Rozhovor s producenty Lenou Schömannovou a Christianem Beckerem

Kde se vzal nápad na film FAKJŮ PANE UČITELI? Lena Schömannová: Bora Dagtekin uva­žo­val o námě­tu na ten­to film dlou­hou dobu. Hlavní myš­len­kou bylo - při­vést drob­né­ho zlo­dě­jíč­ka na mís­to...Číst dál »

Rozhovor s režisérem a scénáristou Bora Dagtekinem

I když FAKJŮ PANE UČITELI není pokra­čo­vá­ním Vašeho fil­mo­vé­ho debu­tu „Turečtina pro začá­teč­ní­ky“, tým, kte­rý na obou fil­mech pra­co­val, jak před kame­rou, tak i za ní, je téměř stej­ný. Jak...Číst dál »

ROZHOVOR S IGNASEM JONYNASEM

Film Hráč vyprá­ví pří­běh o špič­ko­vém dok­to­ro­vi, kte­rý si začí­ná sázet na smrt svých paci­en­tů. Jak se toto při­ho­di­lo? Je sta­rá prav­da, že hra je zákla­dem naší pova­hy a kul­tu­ry. Během...Číst dál »
Kudrna

ROZHOVOR S REŽISÉREM TOMÁŠEM KUDRNOU

S myš­len­kou nato­če­ní fil­mu o prv­ní pří­mé vol­bě pre­zi­den­ta při­šli zku­še­ní pro­du­cen­ti z Negativu Kateřina Černá a Pavel Strnad, kte­ří vás oslo­vi­li k jeho režii. Proč si mys­lí­te, že oslo­vi­li na ten­to vel­ký...Číst dál »
Pariz

Rozhovor s Patrickem Bruelem

Mohl bys­te nám něco říci o Vaší fil­mo­vé posta­vě? Victor je člo­věk, kte­rý si pev­ně sto­jí za svým pře­svěd­če­ním. Ani kvů­li svá­dě­ní nechtěl dělat ústup­ky. On je osob­nost, kte­rá mi...Číst dál »
Pariz

Rozhovor s Alice Taglioni

Co Vás při­mě­lo při­jmout roli v tom­to fil­mu? Před tře­mi lety mi Sophie Lellouche napsa­la, že se jí líbí má prá­ce a má ener­gie. Tento pros­tý dopis mi dodal chuť s ní...Číst dál »
Pariz

Rozhovor se Sophie Lellouche (scénáristka a režisérka)

Odkud se vza­la Vaše tou­ha točit fil­my? To je tou­ha, kte­rá se se mnou táh­ne již od dět­ství. Vždy jsem ráda tvo­ři­la pří­běhy a mám ráda, když oslo­ví i mě. Moje...Číst dál »
PSH

ROZHOVOR S PIERREM SCHŒLLEREM K FILMU MINISTR

Číst dál »
hreb

Rozhovor s Janem Hřebejkem

Jeden z nej­ú­spěš­něj­ších čes­kých reži­sé­rů a pří­le­ži­tost­ně také diva­del­ní reži­sér. Mezi jeho divác­ky nej­ú­spěš­něj­ší fil­my pat­ří: Šakalí léta, Pelíšky, Musíme si pomá­hat (6 Českých lvů a nomi­na­ce na Oscara), Pupendo, Horem pádem,...Číst dál »
MViewe

Rozhovor s Michalem Vieweghem

V sou­čas­nos­ti pat­ří k nej­ú­spěš­něj­ším čes­kým spi­so­va­te­lům (mj. kni­hy Povídky o man­žel­ství a o sexu, Účastníci zájez­du, Román pro ženy, Zapisovatelé otcov­ský lás­ky, Báječná léta s Klausem, Případ nevěr­né Kláry, Vybíjená, Román pro muže, Povídky...Číst dál »
Bila

Rozhovor s LUCIÍ BÍLOU

Lucko, co roz­hod­lo, že jste při­ja­la roli cikán­ky? Ráda dělám radost lidem, kte­rých si vážím...svou roli milé a pro­s­to­ře­ké ciká­neč­ky jsem vza­la z úcty ke Zdeňku Troškovi a bez hono­rá­ře mu zahrá­la...Číst dál »
123

ROZHOVOR se Zdeňkem Troškou k nové komedii BABOVŘESKY

Do vís­ky Babovřesky při­jíž­dí nový farář. Místní zbož­né ženy čeka­jí staré­ho pána, ale z auta vysko­čí mla­dík spor­tov­ní­ho vze­zře­ní. Tak začí­ná pří­běh nové kome­die Zdeňka Trošky, kte­rý se začne točit...Číst dál »
Vondrackova1

ROZHOVOR s Lucií Vondráčkovou ke komedii BABOVŘESKY

Proč jste se roz­hod­la při­jmout nabíd­ku na roli u Zdeňka Trošky v jeho kome­dii BABOVŘESKY? LV: Já když jsem byla men­ší, tak jsem zbož­ňo­va­la fil­my Zdeňka Trošky, milu­ju Botu jmé­nem Melichar...Číst dál »
VZilková

Veronika Žilková – BABOVŘESKY „S Troškou jsem se cítila jako v pohádce“.

Veroniko, za sebou máte natá­če­ní kome­die Babovřesky, aneb z dopi­su ven­kov­ské drb­ny. Jaké jsou Vaše poci­ty? Krásné. Jižní Čechy prak­tic­ky neznám. Prázdniny jsem vět­ši­nou trá­vi­la na Moravě nebo v Orlických horách....Číst dál »
IronSky

ROZHOVOR S TIMO VUORENSOLOU

Očekával jste tako­vý ohrom­ný úspěch Star Wrecku? Dodalo Vám to jis­to­tu vytvo­řit celo­ve­čer­ní film?   Původně byl Star Wreck malý film, kte­rý jsme chtě­li nato­čit pro naše kama­rá­dy, ale...Číst dál »
Kostkova

Rozhovor s Terezou Kostkovou k filmu Líbáš jako ďábel

Potěšilo vás, že prá­vě vás si vybra­la Marie Poledňákové do role lás­ky pro­tře­lé­ho bon­vi­vá­na a úspěš­né­ho spi­so­va­te­le Karla nebo­li Jiřího Bartošky v pokra­čo­vá­ní své úspěš­né kome­die Líbáš jako Bůh? Představte si,...Číst dál »
Boudova

Rozhovor s Nelou Boudovou k filmu Líbáš jako ďábel

V prv­ním fil­mu Marie Poledňákové Líbáš jako Bůh měla vaše posta­va Kristýny,  dce­ry  hlav­ních hrdi­nů Heleny a Karla, spíš jakousi ved­lej­ší roli. V kome­dii Líbáš jako ďábel jste se dočka­la vlast­ní­ho milost­né­ho...Číst dál »
bartoska

Rozhovor s Jiřím Bartoškou k filmu Líbáš jako ďábel

Ve fil­mu Líbáš jako ďábel posí­lá Marie Poledňáková kvar­te­to hrdi­nů z fil­mu Líbáš jako Bůh do nových situ­a­cí. Jaký je nej­vět­ší roz­díl v obou fil­mech? Líbáš jako Bůh byla roman­tic­ká kome­die,...Číst dál »
Polednakova

Rozhovor s Marií Poledňákovou k filmu Líbáš jako ďábel

Co bylo hlav­ním impul­sem pro vznik pokra­čo­vá­ní fil­mu Líbáš jako Bůh? Rozhodnutí napsat pokra­čo­vá­ní pří­bě­hu Heleny a Františka, tedy dvou lidí, kte­ří se zami­lu­jí v pade­sá­ti letech, bylo zce­la spon­tán­ní. Líbáš...Číst dál »
Magalova

Rozhovor s Kamilou Magálovou k filmu Líbáš jako ďábel

Líbáš jako Bůh byla roman­tic­ká kome­die, Líbáš jako ďábel se posou­vá sko­ro k akč­ní kome­dii, kte­rá žánro­vá polo­ha vám vyho­vu­je lépe ? Ja roman­tič­ka, inkli­nu­jem pocho­pi­teľ­ne k roman­ti­ke, ale ako pre...Číst dál »

ROZHOVOR S EVE HEWSONOVOU (Mary)

Číst dál »

DAVID BYRNE o skládání hudby k filmu

Číst dál »

ROZHOVOR s režisérem Paolo Sorrentinem

Číst dál »

ROZHOVOR S REŽISÉREM OLMEM OMERZU

Číst dál »

ROZHOVOR S KLÁROU MELÍŠKOVOU

Číst dál »

ROZHOVOR S JIŘÍM MÁDLEM

Číst dál »