Kategorie: Recenze TV, přehrávačů...

BenQ MW851UST – 3D projektor, který má grády!0

BenQ MW851UST – 3D projektor, který má grády!

Uvažovali jste někdy o kou­pi 3D pro­jek­to­ru? Chtěli jste někdy vyu­žít nepo­u­ží­va­nou míst­nost? Pak mám pro vás jedi­neč­ný tip, jak si udě­lat doma malé 3D domá­cí kino hra­vě a hlav­ně lev­ně! Jediné co k tomu bude­te potře­bo­vat je kva­lit­ní plát­no a repro­duk­to­ry a poté sta­čí zakou­pit BenQ MW851UST a bude­te mít pře­krás­né malé domá­cí kino za oprav­du rozum­nou cenu. BenQ MW851UST je kon­stru­o­ván pře­de­vším na pro­mí­tá­ní v ultra-stísněných pro­sto­rách a v tom­to obo­ru je oprav­do­vou špič­kou! Dokáže z pou­hých 67,5 cen­ti­me­t­rů pro­jek­ční vzdá­le­nos­ti vytvo­řit...

Autor:
LG 42LW4500 – jedinečná 3D televize, kterou si může dovolit každý!0

LG 42LW4500 – jedinečná 3D televize, kterou si může dovolit každý!

Největším nepří­te­lem v pro­dej­nos­ti 3D tele­vi­zí je jejich cena. Lidem se zdá pře­mrš­tě­ná, pro­to­že si vůbec neu­vě­do­mu­jí, že se jed­ná o novou tech­no­lo­gii, kte­rá je jed­nak těž­ká na vytvo­ře­ní, ale také sto­jí mno­ho peněz její ino­va­ce. Společnosti typu LG se však i přes všech­ny tyto fak­ty sna­ží lidem zpřístup­nit 3D tele­vi­ze jak jen mohou. Díky tomu vznik­la 3D tele­vi­ze LG 42LW4500, kte­rá je napros­to úžas­ná a kou­pí­te jí za skvě­lou cenu! LG 42LW4500 je úchvat­ná 3D tele­vi­ze, jak může­te...

Autor:
PlayStation 3 už není jen Blu-ray přehrávač, ale i 3D přehrávač!0

PlayStation 3 už není jen Blu-ray přehrávač, ale i 3D přehrávač!

Firma Sony se vždy chlu­bi­la tím, že jejich PlayStationy umí neje­nom sur­fo­vat po inter­ne­tu, pře­hrá­vat hry, hrát onli­ne hry, ale doká­žou také pře­hrá­vat DVD fil­my a tím nahra­dit DVD pře­hrá­vač. Dnes už jsou kon­zo­le tak vychy­ta­né, že může­te sle­do­vat Blu-ray fil­my, nebo ty 3D pří­mo na vašem PlayStationu 3, což vám uspo­ří desít­ky tisíc za Blu-ray pře­hrá­vač, ale i za 3D pře­hrá­vač. Tím kon­zo­le od Sony zís­ká­va­jí čím dál více na popu­la­ri­tě, pro­to­že jsou mul­ti­funkč­ní a na to co...

Autor:
Sharp Aquos LC-46LE630E – nadupaná novinka na českém trhu0

Sharp Aquos LC-46LE630E – nadupaná novinka na českém trhu

Doby, kdy si lidé kupo­va­li LED tele­vi­ze za vel­ké pení­ze a ješ­tě je muse­li mít někde, kde potře­bo­va­li malou tele­vi­zi, jsou už dáv­no pryč. Dnes již výrob­ci tech­no­lo­gii zvlád­li na jed­nič­ku, a pro­to si teď může­me vychut­ná­vat obrov­ské tele­vi­ze s pře­krás­ným obra­zem za jedi­neč­né ceny. Jednou z těch­to tele­vi­zí je i Sharp Aquos LC-46LE630E. Sharp Aquos LC-46LE630E dis­po­nu­je jak jinak, než Full HD roz­li­še­ním s 1920x1080 body a s vel­mi ost­rý­mi detai­ly. Vysoký dyna­mic­ký kon­trast s jasem 450 cd/m² dává efek­tům neza­po­me­nu­tel­nou kva­li­tu, kte­rá...

Autor:
Samsung Galaxy Note Metallic Black – Smartphone, který musíte mít!0

Samsung Galaxy Note Metallic Black – Smartphone, který musíte mít!

Doba, kdy nám mobil­ní tele­fo­ny slou­ži­li pou­ze k tele­fo­no­vá­ní a k posí­lá­ní SMS zpráv, je už dáv­no pryč. Dnes vlast­nit mobil­ní tele­fon zna­me­ná vlast­nit také vel­mi výkon­ný malý net­book! To, že toto tele­fo­ny zvlá­da­jí, je oprav­du pře­kva­pu­jí­cí a dnes vel­mi víta­né. Přeci jenom je poho­dl­něj­ší nést mobil, než net­book! Samsung Galaxy Note Metallic Black je osa­zen skvě­lým dvou­já­d­ro­vým pro­ce­so­rem, kdy kaž­dé jádro běží na frek­ven­ci 1,4 GHz. Velmi pěk­ný je veli­ký dis­plej, kte­rý se chlu­bí veli­kos­tí 5,3“. Samozřejmě dis­plej...

Autor:
Samsung Galaxy Tab 10.1 P7500 64GB černý – ideální věcička pro milovníky IT0

Samsung Galaxy Tab 10.1 P7500 64GB černý – ideální věcička pro milovníky IT

Po chyt­rých tele­fo­nech jsou dal­ší oblí­be­nou věcí Tablety, kte­ré lidem šet­ří čas, pení­ze, ale také se s nimi dá zažít mno­ho zába­vy. Proto je Samsung Galaxy Tab 10.1 P7500, 64GB, čer­ný ide­ál­ní pro kaž­dé­ho IT nad­šen­ce, nebo pro něko­ho, kdo pro­gra­mu­je a den­ně s IT tech­no­lo­gi­e­mi pra­cu­je. Samsung Galaxy Tab 10.1 P7500, 64GB, čer­ný je roz­hod­ně špič­ko­vým table­tem a svo­je mís­to na výslu­ní drží již del­ší dobu. Pohání ho ope­rač­ní sys­tém Android 3.1 CZ. Disponuje 64 GB pamě­ti, což...

Autor:
Blu-ray vypalovačky stejně drahé jako DVD? Žádná fikce, ale realita!0

Blu-ray vypalovačky stejně drahé jako DVD? Žádná fikce, ale realita!

Při nástu­pu Blu-ray kva­li­ty fil­mů byli lidé zce­la nad­še­ni. Nikdy před­tím nevi­dě­li tak čis­tý obraz a tak nád­her­ně čis­tý zvuk. Všichni se ale pta­li na cenu za tuto novou tech­no­lo­gii a ta byla vel­mi vyso­ká. Nikdo neče­kal, že se nová tech­no­lo­gie ujme a v prv­ních pár měsí­cích to také tak vypa­da­lo. Lidé neby­li ochot­ni zapla­tit za novou kva­li­tu fil­mů dese­ti­ti­sí­ce a tak se sta­lo to, že novou tech­no­lo­gii Blu-ray nikdo nechtěl. Proto se výrob­ci roz­hod­li zlev­nit a defi­ni­tiv­ně vytla­čit DVD nosi­če...

Autor:
Sony Bravia KDL-37EX720B – 37“ 3D televize, která vyráží dech!0

Sony Bravia KDL-37EX720B – 37“ 3D televize, která vyráží dech!

Málo lidí nevě­ří moder­ním tech­no­lo­giím. Je to asi pro­to, že si mys­lí, že tyto nové tech­no­lo­gie ješ­tě nejsou dosta­teč­ně zaběh­nu­té a nejsou u nich vypi­lo­va­né všech­ny mou­chy. Tuto fámu Sony Bravia KDL-37EX720B leh­ko vyvra­cí a nabí­zí poten­ci­o­nál­ní­mu kup­ci tako­vé množ­ství mož­nos­tí, že se již od tele­vi­ze nikdy nehne! Sony Bravia KDL-37EX720B vám pre­zen­tu­je obraz jak jinak, než ve Full HD roz­li­še­ní. To všech­no je umoc­ně­no 37“ úhlo­příč­kou a jedi­neč­nou tech­no­lo­gií 3D. Díky tomu je záži­tek z fil­mů tak věro­hod­ný a tak...

Autor:
BenQ MS510 – jedinečný 3D projektor, který vám vyrazí dech0

BenQ MS510 – jedinečný 3D projektor, který vám vyrazí dech

BenQ MS510 je doko­na­lý 3D pro­jek­tor, kte­rý vás uchvá­tí neje­nom kva­li­tou pro­mí­ta­né­ho obra­zu, ale také cenou, za kte­rou se dostal na trh. O tom, že BenQ MS510 trhá rekor­dy v pro­dej­nos­ti, není pochyb, pro­to­že kdo by si nechtěl doma na stě­ně pro­mí­tat jedi­neč­né fil­my, nebo jedi­neč­né hry, kte­ré mu vyra­zí dech svou kva­li­tou. Mohlo by se zdát, že pře­ci pro­jek­tor nemů­že doká­zat to, co tele­vi­ze. Opak je ale prav­dou! BenQ MS510 doká­že vše, co běž­ná 3D tele­vi­ze...

Autor:
LG BD550 – překrásný a výkonný Blu-ray přehrávač!0

LG BD550 – překrásný a výkonný Blu-ray přehrávač!

Na trhu je spous­ta Blu-ray pře­hrá­va­čů, ale málo kdo ví, kte­rý je ten pra­vý. Ono veli­ké roz­dí­ly mezi nimi nejsou, všech­ny vám pře­hra­jí Blu-ray fil­my z dis­ku poho­dl­ně a kva­lit­ně, ovšem roz­díl nalez­ne­te v soft­wa­ru Blu-ray pře­hrá­va­če, kte­rý je kus od kusu jiný. Tento soft­ware povy­šu­je Blu-ray pře­hrá­vač někam jinak a tak poté váš Blu-ray pře­hrá­vač může umět více věcí, než ten sou­se­dův. LG BD550 roz­hod­ně pat­ří mezi jed­ny z lep­ších Blu-ray pře­hrá­va­čů, kte­ří zaru­ču­jí bez­pro­blé­mo­vý a tichý chod při pře­hrá­va­ní Blu-ray...

Autor:
Ceny 3D, LED a LCD televizí před vánocemi brutálně klesají!0

Ceny 3D, LED a LCD televizí před vánocemi brutálně klesají!

Před váno­ce­mi je obvyk­lé, že kle­sa­jí ceny pro­duk­tů, aby lidé na váno­ce naku­po­va­li. Elektronika pat­ří do nej­vět­ší­ho odvět­ví, kte­ré kaž­dý rok zlev­ňu­je před váno­ci nej­ví­ce. Je to dob­rá zprá­va pro všech­ny, co zva­žu­jí kou­pi 3D, LED, či LCD tele­vi­ze. Dnes je kou­pí­te bru­tál­ně výhod­ně. Ovšem při tako­vých­to sle­vách je pra­vi­dlem, že mno­ho lidí kou­pí laci­ný šmejd, kte­rý je zlev­něn o pár sto­vek, ale vypa­dá to na oko, jako by byl zlev­něn o tisí­ce. Proto vždy kon­t­ro­luj­te znač­ku a funk­ce tele­vi­ze....

Autor:
Za kolik se prodávají Blu-ray disky? Klidně i za 514,-Kč za čtyři kusy!0

Za kolik se prodávají Blu-ray disky? Klidně i za 514,-Kč za čtyři kusy!

Každý člo­věk, kte­rý uva­žu­je o kou­pi Blu-ray vypa­lo­vač­ky, nebo pře­hrá­va­če nara­zí na jeden pod­stat­ný pro­blém, proč tuto tech­no­lo­gii nekou­pit. I když seže­ne­te na inter­ne­tu Blu-ray pře­hrá­vač za 1500,-Kč s jedi­neč­nou výba­vou, tak ho lidé nechtě­jí, pro­to­že by zapla­ti­li maj­lant za Blu-rady dis­ky. Tak nastá­vá pro­blém s roz­ma­chem Blu-ray tech­no­lo­gie do běž­ných domác­nos­tí. Firmy, kte­ré pro­dá­va­jí a vyrá­bě­jí Blu-ray vypa­lo­vač­ky a pře­hrá­va­če, si uvě­do­mi­ly, že pokud nepů­jdou s cena­mi dolu, tak Blu-ray tech­no­lo­gie zanik­ne. To si bohu­žel neu­vě­do­mu­jí dva nej­vět­ší výrob­ci Blu-ray dis­ků...

Autor:
Samsung BD-D8200 s HDD – výborný Blu-ray přehrávač, který má vlastní harddisk0

Samsung BD-D8200 s HDD – výborný Blu-ray přehrávač, který má vlastní harddisk

Když už si člo­věk kou­pí 3D tele­vi­zi, či LED tele­vi­zi, pak roz­hod­ně chce, aby si mohl pře­hrá­vat fil­my v jedi­neč­né Blu-ray kva­li­tě, kte­rá vyrá­ží dech snad všem, kte­ří tuto novou tech­no­lo­gii vlast­ní. Také díky tomu vyu­ži­je­te úpl­ný poten­ci­ál vaší tele­vi­ze, kte­rý vás zaujme. Samsung BD-D8200 s HDD díky novým tech­no­lo­giím doká­že pře­hrá­vat fil­my jak ve 2D, tak ve 3D roz­mě­ru. To všech­no s doko­na­lým Full HD roz­li­še­ním, kte­ré se dnes stá­vá už stan­dar­dem. Samozřejmě také může­te na tom­to Blu-ray...

Autor:
Sony uvolnilo nadupaný seznam her pro PlayStation Vita (PSV)0

Sony uvolnilo nadupaný seznam her pro PlayStation Vita (PSV)

Někdo hra­je na mobi­lu Angry Birds, někdo zase Pokémony na Nintendu 3DS. Já bych si radě­ji zahrál na nové kon­zo­ly od Sony Silent Hill: Book of Memories, nebo Wipeout 2048. I když vyjde pře­nos­ná kon­zo­le PSV až příští rok na jaře, dnes už jsou ke zhléd­nu­tí ukáz­ky z hra­ní a kon­zo­le je oprav­du nadu­pa­ná k prask­nu­tí. Seznam her, kte­rý uve­řej­nil Sony, jen pod­po­ru­jí nedo­čka­vost všech hrá­čů. Zajímavé jsou pře­de­vším titu­ly Silent Hill: Book of Memories, nebo také legen­dár­ní...

Autor:
LG představila svůj nový OLED televizor a je to bomba!0

LG představila svůj nový OLED televizor a je to bomba!

LG je per­spek­tiv­ní fir­ma, kte­rá už má za sebou řadu úspě­chů, a pro­to se není čemu divit, že občas se pouš­tí do zají­ma­vých hlá­še­ní. Tentokrát při­šli s tím, že OLED tele­vi­ze již nebu­dou v domác­nos­tech něčím výji­meč­ným, ale běž­nou sou­čás­tí. Ve svém tvr­ze­ní dále uvá­dě­jí, že tomu nebu­de dlou­ho a tuto osvě­tu datu­jí do roku 2014. Myslím si, že je to vel­mi suve­rén­ní tvr­ze­ní, ale proč ne. Třeba se jim jejich před­po­věď vypl­ní. Firma LG chce příští rok vyro­bit...

Autor:
Panasonic Viera TX-P42G30E – jedinečná plazmová televize, která stojí za to!0

Panasonic Viera TX-P42G30E – jedinečná plazmová televize, která stojí za to!

Na trhu je spous­ta tele­vi­zí, kte­ré nabí­ze­jí cel­kem sluš­né roz­li­še­ní a kva­li­tu obra­zu. Ovšem nastá­vá otáz­ka, proč se jen spo­ko­jit se sluš­ným, když můžu mít to nej­lep­ší? A to všech­no za skvě­lou cenu! Na otáz­ku je jed­no­du­chá odpo­věď, a to ta, že musím umět vybrat. Já vám tedy s výbě­rem pomo­hu a plazmo­vou tele­vi­zi Panasonic Viera TX-P42G30E vám tím­to dopo­ru­ču­ji. Nebyla by to plazmo­vá tele­vi­ze od Panasonicu, kdy­by nemě­la FullHD roz­li­še­ní, tak­že nabí­zí tu nej­úchvat­něj­ší kva­li­tu fil­mů, a to kom­plet­ně v HD....

Autor:
Digitální rozhlas? Ano, v Praze, Příbrami a Brně už je!0

Digitální rozhlas? Ano, v Praze, Příbrami a Brně už je!

Kdo by si dří­ve pomys­lel, že se jed­nou budou vysí­lat digi­tál­ní pořa­dy pro tele­vi­ze, a dnes dokon­ce může­me poslou­chat i digi­tál­ní rádio. Že je to můj výmy­sl? To tedy není, a dosvěd­čit vám to mohou nově Brněnští oby­va­te­lé, pro­to­že fir­ma Teleko jim to umož­ňu­je. Chcete vědět, jest­li jste také v oblas­ti, kde může­te chy­tit digi­tál­ní sig­nál? Pak klik­ně­te sem! Po ote­vře­ní vám vysko­čí map­ka s detail­ní­mi infor­ma­ce­mi o pokry­tí. Lidé, co už jsou v loka­li­tách vysí­lá­ní, si mohou vychut­ná­vat svo­je oblí­be­né sta­ni­ce v digi­tál­ní...

Autor:
LG 50PV350 – špičková plazmová LCD televize, kterou musíte mít!0

LG 50PV350 – špičková plazmová LCD televize, kterou musíte mít!

Mnoho lidí odmí­tá naku­po­vat plazmo­vé tele­vi­ze, kvů­li zaži­tým fámám, kte­ré se s nástu­pem plazmo­vých tele­vi­zí vyhr­nu­ly na povrch. Ano, mož­ná plazmo­vé tele­vi­ze vydá­va­jí urči­té tepel­né záře­ní, kte­ré je vět­ší, než u oby­čej­ných LCD tele­vi­zo­rů, ale to není na záva­du! Spotřeba plazmo­vé tele­vi­ze je srov­na­tel­ná s běž­nou LCD tele­vi­zí, tak­že dnes nemu­sí­te mít kvů­li úspo­ře elek­tric­ké ener­gie strach. LG 50PV350 je špič­ko­vou plazmo­vou LCD tele­vi­zí, kte­rá neje­nom posky­tu­je divá­ko­vi nád­her­ně ost­rý obraz, ale také mu dovo­lu­je shléd­nout ty nej­lep­ší...

Autor:
Lenovo Ideapad Tablet K1-10 – dravé zvíře, které nemá konkurenci!0

Lenovo Ideapad Tablet K1-10 – dravé zvíře, které nemá konkurenci!

Na trhu nalez­ne­me spous­tu table­tů, kte­ré se zda­jí být vel­mi kva­lit­ní, ale něco jim chy­bí. To pomy­sl­né něco doká­za­la fir­ma Lenovo skvě­le vystih­nout, a pro­to je jejich nový tablet Ideapad K1-10 tak k sežrá­ní! Tento tablet potě­ší všech­ny milov­ní­ky sur­fo­vá­ní po inter­ne­tu, ale také pro fil­mo­vé nad­šen­ce, či muzi­kál­ně nada­né lidi. Dále také může­te s tím­to table­tem fotit, pro­hlí­žet si foto­gra­fie, ane­bo pou­ží­vat růz­né apli­ka­ce, kte­ré vám na sto pro­cent zlep­ší váš život. Možností je oprav­du hod­ně, jak tablet napl­no...

Autor:
LG BD570 - Špičkový Blu-ray přehrávač za skvělou cenu0

LG BD570 - Špičkový Blu-ray přehrávač za skvělou cenu

Špičkový Blu-ray pře­hrá­vač LG BD570 vyra­zil dech svou výba­vou nejed­no­mu kupu­jí­cí­mu a není se čemu divit! Za 2 490,-Kč dosta­ne­te neje­nom Blu-ray pře­hrá­vač, ale dosta­ne­te maši­nu, kte­rá má dokon­ce i WI-FI při­po­je­ní na inter­net! A to za 2 490,-Kč oprav­du sto­jí! Co tedy všech­no LG BD570 má? Vlastní WI-FI, se kte­rou může­te pře­hrá­vat videa z napří­klad youtube.com ve vyso­kém HD roz­li­še­ní, nebo může­te jed­no­du­še pomo­cí ovla­da­če sur­fo­vat po inter­ne­tu. Dále pod­po­ru­je DLNA/CIFS. To je pro­to­kol, přes kte­rý může­te sdí­let fil­my, hud­bu, nebo...

Autor:
Blu-ray - Kvalitní, překrásná a jedinečná kvalita filmů0

Blu-ray - Kvalitní, překrásná a jedinečná kvalita filmů

Milujete u fil­mů jedi­neč­ně čis­tý zvuk, u kte­ré­ho sly­ší­te i dopad­nout špend­lík na zem, a jedi­neč­ný obraz, kte­rý vám vyrá­ží dech svou přes­nos­tí? Pokud ano, pak máte jis­tě doma pře­hrá­vač Blu-ray dis­ků. A proč také ne?! Vždyť fil­my na Blu-ray dis­cích pat­ří k nej­ví­ce kva­lit­ním na celém dvě­tě a zatím je nic nepře­ko­na­lo a dlou­ho nepře­ko­ná. Vždy bude Blu-ray na stej­né příč­ce, jako fil­my ve 3D a budou se o ní rádi dělit, pro­to­že nabí­ze­jí něco stej­né­ho, ale také něco dia­me­t­rál­ně odliš­né­ho. To jim dává...

Autor:
Philips PB9001/12 - překrásný Blu-ray přenosný přehrávač0

Philips PB9001/12 - překrásný Blu-ray přenosný přehrávač

Značka Philips pat­ří mezi před­ní pro­dej­ce elek­tro­ni­ky vše­ho dru­hu. Jejich kva­li­ta je oprav­du vel­ká a díky tomu si znač­ka Philips zís­ka­la obrov­skou popu­la­ri­tu. Místo toho aby zača­la ve vel­ké kon­ku­ren­ci vyrá­bět stol­ní Blu-ray pře­hrá­va­če, roz­hod­la se znač­ka Philips vyrá­bět pře­nos­né Blu-ray pře­hrá­va­če. Výsledek je úžas­ný, a pro­to vám pre­zen­tu­ji pře­krás­ný Philips PB9001/12! Tento pře­nos­ný Blu-ray pře­hrá­vač doká­že i přes své kom­pakt­ní roz­mě­ry oprav­du hod­ně. Vlastní také růz­né cer­ti­fi­ka­ce, kte­ré vám doka­zu­jí, že ten­to pře­nos­ný Blu-ray pře­hrá­vač doká­že to...

Autor:
PlayStation Vita poráží Nintendo 3DS na plné čáře0

PlayStation Vita poráží Nintendo 3DS na plné čáře

Když při­šlo Nintendo 3DS na trh, tak si výrob­ci libo­va­li, že budou mít vyso­ké zis­ky. Tento zář­ný osud se ovšem neko­nal a Nintendo 3DS muse­lo zlev­nit tak, že je ješ­tě lev­něj­ší, než kdy bylo Nintendo DS. Tento krok ovšem neza­zna­me­nal vel­ký úspěch a kon­zo­le se pořád v hoj­né míře nepro­dá­vá. Na vině je hře­bec PlayStation Vita od Sony. Ten je sto­krát lep­ší, než Nintendo 3DS a tak u hrá­čů vítě­zí. PlayStation Vita drtí Nintendo 3DS díky vel­ké­mu port­fo­liu her, lep­ší...

Autor:
Sony Bravia KDL-40EX720B – dokonalá 3D televize s internetovým přijímačem0

Sony Bravia KDL-40EX720B – dokonalá 3D televize s internetovým přijímačem

Na inter­ne­tu nalez­ne­me spous­tu růz­ných 3D tele­vi­zí, kte­ré se tvá­ří, že mají oprav­du mno­ho funk­cí. Možná ano, ale na Sony Bravia KDL-40EX720B má jen málo­kte­rá tele­vi­ze! A to je co říci! Hlavní před­nost­ní této tele­vi­ze je mož­nost pro­hlí­že­ní inter­ne­tu pří­mo v ní. Pokud tedy máte rádi inter­ne­to­vé tele­vi­ze, nebo čas­to navště­vu­je­te youtube.com, pak bude­te pří­jem­ně pře­kva­pe­ní, pro­to­že tato tele­vi­ze vám oprav­du dovo­lí na inter­ne­tu dělat prv­ní posled­ní. Televizi může­te do inter­ne­tu zapo­jit neje­nom kabe­lem, ale díky tech­no­lo­gii...

Autor:
Chytrý mobil bez internetu? To je jako auto bez benzínu!0

Chytrý mobil bez internetu? To je jako auto bez benzínu!

Chcete kou­kat v chyt­rém mobil­ním tele­fo­nu na videa v HD kva­li­tě? Není pro­blém, může­te jak přes webo­vý pro­hlí­žeč, tak i přes spe­ci­ál­ní pro­gram pří­mo od youtube.com. Potřebujete kouk­nout na film onli­ne? Není opět pro­blém. Načítání videa je vel­mi rych­lé, a když si video pus­tí­te na celý dis­plej, pak jen stě­ží něco hez­čí­ho s chyt­rým mobi­lem zaži­je­te. K tomu vše­mu je potřeb­ný inter­net. Internet do mobi­lu sto­jí cca 150,-Kč měsíč­ně a oprav­du vám v chyt­rém mobi­lu vysta­čí. Bude vám uži­teč­ný jak při pro­hlí­že­ní strá­nek,...

Autor:
Wooky Tablet Reader – nadupaný multifunkční tablet, který stojí zato!0

Wooky Tablet Reader – nadupaný multifunkční tablet, který stojí zato!

Myslíte si, že kni­hy a časo­pi­sy nejdou číst poho­dl­ně v auto­buse, ško­le, či v jiné komerč­ní budo­vě? Pak se hlu­bo­ce ple­te­te, pro­to­že s table­tem Wooky Reader je to oprav­do­vá hrač­ka! 7“ dis­plej vám dá dosta­teč­ný pro­stor na to, abys­te si vychut­na­li svůj oblí­be­ný časo­pis, nebo oblí­be­nou kni­hu. Rozlišení dis­ple­je je krás­ných 800x480 bodů. Jeho design pad­ne krás­ně do ruky a navr­že­ná tla­čít­ka vám hra­vě pomo­hou při lis­to­vá­ní ať už časo­pi­sem, nebo kni­hou. Samozřejmostí je doty­ko­vý dis­plej, kte­rý k table­tům neod­mys­li­tel­ně pat­ří. Nejenom na čte­ní...

Autor: