Kategorie: Spoilery

0

Zlatý podraz

Již Příběh začí­ná v dra­ma­tic­kém roce 1938. Mladí Čechoslováci se na tábo­ře YMCA učí od ame­ric­kých mor­mo­nů vede­ných tre­né­rem Johnem Trusilem hrát bas­ket­bal. Domluvil jim to tre­nér národ­ní­ho týmu a šéf čes­ké YMCA Jaroslav Valenta. Mezi hrá­či svým talen­tem vyni­ká František Prokeš. Franta žije v honos­né vile u Prahy, minis­tr prvo­re­pub­li­ko­vé vlá­dy počí­tá s tím,...

Autor:
0

Vinnetou - Rudý gentleman - Obsah filmu

Po smr­ti své­ho otce stal se náčel­ní­kem všech Apačů žijí­cích na roz­sáh­lých loviš­tích mezi Texasem a Novým Mexikem mla­dý Vinnetou. Dobyvatelé ze všech kon­čin svě­ta pro­ni­ka­li do dal­ších a dal­ších úze­mí a jejich bez­o­hled­ný postup hro­zil roz­pou­tat novou vál­ku rudých pro­ti bílým. Vinnetou pova­žo­val za své život­ní poslá­ní zabrá­nit těm­to hrůzám, kte­ré moh­ly...

Autor:
0

Vinnetou - Obsah filmu

Znáte ho všich­ni - Vinnetou, syn náčel­ní­ka Apačů Mescalerů. Jeho jmé­no žilo ve všech ústech, v kaž­dé cha­tě, u kaž­dé­ho tábo­ro­vé­ho ohně. Byl pří­te­lem a ochrán­cem všech utis­ko­va­ných a neú­pros­ným bojov­ní­kem pro­ti bez­prá­ví. Dnes to zní jako pohád­ka, co před sto­le­tím bylo ješ­tě sku­teč­nos­tí, hoř­kou, tvr­dou sku­teč­nos­tí. Poslední zou­fa­lé vze­pě­tí rudých domo­rod­ců pro­ti bílým...

Autor:
0

Poklad na Stříbrném jezeře - Obsah filmu

Tak tady jsou legen­dár­ní posta­vy naše­ho mlá­dí: Old Shatterhand a Vinnetou. Bílý muž, jenž pře­šel veli­kou lou­ži, aby na Divokém zápa­dě našel svou novou vlast a vyko­nal hrdin­ské činy, kte­ré mu vynes­ly nesmr­tel­nou slá­vu. A posled­ní náčel­ník Apačů, na kte­ré­ho už dolé­há stín tragi­ky jeho náro­da, ale kte­rý bez váhá­ní nasa­zu­je život, má-li...

Autor:
0

Zlatá mládež - Anotace prvních čtyř epizod

V pre­mi­é­ro­vé dru­hé řadě pět mla­dých Čechů na vlast­ní kůži pozná­vá, zda zvlád­nou žít a pra­co­vat mimo svo­ji kom­fort­ní zónu. Čtyři nové akté­ry, zpě­vač­ku Sharlotu, you­tu­be­ra Mikea, začí­na­jí­cí­ho poli­ti­ka Petra, ser­vír­ku a model­ku Kláru, dopl­ní hvězda prv­ní řady, Renato. Všichni žijí v Praze a v prv­ním díle pozna­jí odvrá­ce­nou stra­nu živo­ta v tom­to vel­ko­měs­tě. Stanou se...

Autor:
0

Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl

Řev Erenovi se vyba­vu­jí vzpo­mín­ky na mat­ku, kdy mu říká, že se má vzcho­pit a někdy musí chrá­nit také on Mikasu. Teď se k němu a Mikase blí­ží titán, kte­rý jeho mat­ku sně­dl, a Eren ji chce za kaž­dou cenu pomstít. Velitel Erwin ujíž­dí před titá­nem. Všimne si ho Ymir, kte­rá mu dává za...

Autor:
0

Shingeki no Kyojin 2 -11. díl

Daň Erwin zpo­zo­ru­je opan­cé­řo­va­né­ho titá­na, jak se svý­mi pasa­žé­ry utí­ká pryč od lesa. Všem vojá­kům naká­že, aby ho násle­do­va­li a při­tom se necha­li pro­ná­sle­do­vat titá­ny. Jedním vojá­kem je nař­čen, že z nich chce udě­lat návna­du, Erwin to ale popře. Říká, že musí za kaž­dou cenu zasta­vit opan­cé­řo­va­né­ho titá­na, kte­rý ute­kl i s Erenem. Jean,...

Autor:
0

Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl

Děti Yoš s něko­li­ka dal­ší­mi prů­zkum­ní­ky při­jíž­dí do Ragaka a kon­sta­tu­je, že vše je tak, jak je uve­de­no ve zprá­vě. Vesnice je zni­če­na, ale nikde není ani kap­ka krve, ani těla. Průzkumníci deba­tu­jí, zda se oby­va­te­lům Ragaka sku­teč­ně moh­lo poda­řit utéct. Pokud ano, proč titá­ni zde­vas­to­va­li prázd­nou ves­ni­ci, a proč její oby­va­te­lé utek­li...

Autor:
0

7 životů - Další obsazení – Glenn Close a Willem Dafoe

“Výběr her­ců se nám oprav­du pove­dl ve všech smě­rech,” podo­tý­ká scé­náris­ta Max Botkin. “Je to nád­her­ný mix legen­dár­ních talen­tů jako Glenn Closeová a Willem Dafoe, s jed­nou z nej­vý­raz­něj­ších evrop­ských vychá­ze­jí­cích hvězd, Noomi Rapaceovou v hlav­ní roli. Noomi doká­že hrát sil­né posta­vy, jak co se týče fyzic­ké zdat­nos­ti, tak emoč­ní hloub­ky, což je prá­vě...

Autor:
vlcsnap-2017-11-29-11h40m59s0490

Shingeki no Kyojin 2 -9. díl

Zahájení Erwin se svý­mi lid­mi zaha­ju­je pro­ná­sle­do­vá­ní opan­cé­řo­va­né­ho a kolosál­ní­ho titá­na. Zraněná Hanji zůstá­vá na zdi Rosé s Yošem a naka­zu­je mu, aby jí dal koně. Na jeho otáz­ku, kam chce jet, odpo­ví­dá, že do Ragaka, kde zaja­li titá­na, kte­rý se nemohl hýbat. Hanji má jakousi teo­rii, kte­rou si potře­bu­je ově­řit. Yoš jí...

Autor:
vlcsnap-2017-11-27-21h53m51s8870

Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl

Lovci Kolosální titán svým pádem ze zdi vytvá­ří prud­ký vítr a proud hor­ké páry, kte­rý ochro­mí všech­ny vojá­ky. Někteří jsou odvá­ti pryč, jiní se z posled­ních sil drží okra­je zdi. Mnoho jich je zra­ně­no. I Eren je bez­moc­ný. Opancéřovaný titán vykous­ne Erena ze šíje titá­na, ve kte­ré­ho se pro­mě­nil, a nechá­vá si ho v ústech....

Autor:
vlcsnap-2017-11-26-13h52m43s0910

Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl

Boj zblíz­ka Eren se pře­mě­ňu­je v titá­na, dopa­dá spo­lu s Reinerem na zem a pouš­tí se s ním do pěst­ní­ho sou­bo­je. Mikasa, během toho, co při­hlí­ží sou­bo­ji, litu­je, že Reinerovi i Bertholdovi hned neu­sek­la hla­vy, když měla mož­nost. Berthold drží v jed­né ruce Ymir a ve dru­hé dal­ší­ho vojá­ka. Potom si je oba hází do úst a poly­ká....

Autor:
vlcsnap-2017-10-21-12h18m02s1260

Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl

Bojovník Tělo Ymir je na nosít­kách vyta­že­no prů­zkum­ní­ky na zeď Rosé. Dozvídáme se, že Ymir neze­mře­la, jen je ve vel­mi váž­ném sta­vu, kte­rý by nepře­ži­la, kdy­by byla „nor­mál­ní“. Christa brá­ní Ymir před Hanji, pro­to­že Ymir hro­zí, že bude za svůj původ sou­ze­na. Christa při­pouš­tí, že od Ymir neby­lo správ­né, že...

Autor:
vlcsnap-2017-10-17-13h19m23s2630

Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl

Historie Kadeti ze 104. jed­not­ky absol­vu­jí zim­ní výcvik. Jeden po dru­hém při­chá­ze­jí zni­če­ní do cíle své tra­sy, kte­rou absol­vo­va­li ve sně­ho­vé váni­ci. Jenže se zjis­tí, že Christa, Ymir a Daz nedo­ra­zi­li. Christu vidě­li napo­sle­dy, když pomá­ha­la prá­vě Dazovi, kte­rý nezvlá­dal ces­tu. Eren se chce vydat spo­lu­žá­kům na pomoc, ale veli­te­lé oddí­lu to zaká­ží...

Autor:
vlcsnap-2017-09-29-10h10m29s4920

Shingeki no Kyojin 2 - 4. díl

Voják Vracíme se v čase dvě hodi­ny před napa­de­ní rui­ny Untgerd titá­ny. Jižní a východ­ní tým prů­zkum­né jed­not­ky sedí v hlav­ní míst­nos­ti hra­du. Jejich čle­no­vé jsou pře­kva­pe­ni, že se v této oblas­ti nachá­zel hrad. Usoudí, že asi slou­žil jako úkryt ban­di­tů. Gerger dokon­ce najde lahev pašo­va­né­ho saké. Gerger roz­hod­ne, že nováč­ko­vé půjdou spát a star­ší...

Autor:
vlcsnap-2017-09-28-10h09m51s3360

Shingeki no Kyojin 2 - 3. díl

Jihovýchodní okres Connie sto­jí u domu své rodi­ny a zdr­ce­ně se smi­řu­je s tím, že jsou všich­ni mrt­ví. Přichází k němu Reiner, Gerger a dal­ší muž a jed­na žena z prů­zkum­né jed­not­ky. Uslzený Connie říká, že jeho ves­ni­ce navždy zmi­ze­la. Gerger ale pou­ká­že na fakt, že nikde nejsou žád­ná těla ani krev. Skupinka se pro­to shod­ne, že...

Autor:
vlcsnap-2017-09-22-14h05m01s1330

Shingeki no Kyojin 2 - 2.díl

Jsem doma Popis toho­to dílu pojmu netra­dič­ně. Nebudu vyprá­vět kaž­dou minu­tu od začát­ku do kon­ce. Toto je totiž prv­ní díl, u něhož mám potře­bu hovo­řit o něm jako o cel­ku. Respektive si ho roz­dě­lím do dvou cel­ků. Prvních zhru­ba 5 minut se dá srov­nat s před­cho­zí­mi díly. Dostáváme spí­še krat­ší úryv­ky něko­li­ka dějů z růz­ných...

Autor:
vlcsnap-2017-09-18-13h53m50s7150

Shingeki no Kyojin 2 - 1. díl

Titán bes­tie Vojáci z prů­zkum­né jed­not­ky sto­jí pod zdí a sle­du­jí, jak z niče­ho nic odpad­ne kou­sek zdi a pod ním se obje­ví oko a část obli­če­je titá­na. Všichni pří­tomní jsou v šoku a nechá­pou, kde se titán ve zdi vzal. Mezi vojá­ky dora­zí Hanji a je žádá­na o roz­ka­zy. Jenže je stej­ně pře­kva­pe­ná jako její pod­ří­ze­ní. Zadýchaný páter...

Autor:
vlcsnap-2017-09-12-22h38m51s7300

Shingeki no Kyojin 25. díl

Zeď: Útok na Stohess (3. část) V chrá­mu Víry zdí pro­bí­há mše. Kněz káže o sva­tos­ti zdí a o tom, že jejich víra posil­ní zdi a ochrá­ní lid­stvo před titá­ny. V tom pro­pad­ne stře­chou chrá­mu žen­ský titán. Chrám je totiž prá­vě ta budo­va, na kte­rou Eren sho­dil Annie. Většina věří­cích je mrt­vá a Annie se rych­le zve­dá...

Autor:
vlcsnap-2017-09-11-20h06m35s5730

Shingeki no Kyojin 24. díl

Milost: Útok na Stohess (2. část) Nejprve zase jed­na retrospek­tiv­ní část. Několik dní před prů­cho­dem prů­zkum­né jed­not­ky Stohessem čeká kapi­tán Levi a Eren na základ­ně prů­zkum­né jed­not­ky na veli­te­le Smithe. Eren se omlou­vá, že svým špat­ným roz­hod­nu­tím způ­so­bil selhá­ní mise. Levi mu však říká, že nikdo nikdy neví, jak se věci budou...

Autor:
vlcsnap-2017-09-10-16h30m01s2070

Shingeki no Kyojin 23. díl

Úsměv: Útok na Stohess (1. část) Na vojen­ské základ­ně ve měs­tě Stohess za zdí Sina se pro­bou­zí Annie Leonhart ze snu o tom, jak ji její otec učil bojo­vat. Právě tím­to měs­tem má dnes pro­chá­zet Eren a jeho dopro­vod na ces­tě do hlav­ní­ho měs­ta. Lidé na uli­ci dis­ku­tu­jí o této udá­los­ti. Jeden z můžu dou­fá,...

Autor:
vlcsnap-2017-09-07-13h40m29s7160

Shingeki no Kyojin 22. díl

Poražení: 57. expe­di­ce mimo zdi (6. část) Levi a Mikasa pro­ná­sle­du­jí žen­ské­ho titá­na. Levi se Mikasy ptá, zda je Eren naži­vu. Mikasa si je jis­tá, že je. Podle ní bylo cílem titán­ky Erena zajmout a zís­kat ho živé­ho. Levi však při­pouš­tí mož­nost, že cílem bylo Erena zabít. Říká, že by bylo lep­ší vychá­zet z toho,...

Autor:
vlcsnap-2017-09-06-19h27m11s3140

Shingeki no Kyojin 21. díl

Zničující úder: 57. expe­di­ce mimo zdi (5. část) Velitel Smith a major Zoe dis­ku­tu­jí o mož­nos­ti, že člo­věk v těle titá­na měl v lese scho­va­nou 3D výstroj a s její pomo­cí zmi­zel. Erwin říká, že přes­ně tak to prav­dě­po­dob­ně bylo i v pří­pa­dě kolosál­ní­ho titá­na poté, co roz­bo­řil zeď. Hanji ale odpo­ru­je, že když se vyno­řil z těla titá­na Eren, byl...

Autor: