Kritiky.cz > Seriály
Lucifer

Lucifer se vrací na Netflix s 5. sérií

Netflix koneč­ně vypus­til do svě­ta trai­ler na pátou řadu TV seri­á­lu Lucifer, se šar­mant­ním Tomem Ellisem v hlav­ní roli a vypa­dá to, že se máme na co těšit! Premiéra nové řady...Read more »

Smallville - Recenze

Smallville - Recenze 23.11.2007 seri­a­ly Přečteno: 558 krát Žánr: Drama / Dobrodružný / Sci-Fi / Akční Režie: D.J. Caruso, Rick Rosenthal, Greg Beeman… Premiéra na DVD: 17.02.2003 Určitě kaž­dý zná...Read more »

Hvězdná brána - seriál

Hvězdná brá­na - seri­ál 14.February.2007 Připomeňme si.., Seriály | Autor: Kubánek Michal Tento seri­ál jis­tě zná­te, nejdří­ve byl nato­čen film, k němu se plá­no­val dru­hý díl, kte­rý už ale nevy­šel....Read more »

Dexter

// // Dexter 23.April.2007 Seriály | Autor: Ludmila Kajtmanová Spojené stá­ty zasáh­la seri­á­lo­vá horeč­ka – veli­ce nakaž­li­vá nemoc, kte­rá se rych­le roz­ší­ři­la po svě­tě. A ani my nejsme pro­ti ní imun­ní....Read more »

Speciál o Útěk z vězení

Speciál o Útěk z věze­ní 2.3.2007 seri­a­ly Přečteno: 474 krát A pak se i tady mož­ná roz­ho­ří váš­ni­vý boj o to, kte­rá z těch­to dvou sérií je lep­ší a kva­lit­něj­ší. Seriál Prison Break se začal vysí­lat...Read more »

Dr. House

Dr. House 29.August.2007 Seriály | Autor: Andrea Zahradníková Nemocničních seri­á­lů vznik­la a asi ješ­tě vznik­ne pěk­ná fůra a pro­to je nesmír­ně osvě­žu­jí­cí, když se v této zápla­vě obje­ví díl­ko, kte­ré je něčím...Read more »

Lost – Co ukrývá novinový útržek?

Lost – Co ukrý­vá novi­no­vý útr­žek? 29.05.2007 seri­a­ly Přečteno: 36 krát Související člán­ky: Ovšem jed­na z nej­vět­ších otá­zek se točí kolem rakve na pohřbu, na kte­rý při­jde pou­ze jeden člo­věk,...Read more »

Útěk z vězení – 4. Řada oficiálně!

Vložil anke­rek, 2. Duben 2008 - 15:46 Režie:  Bobby Roth, Dwight H. Little, Robert Mandel, Brett Ratner, Brad Turner, Michael W. Watkins, Kevin Hooks, Greg Yaitanes, Sergio Mimica-Gezzan, Jace...Read more »

Kriminálka Las Vegas - Recenze

Kriminálka Las Vegas - Recenze 3.12.2007 seri­a­ly Přečteno: 316 krát Žánr: Krimi / Drama / Mysteriózní Režie: Deran Sarafian, Peter Markle, Danny Cannon, Lou Antonio, Quentin Tarantino… Premiéra v ČR: TV...Read more »

Californication - Recenze

Californication - Recenze 27.11.2007 seri­a­ly Přečteno: 882 krát Žánr: Komedie Režie: Stephen Hopkins, Scott Winant, Michael Lembeck… Premiéra v ČR: nezná­má Agent Fox Mulder sto­jí v kos­te­le a zpo­ví­dá se. Nic moc zvlášt­ní­ho,...Read more »

Dr. House se vrací z dovolené

Dr. House se vra­cí z dovo­le­né 1.September.2007 Seriály | Autor: Lindie Poté, co si pan dok­tor House, ač evi­dent­ně nepra­cu­je ve škol­ství, udě­lal prázd­ni­ny, se zase vra­cí. Od tře­tí­ho září...Read more »

CSI Miami

CSI Miami 16.November.2006 Seriály | Autor: Slávek Anlauf Z počát­ku to byl jen okra­jo­vý pro­jekt odvo­ze­ný od slav­né­ho „brat­říč­ka“ CSI Las Vegas. Později se ale z toho­to díl­ka vyklu­ba­lo něco mno­hem...Read more »

Přátelé-SPECIÁL

Přátelé-SPECIÁL 16.November.2006 Seriály | Autor: tukan Když se v roce 1994 vysí­lal prv­ní díl diva­del­ní­ho seri­á­lu Friends (Přátelé) niko­ho nena­padlo, že se z něj za pou­hý půl rok vysí­lá­ní sta­ne nej­pro­dá­va­něj­ší diva­del­ní...Read more »

Garth Marenghi’s Darkplace

Garth Marenghi’s Darkplace 24.August.2007 Seriály | Autor: Tomáš Lazecký „Jsem Garth Marenghi – autor, splé­tač snů, vizi­o­nář, plus herec. Vstupujete do svě­ta mé ima­gi­na­ce. Vstupujete do mého Darkplace.“ O brit­ském „sit­co­mu“...Read more »

Dirt

Dirt 21.August.2007 Seriály | Autor: Jan Bodnár Lucy Spiller je úspěš­ná a zná­má šéf­re­dak­tor­ka bul­vár­ní­ho plát­ku DirtNow. Ale jen lidé z její­ho blíz­ké­ho oko­lí vědí, jak zákeř­ná a zlá umí být. Při své...Read more »

Seriály TV Nova – Ulice

Seriály TV Nova – Ulice 17.October.2007 Seriály | Autor: Dagmar Málková 563 dílů, cca 14 000 minut, to je zhru­ba 140 celo­ve­čer­ních fil­mů, sle­do­va­nost asi 1 100 000 divá­ků. Stále nás to baví? Pamatujeme...Read more »

Ztraceni od 3. září na Nově

// // Lis 16 Ztraceni od 3. září na Nově V kate­go­rii: Seriály | | Autor: Slávek Anlauf | Proč bychom si ten­to kva­lit­ní seri­ál urči­tě nemě­li nechat ujít? Pokud máte...Read more »

Sledovanost seriálů - PRIMA a ČT1

Sledovanost seri­á­lů - PRIMA a ČT1 14.4.2007 seri­a­ly Přečteno: 149 krát Pokud jste tedy vče­ra nena­šli to, co jste hle­da­li, teď máte dru­hou mož­nost… ČT 1 Příkopy (ČR) Pondělí ve...Read more »

Sledovanost seriálů – TV NOVA

Sledovanost seri­á­lů – TV NOVA 14.4.2007 seri­a­ly Přečteno: 252 krát Kobra 11 (Něm.) Pondělí v 20:00 Průměrná sle­do­va­nost: 1 400 000 divá­ků Naposledy zazna­me­ná­na sle­do­va­nost :1 444 000 divá­ků Dr. House (USA) Pondělí po 21:00 Průměrná...Read more »

Seriál HEROES

Seriál HEROES 27.July.2007 Seriály | Autor: Andrea Zahradníková To, že v posled­ní době vzni­ka­jí za mořem vel­mi kva­lit­ní seri­á­ly s dob­rý­mi námě­ty, potvr­zu­je i seri­ál, jehož tvůr­ci patr­ně našli sil­ný inspi­rač­ní zdroj...Read more »

Útěk z vězení na Nově

Vložil anke­rek, 2. Duben 2008 - 15:48 Naše hod­no­ce­ní:  4 Od ofi­ci­ál­ní­ho ozná­me­ní již uply­nul něja­ký ten den, a tak všich­ni fanouš­ci už nad­še­ně oče­ká­vá­jí půl­ku září, od kdy by...Read more »

Světla pasáže

// // Světla pasá­že 25.February.2007 Seriály | Autor: Slávek Anlauf Ve stře­du 21.2 si odbyl na TV NOVA pre­mi­é­ru nový čes­ký seri­ál Světla pasá­že. Ten pojed­ná­vá o pří­pa­dech z práv­nic­ké­ho pro­stře­dí. Jak...Read more »

Andromeda Ridleyho Scotta

Andromeda Ridleyho Scotta 12.5.2008 seri­a­ly Přečteno: 163 krát Poblíž měs­teč­ka v Utahu se zří­tí ame­ric­ký sate­lit, kte­rý má v sobě smr­tel­né nebez­pe­čí, jež má podo­bu nezná­mé­ho viru. A virem napa­de­ní nešťast­ní­ci neu­mí­ra­jí vůbec...Read more »

Ztraceni

// // May 18 Ztraceni V kate­go­rii: Seriály | | Autor: Jaroslav Měrtl | I lidé v České Republice pod­leh­li. Může si říci pro­du­cent a duchov­ní otec J.J.Abrams, jehož zná­me i jako reži­sé­ra fil­mu...Read more »

Seriál JOEY

Seriál JOEY 8.September.2007 Seriály | Autor: Andrea Zahradníková Joey Tribbiani. Kdo by ho neznal, neo­do­la­tel­ný svůd­ce žen, kte­rý sice inte­li­gen­cí tak úpl­ně neo­plý­vá, ale boha­tě to vyna­hra­zu­je svým šar­mem,...Read more »