Lucie Lukačovičová: Detektivní kancelář Sirius aneb Případy hvězd, noci a duše

„Noc pře­vrh­la svůj zla­tý úl nad sady veče­rů.“ Vítězslav Nezval, Básně noci O Lucii Lukačovičové, autor­ce Siria, jsem se popr­vé dově­děl už před lety. Tehdy jsem se vysky­tl na...Read more »
superman nespoutany 1 1

Superman: Nespoutaný 1 - 60 %

Superman nikdy nepa­t­řil k mým oblí­be­ným hrdi­nům a nesta­lo se tak ani poté, co BB/art začal tuto posta­vu více vydá­vat a já jsem zjis­til, že její svět je sku­teč­ně vel­mi roz­sáh­lý a že...Read more »
superman nespoutany 2 1

Superman: Nespoutaný 2 - 55 %

Tak jsme se dočka­li i dru­hé kni­hy a po komik­su „Superman: Nespoutaný 1″ dochá­zí­me k cel­ko­vé­mu zakon­če­ní pří­bě­hu, ve kte­rém se Superman pre­zen­to­val jako vel­ká hroz­ba pro lid­stvo. Jak to se Supermanem dopad­ne?...Read more »
MojeStud Small

Helena Rytířová: Moje studentská kuchařka

Když nahléd­ne­te do sla­bé kníž­ky v krouž­ko­vé vaz­bě a začne­te ji pro­hlí­žet, málem bys­te uvě­ři­li, že naku­ku­je­te do seši­tu dít­ka ško­lou povin­né­ho. Úhledné psa­cí písmo na čtve­reč­ko­va­ném papí­ře, důle­ži­té pasá­že zvý­raz­ně­né...Read more »
UdelejteSitoDomaSami2

Alena Thomas:Děláme si to doma sami 2

Po úspěš­ném prv­ním dílu vydá­vá Alena Thomas svou dru­hou kni­hu, kte­rá se věnu­je domá­cí výro­bě vše­li­ja­kých pro­duk­tů.Read more »
CasOdejit

Jodi Picoultová:Čas odejít

Populární Jodi Picoultová, krás­ná obál­ka, New York Times best­seller a ješ­tě k tomu nálep­ka Edice svě­to­vý best­seller. Není to tro­chu pře­hna­né? Popravdě vůbec není. Všechny tyhle nálep­ky best­selle­rů a nád­her­né kniž­ní obál­ky...Read more »
Mana

Milan Mikuláštík: Manažerská psychologie

Povýšili vás nebo jste úspěš­ným řídí­cím pra­cov­ní­kem fir­my del­ší dobu, ale chce­te na sobě stá­le pra­co­vat? Nebo jste mana­že­rem, ale zdá se vám, že se motá­te v kru­hu, byť máte...Read more »
Ninja

Želvy Ninja v komiksu

Když jsem byl škol­ní dít­ko, sle­do­val jsem v tele­vi­zi Želvy Ninja. Byl to ame­ric­ký seri­ál, kte­rý se přes­ně hodil pro sko­ro nác­ti­le­té děti. Nebyla to ale prv­ní mož­nost, jak v zemi...Read more »
JezteSmall

Brad Pilon: Jezte! Nejezte! Jezte!

Nečekejte dal­ší zaru­če­ný způ­sob, jak natr­va­lo sní­žit svo­ji hmot­nost. Nečekejte die­tu, kte­rá neo­me­zí vaše návy­ky. Nečekejte způ­sob, díky němuž se ze sto­ki­lo­vé­ho vál­ce sta­ne štíh­lá laň­ka. Čekejte dal­ší kni­hu...Read more »
JakeJetoVNebiSmall

Concetta Bertoldi: Jaké je to v nebi?

Zajímáte se o posmrt­ný život? Láká vás tajem­no a to, jak to s námi bude, až ode­jde­me na věč­nost? Autorka Concetta Bertoldiová  tohle vše a ješ­tě mno­hem více odtaj­ní ve své kni­ze, jaké...Read more »

Richard Branson: Byznys v plné nahotě

„Pokud vstu­pu­je­te do odvět­ví poz­dě­ji než ostat­ní, musí­te k němu při­stou­pit tak, jako nikdo před vámi.“ Richard Branson O Richardu Bransonovi, maji­te­li impe­ria Vrign Group, občas něja­ká zprá­va pro­běh­ne i u nás....Read more »
Ztraty

Ztráty a lži (Sophie Hannah)

Návrat jed­né z nej­slav­něj­ších lite­rár­ních postav Hercula Poirota pat­řil mezi nej­vý­znam­něj­ší kniž­ní udá­los­ti roku 2014. U nás nepří­liš zná­má autor­ka Sophie Hannah rázem něko­li­krát zná­so­bi­la svou popu­la­ri­tu. Nesmíme se tudíž divit,...Read more »

Mýty 6: Domovina

Mýty 6: Domovina Další komiks, na kte­rý se nemu­sí zapo­me­nout je kni­ha Mýty 6: Domovina. Je to už 34-41 část kom­plex­ní­ho seri­á­lu o mýtic­kých posta­vách v Mýtově, v Holywoodu a dáv­nou Domovinou. Komiks...Read more »

3. díl komiksu Noe pokračuje v zavedeném stylu

Dlouho jsem čekal, až budu vědět, kdy vyjde posled­ní díl komik­su Noe v České Republice, ale bohu­žel datum není zná­mo, a tak Vám zre­cen­zu­ji 3. díl. Třeba se posled­ní díl obje­ví co...Read more »

Noe – vše, co se plazí po zemi

Když jsem v dub­nu psal recen­zi na prv­ní díl komik­so­vé série Noe, tak byla vel­ká ško­da, že jsem musel čekat něko­lik měsí­ců na díl dru­hý. To ani nevím, kdy přes­ně...Read more »

Noe v Komixu

U pří­le­ži­tos­ti pre­mi­é­ry fil­mu Noe byl vydán i komik­so­vý pří­běh. Na scé­ná­ři spo­lu­pra­co­val i hlav­ní tvůr­ce fil­mu Darren Aronofsky. Spolu s ním scé­nář napsal i Ari Handel. Výtvarné zpra­co­vá­ní vytvo­řil Niko Henrichon, kte­rý...Read more »
201001270938 1

Deset malých černoušků

Následující text bude pojed­ná­vat o kla­si­ce detek­tiv­ní­ho žán­ru, kte­rou by měl poznat kaž­dý čte­nář nezá­vis­le na dlou­ho­do­bých lite­rár­ních pri­o­ri­tách. Napínavá detek­tiv­ka, jež se dočka­la něko­li­ka fil­mo­vých zpra­co­vá­ní a hrá­la se na...Read more »
Stránka načtena za 1,14041 s | počet dotazů: 177 | paměť: 28062 KB. | 19.01.2021 - 03:13:55