k tem­né stra­ně - bude z ní Sith? Vše se dozví­me 19.12.2019.Read more »
MeziSupy

Mezi Supy - Obsah filmu & Herecké obsazení & Filmový štáb

Obsah filmu Baumann se synem Martinem a pří­te­lem Vinnetouem zahléd­nou při sto­po­vá­ní med­vě­da dva Šošony, pro­ná­sle­du­jí­cí na koních bělo­chy. Při návra­tu na ranč najde Baumann svou ženu a dce­ru zavraž­dě­né. Podle stop je...Read more »
OldShatterhand

Můj přítel Vinnetou - Děj seriálu

(1. díl) Tlupa ban­di­tů vede­ná Sammy Cookem une­se z ves­ni­ce Arapahů mla­dé­ho indi­án­ské­ho míšen­ce. Indiáni v čele s Vinnetouem a Starým med­vě­dem pro­ná­sle­du­jí ban­di­ty a nalez­nou jejich úkryt. Dojde k boji, při němž jsou Malý med­věd i Starý...Read more »
Zimohrad

Hra o trůny - Winterfell

Příběh prv­ní­ho dílu posled­ní série.Read more »
velky

Velký

Přáním 13letého chlap­ce je, aby se dru­hý den vzbu­dil jako dospě­lý. Když se pro­bu­dí, zjis­tí, že se mu přá­ní vypl­ni­lo. V živo­tě kaž­dé­ho klu­ka nasta­ne chví­le, kdy si ze vše­ho...Read more »
word image 29

Specialisté - Vzdušné zámky

Pod oknem psy­cho­te­ra­pe­u­tic­ké­ho cen­t­ra je nale­ze­na mrt­vo­la mla­dič­ké Sandry Nolové. Prvním úko­lem Specialistů je zjis­tit, zda Sandra spácha­la sebe­vraž­du nebo byla zavraž­dě­na. Pátrání mezi kli­en­ty psy­cho­te­ra­pe­u­tic­ké­ho cen­t­ra záhy odha­lí,...Read more »
word image 28

Specialisté - Podlé motivy

Manželé Dudovi nahlá­sí, že se pohřešu­je jejich dce­ra Saša Dudová a jejich půlroč­ní vnuk. A pro­to­že zde exis­tu­je pode­zře­ní na závaž­ný trest­ný čin, jsou při­vo­lá­ni také Specialisté. V bytě Dudové obje­ví vel­ké...Read more »
word image 27

Specialisté - Sběrači lahví

V měst­ském par­ku je nale­zen zavraž­dě­ný bez­do­mo­vec Franta Koval, kte­rý se živil pře­váž­ně sbě­rem prázd­ných lah­ví. Jarda Čermák se sho­dou náhod dosta­ne do bez­do­mo­vec­ké komu­ni­ty, kde v uta­je­ní pro­vá­dí vyšet­řo­vá­ní....Read more »
word image 26

Specialisté - Spi sladce

Před oči­ma Erika Holého je une­sen jeho otec, úspěš­ný posky­to­va­tel půj­ček a úvě­rů Karel Holý. Rodina obdr­ží dopis, ve kte­rém únos­ci poža­du­jí výkup­né mili­on euro. V násled­ném videu je vidět  Karel...Read more »
GO1 576 5

Terapie III – EPIZODA 17: Pondělí 17:00, Lucia

Read more »
GO1 576 4 1

Terapie III – EPIZODA 16: Čtvrtek 16:00, Hedvika a Zuzana

Read more »
GO1 576 5

Terapie III – EPIZODA 15: Středa 17:00, Jarda

Read more »
GO1 576 1 1

Terapie III – EPIZODA 14: Úterý 11:00, Šimon

Read more »
GO1 576 4

Terapie III – EPIZODA 13: Pondělí 15:00, Lucia

Read more »
GO1 576 3 1

Terapie III – EPIZODA 12: Čtvrtek 16:00, Hedvika a Zuzana

Read more »
GO1 576 3

Terapie III - EPIZODA 11: Středa 15:00, Jarda

Read more »
GO1 576 2

Terapie III – EPIZODA 10: Úterý 11:00, Šimon

Read more »
GO1 576 1

Terapie III – EPIZODA 9: Pondělí 11:00, Lucia

Read more »
GO1 576

Terapie III. - EPIZODA 7: Středa 17:00, Jarda

Read more »
Tera01

Terapie III. - EPIZODA 6: Úterý 11:00- Šimon

Read more »
Terap5

Terapie III. - EPIZODA 5: Pondělí 11:00, Lucia

Read more »
Terap04

Terapie III. - EPIZODA 4: Čtvrtek 16:00, Hedvika a Zuzana

Read more »
trap3

Terapie III. - EPIZODA 3: Středa 17:00, Jarda

Read more »
terap02

Terapie III. - EPIZODA 2: Úterý 11:00, Šimon

Read more »
Terapie01

Terapie III. - EPIZODA 1: Pondělí 14:00, Lucia

Read more »
image004

Zlatý podraz

Již Příběh začí­ná v dra­ma­tic­kém roce 1938. Mladí Čechoslováci se na tábo­ře YMCA učí od ame­ric­kých mor­mo­nů vede­ných tre­né­rem Johnem Trusilem hrát bas­ket­bal. Domluvil jim to tre­nér národ­ní­ho týmu a šéf...Read more »