Kategorie: Spoilery

0

Zlatý podraz

Již Příběh začí­ná v dra­ma­tic­kém roce 1938. Mladí Čechoslováci se na tábo­ře YMCA učí od ame­ric­kých mor­mo­nů vede­ných tre­né­rem Johnem Trusilem hrát bas­ket­bal. Domluvil jim to tre­nér národ­ní­ho týmu a šéf čes­ké YMCA Jaroslav Valenta. Mezi hrá­či svým talen­tem vyni­ká František Prokeš. Franta žije v honos­né vile u Prahy, minis­tr prvo­re­pub­li­ko­vé vlá­dy počí­tá s tím, že jeho syn bude také úspěš­ný práv­ník. Franta má radě­ji sport, a to vede k neu­stá­lým kon­flik­tům. Život v Československu změ­ní nacis­tic­ká oku­pa­ce. Jednoho dne tre­nér Valenta Frantovi...

Autor:
0

Vinnetou - Rudý gentleman - Obsah filmu

Po smr­ti své­ho otce stal se náčel­ní­kem všech Apačů žijí­cích na roz­sáh­lých loviš­tích mezi Texasem a Novým Mexikem mla­dý Vinnetou. Dobyvatelé ze všech kon­čin svě­ta pro­ni­ka­li do dal­ších a dal­ších úze­mí a jejich bez­o­hled­ný postup hro­zil roz­pou­tat novou vál­ku rudých pro­ti bílým. Vinnetou pova­žo­val za své život­ní poslá­ní zabrá­nit těm­to hrůzám, kte­ré moh­ly zna­me­nat zánik všech indi­án­ských kme­nů. Syn plu­kov­ní­ka, velí­cí­ho míst­ní pev­nos­ti, je zajat Indiány z kme­ne Assiniboinů, kte­ří se mstí za niče­ní jejich ves­nic bělo­chy. Společně se...

Autor:
0

Vinnetou - Obsah filmu

Znáte ho všich­ni - Vinnetou, syn náčel­ní­ka Apačů Mescalerů. Jeho jmé­no žilo ve všech ústech, v kaž­dé cha­tě, u kaž­dé­ho tábo­ro­vé­ho ohně. Byl pří­te­lem a ochrán­cem všech utis­ko­va­ných a neú­pros­ným bojov­ní­kem pro­ti bez­prá­ví. Dnes to zní jako pohád­ka, co před sto­le­tím bylo ješ­tě sku­teč­nos­tí, hoř­kou, tvr­dou sku­teč­nos­tí. Poslední zou­fa­lé vze­pě­tí rudých domo­rod­ců pro­ti bílým doby­va­te­lům. Stále dál pro­ni­ka­li pio­ný­ři na Západ. V jejich sto­pách násle­do­va­li dob­ro­dru­zi, ban­di­té a despe­rá­ti. Apačové byli bělo­chům přá­tel­sky naklo­ně­ni, přes­to byl jejich osud zpe­če­těn, pro­to­že vlast­ni­li...

Autor:
0

Poklad na Stříbrném jezeře - Obsah filmu

Tak tady jsou legen­dár­ní posta­vy naše­ho mlá­dí: Old Shatterhand a Vinnetou. Bílý muž, jenž pře­šel veli­kou lou­ži, aby na Divokém zápa­dě našel svou novou vlast a vyko­nal hrdin­ské činy, kte­ré mu vynes­ly nesmr­tel­nou slá­vu. A posled­ní náčel­ník Apačů, na kte­ré­ho už dolé­há stín tragi­ky jeho náro­da, ale kte­rý bez váhá­ní nasa­zu­je život, má-li se dopo­mo­ci prá­vu k vítěz­ství. Tož vydej­me se na pouť neko­neč­ný­mi dála­va­mi ame­ric­kých pré­rií, hlu­bo­ký­mi údo­lí­mi i po vrchol­cích vyso­kých poho­ří a pro­žijme s nimi vel­ká dob­ro­druž­ství a nemi­lo­srd­né boje za...

Autor:
0

Zlatá mládež - Anotace prvních čtyř epizod

V pre­mi­é­ro­vé dru­hé řadě pět mla­dých Čechů na vlast­ní kůži pozná­vá, zda zvlád­nou žít a pra­co­vat mimo svo­ji kom­fort­ní zónu. Čtyři nové akté­ry, zpě­vač­ku Sharlotu, you­tu­be­ra Mikea, začí­na­jí­cí­ho poli­ti­ka Petra, ser­vír­ku a model­ku Kláru, dopl­ní hvězda prv­ní řady, Renato. Všichni žijí v Praze a v prv­ním díle pozna­jí odvrá­ce­nou stra­nu živo­ta v tom­to vel­ko­měs­tě. Stanou se z nich lidé bez domo­va, bez peněz a bez mož­nos­ti vyu­žít své soci­ál­ní kon­tak­ty. Málokdo ví, že jed­na tře­ti­na bez­do­mov­ců pra­cu­je, a tak i zla­tou mlá­dež zaměst­ná­me na noč­ní...

Autor:
0

Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl

Řev Erenovi se vyba­vu­jí vzpo­mín­ky na mat­ku, kdy mu říká, že se má vzcho­pit a někdy musí chrá­nit také on Mikasu. Teď se k němu a Mikase blí­ží titán, kte­rý jeho mat­ku sně­dl, a Eren ji chce za kaž­dou cenu pomstít. Velitel Erwin ujíž­dí před titá­nem. Všimne si ho Ymir, kte­rá mu dává za vinu, že jí zha­til plán. Rozeběhne se k němu. Erewin je prv­ním titá­nem sra­žen z koně a při­jde o ruku. Nic si z toho ale nedě­lá a říká, že jeho je...

Autor:
0

Shingeki no Kyojin 2 -11. díl

Daň Erwin zpo­zo­ru­je opan­cé­řo­va­né­ho titá­na, jak se svý­mi pasa­žé­ry utí­ká pryč od lesa. Všem vojá­kům naká­že, aby ho násle­do­va­li a při­tom se necha­li pro­ná­sle­do­vat titá­ny. Jedním vojá­kem je nař­čen, že z nich chce udě­lat návna­du, Erwin to ale popře. Říká, že musí za kaž­dou cenu zasta­vit opan­cé­řo­va­né­ho titá­na, kte­rý ute­kl i s Erenem. Jean, Mikasa a Armin jsou opan­cé­řo­va­né­mu titá­no­vi v patách. Jean podo­tý­ká, že titán není dost rych­lý, aby jim ute­kl. Mikasa pří­sa­há, že ten­to­krát Reinera a Bortholda zabi­je a pokud to...

Autor:
0

Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl

Děti Yoš s něko­li­ka dal­ší­mi prů­zkum­ní­ky při­jíž­dí do Ragaka a kon­sta­tu­je, že vše je tak, jak je uve­de­no ve zprá­vě. Vesnice je zni­če­na, ale nikde není ani kap­ka krve, ani těla. Průzkumníci deba­tu­jí, zda se oby­va­te­lům Ragaka sku­teč­ně moh­lo poda­řit utéct. Pokud ano, proč titá­ni zde­vas­to­va­li prázd­nou ves­ni­ci, a proč její oby­va­te­lé utek­li bez koní? Potom při­běh­ne za Yošem jeden z prů­zkum­ní­ků se slo­vy, že našel jed­no­ho titá­na. Yoš a zby­tek jed­not­ky při­chá­zí k domu Connieho rodi­ny. Vidí nehyb­né­ho titá­na leží­cí­ho...

Autor: