DAVID BYRNE o skládání hudby k filmu

Číst dál »

ROZHOVOR s režisérem Paolo Sorrentinem

Číst dál »

ROZHOVOR S REŽISÉREM OLMEM OMERZU

Číst dál »

ROZHOVOR S KLÁROU MELÍŠKOVOU

Číst dál »

ROZHOVOR S JIŘÍM MÁDLEM

Číst dál »

ROZHOVOR S ANNOU GEISLEROVOU

Číst dál »

ROZHOVOR S BOHDANEM SLÁMOU

Číst dál »

BARBORA HRZÁNOVÁ – Geržová

Za svou retar­do­va­nou Johanku v Renčově Requiem pro panen­ku zís­ka­la oce­ně­ní na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Torontu, dva­krát (1995 a 1997) byla nomi­no­va­ná na Českého lva za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší...Číst dál »

JAN HARTL – Kytka

Jan Hartl vystu­do­val praž­skou DAMU. Hrál v Realistickém diva­dle Z. Nejedlého, v Divadle na Vinohradech, Divadle Za bra­nou II. a nyní je v Národním diva­dle v Praze. Ve fil­mu debu­to­val v roce 1974 ve fil­mu...Číst dál »

TEREZA HORVÁTHOVÁ, autorka námětu a spoluscenáristka

Vystudovala FFUK, kated­ru román­ských stu­dií, obor fran­couz­ský jazyk a lite­ra­tu­ra. Píše dět­ské kni­hy, pró­zu i poezii, věnu­je se vydá­vá­ní knih pro děti a mlá­dež v rodin­ném nakla­da­tel­ství Baobab se svým mužem Jurajem Horváthem...Číst dál »

PETR OUKROPEC, režisér a producent

Narozen 1972. Spoluzakladatel spo­leč­nos­ti Negativ, člen Evropské fil­mo­vé aka­de­mie a Asociace pro­du­cen­tů v audi­o­vi­zi, peda­gog FAMU. Jako pro­du­cent stál na počát­ku kari­ér Sašy Gedeona (u fil­mů Indiánské léto a Návrat idi­o­ta) či Davida Ondříčka...Číst dál »

ROZHOVOR - EWAN MCGREGOR

 k fil­mu Perfect SenseČíst dál »