ROZHOVOR S PIERREM SCHŒLLEREM K FILMU MINISTR

Číst dál »

Rozhovor s Janem Hřebejkem

Jeden z nej­ú­spěš­něj­ších čes­kých reži­sé­rů a pří­le­ži­tost­ně také diva­del­ní reži­sér. Mezi jeho divác­ky nej­ú­spěš­něj­ší fil­my pat­ří: Šakalí léta, Pelíšky, Musíme si pomá­hat (6 Českých lvů a nomi­na­ce na Oscara), Pupendo, Horem pádem,... Číst dál »

Rozhovor s Michalem Vieweghem

V sou­čas­nos­ti pat­ří k nej­ú­spěš­něj­ším čes­kým spi­so­va­te­lům (mj. kni­hy Povídky o man­žel­ství a o sexu, Účastníci zájez­du, Román pro ženy, Zapisovatelé otcov­ský lás­ky, Báječná léta s Klausem, Případ nevěr­né Kláry, Vybíjená, Román pro muže, Povídky... Číst dál »

Rozhovor s LUCIÍ BÍLOU

Lucko, co roz­hod­lo, že jste při­ja­la roli cikán­ky? Ráda dělám radost lidem, kte­rých si vážím...svou roli milé a pro­s­to­ře­ké ciká­neč­ky jsem vza­la z úcty ke Zdeňku Troškovi a bez hono­rá­ře mu zahrá­la... Číst dál »

ROZHOVOR se Zdeňkem Troškou k nové komedii BABOVŘESKY

Do vís­ky Babovřesky při­jíž­dí nový farář. Místní zbož­né ženy čeka­jí staré­ho pána, ale z auta vysko­čí mla­dík spor­tov­ní­ho vze­zře­ní. Tak začí­ná pří­běh nové kome­die Zdeňka Trošky, kte­rý se začne točit... Číst dál »

ROZHOVOR s Lucií Vondráčkovou ke komedii BABOVŘESKY

Proč jste se roz­hod­la při­jmout nabíd­ku na roli u Zdeňka Trošky v jeho kome­dii BABOVŘESKY? LV: Já když jsem byla men­ší, tak jsem zbož­ňo­va­la fil­my Zdeňka Trošky, milu­ju Botu jmé­nem Melichar... Číst dál »

Veronika Žilková – BABOVŘESKY „S Troškou jsem se cítila jako v pohádce“.

Veroniko, za sebou máte natá­če­ní kome­die Babovřesky, aneb z dopi­su ven­kov­ské drb­ny. Jaké jsou Vaše poci­ty? Krásné. Jižní Čechy prak­tic­ky neznám. Prázdniny jsem vět­ši­nou trá­vi­la na Moravě nebo v Orlických horách.... Číst dál »

ROZHOVOR S TIMO VUORENSOLOU

Očekával jste tako­vý ohrom­ný úspěch Star Wrecku? Dodalo Vám to jis­to­tu vytvo­řit celo­ve­čer­ní film?   Původně byl Star Wreck malý film, kte­rý jsme chtě­li nato­čit pro naše kama­rá­dy, ale... Číst dál »

Rozhovor s Terezou Kostkovou k filmu Líbáš jako ďábel

Potěšilo vás, že prá­vě vás si vybra­la Marie Poledňákové do role lás­ky pro­tře­lé­ho bon­vi­vá­na a úspěš­né­ho spi­so­va­te­le Karla nebo­li Jiřího Bartošky v pokra­čo­vá­ní své úspěš­né kome­die Líbáš jako Bůh? Představte si,... Číst dál »

Rozhovor s Nelou Boudovou k filmu Líbáš jako ďábel

V prv­ním fil­mu Marie Poledňákové Líbáš jako Bůh měla vaše posta­va Kristýny,  dce­ry  hlav­ních hrdi­nů Heleny a Karla, spíš jakousi ved­lej­ší roli. V kome­dii Líbáš jako ďábel jste se dočka­la vlast­ní­ho milost­né­ho... Číst dál »

Rozhovor s Jiřím Bartoškou k filmu Líbáš jako ďábel

Ve fil­mu Líbáš jako ďábel posí­lá Marie Poledňáková kvar­te­to hrdi­nů z fil­mu Líbáš jako Bůh do nových situ­a­cí. Jaký je nej­vět­ší roz­díl v obou fil­mech? Líbáš jako Bůh byla roman­tic­ká kome­die,... Číst dál »

Rozhovor s Marií Poledňákovou k filmu Líbáš jako ďábel

Co bylo hlav­ním impul­sem pro vznik pokra­čo­vá­ní fil­mu Líbáš jako Bůh? Rozhodnutí napsat pokra­čo­vá­ní pří­bě­hu Heleny a Františka, tedy dvou lidí, kte­ří se zami­lu­jí v pade­sá­ti letech, bylo zce­la spon­tán­ní. Líbáš... Číst dál »

Rozhovor s Kamilou Magálovou k filmu Líbáš jako ďábel

Líbáš jako Bůh byla roman­tic­ká kome­die, Líbáš jako ďábel se posou­vá sko­ro k akč­ní kome­dii, kte­rá žánro­vá polo­ha vám vyho­vu­je lépe ? Ja roman­tič­ka, inkli­nu­jem pocho­pi­teľ­ne k roman­ti­ke, ale ako pre... Číst dál »

ROZHOVOR S EVE HEWSONOVOU (Mary)

Číst dál »

DAVID BYRNE o skládání hudby k filmu

Číst dál »

ROZHOVOR s režisérem Paolo Sorrentinem

Číst dál »

ROZHOVOR S REŽISÉREM OLMEM OMERZU

Číst dál »

ROZHOVOR S KLÁROU MELÍŠKOVOU

Číst dál »

ROZHOVOR S JIŘÍM MÁDLEM

Číst dál »

ROZHOVOR S ANNOU GEISLEROVOU

Číst dál »

ROZHOVOR S BOHDANEM SLÁMOU

Číst dál »

BARBORA HRZÁNOVÁ – Geržová

Za svou retar­do­va­nou Johanku v Renčově Requiem pro panen­ku zís­ka­la oce­ně­ní na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Torontu, dva­krát (1995 a 1997) byla nomi­no­va­ná na Českého lva za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší... Číst dál »

JAN HARTL – Kytka

Jan Hartl vystu­do­val praž­skou DAMU. Hrál v Realistickém diva­dle Z. Nejedlého, v Divadle na Vinohradech, Divadle Za bra­nou II. a nyní je v Národním diva­dle v Praze. Ve fil­mu debu­to­val v roce 1974 ve fil­mu... Číst dál »

TEREZA HORVÁTHOVÁ, autorka námětu a spoluscenáristka

Vystudovala FFUK, kated­ru román­ských stu­dií, obor fran­couz­ský jazyk a lite­ra­tu­ra. Píše dět­ské kni­hy, pró­zu i poezii, věnu­je se vydá­vá­ní knih pro děti a mlá­dež v rodin­ném nakla­da­tel­ství Baobab se svým mužem Jurajem Horváthem... Číst dál »

PETR OUKROPEC, režisér a producent

Narozen 1972. Spoluzakladatel spo­leč­nos­ti Negativ, člen Evropské fil­mo­vé aka­de­mie a Asociace pro­du­cen­tů v audi­o­vi­zi, peda­gog FAMU. Jako pro­du­cent stál na počát­ku kari­ér Sašy Gedeona (u fil­mů Indiánské léto a Návrat idi­o­ta) či Davida Ondříčka... Číst dál »

ROZHOVOR - EWAN MCGREGOR

 k fil­mu Perfect Sense Číst dál »