Kritiky.cz > Recenze knih > Stránka 66
1ae303559da5cf62c74ab337d31ef993

Bezlepková cukrárna - kniha

Lidé, kte­ří musí dodr­žo­vat bezlep­ko­vou die­tu, to mají doce­la těž­ké, pro­to­že si nemů­žou vzít to, co v uvo­zov­kách nor­mál­ní člo­věk. Právě pro ně, ale neje­nom, vznik­la spe­ci­ál­ní kuchař­ka, kte­rá je...Read more »
antibio2 140

Jak dál po antibiotikách - dokonalý návod na ozdravení organismu

Antibiotika mají svou neza­stu­pi­tel­nou roli, ale nedá se jim také vzít to, že devas­tu­jí nejen původ­ce infek­cí, ale také naše trá­ve­ní. Jsou tak tro­chu ato­mo­vou bom­bou pro stře­va, žalu­dek...Read more »
Pribehy

Příběhy z jižních Čech - Lipensko (Povídání losí babičky)

Tato dět­ská kníž­ka má cel­kem 64 strá­nek roz­dě­le­ných do 18 men­ších pří­bě­hů. Hlavními akté­ry budou losí sou­ro­zen­ci Poli a Aldo. Poli a Aldo se vyda­jí hle­dat své­ho tatín­ka a mezi­tím se setká­va­jí...Read more »
19598738 10208947903766934 1327737977697549257 n

TISK A RAZÍTKOVÁNÍ pro malé i velké

Kniha „TISK A RAZÍTKOVÁNÍ pro malé i vel­ké“ od Aleny Isabelly Grimmichové, kte­ré vyda­lo nakla­da­tel­ství CPress, urči­tě nene­chá chlad­ný­mi všech­ny milov­ní­ky nej­růz­něj­ších výtvar­ných tech­nik, kte­ré si navíc můžou snad­no sami vyzkou­šet...Read more »
l136439

Třísky do masa - kniha

Kniha je roz­dě­le­ná na tři oddí­ly. První se nazý­vá Město a jsou v ní povíd­ky, v nichž jsou stě­žej­ní­mi posta­va­mi dvě židov­ské sest­ry Rosenbergovy – Róza a Adelaida. Adelaida se zrov­na vdá­va­la za...Read more »
Tomas2

Tomáš a jeho přátelé - Krabice plná zábavy

Zatímco u nás vstu­pu­je do dět­ské­ho svě­ta hrdi­na na kole­jích – Mašinka Tomáš – zhru­ba deset let, v Americe jde o kla­si­ku. Mašinku oži­vil ve svých kni­hách O mašin­ce Tomášovi reve­rend W. V....Read more »
RokVZahrade

Rok v zahradě

Máte doma zví­da­vé­ho před­ško­lá­ka? A stá­le vám v uších zní proč, proč proč? A když vytáh­ne­te paty z domu na zahra­du, je to ješ­tě hor­ší? Nebo bys­te své dítě rádi nadchli pro něco...Read more »
RokVLese

Rok v lese

Necháváte se při kou­pi kníž­ky pro děti odra­dit níz­kým počtem strá­nek? Děláte vel­kou chy­bu. Někdy totiž nece­lých dva­cet strá­nek dá dítě­ti víc, než tlus­tá bichle. Ukázkovým pří­kla­dem je kníž­ka Rok...Read more »
CeskePohadky

Klasické české pohádky

Které pohád­ky mají děti nej­ra­dě­ji? Pokud pomi­ne­me mód­ní tren­dy v podo­bě Mašinky Tomáše nebo Ledového krá­lov­ství, beze­spo­ru ty kla­sic­ké čes­ké – Zlatovlásku, Hrnečku, vař!, Čerta a Káču nebo Sedmero krkav­ců. I když...Read more »
pirati z karibiku salazarova pomsta

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

Zdá se, že pro­slu­lé­ho pirá­ta Jacka Sparrowa opus­ti­lo štěs­tí. I když se mu poved­lo vykrást ban­ku ve měs­tě Svatý Martin, všech­ny pení­ze stra­til při útě­ku. Je na mizi­ně, nemá rum, opus­ti­la ho...Read more »
za zavrenymi dvermi

Za zavřenými dveřmi

Jack Angel je pohled­ný a úspěš­ný práv­ník. Grace Angelová je jeho krás­ná a ele­gant­ní man­žel­ka. Jsou téměř neroz­luč­ní. Někdo by to mohl nazvat pra­vou lás­kou. Je to však sku­teč­ně tak?Read more »
Cervenkova Kurs

Kurs potápění - kniha

V jed­né míst­nos­ti stoí jed­na žena, kte­rá se chys­tá psát do novin, ale ne jen tak něco leda­ja­ké­ho. Je roz­hod­nu­tá napsat svo­ji rodin­nou his­to­rii, o kte­ré však toho moc neví. Na...Read more »
PsiPohadky

Psí pohádky

Pokud máte rádi netra­dič­ní pohád­ky, tak vás urči­tě zaujme kni­ha od autor­ky Zuzany Pospíšilové Psí pohád­ky. Zuzana Pospíšilová je vel­mi popu­lár­ní spi­so­va­tel­ka, kte­rá napsa­la již něko­lik knih pro děti....Read more »
AktaX

Akta X - Nikomu nevěř

Řekl bych, že jsem znal­cem Akt X, viděl jsem všech­ny série, všech­ny díly, Pilot i End a samo­zřej­mě i 6 epi­zod nové­ho dese­ti­le­tí. K mému potě­še­ní seri­á­lo­vá Akta X pokra­ču­jí v kniž­ní sérii, kde...Read more »
19420462 10208894976043774 9170599860173082251 n

Malá floristka od Diany Shatatové

Pro ty, kte­ří milu­jí a rádi aran­žu­jí kvě­ti­ny, ať už doma jen tak pro radost nebo k něja­ké­mu výro­čí, tak prá­vě pro ně je urče­na kníž­ka Malá flo­rist­ka: Rady a návo­dy pro...Read more »
img 169411 main

Pasáž - kniha

Příběhem pro­chá­zí hlav­ní muž­ská posta­va Antonín Tvrz. Jednoho dne jde uli­cí, či spí­še pasá­ží a zasta­ví se u tele­fon­ní bud­ky. Ne, že by chtěl volat, ale hle­dal diář. Mezitím k bud­ce při­šla mla­dá...Read more »
329 bg

Andělé dne a noci - kniha

Příběhem pro­chá­zí něko­lik postav s růz­ný­mi život­ní­mi osu­dy, kte­ré se však svým způ­so­bem spo­lu pro­tnou. Marta je pod­ni­ka­tel­ka v obo­ru jazy­ko­vých slu­žeb. Spolu s man­že­lem mají jazy­ko­vou agen­tu­ru, kde lidi učí lidi,...Read more »
758572

Jak získat úspěch, klid a vyrovnanost v hektické současnosti – Olga Lošťáková, Radka Loja

Nakladatelství Grada vyda­lo kníž­ku, kte­rá je jako děla­ná pro všech­ny ty, kte­ří hle­da­jí ces­tu ke kli­du a vyrov­na­nos­ti, neboť sou­čas­ný svět člo­vě­ka nemi­lo­srd­ně zasy­pá­vá obrov­ským množ­stvím infor­ma­cí, kte­ré ani člo­věk...Read more »
Dárky z přírody obálka

Dárky inspirované přírodou

Knížek a bro­žu­rek zabý­va­jí­cích se výro­bou deko­ra­cí z pří­rod­ních mate­ri­á­lů stej­ně tak jako kucha­řek věnu­jí­cí se zpra­co­vá­ní byli­nek a ostat­ních jed­lých darů pří­ro­dy je na trhu ohrom­né množ­ství. Tato kníž­ka němec­ké autor­ky...Read more »
doktor proktor 2 MAX

Doktor Proktor a vana času - audiokniha

Doktor Proktor pod­ni­kl výpra­vu na svém zvlášt­ním moto­cy­klu, se kte­rým se vydal do Paříže, aby našel svo­ji lás­ku, ženu své­ho živo­ta, Julietu Margarinovou. Líza a Bulík zatím cho­dí do ško­la,...Read more »
mid zivy na vlastnim pohrbu 203499

Živý na vlastním pohřbu - kniha

Příběh začí­ná ve vánoč­ním čase roku 1940, kdy v lapon­ském měs­teč­ku Salla sla­ví tyto svát­ky rodi­na o šes­ti čle­nech, při­čemž nejmen­ší je tam dvou­le­tý Artti. Zrovna zuří v Evropě vál­ka a Hitler se...Read more »
CelySvet

Celý svět v obrázcích

Velkoformátová kni­ha vlám­ské­ho ilu­strá­to­ra Toma Schampa Celý svět v obráz­cích je pod­le úda­jů v tirá­ži urče­na dětem od dvou let. Veselé a zají­ma­vé obráz­ky tomu­to věku odpo­ví­da­jí, popis­ky, glo­sy a prů­po­víd­ky, vol­ně roz­mís­tě­né...Read more »
380 bg

Láska a tma - kniha

Muž má pří­tel­ky­ní a té v prů­bě­hu jejich vzta­hu vyprá­ví, co zažil jako mla­dý chla­pec. Téměř pokaž­dé se řeč sto­čí na jed­nu jeho dív­ku z minu­los­ti – Marvi. Jednoho veče­ra hrá­li pasi­áns...Read more »
Parkour a freerunning

Parkour a freerunning

Parkour je dis­ci­plí­na fran­couz­ské­ho půvo­du, jejímž zákla­dem je dostat se z bodu A do bodu B bez­peč­ně, ply­nu­le a efek­tiv­ně s pou­ži­tím vlast­ní­ho těla. Pomáhá v pře­ko­ná­vá­ní jakých­ko­liv pře­ká­žek - od vět­ví přes kame­ny...Read more »
Body

Nick Evans: Bodybuilding Anatomie

Když dnes vejde­te do jaké­ho­ko­liv fit­cen­t­ra, je to jako navští­vit Disneyland pro kul­tu­ris­ty. Objevíte neko­neč­né řady tré­nin­ko­vých stro­jů a záva­ží urče­ných pro kaž­dý sval ve vašem těle. Chcete-li doko­na­lou posta­vu,...Read more »