Kritiky.cz > Recenze knih > Stránka 72
s usmevem 9788072444137.280299474.1488246458

S úsměvem - kniha - recenze - 100 %

Tato mini kní­žeč­ka obsa­hu­je v drti­vé vět­ši­ně bás­nič­ky, avšak najde se zde i něko­lik pohá­dek, napří­klad Příliš mno­ho štěs­tí ško­dí. Převozník pře­vá­ží sku­pi­nu lidí přes moře z jed­no­ho ost­ro­va na dru­hý. Jenže...Read more »
6928784 terezka a majda na horach 400

Terezka a Majda na horách - kniha - recenze

Terezka je malá hol­čič­ka a prá­vě se chys­tá na hory se svý­mi rodi­či a sestrou Katkou. Velmi se těší, avšak začá­tek není zrov­na neji­de­ál­něj­ší. Na mís­to urče­ní, čili tam, kde budou...Read more »
MojePohadny

Moje pohádky - Nejkrásnější příběhy

Také vaše děti milu­jí disneyov­ky? Pohádky o kolouš­ko­vi Bambim, slů­ně­ti jmé­nem Dumbo, o Lvím krá­li, Sto jed­na dalmatinechPetru Panovi, Alence v říši divů, Knize džun­glí a Aristokočkách? Určitě je potě­ší kníž­ka Moje prv­ní...Read more »
Auta

Auta Knížka do ruky

Už víc než deset let baví děti čtyř­ko­lo­vý hrdi­no­vé z ani­mo­va­né­ho fil­mu stu­dia Pixar s názvem Auta. Odehrává se v pro­stře­dí auto­mo­bi­lo­vých závo­dů a ame­ric­ké sil­ni­ce Route 66. Do stej­né­ho mís­ta zave­de malé...Read more »
Pu

Medvídek Pú Moje první knížka

První rok v živo­tě dítě­te je nej­dů­le­ži­těj­ším a nej­krás­něj­ším v živo­tě celé rodi­ny. Když se naro­dí mimin­ko, kaž­dý den je něčím nový. Zaznamenejte si jeho prv­ní úsměv, zved­nu­tí hla­vič­ky, pře­to­če­ní na bříško,...Read more »
big nejdelsi chobot ve finsku XCG 294444

Nejdelší chobot ve Finsku - kniha - recenze- 100 %

Mladá žena Lucia a slo­ni­ce Emilka – to jsou dvě hrdin­ky toho­to romá­nu. Lucia Lucander, pra­vým jmé­nem Sanna Tarkiainenová je kro­ti­tel­kou v cir­ku­se a pra­cu­je se svým miláč­kem Emilkou. Zdá se, že...Read more »
6855044 jiri babica na cestach 400

Jiří Babica na cestách - kniha - recenze

Jiří Babica na cestách je kuchař­ka roz­dě­le­ná pod­le svě­ta­dí­lů a násled­ně i někte­rých zemí. Evropa je dost roz­leh­lá, tedy co se týká recep­tů v této kni­ze. Nejvíce před­pi­sů najde­te z Německa – pět...Read more »
413 bg

Babicovy fotbalové dobroty - kniha - recenze

Jiří Babica nikdy neza­há­lel a sou­běž­ně se svý­mi tele­viz­ní­mi pořa­dy vyrá­běl i kuchař­ky. Další v pořa­dí Babicovy fot­ba­lo­vé dob­ro­ty spa­da­jí mezi tro­chu odliš­né, než na co jsou fanouš­ci zvyklí. Sice zde má...Read more »
cernakrev 300x195

Černá krev - audiokniha - recenze - 100 %

Mladý chla­pec Bernard píše do novin, pod­le vyda­va­te­le znač­ně nud­né člán­ky. Tak mu pros­tě dá úkol, aby jeho novi­ny začí­na­ly tam, kde ostat­ní kon­čí. Tak si Bernard vymys­lí tzv. novi­nář­skou...Read more »
maly princ 03

Návod na opuštění planety: využít tahu divokých ptáků…

„Byl jed­nou jeden malý princ. Bydlil na jed­né pla­ne­tě a ta byla o málo vět­ší než on sám. A ten malý princ potře­bo­val pří­te­le…” Snáší se odně­kud z nebe a zůstá­vá jen na chví­li…...Read more »
104451

Tiché šlapací království - kniha - recenze - 100 %

V Tichém šla­pa­cím krá­lov­ství vlád­ne král Tichošlap IV., dá se říct pev­nou rukou, kte­rou mu však vede rád­ce se Špiclem. Nesmí se tady v pod­sta­tě dělat nic, co je nahlas, tak­že...Read more »
vyr 22Jinny 2 web

Jinny z Finmory - Divoká jízda - kniha - recenze - 100 %

Jinny se pře­stě­ho­va­la z Finmory na Skotskou vyso­či­nu a pozná arab­skou hor­ko­krev­nou klis­nu Šantu. Pokouší se jí cvi­čit míru­mi­lov­ně, tudíž žád­ný křik ani bití, to vše je Jinny jako milov­ni­ci koní...Read more »
Nebe je všude

Nebe je všude

Ztráta něko­ho blíz­ké­ho je vždyc­ky nepří­jem­nou dobou plnou smut­ku, stes­ku, trá­pe­ní a mno­hých změn. Sedmnáctiletá Lennie si prá­vě pro­chá­zí tako­vým obdo­bím. Dosud žila ve stí­nu své sest­ry Bailey, kte­rá pro...Read more »
Sirotsinec03

Sirotčinec slečny Peregrinové: Knihovna duší

Třetí pokra­čo­vá­ní kni­hy Sirotčince sleč­ny Peregrinové je zase svou vaz­bou o něco tlus­těj­ší a obsa­hu­je zase o něco více strá­nek, než před­cho­zí dva díly. Koho by neza­jí­ma­lo, jak tohle všech­no dob­ro­druž­ství podiv­ných...Read more »
IMG 20170417 110243

Brené Brown - Dary nedokonalosti (100%)

Ruku hore ten, kto je doko­na­lý! Pravdepodobne by sa na túto výzvu neprihlá­sil nikto. Niektorí ľudia „musia byť doko­na­lí“ iba občas, niek­torí sú vyslo­ve­ne per­fek­ci­o­nis­ti a „musia byť doko­na­lí“ non­stop....Read more »
klekner duze

Rudolf Klekner – KLEKNER - audiokniha - recenze

Rudolf Klekner byl svým způ­so­bem inte­re­sant­ní oso­ba, a to v tom, že se stal paci­en­tem něko­li­ka psy­chi­at­ric­kých léče­ben. Jeho auten­tic­ké zážit­ky vyšly na audi­ok­ni­ze trva­jí­cí více než čty­ři a půl hodi­ny. Příběh...Read more »
img 169434 main

Pohádky paní Meluzíny - kniha - recenze - 99 %

Dvacet pohá­dek sesklá­da­ných a sepsa­ných na moti­vy růz­ných zná­mých pří­bě­hů – tak by se dala cha­rak­te­ri­zo­vat tahle kni­ha. Vilík je u babič­ky a léčí se z nemo­ci. Každý večer k němu při­chá­zí hol­čič­ka z krbu...Read more »
Cary zivota

Čáry života

Veronica Rothová, autor­ka Divergence - jed­né z nej­slav­něj­ších sérií vůbec, při­chá­zí na kniž­ní trh se svou novin­kou – Čárami živo­ta. Ocitáme se v gala­xii, ve kte­ré má kaž­dý člo­věk spe­ci­ál­ní dar....Read more »
Kraska

Kráska a zvíře - Nejkrásnější příběh

Kdo by neznal legen­dár­ní pohád­ku, Kráska a zví­ře! Po celém svě­tě se nato­či­lo mno­ho růz­ných podob toho­to krás­né­ho pří­bě­hu ( u nás se nato­čil např.film Panna a Netvor, kte­rý byl vel­mi popu­lár­ní i díky...Read more »
Sirotsinec02

Sirotčinec slečny Peregrinové: Podivné město

Druhému pokra­čo­vá­ní toho­to dob­ro­druž­né­ho pří­bě­hu se nada­lo odo­lat. Hned na začát­ku mě pří­jem­ně pře­kva­pi­lo, že autor dal na začá­tek kni­hy foto­gra­fie a popis­ky podiv­ných dětí a dal­ších postav, se kte­rý­mi jsme...Read more »
828 bg

Intimně po mailu - kniha - recenze - 100 %

Román o dvou kama­rád­kách – Lenka a Danuše, kte­ré si spo­lu čile emai­lo­vě dopi­su­jí. Začíná tím, že si Lenka postě­žu­je na své­ho man­že­la Honzu, kte­rý si měl domů při­vést něja­kou cou­ru, když...Read more »
1434 odraz

Matthew Syed - Odraz: Na cestě za úspěchem (97%)

Kto z nás nezatú­žil v živo­te po tom, aby bol v nie­čom úspeš­ný? Líšime sa síce v tom, čo si ako úspech pred­sta­vu­je­me, ale  po neja­kom úspe­chu kaž­dý z nás túži.Read more »
na mou dusi do psich usi 9788085876895.280299474.1475022208

Na mou duši do psích uší - kniha - recenze - 100 %

Vlastimil Brodský byl hvězda jed­nak fil­mo­vé­ho plát­na, ale tak­též i roz­hla­so­vé­ho éte­ru, kde vyprá­věl pohád­ky. Posléze si je začal vymýš­let a vyprá­vět své­mu jezev­čí­ko­vi Hugovi. Všechny byly zpra­co­vá­ny do této pohád­ko­vé...Read more »
1617 perfekcionismus kdyz cil je nutnost

Raphael M. Bonelli - Perfekcionizmus – Když cíl je nutnost (98%)

Perfekcionisti bežia za doko­na­los­ťou, kto­rá je aký­si spo­lo­čen­ský ide­ál. No kým ostat­ní majú doko­na­losť iba ako aký­si navi­gač­ný bod, per­fek­ci­o­nis­ti vidia doko­na­losť ako povin­nosť. Bežia vždy z plných síl k tomu jedi­né­mu...Read more »
KdoZavrazdil

Kdo zavraždil účastníky Djatlovovy expedice?

Událost, kte­rá vám nedo­vo­lí v kli­du usnout. Ačkoliv se záhad­ná smrt deví­ti mla­dých lidí ode­hrá­la už před osma­pa­de­sá­ti lety, stá­le neby­la zce­la objas­ně­na. Tato kni­ha se zabý­vá nejen výpra­vou do...Read more »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com