Kritiky.cz > Recenze knih > Stránka 68

Svoboda jménem zlato – Vzpoura ve světě papírových peněz

„Jen lež potře­bu­je ber­lič­ky opo­ry stát­ní moci. Pravda sto­jí vzpří­me­ně sama o sobě.“ Benjamin Franklin Na začát­ku recen­ze toho­to nád­her­né­ho a při­tom drob­né­ho svaz­ku se nemo­hu nezmí­nit o jed­nom kuri­oz­ním roz­ho­vo­ru s Miroslavem...Read more »

O princi Čekankovi, jak Putoval za princeznou a o všelijakých dobrodružstvích, která se mu přihodila

Patrik Ouředník mne zau­jal už před mno­ha lety. Tehdy to bylo také moje prv­ní setká­ní se Šmírbuchem jazy­ka čes­ké­ho, tedy slov­ní­kem nekon­venč­ní češ­ti­ny. Ovšem autor, kte­rý v odbor­né lite­ra­tu­ře uve­de...Read more »

MINDFUCk aneb proč a jak blbneme svou mysl a necháme se blbnout svou myslí

„Všechny zdi, o kte­ré sihla­vu roz­bí­jím, jsou v mé hla­vě.“ Buddha Knih o osob­ním roz­vo­ji a bor­ce­ní bari­ér, kte­ré máme v hla­vě, jsou plné knihov­ny. Větinou trpí syn­dro­mem toho, že jsou straš­ně tlus­té...Read more »
MechAndel

RECENZE: Pekelné stroje 1 – Mechanický anděl

Od autor­ky Cassandry Clare, kte­rá je zná­má pře­de­vším svou úspěš­nou sérií Nástroje smr­ti, prá­vě vyšel prv­ní díl nové tri­lo­gie Pekelné stro­je – Mechanický anděl. Tato tri­lo­gie před­chá­zí šes­ti­díl­né sérii...Read more »
Vstat

Joshua Ferris – Vstát znovu se slepicema [85%]

„Ústa jsou podiv­né mís­to.“ Tak začí­ná tře­tí kni­ha z díl­ny mla­dé­ho ame­ric­ké­ho spi­so­va­te­le Joshua Ferrise, auto­ra, „kte­rý se v posled­ních letech pro­sa­zu­je jako jeden z nevý­raz­něj­ších lite­rár­ních hla­sů své gene­ra­ce“ - tak...Read more »
Tommy2

Mezi řádky 1: Tommy Taylor a falešná identita

Dostal se mi do mých rukou dal­ší komiks. Po Želvách Ninja a dal­ších komik­sech, recen­zu­ji pro mě nezná­mé dílo. Dostali se ke mně auto­ři Mike Carey a Peter Gross. Napsali a nakres­li­li Mezi...Read more »
DivkaVeVlaku

Paula Hawkins: Dívka ve vlaku

Román, kte­rý trhal a trhá po celém svě­tě rekor­dy v počtu pro­da­ných výtis­ků.Read more »
HalimaSmall

Halina Pawlowská: Rodinná kuchařka

Vaříte rádi slo­ži­těj­ší jíd­la ane­bo i tako­vé ty rych­lov­ky pro kaž­dý den? Pokud ano, tak tako­vé­to recep­ty a pří­jem­né vyprá­vě­ní Haliny Pawlowské, najde­te, v její nové kníž­ce Rodinná kuchař­ka, kte­rou vyda­lo nakla­da­tel­ství...Read more »
HadiMale

Jessica Cornwellová: Hadí listiny

Devětadvacetiletou Jessicu Cornwellovou zvo­lil časo­pis Obserwer nej­lep­ším debu­tan­tem pro rok 2015. Její prvo­ti­na – román ve sty­lu Umberta Eca a Dana Browna – zau­ja­la kri­ti­ku a co hlav­ně, zís­ka­la si pří­zeň...Read more »
HolkyMale

Příručka pro šikovné holky

Pamatujete si tu dět­skou radost z vlas­to­ruč­ně vyro­be­né věci, z chví­le, kdy se nápad pro­mě­nil v něco, co jste si moh­li obléct, něko­ho tím poda­ro­vat nebo to pou­žít k něja­ké roš­ťár­ně? O radost z tvo­ře­ní...Read more »
FilmovePribehySmall

Zdeněk Svěrák: Filmové příběhy

Asi jen stě­ží bys­te v České repub­li­ce hle­da­li něko­ho, kdo nikdy nevi­děl fil­my Obecná ško­la, Kolja nebo Vratné lah­ve. Zdeněk Svěrák ve své kni­ze s názvem Filmové pří­běhy před­klá­dá čte­ná­ři mož­nost...Read more »
DSC 1633

Teror ve jménu víry– další výtečný komiks od F. Millera

Co tak napsat v recen­zi na kni­hu, kte­rá se věnu­je situ­a­ci po úto­ku 11. září 2001? Co napsal jeden z nej­lep­ších komik­so­vých tvůr­ců Frank Miller? No nebu­de to leh­ké.Read more »
NeffSmall

Ondřej Neff: Digitální fotografie polopatě

V pod­ve­čer 11. lis­to­pa­du se v praž­ském ate­li­é­ru Megapixel usku­teč­nil křest kni­hy Ondřeje Neffa Digitální foto­gra­fie polo­pa­tě. Knihu pokřtil čes­ký por­trét­ní a repor­táž­ní foto­graf Antonín Kratochvíl, jež žije v Americe.Read more »
Snezi

Sněží, sněží... - Tři sváteční romance

Sněží, sně­ží – to je sbír­ka tří svá­teč­ních roman­cí od Johna Greena, Maureen Johnsonové a Lauren Myracleové. Každá povíd­ka se ode­hrá­vá na Štědrý den, při sně­ho­vé kala­mi­tě. Příběhy mezi sebou vzá­jem­ně...Read more »
VLese

Samuel Bjork:V lese visí anděl

Severské detek­tiv­ky už roky drtí kniž­ní žeb­ří­ky jak na poli oblí­be­nos­ti u širo­ké­ho pub­li­ka, tak v oblas­ti pro­dejů. Detektivní romá­ny jako tako­vé se těší dlou­ho­do­bé popu­la­ri­tě, leč jsou kri­ti­ky čas­to ozna­čo­vá­ny...Read more »
RoslinaAntibiotika

Aruna M. Siewertová:Rostlinná antibiotika

Někdy člo­věk najde, co vůbec nehle­dal. Tento citát od Alexandra Fleminga, obje­vi­te­le peni­ci­lí­nu, najde­te ve vel­mi zají­ma­vé kníž­ce Rostlinná anti­bi­o­ti­ka od autor­ky Aruny M. Siewertové.  Ona sama se vystu­do­va­la...Read more »
JakPrekonatKonflikty

Anselm Grün: Jak překonávat konflikty

Sedmdesátiletý němec­ký kato­lic­ký kněz Anselm Grün má na kon­tě dal­ší pub­li­ka­ci, pře­lo­že­nou do češ­ti­ny. Benediktinský mnich, eko­nom, filo­sof, teo­log, eko­nom opat­ství Münsterschwarzach je mimo­řád­ně úspěš­ným auto­rem duchov­ní lite­ra­tu­ry. Napsal oko­lo dvou set...Read more »
KouzelneVanSny

Zuzana Pospíšilová: Kouzelné vánoční sny

„Někdy se lidem při­ho­dí něco, o čem se jim ani nezdá­lo“ a „Ten, kdo radost roz­dá­vá, ten ji také dostá­vá“ jsou mot­ta Zuzany Pospíšilové, ost­rav­ské autor­ky více jak osm­de­sát­ky dět­ských knih....Read more »
Sedmihlark

Sedmilhářky – Liane Moriarty

Sedmilhářky, to je název nové kni­hy z pera aus­tral­ské spi­so­va­tel­ky Liane Moriarty. Na prv­ní pohled poklid­ný život matek s jejich dět­mi, žijí­cí v Austrálii u plá­že. Co víc si přát? Bohužel na povrch...Read more »
padesatOdstinutemnoty

E.L.James:Padesát odstínů svobody (audiokniha - čte Tereza Bebarová)

Pokud jste si oblí­bi­li komerč­ně vel­mi úspěš­né romá­ny Padesát odstí­nů šedi a Padesát odstí­nů tem­no­ty od spi­so­va­tel­ky E.L.James, urči­tě nepo­hrd­ne­te závě­reč­ným dílem, Padesát odstí­nů svo­bo­dy, v podo­bě audi­ok­ni­hy.Read more »
Zelvy2 b

ŽELVY NINJA POKRAČUJÍ VE SVÝCH KOUSCÍCH PIZZY

Tak si může­te vychut­nat dru­hé menu Pizzy želv. Druhý díl komik­so­vé série Želvy Ninja: Menu čís­lo 2 lze už kou­pit.  Pokračuje v zave­de­ném pří­bě­hu čtyř želv. Na kon­ci prv­ní­ho dílu...Read more »
NovaPlanSmall

Martin Vopěnka – Nová planeta

Story na roz­me­zí sci-fi a bib­lic­ké tragé­die se jmé­nem Nová pla­ne­ta zaujme nác­ti­le­té klu­ky a hol­ky, ale záro­veň se ho nemuse­jí bát ani dospě­lí.  Jeho autor má za sebou již sluš­nou...Read more »
Vsechny

Jennifer Nivenová:Všechny malé zázraky

Příběh prv­ní lás­ky dvou stře­do­ško­lá­ků. Námět jako u vět­ši­ny knih pro mla­dé – ale pozor, tohle je jed­no­znač­ně ori­gi­nál­ní, neotře­lé, nápad má smy­sl a hloub­ku.Read more »
ModerniDidaktika

Robert Čapek: Moderní didaktika

Proč neu­čím, byť mě prá­ce s dět­mi baví, mám potřeb­né vzdě­lá­ní, zakon­če­né zkouš­ka­mi na stát­ní vyso­ké ško­le, oplý­vám kre­a­tiv­ním myš­le­ním, ener­gií a chu­tí dát čes­ké­mu škol­ství ze sebe to nej­lep­ší? Je...Read more »
VeritySmall

Elizabeth Weinová - Krycí jméno Verity [95%]

Kniha, jejiž pří­běh se ode­hrá­vá ve vřa­vě Druhé svě­to­vé vál­ky, sle­du­je osu­dy dvou mla­dých žen z brit­ských ost­ro­vů. Maddie, chyt­rá, ale skrom­ná pilot­ka a Julie, skot­ská aris­to­krat­ka, kte­rá se sta­la špi­ón­kou.Read more »
PromrceniSmall

Jiří Březina: Promlčení

Český lite­rár­ní ryb­ní­ček roz­ví­řil pět­a­tři­ce­ti­le­tý Jiří Březina už svo­jí prvo­ti­nou Na kop­ci, za niž zís­kal pres­tiž­ní Cenu Jiřího Marka za nej­lep­ší čes­ký detek­tiv­ní román roku 2013. Byla klad­ně při­ja­ta...Read more »