EvaKanturkovaJanHus

Eva Kantůrková, scenáristka

Česká pro­za­ič­ka a sce­nárist­ka. V 80. letech byla sig­na­tář­kou a mluv­čí Charty 77. Po ukon­če­ní stu­dia filo­zo­fie a his­to­rie na Filozofické fakul­tě Karlovy uni­ver­zi­ty v roce 1956 pra­co­va­la do roku 1958 pro Svaz mlá­de­že a do roku...Číst dál »
Sedlacek

Robert Sedláček, režisér

Nar. 1973, absol­vent FAMU, od roku 2013 rov­něž půso­bí na katedře režie hra­né tvor­by. Režisér desí­tek hodi­no­vých i celo­ve­čer­ních doku­men­tár­ních fil­mů se soci­ál­ní a his­to­ric­kou tema­ti­kou v pro­duk­ci ČT, kte­ré natá­čí od...Číst dál »
Tomas Mechacek

Tomáš Měcháček: Zemana jsem se naučil imitovat za minutu

Tomáše Měcháčka zná­te jak z jeviš­tě, tak i tele­viz­ních obra­zo­vek. V sou­čas­nos­ti si může­te užít kome­di­ál­ní výstu­py Tomáše v show Comedy Club na Prima Comedy Central.  Tomáš se sna­ží poli­tic­kým téma­tům vyhý­bat, ale...Číst dál »
Bistro02

HERCI O FILMU BISTRO RAMEN

Jaký dojem na vás napo­pr­vé udě­lal scé­nář? TAKUMI SAITO (Masato) Když jsem četl scé­nář popr­vé, his­to­rii bak kut teh jsem neznal. Ani his­to­rii rame­nu. Po dočte­ní scé­ná­ře jsem věděl, že...Číst dál »
Bistro

REŽISÉR ERIC KHOO O BISTRU RAMEN

Vždy mě fas­ci­no­va­lo jíd­lo a jakou roli hra­je v našich živo­tech. Jak říká význam­ný his­to­rik stra­vo­vá­ní Ben Rogers: „Jídlo je hned po jazy­ku dru­hým nej­dů­le­ži­těj­ším nosi­te­lem kul­tur­ní iden­ti­ty.“ Podle mě je význam...Číst dál »
Terry

Návštěva žurnalisty Dana Jolina u Terryho Gilliama

Návštěva žur­na­lis­ty Dana Jolina u Terryho Gilliama Filmy Terryho Gilliama býva­jí vel­mi oso­bi­té. Vizionářský fan­tas­ta sto­jí za mno­ha divá­ky i kri­ti­ky oce­ňo­va­ný­mi fil­my, jako jsou Brazil (1985) či Král rybář (1991). Sedmasedmdesátiletý...Číst dál »
Backstage PLAKAT

Rozhovor s Andreou Sedláčkovou, režisérkou filmu BACKSTAGE

1. Co Vás pře­svěd­či­lo, abys­te si řek­la, že do toho­to pro­jek­tu půjde­te? Líbil se mi scé­nář a téma­ta, kte­ré v něm byly zpra­co­vá­ny. Tedy to, že je to film o lás­ce, tan­ci,...Číst dál »
Issa

Julie Issa (rozhovor)

Měla jste něja­kou před­cho­zí herec­kou zku­še­nost? Jak jste se k roli Pavlíny dosta­la?  Když mi bylo deset, obsa­dil mě reži­sér Jiří Chlumský do role šes­ti­le­té Barunky v seri­á­lu Hop nebo Trop...Číst dál »
Skokan

Jindřich Skokan (rozhovor)

Jaké pro tebe bylo samot­né natá­če­ní? Film Na krát­ko je mým prv­ním fil­mem. Do té doby jsem s kame­rou a fil­mo­vá­ním zku­še­nos­ti vůbec neměl. Pan reži­sér Jakub Šmíd si mě vybral...Číst dál »
Vanc

Marta Vančurová (rozhovor)

Jak se vám líbil scé­nář fil­mu a jak vzpo­mí­ná­te na jeho natá­če­ní? Ten scé­nář se mi líbil, napa­da­la mě spous­ta témat, kte­rých se dotý­ká. Nebyl prvo­plá­no­vý ani dia­lo­gy, to není...Číst dál »
Finger2

Martin Finger (rozhovor)

Jak vní­má­te své­ho hrdi­nu – otce? Je to jen pijác­ký hru­bi­án a pri­mi­tiv, nebo v něm dří­má jis­křič­ka citu a svou sna­hu navá­zat se synem aspoň něja­ký kon­takt mys­lí upřím­ně?   Každé...Číst dál »
Spalk

Petra Špalková (rozhovor)

Když jste si pře­čet­la scé­nář Petry Soukupové, měla jste nutká­ní něco na své posta­vě měnit? Dostala jste k tomu od reži­sé­ra pro­stor? Já jsem ješ­tě před scé­ná­řem čet­la celou kni­hu Zmizet,...Číst dál »
Bald

Tomáš Baldýnský (rozhovor)

V čem je pod­le vás hlav­ní síla tex­tu spi­so­va­tel­ky Petry Soukupové Na krát­ko v rám­ci žán­ru „rodin­ných vzta­hů“? Hlavně v psy­cho­lo­gic­ké přes­nos­ti jejích postav, není na nich nic vymyš­le­né­ho, sty­li­zo­va­né­ho ane­bo...Číst dál »
Soukupova

Petra Soukupová – rozhovor

Ve svých kni­hách pro dospě­lé někdy pou­ží­vá­te dět­ský pohled -  i pří­běh fil­mu Na krát­ko vlast­ně vní­má­me oči­ma malé­ho hrdi­ny?  Proč volí­te tenhle prin­cip dět­ské per­spek­ti­vy? Protože mě dět­ský pohled...Číst dál »
Smid

Jakub Šmíd - rozhovor

Váš celo­ve­čer­ní debut Laputa byl více­mé­ně výpo­vě­dí o jed­né, vám věko­vě blíz­ké, gene­ra­ci, zatím­co hrdi­no­vé vaše­ho nové­ho fil­mu jsou gene­rač­ně roz­vrstve­ni: kluk na pra­hu puber­ty, tee­nager­ka, rodi­če čty­ři­cát­ní­ci, babič­ka…  Čím...Číst dál »
Mysicka

Martin Myšička - Horníci si dnes rozhodně zaslouží více respektu a péče

Jak bys­te popsal inže­ný­ra Tomana, kte­ré­ho ve fil­mu hra­je­te? Je to člo­věk, kte­rý se pří­liš nepo­hy­bu­je v pod­ze­mí dolu, ale spí­še v kan­ce­lá­řích, kde měl na sta­ros­ti říze­ní pro­vo­zu. Toman měl...Číst dál »
Mikus

Robert Mikluš - Dukla 61 je film o dolech v nás

Kdo je Eda Slonka? Je to synek mla­dy, ale šikov­ny. Je během pří­bě­hu pře­ve­len ke sku­pin­ce haví­řů na osmé slo­ji, aby jim šéfo­val. Kumpán, kte­rý nezka­zí žád­nou sran­du, ale...Číst dál »
Lang

Jiří Langmajer - Práce horníka vždy byla a bude velmi tvrdá a poctivá

Jak bys­te před­sta­vil svo­ji posta­vu? Hraji ředi­te­le dolu, ve kte­rém se ta kata­stro­fa ode­hrá­la, a kte­rý za ni byl také čás­teč­ně zod­po­věd­ný. Režisér David Ondříček si přál, abych svo­ji posta­vu...Číst dál »
hess

Oskar Hes - Petr je lehkomyslný klučina s velkým srdcem

Kdo je Petr Šlachta, kte­ré­ho v Dukle 61 hra­je­te? Za mě tro­chu leh­ko­my­sl­ný klu­či­na s vel­kým srd­cem, ale malý­mi zku­še­nost­mi. Inspirují ho vel­cí hor­ní­ci a nej­víc jeho otec, ke kte­ré­mu vzhlí­ží. Frajírek...Číst dál »
Issova

Martha Issová - Dukla 61 je příběhem lidí, kteří skutečně žili a zemřeli kvůli lidskému selhání

Věděla jste něco o dukel­ské tragé­dii před­tím, než jste si pře­čet­la scé­nář? Přiznám se, že než jsem pře­čet­la scé­nář k Dukle 61, nemě­la jsem o té tragé­dii ani tuše­ní. Myslím, že to...Číst dál »
aaa

Jakub Režný - Snažil jsem se co nejvěrněji držet skutečného průběhu tragédie

Pojďme hned na úvod jas­ně říci, co ve fil­mu vychá­zí ze sku­teč­ně pod­lo­že­ných his­to­ric­kých infor­ma­cí a co je autor­ská licen­ce. Hlavní posta­vy fil­mu jsou zčás­ti smyš­le­né, zčás­ti mají reál­né předob­ra­zy....Číst dál »
Podzimek

Matěj Podzimek - Otrlost havířů není nic ve srovnání s tvrdostí žen, které na ně doma čekají

Stojíte za scé­ná­ři Dukly 61, ale i Metanolu. Jak se zvý­ší odpo­věd­nost sce­náris­ty za svě­ře­nou lát­ku, jedná-li se o zpra­co­vá­ní sku­teč­ných udá­los­tí? Odpovědnost je základ­ním výcho­dis­kem obou fil­mů. Novinářská zku­še­nost Lenky...Číst dál »
Ondricej

David Ondříček: Chtěl jsem, aby ten film byl co nejopravdovější

Čím je pro Vás Dukla 61? Je to kata­stro­fic­ký film, rodin­ný film na poza­dí kata­stro­fy, nebo his­to­ric­ké dra­ma? První díl je rodin­né dra­ma, dru­hý spíš kata­stro­fic­ký film. Co pro...Číst dál »
160974538 b3921d 1

Zážitkem je pro mě způsob práce Mirka Krobota, říká scénárista Lubomír Smékal

Lubomír Smékal je povo­lá­ním psy­cho­log, ale také scé­náris­ta dvou čes­kých fil­mů, na kte­rých spo­lu­pra­co­val s reži­sé­rem Miroslavem Krobotem. První spo­leč­ný film Díra u Hanušovic zís­kal tři České lvy a loň­ská kome­die Kvarteto...Číst dál »
Michael Szatmary 2

Michael Szatmary: Češi jsou rozmazlení. Slovenské publikum ještě dokáže odpustit chyby

Michael pat­ří mezi nej­ta­len­to­va­něj­ší komi­ky slo­ven­ské stan­du­po­vé scé­ny. Teď je na nej­lep­ší ces­tě zís­kat si i čes­ké pub­li­kum. V sou­čas­nos­ti si může­te jeho ske­če užít v pořa­du Comedy Club na tele­viz­ním kaná­lu...Číst dál »
Dabingove studio

Překladatel Zdeněk Hofmann: nový díl South Parku překládám jeden den

 Zdeněk Hofmann pře­klá­dá kni­hy, doku­men­tár­ní fil­my a dokon­ce i odbor­né práv­ní spi­sy. Velmi si ale uží­vá i pře­klad ani­mo­va­né­ho seri­á­lu South Park, kte­rý může­te vidět na Prima Comedy Central. Zeptali jsme se...Číst dál »