Julie Issa (rozhovor)

Měla jste něja­kou před­cho­zí herec­kou zku­še­nost? Jak jste se k roli Pavlíny dosta­la?  Když mi bylo deset, obsa­dil mě reži­sér Jiří Chlumský do role šes­ti­le­té Barunky v seri­á­lu Hop nebo Trop... Číst dál »

Jindřich Skokan (rozhovor)

Jaké pro tebe bylo samot­né natá­če­ní? Film Na krát­ko je mým prv­ním fil­mem. Do té doby jsem s kame­rou a fil­mo­vá­ním zku­še­nos­ti vůbec neměl. Pan reži­sér Jakub Šmíd si mě vybral... Číst dál »

Marta Vančurová (rozhovor)

Jak se vám líbil scé­nář fil­mu a jak vzpo­mí­ná­te na jeho natá­če­ní? Ten scé­nář se mi líbil, napa­da­la mě spous­ta témat, kte­rých se dotý­ká. Nebyl prvo­plá­no­vý ani dia­lo­gy, to není... Číst dál »

Martin Finger (rozhovor)

Jak vní­má­te své­ho hrdi­nu – otce? Je to jen pijác­ký hru­bi­án a pri­mi­tiv, nebo v něm dří­má jis­křič­ka citu a svou sna­hu navá­zat se synem aspoň něja­ký kon­takt mys­lí upřím­ně?   Každé... Číst dál »

Petra Špalková (rozhovor)

Když jste si pře­čet­la scé­nář Petry Soukupové, měla jste nutká­ní něco na své posta­vě měnit? Dostala jste k tomu od reži­sé­ra pro­stor? Já jsem ješ­tě před scé­ná­řem čet­la celou kni­hu Zmizet,... Číst dál »

Tomáš Baldýnský (rozhovor)

V čem je pod­le vás hlav­ní síla tex­tu spi­so­va­tel­ky Petry Soukupové Na krát­ko v rám­ci žán­ru „rodin­ných vzta­hů“? Hlavně v psy­cho­lo­gic­ké přes­nos­ti jejích postav, není na nich nic vymyš­le­né­ho, sty­li­zo­va­né­ho ane­bo... Číst dál »

Petra Soukupová – rozhovor

Ve svých kni­hách pro dospě­lé někdy pou­ží­vá­te dět­ský pohled -  i pří­běh fil­mu Na krát­ko vlast­ně vní­má­me oči­ma malé­ho hrdi­ny?  Proč volí­te tenhle prin­cip dět­ské per­spek­ti­vy? Protože mě dět­ský pohled... Číst dál »

Jakub Šmíd - rozhovor

Váš celo­ve­čer­ní debut Laputa byl více­mé­ně výpo­vě­dí o jed­né, vám věko­vě blíz­ké, gene­ra­ci, zatím­co hrdi­no­vé vaše­ho nové­ho fil­mu jsou gene­rač­ně roz­vrstve­ni: kluk na pra­hu puber­ty, tee­nager­ka, rodi­če čty­ři­cát­ní­ci, babič­ka…  Čím... Číst dál »

Martin Myšička - Horníci si dnes rozhodně zaslouží více respektu a péče

Jak bys­te popsal inže­ný­ra Tomana, kte­ré­ho ve fil­mu hra­je­te? Je to člo­věk, kte­rý se pří­liš nepo­hy­bu­je v pod­ze­mí dolu, ale spí­še v kan­ce­lá­řích, kde měl na sta­ros­ti říze­ní pro­vo­zu. Toman měl... Číst dál »

Robert Mikluš - Dukla 61 je film o dolech v nás

Kdo je Eda Slonka? Je to synek mla­dy, ale šikov­ny. Je během pří­bě­hu pře­ve­len ke sku­pin­ce haví­řů na osmé slo­ji, aby jim šéfo­val. Kumpán, kte­rý nezka­zí žád­nou sran­du, ale... Číst dál »

Jiří Langmajer - Práce horníka vždy byla a bude velmi tvrdá a poctivá

Jak bys­te před­sta­vil svo­ji posta­vu? Hraji ředi­te­le dolu, ve kte­rém se ta kata­stro­fa ode­hrá­la, a kte­rý za ni byl také čás­teč­ně zod­po­věd­ný. Režisér David Ondříček si přál, abych svo­ji posta­vu... Číst dál »

Oskar Hes - Petr je lehkomyslný klučina s velkým srdcem

Kdo je Petr Šlachta, kte­ré­ho v Dukle 61 hra­je­te? Za mě tro­chu leh­ko­my­sl­ný klu­či­na s vel­kým srd­cem, ale malý­mi zku­še­nost­mi. Inspirují ho vel­cí hor­ní­ci a nej­víc jeho otec, ke kte­ré­mu vzhlí­ží. Frajírek... Číst dál »

Martha Issová - Dukla 61 je příběhem lidí, kteří skutečně žili a zemřeli kvůli lidskému selhání

Věděla jste něco o dukel­ské tragé­dii před­tím, než jste si pře­čet­la scé­nář? Přiznám se, že než jsem pře­čet­la scé­nář k Dukle 61, nemě­la jsem o té tragé­dii ani tuše­ní. Myslím, že to... Číst dál »

Jakub Režný - Snažil jsem se co nejvěrněji držet skutečného průběhu tragédie

Pojďme hned na úvod jas­ně říci, co ve fil­mu vychá­zí ze sku­teč­ně pod­lo­že­ných his­to­ric­kých infor­ma­cí a co je autor­ská licen­ce. Hlavní posta­vy fil­mu jsou zčás­ti smyš­le­né, zčás­ti mají reál­né předob­ra­zy.... Číst dál »

Matěj Podzimek - Otrlost havířů není nic ve srovnání s tvrdostí žen, které na ně doma čekají

Stojíte za scé­ná­ři Dukly 61, ale i Metanolu. Jak se zvý­ší odpo­věd­nost sce­náris­ty za svě­ře­nou lát­ku, jedná-li se o zpra­co­vá­ní sku­teč­ných udá­los­tí? Odpovědnost je základ­ním výcho­dis­kem obou fil­mů. Novinářská zku­še­nost Lenky... Číst dál »

David Ondříček: Chtěl jsem, aby ten film byl co nejopravdovější

Čím je pro Vás Dukla 61? Je to kata­stro­fic­ký film, rodin­ný film na poza­dí kata­stro­fy, nebo his­to­ric­ké dra­ma? První díl je rodin­né dra­ma, dru­hý spíš kata­stro­fic­ký film. Co pro... Číst dál »

Zážitkem je pro mě způsob práce Mirka Krobota, říká scénárista Lubomír Smékal

Lubomír Smékal je povo­lá­ním psy­cho­log, ale také scé­náris­ta dvou čes­kých fil­mů, na kte­rých spo­lu­pra­co­val s reži­sé­rem Miroslavem Krobotem. První spo­leč­ný film Díra u Hanušovic zís­kal tři České lvy a loň­ská kome­die Kvarteto... Číst dál »

Michael Szatmary: Češi jsou rozmazlení. Slovenské publikum ještě dokáže odpustit chyby

Michael pat­ří mezi nej­ta­len­to­va­něj­ší komi­ky slo­ven­ské stan­du­po­vé scé­ny. Teď je na nej­lep­ší ces­tě zís­kat si i čes­ké pub­li­kum. V sou­čas­nos­ti si může­te jeho ske­če užít v pořa­du Comedy Club na tele­viz­ním kaná­lu... Číst dál »

Překladatel Zdeněk Hofmann: nový díl South Parku překládám jeden den

 Zdeněk Hofmann pře­klá­dá kni­hy, doku­men­tár­ní fil­my a dokon­ce i odbor­né práv­ní spi­sy. Velmi si ale uží­vá i pře­klad ani­mo­va­né­ho seri­á­lu South Park, kte­rý může­te vidět na Prima Comedy Central. Zeptali jsme se... Číst dál »

Hastrman - Rozhovor s Janem Kolaříkem

Ve fil­mu hra­je­te posta­vu fará­ře Fidelia, kte­rý je roz­pol­ce­ný a odha­lu­je i své tem­né lid­ské strán­ky. Je pro vás ten­to vnitř­ní kon­flikt u oso­by fará­ře spo­le­čen­sky při­ja­tel­ný? Jestli je ten svár toho... Číst dál »

Hastrman - Rozhovor se Simonou Zmrzlou

Jak jste se při­pra­vo­va­la na roli nespou­ta­né rych­tá­řo­vy dce­ry Katynky? Už něja­ký čas před natá­če­ním jsem si pře­čet­la román Miloše Urbana. Hodně mě zau­ja­la jeho prv­ní část, kte­rá je... Číst dál »

Hastrman - Rozhovor s Karlem Dobrým

Jak bys­te popsal posta­vu has­tr­ma­na? Našel jste s ním něja­kou spo­leč­nou řeč? V čem jste nao­pak roz­díl­ní? Hastrman je živel­ný polobůh sví­ra­ný spo­leč­nos­tí, v níž se prá­vě nachá­zí. To jsme měli spo­leč­né.... Číst dál »

Hastrman - Rozhovor s Milošem Urbanem, autorem románu Hastrman

Vnímat kra­ji­nu srd­cem Těžko může­me začít jiným než zvě­da­vým dota­zem po vašem hod­no­ce­ní fil­mo­vé­ho Hastrmana. Líbí se mi hod­ně. Myslím, že je to hod­ně jiný film, než jaké tu běž­ně... Číst dál »

Hastrman - Rozhovor s režisérem Ondřejem Havelkou

Přestože půso­bí­te jako reži­sér doku­men­tů, diva­del­ních her a věnu­je­te se oper­ní režii, Hastrman je váš fil­mo­vý debut. Byl to pro­ces postup­né­ho zrá­ní, nebo spon­tán­ní odhod­lá­ní? Kdysi dáv­no v hlou­bi 20. sto­le­tí jsem... Číst dál »

Hastrman - Rozhovor s producentem Čestmírem Kopeckým

Je o vás zná­mo, že si pro své pro­jek­ty vybí­rá­te téma­ta, kte­rá jsou vám blíz­ká… Čím si vás zís­kal román Hastrman? A co vás zau­ja­lo nato­lik, že jste uvě­řil, že bude... Číst dál »

Vasil Fridrich: Všichni v sobě máme intenzivní dojmy z oněch dnů

Kdo je kapi­tán Hálek, kte­ré­ho hra­je­te? Kpt.  Hálek  je  milu­jí­cí  man­žel,  trpě­li­vý,  dů sled­ný,  peč­li­vý  pro­fe­si­o­nál,  a  nad­to  ješ­tě maji­tel bul­do­čí vůle. Co pro Vás bylo roz­ho­du­jí­cím fak­to­rem se... Číst dál »