Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály
Photo © Zespół Filmowy Kadr

Sexmise

Sexmise je pol­ská vědec­ko­fan­tas­tic­ká kome­die z roku 1983, kte­rou reží­ro­val Juliusz Machulski. Hlavními hrdi­ny fil­mu jsou Maks (Jerzy Stuhr) a Albert (Olgierd Łukaszewicz), hiber­no­va­ní v roce 1991, kte­ří se po vál­ce pro­bou­ze­jí v roce...Read more »
Copyright © 2007 Marvel Characters, Inc.

Illumináti

Ilumináti jsou fik­tiv­ní taj­ná spo­leč­nost super­hr­di­nů vystu­pu­jí­cí v ame­ric­kých komik­sech vydá­va­ných nakla­da­tel­stvím Marvel Comics. Postavy spo­ji­ly své síly a taj­ně pra­cu­jí v záku­li­sí. Existence Iluminátů byla zalo­že­na (pro­střed­nic­tvím pří­bě­ho­vé­ho ret­co­nu) v jejich prv­ním...Read more »
Photo © Optimum Releasing

Miláček

Miláček je dra­ma­tic­ký film z roku 2012, kte­rý reží­ro­va­li Declan Donnellan a Nick Ormerod a ve kte­rém si zahrá­li Robert Pattinson, Uma Thurman, Kristin Scott Thomas, Christina Ricci a Colm Meaney. Film je...Read more »
Photo © Warner Bros. Pictures

Speed Racer

Speed Racer je spor­tov­ní akč­ní kome­die z roku 2008, kte­rou napsa­li a reží­ro­va­li sest­ry Wachowští. Film je zalo­žen na stej­no­jmen­né man­ga a ani­me sérii z 60. let 20. sto­le­tí. V hlav­ních rolích se před­sta­ví Emile Hirsch,...Read more »
Photo © Copyright 1995- Cinergi Pictures Entertainment Inc

Soudce Dredd

Soudce Dredd je ame­ric­ký akč­ní sci-fi film z roku 1995 nato­če­ný pod­le stej­no­jmen­né­ho komik­su 2000 AD. Režíroval ho Danny Cannon a v hlav­ní roli se před­sta­vil Sylvester Stallone, stráž­ce záko­na ve futu­ris­tic­ké...Read more »
Photo © Gaumont Distribution

100 000 dolarů na slunci

Sto tisíc dola­rů na slun­ci je francouzsko-italský film reži­sé­ra Henriho Verneuila z roku 1964. Film je adap­ta­cí romá­nu Clauda Veillota Nous n’i­rons pas en Nigeria. Synopse Kdesi na jihu Maroka,...Read more »
Photo © British Broadcasting Corporation (BBC)

Červený trpaslík - Země zaslíbená

Red Dwarf: The Promised Land (Červený trpas­lík: Země zaslí­be­ná) je brit­ský kome­di­ál­ní tele­viz­ní spe­ci­ál z roku 2020 a jedi­ný díl 13. sezó­ny brit­ské­ho sci-fi sit­co­mu Červený trpas­lík Ve spe­ci­á­lu se posád­ka Červeného...Read more »
Foto: Suzuki Liana, World of Top Gear by Oast House Archive & Wikimedia Commons & CC BY-SA 2.0

Top Gear slaví 45 let od prvního dílu.

Top Gear byl brit­ský moto­ris­tic­ký maga­zín vytvo­ře­ný BBC a vysí­la­ný na BBC Two mezi 22. dub­nem 1977 a 17. pro­sin­cem 2001. Pořad se zamě­řo­val na řadu moto­ris­tic­kých témat, nej­čas­tě­ji na recen­ze auto­mo­bi­lů, bez­peč­nost...Read more »
Photo © United Artists

Syn Růžového Pantera

Syn Růžového pan­tera je kome­di­ál­ní film z roku 1993. Jedná se o pokra­čo­vá­ní fil­mo­vé série Růžový pan­ter. V režii Blakea Edwardse v něm hra­je Roberto Benigni jako neman­žel­ský syn inspek­to­ra Clouseaua. Ve fil­mu...Read more »
Photo © Universal Pictures

Věc

Věc je ame­ric­ký sci-fi horor z roku 1982, kte­rý nato­čil John Carpenter pod­le scé­ná­ře Billa Lancastera. Film byl nato­čen pod­le nove­ly Johna W. Campbella Jr. z roku 1938 Kdo tam jde?...Read more »
Photo © United Artists

Kletba Růžového pantera

Prokletí Růžového pan­tera je kome­di­ál­ní film z roku 1983, kte­rý je pokra­čo­vá­ním série fil­mů o Růžovém pan­te­ro­vi, kte­rou na počát­ku 60. let 20. sto­le­tí vytvo­řil Blake Edwards. Film byl jed­ním ze dvou, kte­ré...Read more »
NP

Nekonečný příběh

Nekonečný pří­běh je německo-americký fan­ta­sy film z roku 1984, kte­rý reží­ro­val Wolfgang Petersen, jenž je záro­veň jed­ním ze sce­náris­tů. Film byl nato­čen pod­le stej­no­jmen­né­ho romá­nu Michaela Endeho. Film se zabý­vá...Read more »
Gorily

Gorily v mlze

Gorily v mlze (Gorillas in the Mist) je ame­ric­ký dra­ma­tic­ký film z roku 1988, kte­rý reží­ro­val Michael Apted a v němž Sigourney Weaverová ztvár­ni­la pří­ro­do­věd­ky­ni Dian Fosseyovou. Vypráví o její prá­ci ve Rwandě s hor­ský­mi...Read more »
SS

Vykoupení z věznice Shawshank

Vykoupení z věz­ni­ce Shawshank je ame­ric­ký dra­ma­tic­ký film z roku 1994, kte­rý napsal a reží­ro­val Frank Darabont pod­le nove­ly Stephena Kinga Rita Hayworthová a vykou­pe­ní z věz­ni­ce Shawshank z roku 1982. Vypráví pří­běh ban­ké­ře Andyho...Read more »
sk

Skleněné peklo

Skleněné peklo je ame­ric­ký kata­stro­fic­ký film z roku 1974 v režii Johna Guillermina a pro­duk­ci Irwina Allena s herec­kým obsa­ze­ním v čele s Paulem Newmanem a Stevem McQueenem. Film vzni­kl v kopro­duk­ci spo­leč­nos­tí 20th Century-Fox a Warner Bros....Read more »
Pred2

Predátor 2

Predátor 2 je ame­ric­ký akč­ní sci-fi horor z roku 1990, jehož scé­nář napsa­li brat­ři Jim a John Thomasovi, reží­ro­val ho Stephen Hopkins a v hlav­ních rolích se před­sta­vi­li Danny Glover, Ruben Blades, Gary...Read more »
MHlubiona

Magická hlubina

Magická hlu­bi­na je francouzsko-italský film, na jehož scé­ná­ři, kopro­duk­ci a režii se podí­lel Luc Besson, kte­rý byl uve­den do kin v roce 1988. Tento gene­rač­ní film je vol­ně zalo­žen na živo­tě...Read more »
Misery

Misery nechce zemřít

Misery je ame­ric­ký psy­cho­lo­gic­ký thriller z roku 1990, kte­rý nato­čil reži­sér Rob Reiner pod­le stej­no­jmen­né­ho romá­nu Stephena Kinga z roku 1987 a ve kte­rém si zahrá­li James Caan, Kathy Bates, Lauren Bacall,...Read more »
Pred

Predátor

Predator je ame­ric­ký akč­ní sci-fi horor z roku 1987, kte­rý reží­ro­val John McTiernan a scé­nář napsa­li brat­ři Jim a John Thomasovi. Jedná se o prv­ní díl série Predátor. V hlav­ní roli se obje­vu­je Arnold...Read more »
HXL

Hodný, zlý a ošklivý

Hodný, zlý a ošk­li­vý je film reži­sé­ra Sergia Leoneho z roku 1966. Jeden z nej­slav­něj­ších wes­ter­nů v ději­nách fil­mu je pova­žo­ván za kvin­te­sen­ci úspěš­né­ho žán­ru spaghet­ti wes­tern. Film nato­če­ný po úspě­chu fil­mů Pro hrst...Read more »
Asterix

Asterix a Obelix

Asterix a Obelix  je francouzsko-italsko-německý film reži­sé­ra Clauda Zidiho z roku 1999. Claude Zidi, reži­sér mno­ha popu­lár­ních kome­dií, nato­čil prv­ní hra­nou adap­ta­ci komik­su Asterix, jehož auto­ry jsou Albert Uderzo a René Goscinny....Read more »
Mash

Seriál M*A*S*H slaví 50 let od prvního natáčení

M*A*S*H je ame­ric­ký váleč­ný komediálně-dramatický tele­viz­ní seri­ál, kte­rý se vysí­lal na sta­ni­ci CBS v letech 1972 až 1983. Vytvořil ho Larry Gelbart jako prv­ní původ­ní spin-off seri­ál adap­to­va­ný pod­le celo­ve­čer­ní­ho...Read more »
7Let

Sedm let v Tibetu

Sedm let v Tibetu je ame­ric­ký váleč­ný živo­to­pis­ný film z roku 1997, kte­rý nato­čil Jean-Jacques Annaud. Film je zalo­žen na vzpo­mín­ko­vé kni­ze rakous­ké­ho horo­lez­ce a důstoj­ní­ka SS Heinricha Harrera Sedm let v Tibetu...Read more »
Hra

Hra

Hra je ame­ric­ký thriller z roku 1997, kte­rý nato­čil reži­sér David Fincher s Michaelem Douglasem a Seanem Pennem v hlav­ních rolích a kte­rý pro­du­ko­va­ly spo­leč­nos­ti Propaganda Films a PolyGram Filmed Entertainment. Vypráví pří­běh boha­té­ho inves­tič­ní­ho...Read more »
ParDolaru

Pro pár dolarů navíc

Pro pár dola­rů navíc (ital­sky: Per qualche dolla­ro in più) je spaghet­ti wes­tern z roku 1965, kte­rý nato­čil Sergio Leone. V hlav­ních rolích lov­ců odměn v něm vystu­pu­jí Clint Eastwood a Lee Van...Read more »
Prelet

Přelet nad kukaččím hnízdem

Přelet nad kukač­čím hníz­dem (One Flew Over the Cuckoo’s Nest) je ame­ric­ký psy­cho­lo­gic­ký komediálně-dramatický film reži­sé­ra Miloše Formana z roku 1975, nato­če­ný pod­le stej­no­jmen­né­ho romá­nu Kena Keseyho z roku 1962. Ve...Read more »
Amadeus

Amadeus

Amadeus je ame­ric­ký dobo­vý živo­to­pis­ný film z roku 1984, kte­rý nato­čil Miloš Forman pod­le diva­del­ní hry Amadeus z roku 1979. Děj se ode­hrá­vá ve Vídni v dru­hé polo­vi­ně 18. sto­le­tí a je fik­tiv­ním pří­bě­hem...Read more »
pvbh2

Policajt v Beverly Hills II

Polda z Beverly Hills II je ame­ric­ká akč­ní bud­dy kome­die z roku 1987, kte­rou reží­ro­val Tony Scott, scé­nář napsa­li Larry Ferguson a Warren Skaaren a hlav­ní roli ztvár­nil Eddie Murphy. Jedná se o pokra­čo­vá­ní...Read more »
pvbh

Policajt v Beverly Hills

Policajt z Beverly Hills je ame­ric­ká poli­cej­ní akč­ní kome­die z roku 1984, kte­rou reží­ro­val Martin Brest, napsal Daniel Petrie Jr. a v níž hlav­ní roli ztvár­nil Eddie Murphy jako Axel Foley, chyt­rý det­ro­it­ský...Read more »
MeziSupy

Mezi supy

Mezi supy je německo-francouzský film Karla Maye z roku 1964 nato­če­ný na moti­vy stej­no­jmen­né kni­hy Karla Maye. Premiéra se kona­la 8. pro­sin­ce 1964 v mni­chov­ském Mathäser-Filmpalast. Stewart Granger zde popr­vé hra­je Old...Read more »
rz

Řek Zorba

Řek Zorba (řec­ky: Αλέξης Ζορμπάς, Alexis Zorbas) je řec­ký komediálně-dramatický film z roku 1964, kte­rý napsal, pro­du­ko­val, sestří­hal a reží­ro­val kyper­ský Řek Michael Cacoyannis a v němž titul­ní roli ztvár­nil Anthony Quinn. Film...Read more »
moonfall 1413x2000

Moonfall

Synopse   Mezi spous­tou hro­zeb, kte­ré na Zemi můžou při­jít z vesmí­ru, je Měsíc prav­dě­po­dob­ně tím posled­ním, čeho bychom se obá­va­li. Nemohli jsme se mýlit víc… Neznámá síla vychý­li­la Měsíc z oběž­né...Read more »
OldSure

Old Surehand

Old Surehand  je celo­ve­čer­ní film z roku 1965 vol­ně nato­če­ný pod­le kni­hy Karla Maye. 14. pro­sin­ce 1965 měl pre­mi­é­ru v mni­chov­ském Mathäser-Filmpalast. Anglický herec Stewart Granger si v tom­to fil­mu zahrál potře­tí a napo­sle­dy...Read more »
Aitutaki Beach 1

Survivor

Survivor je ame­ric­ká ver­ze mezi­ná­rod­ní tele­viz­ní rea­li­ty show Survivor, kte­rá je odvo­ze­na od švéd­ské­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu Expedice Robinson, jehož auto­rem je Charlie Parsons a kte­rý měl pre­mi­é­ru v roce 1997. Americká...Read more »
Vinnet

Vinnetou a míšenka Apanači

Winnetou und das Halbblut Apanatschi je německo-jugoslávský film z roku 1966, vel­mi vol­ně zalo­že­ný na moti­vy Karla Maye (Karl May film). Premiéra se kona­la 17. srp­na 1966 v mni­chov­ském Mathäser-Filmpalast. Tento film...Read more »
PT

Pan Tau (2020)

Pan Tau (němec­ky „Herr Tau“) je čtr­nác­ti­díl­ný dět­ský seri­ál vysí­la­ný na Ersten od 4. říj­na 2020. Jedná se o rema­ke stej­no­jmen­né­ho německo-československého kopro­dukč­ní­ho fil­mu, kte­rý se vysí­lal v letech 1970-1978. Nový seri­ál...Read more »
Kleo

Kleopatra

Kleopatra je ame­ric­ký výprav­ný his­to­ric­ký film z roku 1963 v režii Josepha L. Mankiewicze, jehož scé­nář adap­to­va­li Mankiewicz, Ranald MacDougall a Sidney Buchman pod­le kni­hy Život a doba Kleopatry od Carla Marii Franzera...Read more »
KD2

Krotitelé duchů II

Krotitelé duchů II je ame­ric­ká nad­při­ro­ze­ná kome­die z roku 1989, kte­rou reží­ro­val a pro­du­ko­val Ivan Reitman a scé­nář napsa­li Dan Aykroyd a Harold Ramis. Ve fil­mu hra­jí Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver,...Read more »
Krot

Krotitelé duchů

Krotitelé duchů je ame­ric­ká nad­při­ro­ze­ná kome­die z roku 1984, kte­rou reží­ro­val a pro­du­ko­val Ivan Reitman a scé­nář napsa­li Dan Aykroyd a Harold Ramis. Bill Murray, Aykroyd a Ramis v něm hra­jí Petera Venkmana, Raye Stantze...Read more »
7

Sedm statečných

Sedm sta­teč­ných je ame­ric­ký wes­tern z roku 1960, kte­rý nato­čil reži­sér John Sturges pod­le scé­ná­ře Williama Robertse. Jedná se o rema­ke japon­ské­ho fil­mu Sedm samu­ra­jů Akiry Kurosawy z roku 1954 ve sty­lu...Read more »
Mrazik

Mrazík

Mrazík je sovět­ský roman­tic­ký fan­ta­sy film z roku 1964, kte­rý nato­či­lo fil­mo­vé stu­dio Gorkij. Byl nato­čen pod­le tra­dič­ní rus­ké pohád­ky Morozko. Režíroval ho Alexandr Rou a v hlav­ních rolích se před­sta­vi­li Eduard...Read more »
Salazar

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta je ame­ric­ký fan­ta­sy film z roku 2017, kte­rý nato­či­li Joachim Rønning a Espen Sandberg pod­le scé­ná­ře Jeffa Nathansona. Film pro­du­ko­va­ný Jerrym Bruckheimerem a dis­tri­bu­o­va­ný spo­leč­nos­tí Walt Disney Studios...Read more »
GSV

Ostře sledované vlaky

Ostře sle­do­va­né vla­ky je čes­ko­slo­ven­ský film reži­sé­ra Jiřího Menzela z roku 1966, jeden z nej­zná­měj­ších pro­duk­tů čes­ko­slo­ven­ské nové vlny. Ve Velké Británii byl uve­den pod názvem Closely obsled tra­ins (Ostře sle­do­va­né...Read more »
skala

Skála

Skála je ame­ric­ký akč­ní thriller z roku 1996, kte­rý reží­ro­val Michael Bay, pro­du­ko­va­li Don Simpson a Jerry Bruckheimer a scé­nář napsa­li David Weisberg a Douglas S. Cook. Ve fil­mu hra­jí Sean Connery, Nicolas...Read more »
nekdo

Někdo to rád horké

Někdo to rád hor­ké (Some Like It Hot) je ame­ric­ká roman­tic­ká kome­die z roku 1959, kte­rou reží­ro­val, pro­du­ko­val a na jejímž scé­ná­ři se podí­lel Billy Wilder. V hlav­ních rolích se před­sta­vi­li Marilyn...Read more »
PV

Vinnetou - Poslední výstřel

Vinnetou - Poslední výstřel je celo­ve­čer­ní film z roku 1965, kte­rý nato­čil reži­sér Harald Reinl pod­le kni­hy Karla Maye. Hlavní role ztvár­ni­li Lex Barker a Pierre Brice, dále Rik Battaglia, Sophie...Read more »
RG

Vinnetou - Rudý gentleman

Vinnetou - Rudý gentle­man  je film z roku 1964 (Karl May film) reži­sé­ra Haralda Reinla, vol­ně zalo­že­ný na stej­no­jmen­né kni­ze Karla Maye. V hlav­ních rolích se před­sta­vi­li Lex Barker a Pierre Brice,...Read more »
POklad

Poklad na Stříbrném jezeře

Poklad na Stříbrném jeze­ře (Der Schatz im Silbersee) je film Haralda Reinla nato­če­ný pod­le stej­no­jmen­né kni­hy Karla Maye. Scénář se od romá­no­vé před­lo­hy znač­ně odchy­lu­je. V hlav­ních rolích se kro­mě...Read more »
PKB4

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna

Piráti z Karibiku: Na vlnách podiv­na je ame­ric­ký fan­ta­sy film z roku 2011, čtvr­tý díl fil­mo­vé série Piráti z Karibiku a samo­stat­né pokra­čo­vá­ní fil­mu Na kon­ci svě­ta (2007). Jedná se o prv­ní film z této...Read more »
Vinnet

Vinnetou

Winnetou 1. díl je celo­ve­čer­ní film nato­če­ný pod­le stej­no­jmen­né­ho romá­nu Karla Maye (film Karl May) v režii Haralda Reinla. V hlav­ních rolích se před­sta­ví Lex Barker a Pierre Brice, Mario Adorf, Marie Versini...Read more »
Stránka načtena za 4,35595 s | počet dotazů: 208 | paměť: 37091 KB. | 29.05.2022 - 02:48:12