Kritiky.cz > Recenze knih > Stránka 87
VLese

Samuel Bjork:V lese visí anděl

Severské detek­tiv­ky už roky drtí kniž­ní žeb­ří­ky jak na poli oblí­be­nos­ti u širo­ké­ho pub­li­ka, tak v oblas­ti pro­dejů. Detektivní romá­ny jako tako­vé se těší dlou­ho­do­bé popu­la­ri­tě, leč jsou kri­ti­ky čas­to ozna­čo­vá­ny...Read more »
RoslinaAntibiotika

Aruna M. Siewertová:Rostlinná antibiotika

Někdy člo­věk najde, co vůbec nehle­dal. Tento citát od Alexandra Fleminga, obje­vi­te­le peni­ci­lí­nu, najde­te ve vel­mi zají­ma­vé kníž­ce Rostlinná anti­bi­o­ti­ka od autor­ky Aruny M. Siewertové.  Ona sama se vystu­do­va­la...Read more »
JakPrekonatKonflikty

Anselm Grün: Jak překonávat konflikty

Sedmdesátiletý němec­ký kato­lic­ký kněz Anselm Grün má na kon­tě dal­ší pub­li­ka­ci, pře­lo­že­nou do češ­ti­ny. Benediktinský mnich, eko­nom, filo­sof, teo­log, eko­nom opat­ství Münsterschwarzach je mimo­řád­ně úspěš­ným auto­rem duchov­ní lite­ra­tu­ry. Napsal oko­lo dvou set...Read more »
KouzelneVanSny

Zuzana Pospíšilová: Kouzelné vánoční sny

„Někdy se lidem při­ho­dí něco, o čem se jim ani nezdá­lo“ a „Ten, kdo radost roz­dá­vá, ten ji také dostá­vá“ jsou mot­ta Zuzany Pospíšilové, ost­rav­ské autor­ky více jak osm­de­sát­ky dět­ských knih....Read more »
Sedmihlark

Sedmilhářky – Liane Moriarty

Sedmilhářky, to je název nové kni­hy z pera aus­tral­ské spi­so­va­tel­ky Liane Moriarty. Na prv­ní pohled poklid­ný život matek s jejich dět­mi, žijí­cí v Austrálii u plá­že. Co víc si přát? Bohužel na povrch...Read more »
padesatOdstinutemnoty

E.L.James:Padesát odstínů svobody (audiokniha - čte Tereza Bebarová)

Pokud jste si oblí­bi­li komerč­ně vel­mi úspěš­né romá­ny Padesát odstí­nů šedi a Padesát odstí­nů tem­no­ty od spi­so­va­tel­ky E.L.James, urči­tě nepo­hrd­ne­te závě­reč­ným dílem, Padesát odstí­nů svo­bo­dy, v podo­bě audi­ok­ni­hy.Read more »
Zelvy2 b

ŽELVY NINJA POKRAČUJÍ VE SVÝCH KOUSCÍCH PIZZY

Tak si může­te vychut­nat dru­hé menu Pizzy želv. Druhý díl komik­so­vé série Želvy Ninja: Menu čís­lo 2 lze už kou­pit.  Pokračuje v zave­de­ném pří­bě­hu čtyř želv. Na kon­ci prv­ní­ho dílu...Read more »
NovaPlanSmall

Martin Vopěnka – Nová planeta

Story na roz­me­zí sci-fi a bib­lic­ké tragé­die se jmé­nem Nová pla­ne­ta zaujme nác­ti­le­té klu­ky a hol­ky, ale záro­veň se ho nemuse­jí bát ani dospě­lí.  Jeho autor má za sebou již sluš­nou...Read more »
Vsechny

Jennifer Nivenová:Všechny malé zázraky

Příběh prv­ní lás­ky dvou stře­do­ško­lá­ků. Námět jako u vět­ši­ny knih pro mla­dé – ale pozor, tohle je jed­no­znač­ně ori­gi­nál­ní, neotře­lé, nápad má smy­sl a hloub­ku.Read more »
ModerniDidaktika

Robert Čapek: Moderní didaktika

Proč neu­čím, byť mě prá­ce s dět­mi baví, mám potřeb­né vzdě­lá­ní, zakon­če­né zkouš­ka­mi na stát­ní vyso­ké ško­le, oplý­vám kre­a­tiv­ním myš­le­ním, ener­gií a chu­tí dát čes­ké­mu škol­ství ze sebe to nej­lep­ší? Je...Read more »
VeritySmall

Elizabeth Weinová - Krycí jméno Verity [95%]

Kniha, jejiž pří­běh se ode­hrá­vá ve vřa­vě Druhé svě­to­vé vál­ky, sle­du­je osu­dy dvou mla­dých žen z brit­ských ost­ro­vů. Maddie, chyt­rá, ale skrom­ná pilot­ka a Julie, skot­ská aris­to­krat­ka, kte­rá se sta­la špi­ón­kou.Read more »
PromrceniSmall

Jiří Březina: Promlčení

Český lite­rár­ní ryb­ní­ček roz­ví­řil pět­a­tři­ce­ti­le­tý Jiří Březina už svo­jí prvo­ti­nou Na kop­ci, za niž zís­kal pres­tiž­ní Cenu Jiřího Marka za nej­lep­ší čes­ký detek­tiv­ní román roku 2013. Byla klad­ně při­ja­ta...Read more »

Lucie Lukačovičová: Detektivní kancelář Sirius aneb Případy hvězd, noci a duše

„Noc pře­vrh­la svůj zla­tý úl nad sady veče­rů.“ Vítězslav Nezval, Básně noci O Lucii Lukačovičové, autor­ce Siria, jsem se popr­vé dově­děl už před lety. Tehdy jsem se vysky­tl na...Read more »
superman nespoutany 1 1

Superman: Nespoutaný 1 - 60 %

Superman nikdy nepa­t­řil k mým oblí­be­ným hrdi­nům a nesta­lo se tak ani poté, co BB/art začal tuto posta­vu více vydá­vat a já jsem zjis­til, že její svět je sku­teč­ně vel­mi roz­sáh­lý a že...Read more »
superman nespoutany 2 1

Superman: Nespoutaný 2 - 55 %

Tak jsme se dočka­li i dru­hé kni­hy a po komik­su „Superman: Nespoutaný 1″ dochá­zí­me k cel­ko­vé­mu zakon­če­ní pří­bě­hu, ve kte­rém se Superman pre­zen­to­val jako vel­ká hroz­ba pro lid­stvo. Jak to se Supermanem dopad­ne?...Read more »
MojeStud Small

Helena Rytířová: Moje studentská kuchařka

Když nahléd­ne­te do sla­bé kníž­ky v krouž­ko­vé vaz­bě a začne­te ji pro­hlí­žet, málem bys­te uvě­ři­li, že naku­ku­je­te do seši­tu dít­ka ško­lou povin­né­ho. Úhledné psa­cí písmo na čtve­reč­ko­va­ném papí­ře, důle­ži­té pasá­že zvý­raz­ně­né...Read more »
UdelejteSitoDomaSami2

Alena Thomas:Děláme si to doma sami 2

Po úspěš­ném prv­ním dílu vydá­vá Alena Thomas svou dru­hou kni­hu, kte­rá se věnu­je domá­cí výro­bě vše­li­ja­kých pro­duk­tů.Read more »
CasOdejit

Jodi Picoultová:Čas odejít

Populární Jodi Picoultová, krás­ná obál­ka, New York Times best­seller a ješ­tě k tomu nálep­ka Edice svě­to­vý best­seller. Není to tro­chu pře­hna­né? Popravdě vůbec není. Všechny tyhle nálep­ky best­selle­rů a nád­her­né kniž­ní obál­ky...Read more »
Mana

Milan Mikuláštík: Manažerská psychologie

Povýšili vás nebo jste úspěš­ným řídí­cím pra­cov­ní­kem fir­my del­ší dobu, ale chce­te na sobě stá­le pra­co­vat? Nebo jste mana­že­rem, ale zdá se vám, že se motá­te v kru­hu, byť máte...Read more »
Ninja

Želvy Ninja v komiksu

Když jsem byl škol­ní dít­ko, sle­do­val jsem v tele­vi­zi Želvy Ninja. Byl to ame­ric­ký seri­ál, kte­rý se přes­ně hodil pro sko­ro nác­ti­le­té děti. Nebyla to ale prv­ní mož­nost, jak v zemi...Read more »
JezteSmall

Brad Pilon: Jezte! Nejezte! Jezte!

Nečekejte dal­ší zaru­če­ný způ­sob, jak natr­va­lo sní­žit svo­ji hmot­nost. Nečekejte die­tu, kte­rá neo­me­zí vaše návy­ky. Nečekejte způ­sob, díky němuž se ze sto­ki­lo­vé­ho vál­ce sta­ne štíh­lá laň­ka. Čekejte dal­ší kni­hu...Read more »
JakeJetoVNebiSmall

Concetta Bertoldi: Jaké je to v nebi?

Zajímáte se o posmrt­ný život? Láká vás tajem­no a to, jak to s námi bude, až ode­jde­me na věč­nost? Autorka Concetta Bertoldiová  tohle vše a ješ­tě mno­hem více odtaj­ní ve své kni­ze, jaké...Read more »

Richard Branson: Byznys v plné nahotě

„Pokud vstu­pu­je­te do odvět­ví poz­dě­ji než ostat­ní, musí­te k němu při­stou­pit tak, jako nikdo před vámi.“ Richard Branson O Richardu Bransonovi, maji­te­li impe­ria Vrign Group, občas něja­ká zprá­va pro­běh­ne i u nás....Read more »
Ztraty

Ztráty a lži (Sophie Hannah)

Návrat jed­né z nej­slav­něj­ších lite­rár­ních postav Hercula Poirota pat­řil mezi nej­vý­znam­něj­ší kniž­ní udá­los­ti roku 2014. U nás nepří­liš zná­má autor­ka Sophie Hannah rázem něko­li­krát zná­so­bi­la svou popu­la­ri­tu. Nesmíme se tudíž divit,...Read more »

Mýty 6: Domovina

Mýty 6: Domovina Další komiks, na kte­rý se nemu­sí zapo­me­nout je kni­ha Mýty 6: Domovina. Je to už 34-41 část kom­plex­ní­ho seri­á­lu o mýtic­kých posta­vách v Mýtově, v Holywoodu a dáv­nou Domovinou. Komiks...Read more »