Ukolebavky

Josef Krček: Naše ukolébavky

Přivítáte do rodi­ny mimin­ko? A láme­te si hla­vu, čím potě­šit novo­pe­če­né rodi­če? Rádi bys­te věno­va­li něco tra­dič­ní­ho? Potom sáh­ně­te po novin­ce Josefa Krčka Naše uko­lé­bav­ky. Právě vychá­zí v Nakladatelství Albatros. Drobná kníž­ka...Read more »
Zena40

Kernbach Michael, Fernandez Miguel: Žena 40+ Co už nemusí řešit

Cca 2 měsí­ci jsem dělal recen­zi na kníž­ku Muž 40+, kni­ha se mi doo­prav­dy líbi­la tak jsem se roz­ho­dl ji kou­pit také pro mou dra­hou mamin­ku. I když mi není...Read more »
Unknown

FRANK, Dorothea Benton. Sestry hurikánu.

Jak se vyrov­nat s něčím, co nás ohro­žu­je? Někdy pomů­že to pojme­no­vat. A pro­to dostá­va­jí huri­ká­ny svá jmé­na, jsou pojme­no­vá­ny pod­le jed­not­li­vých pís­men abe­ce­dy, vždy pod­le své­ho pořa­dí. Dříve prý dostá­va­ly...Read more »
1f7926c250 102467305 o2

Destrukční deník - Keri Smith - 90%

Teda, Keri Smithová ma dosta­la. Poviem vám, bola som z tej jej kni­hy pori­a­d­ne vedľa. To máte tak – je veľa kníh, takých páči­vých a dob­re čita­teľ­ných. Máte ich v ruke, pri...Read more »
psychopatologie

Psychopatologie - nauka o nemocech duše - Miroslav Orel a kol - 99%

Konečne je tu 2. aktu­a­li­zo­va­né vyda­nie pub­li­ká­cie, na kto­ré netr­pez­li­vo už dlh­šiu dobu čaka­lo mno­ho odbor­ní­kov pomá­haj­úcich pro­fe­sií u nás i v Česku. Táto kni­ha, kto­rá prehľad­ným a veľ­mi efek­tív­nym spô­so­bom pon­úka širo­ký...Read more »
VelkaKniha

Jim Stopanni: Velká kniha posilování

Pokud si tuto kni­hu kupu­je­te zna­me­ná to že buď chce­te začít s posi­lo­vá­ním nebo nějak chce­te roz­vi­nout svo­je tré­nin­ko­vé plá­ny a musím uznat že lep­ší vol­bu jste nemoh­li udě­lat, kni­ha je...Read more »
Cesta

HALINA PAWLOWSKÁ: CESTA ZA LÁSKOU - 85%

Láska pro­chá­zí žalud­kem, říká zná­mé pří­slo­ví. Snad prá­vě pro­to oblí­be­ná autor­ka spo­ji­la vyprá­vě­ní o lás­ce se zají­ma­vý­mi regi­o­nál­ní­mi recep­ty. Prostřednictvím 20 krát­kých poví­dek zaví­tá­me do mno­ha míst Evropy. Do Rakouska,...Read more »
80b3faaeabd56385475af0dd9354a152

Coolinářka - Testováno na rodině - Svatava Vašková (96%)

Ak máte záľu­bu v dob­rom jed­le a zau­jí­majú vás recep­ty naň, potom upri­am­te pozor­nosť sem. Vezmite do ruky túto kni­hu a pozor­ne si ju pozri­te. Pretože prá­ve o nao­zaj dob­rom jed­le a nao­zaj zau­jí­ma­vých...Read more »
big stary kraj 2qQ 278920

Dörte Hansenová: Starý kraj.

Místo, kde sed­lá­ci neu­mí do pěti napo­čí­tat a otlu­če­ní kre­a­tiv­ci vyrá­bě­jí jableč­né želé... Píše se rok 1945 a z východ­ní­ho Pruska prou­dí zástu­py uprch­lí­ků. Ti, kte­ří ces­tu pře­ži­jí a usa­dí se na seve­ru...Read more »
e1005c0bacc6fcb1327fbbaf036efbab

Tvoříme šperky z PET lahví - Irena Marie Hartingerová (97%)

Túžite aj vy nie­ke­dy, podob­ne ako ja, po nao­zaj ori­gi­nál­nych šper­koch? Alebo máte nie­ko­ho blíz­ke­ho, kto­rý po nie­čom takom rád siah­ne?  A pri­tom sumy, kto­ré za taký­to šperk môže­te dať roz­hod­ne nie...Read more »
book8594050422551

 404 nejkrásnějších omalovánek BOX (99%)

Sú kni­hy, kto­ré máva­me ulo­že­né v polič­ke a vra­ci­a­me sa k nim opa­ko­va­ne a opa­ko­va­ne. Takou kni­hou, ktorú z rúk člo­vek len tak ľah­ko nepus­tí, je nepo­chyb­ne kni­ha 404 nej­krás­něj­ších oma­lo­vá­nek. Obsahuje 4 veľ­ké...Read more »
NaHoby

Pavel Jirásek: Na houby s Arnoštem Goldflamem

Čím jsou hou­by uži­teč­né? Od čeho je odvo­zen název mucho­můr­ka? Který hudeb­ní skla­da­tel se pyš­ní pře­zdív­kou „Mozart hub“? S čím vedl boj myko­log František Smotlacha či kte­ré his­to­ric­ké osob­nos­ti zemře­ly na...Read more »
Posilovani

Contreras Bret: Posilování na anatomických základech

Kniha s názvem Posilování na fyzic­kých zákla­dech je vel­mi úspěš­ná kni­ha se zamě­ře­ním na posi­lo­vá­ní a zlep­še­ní fyzic­ké kon­di­ce obec­ně. Knihu sepsal ve svě­tě fit­ness dob­ře zná­mý Bret Contreras jež je...Read more »
Dvur

Sarah J. Maasová: Dvůr trnů a růží

Autorka Sarah Janet Maasová si pod­ma­ni­la mno­ho čte­ná­řů neza­po­me­nu­tel­nou fan­ta­sy sérií „Skleněný trůn“, kte­rý trhá rekor­dy v pro­de­ji po celém svě­tě. I u nás tomu bylo nápo­dob­ně – od té doby, co nakla­da­tel­ství...Read more »
Hilda

Hilda - 100 %

Vydalo nakla­da­tel­ství Paseka v pev­né vaz­bě v roce 2016. Původně vyšlo jako kni­hy „Hilda and the Troll“ a „Hilda and the Midnight Giant“ v roce 2013. České vydá­ní má 80 stran a pro­dá­vá se v plné...Read more »
Segry

Ségry - 90 %

Vydalo nakla­da­tel­ství Paseka v pev­né vaz­bě v roce 2016. Původně vyšlo jako „Sisters“ v roce 2014. České vydá­ní má 208 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 329 Kč. Scénář: Raina Telgemeier Kresba: Raina Telgemeier S Rainou...Read more »
Strasidlar

Klimek Hynek: Strašidlář - Mezi námi z hlubin tajemna - 94%

Sychravé pod­zim­ní dny pří­mo vybí­ze­jí k čet­bě o pří­zra­cích vystu­pu­jí­cích z mlh minu­los­ti. Pokud mají vaše děti rády pověs­ti o tajem­ných bytos­tech a nej­růz­něj­ších zje­ve­ních, tato kníž­ka je urči­tě zaujme a neod­trh­nou se od ní...Read more »
ZdravaKucharka

Kasalová Martina: Zdravá výživa pro celou rodinu - 90%

Uvařit pokrm, kte­rý bude chut­ný a záro­veň zdra­vý, není snad­né. Pomoci nám může tato nápa­di­tá kuchař­ka, plná ori­gi­nál­ních recep­tů. Inspiraci zde najdou nejen milov­ní­ci zdra­vé­ho život­ní­ho sty­lu, ale i lidé, kte­ří...Read more »
dům žen

LAMBERT, Karine. Dům žen bez mužů. Aneb když se ztratí láska, pověs na hřebík otevřené nůžky!

Název romá­nu svá­dí k před­sta­vě, že by se moh­lo jed­nat o femi­nis­tic­ký výkřik zhr­ze­ných žen. Prvoplánově to tak i vypa­dá. Je zde však jed­no vel­ké ALE. Osudy pěti žen v domě, kam kro­mě...Read more »

Panský klub aneb Česká scifi bez žoldáků a tuny munice

Odlišuje se nějak sva­zek, jehož autor se zařa­zu­je mezi „Kulhánkovce“, od zbyt­ku akč­ní fan­tas­ti­ky, nebo jde jen o dal­ší mix emzá­ků, upí­rů, bohů, kybor­gů, žol­dá­ků a zby­teč­né­ho sexu?   Budoucnost se...Read more »
PromenyZvirat

Rosanes Kerby: Proměny zvířat

Každý si urči­tě pama­tu­je ty časy, když jste jako malé dítě vybar­vo­va­lo oma­lo­ván­ky s růz­ný­mi zví­řa­ty, pohád­ko­vý­mi posta­va­mi a spous­ty dal­ších. I já jsem kdy­si vybar­vo­val a pro­to když jsem na tuhle kni­hu...Read more »
ChlastaciHry

Bliss Dominic: Chlastací hry a léčba kocoviny

Chlastání a taky zába­va spo­je­na s alko­ho­lem je posled­ní dobou vel­mi popu­lár­ní u dneš­ní mla­dé gene­ra­ce. A musím se při­znat, že i já se bavím tím­to způ­so­bem. Nicméně jak postu­pu­je čas tak zába­va poma­lu ale...Read more »
Vyziva

Mach Ivan, Borkovec Jiří: Výživa pro fitness a kulturistiku

Výživa pro fit­ness a kul­tu­ris­ti­ku je dal­ší úspěš­ná kni­ha ze série o výži­vě a posi­lo­vá­ní, tuto kni­hu vytvo­ři­lo duo ostří­le­ných kul­tu­ris­tů, kte­ří mají hod­ně zku­še­nos­tí v tom­to obo­ru. Pojďme se na na ni podí­vat...Read more »
BojoveSporty

Pavelka Radim, Reinders André: Kondiční trénink pro bojové sporty

Kondiční tré­nink pro bojo­vé spor­ty je dle mého názo­ru dal­ší úspěš­nou kni­hou v sérii knih týka­jí­cích se spor­tů, a proč si to mys­lím? Pojďme se na tuto kni­hu podí­vat z blíz­ka... Jak už...Read more »
Pomsta

Renée Ahdiehová: Pomsta & rozbřesk

Máte rádi pohád­ky Tisíce a jed­né noci? Pokud tou­ží­te po pře­vy­prá­vě­né ver­zi těch­to kou­zel­ných pří­bě­hů, roz­hod­ně sáh­ně­te po novin­ce „Pomsta a roz­břesk“. V zemi Chorásán se násil­nic­ký Král krá­lů - kalif Chálid kaž­dou noc...Read more »
ImgW

Alena Kuzmová: Simply Speaking: učebnice angličtiny pro samouky metodou přímého mluvení

Pro věč­né začá­teč­ní­ky, ale i ty, kte­ří se nechtě­jí učit ang­lič­ti­nu jen pasiv­ně, ale potře­bu­jí hlav­ně mlu­vit, je tu nová učeb­ni­ce Simply Speaking, kte­rá je tvo­ře­na cel­kem tře­mi díly. Autorka...Read more »